Pob rhaglen

#

#CelebrateNationalLottery25

We’re marking The National Lottery’s 25th birthday by bringing people together. We’re offering people and communities with great ideas the chance to receive a grant between £100 and £1,000.

#iwill Fund

The #iwill Fund will enable more young people to take part in social action through high quality opportunities which create lifelong habits.

2014 Communities Archived Wedi’i archifo

2014 Communities offers grants of between £300 and £2,000 to encourage more people to take part in physical activity.

A

Active England Archived Wedi’i archifo

Encouraging creative approaches to increase physical activity and sports participation

Active Futures Archived Wedi’i archifo

Active Futures will fund anything that gets young people active

AdvantAGE Archived Wedi’i archifo

Yn gwella ansawdd bywyd pobl hŷn trwy ddarparu mynediad i wasanaethau bod yn gyfaill neu eiriolaeth

Advice Plus Archived Wedi’i archifo

Funding to provide legal advice and support to those most in need

Advice Services Fund Archived Wedi’i archifo

Government funding for free advice services for people in England

D

Dyfarniadau o Bortffolio’r DU

Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y DU. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Delivering Financial Inclusion Archived Wedi’i archifo

We’re matching funds from the European Social Fund, one of the European Structural Fund's programmes, for services across Scotland to tackle poverty and promote social inclusion.

Digital Fund

Mae’r rownd gyntaf o’r Gronfa Ddigidol bellach ar gau. Dan edefyn 1 a 2, fe ddyfarnom £12.1 miliwn i 29 mudiad a £500,000 i gontract cefnogi i weithio â nhw. Mae £2.4 miliwn yn weddill o’r £15 miliwn a ddyrennir i’r Gronfa Ddigidol, fel y cyhoeddwyd yn 2018. Rydym wrthi’n gwneud ychydig o waith darganfyddiad i bennu anghenion micro-fudiadau ledled y DU, ac os yw’r anghenion hyn yn bennaf yn ddigidol. Byddwn yn defnyddio’r gwaith hyn i hysbysu sut y byddwn yn cefnogi’r grwpiau hyn yn 2020. Ynghyd â hyn, rydym yn cwmpasu sut y gall yr arian sy’n weddill gael yr effaith fwyaf, ac rydym yn gobeithio lansio nifer fach o gronfeydd strategol, bach yn 2020. Am ddiweddariadau rheolaidd ar y Gronfa Ddigidol, dilynwch blog canolig y tîm.

Digitisation Archived Wedi’i archifo

Providing funding to make learning materials available, free of charge, on the Internet

Dormant Accounts NI

Dormant Accounts Fund NI will support the voluntary, community and social enterprise (VCSE) sector in Northern Ireland to be more resilient and prepared for the future by funding activity that increases capacity and sustainability.

B

Basic Online Skills Archived Wedi’i archifo

Sgiliau digidol ar gyfer y bobl a'r cymunedau mwyaf anghenus

BASIS Archived Wedi’i archifo

Funding support for voluntary and community organisations to help them become more effective

Becoming a Survivor Archived Wedi’i archifo

£8 million investment in Scotland to support people affected by domestic abuse and survivors of domestic abuse

Better By Design Archived Wedi’i archifo

Supporting organisations to redesign the way they work

Better Off Archived Wedi’i archifo

Developing new rehabilitation projects for people affected by drug misuse

BIG Innovation Archived Wedi’i archifo

Cefnogi prosiectau newydd sy'n profi ffyrdd newydd o fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol

BIG Local Archived Wedi’i archifo

Helping people make their communities better places to live in, now and in the future

Blaenau Gwent Grant Programme

Rhaglen nawr wedi cau: Grantiau llai ar gael i bobl Blaenau Gwent sydd gyda syniad da. Mae ceisiadau ar agor i bobl nad ydynt wedi cael grant gennym o'r blaen ac sydd am wneud rhywbeth dros eu cymuned ym Mlaenau Gwent.

Bright New Futures Archived Wedi’i archifo

Adeiladu gwydnwch emosiynol rhieni ifanc a phobl anabl ifanc er mwyn iddynt reoli newidiadau allweddol yn eu bywydau

Building Better Opportunities

The National Lottery Community Fund is matching funds from the European Social Fund for projects across England that tackle poverty and promote social inclusion.

Building Change Trust Archived Wedi’i archifo

A £10 million investment helping to develop and shape Northern Ireland’s community and voluntary sector

Building Communities Archived Wedi’i archifo

Ymddiriedolaeth £15m sy'n gweithio gyda chymunedau difreintiedig yng Nghymru

Building Connections Fund

Following the Prime Minister's wider endorsement of the Jo Cox Commission recommendations on Loneliness in January 2018, the £11.5 million Building Connections Fund has been set up to support projects that are able to prevent or reduce loneliness.

M

Mewn Undod Mae Nerth

Mae’r cyllid hwn i brosiectau sy’n adeiladu cysylltiadau cryfach ar draws cymunedau. Rydym ni’n chwilio am syniadau sy’n cryfhau’r cysylltiadau hyn drwy archwilio a datblygu’r amodau sydd eu hangen i adeiladu ffyrdd gwell a mwy hirhoedlog i ddod â phobl ynghyd.

Mayor’s Community Weekend

On the weekend of Saturday 4 July and Sunday 5 July 2020, events will be taking place across the West Midlands to celebrate the Mayor’s Community Weekend. The aim of this is to celebrate diversity and bring people together – we want to encourage people to go out, engage in their local communities and increase social interaction.

Mental Health Matters Archived Wedi’i archifo

Promoting the rehabilitation and independence of people with serious mental health problems

Mentro Allan Archived Wedi’i archifo

Aimming to make the parks, waterways, coastal environments and countryside of Wales accessible

Millennium Now Archived Wedi’i archifo

Pum prosiect ysbrydoliaethus o fudd i gymunedau'r DU

Meddwl Ymlaen

£10 miliwn i alluogi pobl ifanc i arwain er mwyn dychmygu a chreu dyfodol mwy gwydn a meddyliol iach i bobl ifanc yng Nghymru.

myplace Archived Wedi’i archifo

A multimillion programme across England to deliver world class youth centres

C

Cancer Care Scotland Archived Wedi’i archifo

Funding for projects that assist and support people living with cancer

Cancer Care Wales Archived Wedi’i archifo

Funding for projects that assist and support people living with cancer

Cancer Equipment Archived Wedi’i archifo

Funding to help hospitals improve their cancer treatment facilities

Celebrate Archived Wedi’i archifo

Celebrating 2014 Commonwealth Games through arts, sports and community celebrations

Climate Action Fund - round 1

The Climate Action Fund is a ten-year £100 million fund supporting communities across the UK to take action on climate change.

Communities and Families Fund Archived Wedi’i archifo

Supporting projects that help families and communities give children the best start in life

Community Asset Transfer Archived Wedi’i archifo

Galluogi cymunedau i gael mwy o reolaeth a dylanwad dros eu datblygiad yn y dyfodol

Community Assets

Grants from £10,000 to £1 million to create strong and resilient communities through assets.

Community Led

Funding to support community-led activity and wellbeing.

Community Spaces Scotland Archived Wedi’i archifo

Community Spaces Scotland supports communities to become more involved in and to take responsibility for communal spaces and places

Community Wildlife Archived Wedi’i archifo

Let communities explore and celebrate their local wildlife

Create your Space Archived Wedi’i archifo

Mae Creu Eich Lle'n galluogi cymunedau i wella'u hamgylchedd naturiol lleol. Rydym eisiau i gymunedau benderfynu sut i gadw a/neu wella'u hamgylchedd naturiol lleol mewn ffordd sy'n gwneud gwir wahaniaeth iddynt ac yn diwallu anghenion cenedlaethau'r dyfodol.

Caru'n Cynefin

Mae IKEA (UK) a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi dod at ei gilydd i gefnogi cymunedau ffyniannus, gwydn a chynaliadwy ledled y DU.

Cefnogi syniadau gwych

Trwy ein rhaglen ariannu Cefnogi syniadau gwych yng Nghymru rydym yn gwneud grantiau i gefnogi syniadau am brosiectau sy'n arloesol a phwysig yn strategol sy'n annog newidiadau cymdeithasol cadarnhaol yng Nghymru.

Camau Cynaliadwy Cymru - cymorth mentora

Mae’r rhaglen hon bellach ar gau i geisiadau.

Grantiau i gefnogi cymunedau i gyfrannu tuag at ddyfodol carbon isel, ffyniannus i Gymru.

Rydym yn lansio cyfres o raglenni grant gan ddefnyddio arian o’r Cynllun Cyfrifon Segur. Bydd y rhaglenni yn cefnogi ymrwymiad Cymru tuag at ddyfodol cynaliadwy ac yn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd sydd eisiau gweithredu ar newid hinsawdd. Fel y bydd rhaglenni grant yn agor yn ystod 2022, bydd manylion yn cael eu hychwanegu.

Camau Cynaliadwy Cymru: cymorth mentora er mwyn i gymunedau ymgysylltu gyda gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd

Fe fyddwn yn gwneud un dyfarniad o tua £2 miliwn i gynnig cymorth mentora i grwpiau cymunedol led led Cymru, er mwyn helpu grwpiau i ddatblygu a chyflawni eu cynlluniau i weithredu yn yr hinsawdd.

G

Gweithredu hinsawdd – arianwyr eraill

Os byddwch yn aflwyddiannus gyda'n grant, neu os nad yw'r Gronfa Gweithredu Hinsawdd yn iawn i chi, efallai y byddwch am ystyried arianwyr eraill.

Cysylltwch â sefydliadau unigol am ba gyfleoedd sydd ganddynt ar hyn o bryd ac am eu meini prawf cymhwysedd.

Getting Ahead Archived Wedi’i archifo

Yn annog pobl ifanc 16-18 oed i wella'u cyfle o gael swyddi

Getting Ahead Round 2 Archived Wedi’i archifo

Yn annog pobl ifanc 16-18 oed i ymwneud â lleoliadau gwaith er mwyn gwella'u cyfle o gael swyddi

GM04 Archived Wedi’i archifo

Grab a Grant Archived Wedi’i archifo

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn gweithio gyda'r North Wales Chronicle a'r North Wales Pioneer i ddyfarnu gwerth hyd at £25,000 o grantiau i grwpiau cymunedol.

Great Ideas Archived Wedi’i archifo

Great Ideas is designed to support great ideas that don’t necessarily involve people at every stage but if implemented would contribute to putting people in the lead.

Gyda'n Gilydd ar gyfer Ein Planed

Rydym yn cynnig £1,000 hyd at £10,000 o arian y Loteri Genedlaethol i gefnogi cymunedau ledled y DU i weithredu ar newid yn yr hinsawdd.

E

Early Action Neighbourhood Fund

The Early Action Neighbourhood Fund (EANF) was a pilot joint funding initiative between Comic Relief, Esmée Fairbairn Foundation, The National Lottery Community Fund, The Legal Education Foundation, and Barrow Cadbury Trust.

Empowering Young People

A larger amount of funding (between £10,001 and £500,000) for projects that work with young people (between the ages of 8 and 25) to face and overcome challenges.

Energy Efficient Venues Archived Wedi’i archifo

Improving energy efficiency in community venues across Northern Ireland

England Living with Cancer Archived Wedi’i archifo

Reducing the inequalities in provision of and access to cancer services in England

F

Family Learning Archived Wedi’i archifo

Helping parents understand how their children learn and encouraging families to learn together

Football Foundation Archived Wedi’i archifo

Supporting capital projects for schools and the community

Forces in Mind

Yn cefnogi lles seicolegol cyn-filwyr a'u teuluoedd, a'u helpu i symud yn llwyddiannus i fywyd fel sifiliaid

T

Tyfu Syniadau Gwych

Mae ein rhaglen Tyfu Syniadau Gwych yn canolbwyntio ar gefnogi newid trawsnewidiol a hirdymor.

The Healthy Communities Together programme

This programme offers up to £3 million of grant funding (over three years) to empower voluntary and community sector organisations to work together with the local health and care sector to boost the health and wellbeing of their communities.

The People's Millions Archived Wedi’i archifo

Prosiectau i wella cyfleusterau lleol neu helpu pobl i elwa'n fwy o'u hardal

The People’s Projects

Pleidlais gyhoeddus ar draws y Deyrnas Unedig sy'n rhoi cyfle i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol a'r cyhoedd ddweud eu dweud am ddyfarnu grantiau Loteri Genedlaethol. Mae'n gyfle i fudiadau ar draws y Deyrnas Unedig dderbyn grant Loteri Genedlaethol pellach.

The Silver Dreams Fund Archived Wedi’i archifo

Pioneering ways to help vulnerable older people deal more effectively with life-changing events

Their Past Your Future Archived Wedi’i archifo

Yn coffáu 60 mlynedd ers y digwyddiadau a arweiniai at ddiwedd yr Ail Ryfel Byd

Transforming Local Infrastructure Archived Wedi’i archifo

Funding partnerships of local infrastructure organisations to support front line civil society organisations

Transition Fund Archived Wedi’i archifo

Making funding available to help Civil Society Organisations (CSO) to adapt to, and manage, the transition to a different funding environment

H

Help through Crisis

Help Through Crisis is a £33 million programme supporting 69 partnerships across England which help people who are experiencing or at risk of hardship crisis to overcome the difficulties they are facing to plan for their futures.

Helping Working Families

Mae Helpu Teuluoedd sy'n Gweithio'n ariannu prosiectau sy'n gwella bywydau teuluoedd sy'n gweithio tra mewn tlodi.

I

Impact of Alcohol Archived Wedi’i archifo

Investing £10 million in Northern Ireland to address the harm caused by alcohol misuse

Improving Financial Confidence Archived Wedi’i archifo

Helping people become more confident in and more aware of how to take control of their finances

Improving Futures Archived Wedi’i archifo

Mae pob plentyn yn haeddu'r dechrau gorau posib mewn bywyd

Improving Lives

Grants from £10,001 to £200,000 to help people facing challenging circumstances

In Good Hands Archived Wedi’i archifo

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn bwriadu buddsoddi £4.74 miliwn mewn rhaglen sydd â'r nod o wella cyfleoedd bywyd plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru

Investing in Ideas Archived Wedi’i archifo

£500 to £10,000 for organisations to think about, develop and test new ideas or make improvements that will benefit those most in need

J

JESSICA (Scotland) Trust Archived Wedi’i archifo

A new £15 million investment in Scotland to help disadvantaged urban communities most affected by serious disadvantage to become stronger through their own efforts

K

L

Leaders with Lived Experience Pilot Programme

Mae’r rhaglen hwn bellach ar gau

Rhaglen beilot yw Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon sy’n cyflwyno grantiau’r Loteri Genedlaethol o rhwng £20,000 a £50,000 i gefnogi arweinyddiaeth trwy brofiad o lygad y ffynnon. Yn y cam hwn, fe fyddwn yn edrych ar gyflwyno rhwng 15-20 o grantiau.

Life Skills Project Archived Wedi’i archifo

Yn cyflwyno gwasanaethau a fydd yn cefnogi grwpiau wedi'u targedu o bobl economaidd anweithgar

Living Landmarks Archived Wedi’i archifo

Yn cefnogi prosiectau cyfalaf ar raddfa fawr trwy ddwy ffrwd ariannu unigryw

Local Connections Fund - Round 2

This is Round 2 of The Local Connections Fund, a £4 million investment to help charities and community groups in England that are working to reduce loneliness.

N

O

Other National Lottery Funders

Os nad oes yr un o raglenni presennol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai y bydd un o arianwyr eraill y Loteri yn gallu helpu.

Our Place

Helping communities in Scotland come together to find and develop ways in which they can make a difference.

P

Palliative Care Scotland Archived Wedi’i archifo

Providing palliative care and support for children and adults with cancer

Palliative Care Wales Archived Wedi’i archifo

Funding is available for improving the quality of the environments in which Palliative Care is delivered and organised. This is a capital programme and awards have been made to organisations that have a demonstrable experience in providing palliative care in hospitals and hospices.


Parks for People

Grantiau ar gyfer prosiectau sy'n adfywio parciau a mynwentydd cyhoeddus hanesyddol

Partnerships

Offers a larger amount of funding (over £10,000) for organisations that work together with a shared set of goals to help their community thrive – whether that’s a community living in the same area, or people with similar interests or life experiences.

People and Communities

A larger amount of funding (between £10,001 and £500,000) for projects working with your community – whether that’s a community living in the same area, or people with similar interests or life experiences.

People and Places Archived Wedi’i archifo

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw rhwng £10,001 a £500,000

Place Based Social Action

Place Based Social Action (PBSA) is a joint £4.5m programme between the Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and The National Lottery Community Fund (the Fund)

Power to Change

Power to Change is an independent charitable trust, established in 2015 with a £150 million endowment from The National Lottery Community Fund.

R

Reaching Communities England

Offers a larger amount of funding (over £10,000) for projects that last up to five years. We’re looking for projects that work with their community – whether that’s a community living in the same area, or people with similar interests or life experiences.

Realising Ambition Archived Wedi’i archifo

Yn helpu pobl ifanc i osgoi'r llwybrau sy'n arwain at droseddu

Rebuilding communities in Nepal Archived Wedi’i archifo

Arian ar gyfer mudiadau i helpu ailadeiladu cymunedau yn Nepal yn sgil y daeargryn dinistriol ym mis Ebrill 2015

Rural Programme

Mae'r Rhaglen Wledig (rownd dau) yn ariannu prosiectau sy'n creu newidiadau cadarnhaol ar gyfer pobl sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru wledig.

S

Safeguarding Training Fund - Phase 2

The Safeguarding Training Fund is a jointly funded programme developed by the Department for Digital, Culture, Media & Sport (DCMS) and The National Lottery Community Fund (The Fund). It will provide £1.14M of funding over two phases until March 2022 to improve access to safeguarding/safe culture support materials.

Scottish Land Fund

Supporting urban and rural communities to become more resilient and sustainable through the ownership and management of land and land assets.

Space and Place Archived Wedi’i archifo

£15 million to bring communities in Northern Ireland together, by making better use of local spaces and places

Support and Connect Archived Wedi’i archifo

Grants of between £10,000 and £350,000 to improve local support for people experiencing hardship.

Y

Y Gronfa Jiwbilî Platinwm

Mae'r rhaglen hon ar gau i geisiadau.

Mae’r rhaglen hon bellach wedi cau i geisiadau. Ewch i Raglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol lle mae gwybodaeth am grantiau sydd ar gael i gefnogi digwyddiadau neu ddathliadau cymunedol i nodi blwyddyn y Jiwbilî Platinwm drwy gydol 2022.

Mae'r Jiwbilî Platinwm yn dathlu 70 mlynedd o deyrnasiad Ei Mawrhydi Y Frenhines ac i nodi'r achlysur hwn, bydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ariannu 70 o brosiectau ledled y DU.

Mae hon yn foment Genedlaethol sylweddol, ac yr ydym yn chwilio am brosiectau sy'n mynd y tu hwnt i ddathlu ond i'r rhai sy'n creu newid i gymunedau.

Rydym am ariannu prosiectau sy'n creu mwy o etifeddiaeth i'n lleoedd a'n mannau, ac sy'n cefnogi cyfleoedd, gweithgareddau newydd ac yn meithrin gwell perthynas â'i gilydd, ar draws cenedlaethau a chyda'r byd naturiol.

Bydd angen i brosiectau a ariennir fod ar waith erbyn Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi y Frenhines ar 5 Mehefin 2022.

Rydym yn bwriadu gwneud ein penderfyniadau terfynol ar ba brosiectau i'w hariannu yng Ngwanwyn 2022. Felly, byddem yn disgwyl i'r prosiectau a ariennir gennym o dan y rhaglen hon ddechrau o Wanwyn 2022 ymlaen.

Byddwn yn gweithio gyda'r holl brosiectau a ariennir fel y gallwn rannu a chodi eich gwaith yn gyhoeddus erbyn penwythnos y Jiwbilî ar 4 a'r 5 o Fehefin 2022.

Ein tri maes ffocws yw:

1. Ar draws Cenedlaethau - Cryfhau'r berthynas rhwng cenedlaethau a chreu etifeddiaeth ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

 • Prosiectau sy'n cysylltu pobl ar draws cenedlaethau drwy wneud gweithgareddau gyda'i gilydd
 • Prosiectau sy'n ystyried cenedlaethau'r dyfodol a sut y gall y Jiwbilî adael etifeddiaeth iddynt yn y gymuned
 • Prosiectau a gynlluniwyd ac a arweinir gan bobl ifanc sydd am fod yn fwy egnïol wrth lunio dyfodol eu cymunedau

2. Adnewyddu Cymunedol - Cefnogi cyfleoedd newydd i bobl ddatblygu sgiliau a phrofiadau yn eu cymuned leol, yn ogystal â chyfleoedd i ddod â phobl at ei gilydd mewn ffyrdd a mannau newydd neu wahanol.

 • Mae'r prosiect yn defnyddio safleoedd neu fannau lleol sylweddol – parciau, adeiladau treftadaeth, mannau cymunedol ac ati.
 • Mae'r prosiect yn creu cyfleoedd newydd i'r bobl sy'n byw'n lleol gyfrannu a/neu i feithrin sgiliau a phrofiad
 • Mae'r prosiect yn rhoi rhywbeth newydd (cyfres o weithgareddau, grŵp, gofod cymunedol, gwasanaeth, rhwydwaith) sy'n nodi'r Jiwbilî fel trobwynt yn y gymuned

3. Ein Byd Naturiol a Rennir - Tyfu ein gofal a'n gweithredu'n lleol ar gyfer y byd naturiol.

 • Mae'r prosiect yn cychwyn gweithredu ar y cyd mewn perthynas â'r byd naturiol yn lleol - gan roi cyfle i fwy o bobl ofalu am y blaned ar lefel leol

Ar draws yr holl geisiadau byddwn yn chwilio ac yn blaenoriaethu prosiectau sy'n:

 • defnyddio creadigrwydd y gymuned
 • eisiau gwneud rhywbeth newydd a dyfeisgar
 • dod â chyfleoedd newydd
 • defnyddio safleoedd o arwyddocâd lleol
 • defnyddio niferoedd o sianeli y gall pobl gymryd rhan ynddynt
 • a fydd yn cael effaith ar fwy nag un o'r meysydd ffocws uchod, a
 • rydym yn arbennig o awyddus i weld ceisiadau'n cael eu harwain gan bobl ifanc.

Darllenwch y blog hwn am rai enghreifftiau o'r mathau o brosiectau y byddwn ac na fyddwn yn eu hariannu.

Young Start

Helping young people aged eight to 24 to become more confident and play an active part in realising their potential.

Youth Capacity Fund

The Government has directed The National Lottery Community Fund to invest up to £1.2 million from dormant bank and building society accounts in England, to develop the capacity of local, frontline grassroots organisations who help young people facing barriers to work.

Youth in Focus Archived Wedi’i archifo

Supporting vulnerable young people through difficult changes in their lives

U

V

Village SOS Archived Wedi’i archifo

Gallai eich partner busnes newydd fod reit drws nesaf

W

Well-being Archived Wedi’i archifo

Supporting the development of healthier lifestyles and to improve well-being