Pob rhaglen

#

#CelebrateNationalLottery25

We’re marking The National Lottery’s 25th birthday by bringing people together. We’re offering people and communities with great ideas the chance to receive a grant between £100 and £1,000.

#iwill Fund

The #iwill Fund will enable more young people to take part in social action through high quality opportunities which create lifelong habits.

2014 Communities Archived Wedi’i archifo

2014 Communities offers grants of between £300 and £2,000 to encourage more people to take part in physical activity.

A

Access to resilience

We want network or support organisations to improve access to the help they provide to small, underrepresented community groups in Northern Ireland.

Active England Archived Wedi’i archifo

Encouraging creative approaches to increase physical activity and sports participation

Active Futures Archived Wedi’i archifo

Active Futures will fund anything that gets young people active

AdvantAGE Archived Wedi’i archifo

Yn gwella ansawdd bywyd pobl hŷn trwy ddarparu mynediad i wasanaethau bod yn gyfaill neu eiriolaeth

Advice Plus Archived Wedi’i archifo

Funding to provide legal advice and support to those most in need

Advice Services Fund Archived Wedi’i archifo

Government funding for free advice services for people in England

D

Dyfarniadau o Bortffolio’r DU

Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y DU. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Delivering Financial Inclusion Archived Wedi’i archifo

We’re matching funds from the European Social Fund, one of the European Structural Fund's programmes, for services across Scotland to tackle poverty and promote social inclusion.

Digital Fund

Mae’r rownd gyntaf o’r Gronfa Ddigidol bellach ar gau. Dan edefyn 1 a 2, fe ddyfarnom £12.1 miliwn i 29 mudiad a £500,000 i gontract cefnogi i weithio â nhw. Mae £2.4 miliwn yn weddill o’r £15 miliwn a ddyrennir i’r Gronfa Ddigidol, fel y cyhoeddwyd yn 2018. Rydym wrthi’n gwneud ychydig o waith darganfyddiad i bennu anghenion micro-fudiadau ledled y DU, ac os yw’r anghenion hyn yn bennaf yn ddigidol. Byddwn yn defnyddio’r gwaith hyn i hysbysu sut y byddwn yn cefnogi’r grwpiau hyn yn 2020. Ynghyd â hyn, rydym yn cwmpasu sut y gall yr arian sy’n weddill gael yr effaith fwyaf, ac rydym yn gobeithio lansio nifer fach o gronfeydd strategol, bach yn 2020. Am ddiweddariadau rheolaidd ar y Gronfa Ddigidol, dilynwch blog canolig y tîm.

Digitisation Archived Wedi’i archifo

Providing funding to make learning materials available, free of charge, on the Internet

Dormant Accounts NI

Dormant Accounts Fund NI supports the voluntary, community and social enterprise (VCSE) sector in Northern Ireland to be more resilient and prepared for the future by funding activity that increases capacity and sustainability.

B

Basic Online Skills Archived Wedi’i archifo

Sgiliau digidol ar gyfer y bobl a'r cymunedau mwyaf anghenus

BASIS Archived Wedi’i archifo

Funding support for voluntary and community organisations to help them become more effective

Becoming a Survivor Archived Wedi’i archifo

£8 million investment in Scotland to support people affected by domestic abuse and survivors of domestic abuse

Better By Design Archived Wedi’i archifo

Supporting organisations to redesign the way they work

Better Off Archived Wedi’i archifo

Developing new rehabilitation projects for people affected by drug misuse

BIG Innovation Archived Wedi’i archifo

Cefnogi prosiectau newydd sy'n profi ffyrdd newydd o fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol

BIG Local Archived Wedi’i archifo

Helping people make their communities better places to live in, now and in the future

Blaenau Gwent Grant Programme

Rhaglen nawr wedi cau: Grantiau llai ar gael i bobl Blaenau Gwent sydd gyda syniad da. Mae ceisiadau ar agor i bobl nad ydynt wedi cael grant gennym o'r blaen ac sydd am wneud rhywbeth dros eu cymuned ym Mlaenau Gwent.

Bright New Futures Archived Wedi’i archifo

Adeiladu gwydnwch emosiynol rhieni ifanc a phobl anabl ifanc er mwyn iddynt reoli newidiadau allweddol yn eu bywydau

Building Better Opportunities

Logo - European Union - European Social Fund

The Building Better Opportunities Programme is now closed. The Programme was funded by The National Lottery Community Fund, with matched funding from the European Social Fund for projects across England that tackled poverty and promoted social inclusion.

Building Change Trust Archived Wedi’i archifo

A £10 million investment helping to develop and shape Northern Ireland’s community and voluntary sector

Building Communities Archived Wedi’i archifo

Ymddiriedolaeth £15m sy'n gweithio gyda chymunedau difreintiedig yng Nghymru

Building Connections Fund

Following the Prime Minister's wider endorsement of the Jo Cox Commission recommendations on Loneliness in January 2018, the £11.5 million Building Connections Fund has been set up to support projects that are able to prevent or reduce loneliness.

M

Mewn Undod Mae Nerth

Mae’r cyllid hwn i brosiectau sy’n adeiladu cysylltiadau cryfach ar draws cymunedau. Rydym ni’n chwilio am syniadau sy’n cryfhau’r cysylltiadau hyn drwy archwilio a datblygu’r amodau sydd eu hangen i adeiladu ffyrdd gwell a mwy hirhoedlog i ddod â phobl ynghyd.

Mental Health Matters Archived Wedi’i archifo

Promoting the rehabilitation and independence of people with serious mental health problems

Mentro Allan Archived Wedi’i archifo

Aimming to make the parks, waterways, coastal environments and countryside of Wales accessible

Millennium Now Archived Wedi’i archifo

Pum prosiect ysbrydoliaethus o fudd i gymunedau'r DU

Million Hours

This funding is for extra hours of youth work for additional activities to give young people more places to go and positive things to do.

Meddwl Ymlaen

£10 miliwn i alluogi pobl ifanc i arwain er mwyn dychmygu a chreu dyfodol mwy gwydn a meddyliol iach i bobl ifanc yng Nghymru.

myplace Archived Wedi’i archifo

A multimillion programme across England to deliver world class youth centres

C

Cancer Care Scotland Archived Wedi’i archifo

Funding for projects that assist and support people living with cancer

Cancer Care Wales Archived Wedi’i archifo

Funding for projects that assist and support people living with cancer

Cancer Equipment Archived Wedi’i archifo

Funding to help hospitals improve their cancer treatment facilities

Celebrate Archived Wedi’i archifo

Celebrating 2014 Commonwealth Games through arts, sports and community celebrations

Cronfa Gweithredu Hinsawdd - Ynni a Hinsawdd

Nod y cyllid hwn yw helpu cymunedau ledled y DU i fynd i’r afael â newid hinsawdd. Rydym ni’n chwilio am brosiectau sy’n canolbwyntio ar brosiectau ynni sydd wedi’u llywio gan y gymuned sy’n buddio’r hinsawdd, yr amgylchedd a chymdeithas, gan gryfhau iechyd a lles pobl a

Cronfa Gweithredu Hinsawdd

Mae’r cyllid hwn yn ceisio helpu cymunedau ledled y DU i fynd i’r afael â newid hinsawdd. Rydyn ni’n chwilio am brosiectau sy’n canolbwyntio ar y cysylltiad rhwng natur a hinsawdd. Hoffem ariannu prosiectau sy’n defnyddio natur i annog rhagor o weithredu hinsawdd a arweinir gan y gymuned.

Climate Action Fund - round 1

The Climate Action Fund is a ten-year £100 million fund supporting communities across the UK to take action on climate change.

Communities and Families Fund Archived Wedi’i archifo

Supporting projects that help families and communities give children the best start in life

Community Asset Transfer Archived Wedi’i archifo

Galluogi cymunedau i gael mwy o reolaeth a dylanwad dros eu datblygiad yn y dyfodol

Community Assets

Grants from £10,000 to £1 million to create strong and resilient communities through assets.

Community Led

Funding to support community-led activity and wellbeing.

Community Spaces Scotland Archived Wedi’i archifo

Community Spaces Scotland supports communities to become more involved in and to take responsibility for communal spaces and places

Community Wildlife Archived Wedi’i archifo

Let communities explore and celebrate their local wildlife

Cost-of-Living Support Scotland

Grants from £20,001 to £75,000 to help support individuals, families and communities currently experiencing hardship as a result of the cost-of-living increases.

Create your Space Archived Wedi’i archifo

Mae Creu Eich Lle'n galluogi cymunedau i wella'u hamgylchedd naturiol lleol. Rydym eisiau i gymunedau benderfynu sut i gadw a/neu wella'u hamgylchedd naturiol lleol mewn ffordd sy'n gwneud gwir wahaniaeth iddynt ac yn diwallu anghenion cenedlaethau'r dyfodol.

Caru'n Cynefin

Mae IKEA (UK) a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi dod at ei gilydd i gefnogi cymunedau ffyniannus, gwydn a chynaliadwy ledled y DU.

Cefnogi syniadau gwych

Trwy ein rhaglen ariannu Cefnogi syniadau gwych yng Nghymru rydym yn gwneud grantiau i gefnogi syniadau am brosiectau sy'n arloesol a phwysig yn strategol sy'n annog newidiadau cymdeithasol cadarnhaol yng Nghymru.

Camau Cynaliadwy Cymru – Grantiau Egin

Hoffem helpu grwpiau cymunedol yng Nghymru sy’n dechrau gweithredu yn erbyn newid hinsawdd a byw mewn ffordd fwy cynaliadwy. Bydd ein grantiau’n helpu grwpiau sy’n derbyn cefnogaeth gan Egin i gychwyn eu syniadau.

Camau Cynaliadwy Cymru - Cymorth Mentora

Mae'r rhaglen hon bellach ar gau i geisiadau newydd. Mae'r dudalen hon yn rhoi crynodeb o'r rhaglen.

Nod y rhaglen hon yw helpu cymunedau i gyfrannu at ddyfodol llewyrchus, carbon isel i Gymru.​

Derbyniodd Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru (CYD Cymru) £2.2 miliwn. Maent yn darparu cymorth mentora i grwpiau cymunedol ledled Cymru i weithredu ar newid hinsawdd.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect a ariennir ewch i wefan CYD Cymru.

Cronfa'r Deyrnas Unedig

Rydym ni’n bwriadu ariannu sefydliadau sydd eisiau gwneud mwy i helpu cymunedau i ddod ynghyd a’n helpu i fod yn gymdeithas fwy cysylltiedig.

G

Gweithredu hinsawdd – arianwyr eraill

Os byddwch yn aflwyddiannus gyda'n grant, neu os nad yw'r Gronfa Gweithredu Hinsawdd yn iawn i chi, efallai y byddwch am ystyried arianwyr eraill.

Cysylltwch â sefydliadau unigol am ba gyfleoedd sydd ganddynt ar hyn o bryd ac am eu meini prawf cymhwysedd.

Getting Ahead Archived Wedi’i archifo

Yn annog pobl ifanc 16-18 oed i wella'u cyfle o gael swyddi

Getting Ahead Round 2 Archived Wedi’i archifo

Yn annog pobl ifanc 16-18 oed i ymwneud â lleoliadau gwaith er mwyn gwella'u cyfle o gael swyddi

GM04 Archived Wedi’i archifo

Grab a Grant Archived Wedi’i archifo

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn gweithio gyda'r North Wales Chronicle a'r North Wales Pioneer i ddyfarnu gwerth hyd at £25,000 o grantiau i grwpiau cymunedol.

Great Ideas Archived Wedi’i archifo

Great Ideas is designed to support great ideas that don’t necessarily involve people at every stage but if implemented would contribute to putting people in the lead.

Gyda'n Gilydd ar gyfer Ein Planed

Rydym yn cynnig £1,000 hyd at £10,000 o arian y Loteri Genedlaethol i gefnogi cymunedau ledled y DU i weithredu ar newid yn yr hinsawdd.

E

Early Action Neighbourhood Fund

The Early Action Neighbourhood Fund (EANF) was a pilot joint funding initiative between Comic Relief, Esmée Fairbairn Foundation, The National Lottery Community Fund, The Legal Education Foundation, and Barrow Cadbury Trust.

Empowering Young People

A larger amount of funding (between £20,001 and £500,000) for projects that work with young people (between the ages of 8 and 25) to face and overcome challenges.

Energy Efficient Venues Archived Wedi’i archifo

Improving energy efficiency in community venues across Northern Ireland

England Living with Cancer Archived Wedi’i archifo

Reducing the inequalities in provision of and access to cancer services in England

F

Family Learning Archived Wedi’i archifo

Helping parents understand how their children learn and encouraging families to learn together

Football Foundation Archived Wedi’i archifo

Supporting capital projects for schools and the community

Forces in Mind

Yn cefnogi lles seicolegol cyn-filwyr a'u teuluoedd, a'u helpu i symud yn llwyddiannus i fywyd fel sifiliaid

T

Tyfu Syniadau Gwych

Mae ein rhaglen Tyfu Syniadau Gwych yn canolbwyntio ar gefnogi newid trawsnewidiol a hirdymor.

Tudalen we Camau Cynaliadwy Cymru – Gyrfaoedd Gwyrdd

Mae'r rhaglen hon bellach ar gau i geisiadau newydd.

Mae ceisiadau'n cael eu hasesu.

Nod y rhaglen hon yw helpu pobl ifanc (rhwng 16 a 30 oed) yng Nghymru i gael gyrfaoedd gwyrdd. Drwy yrfaoedd gwyrdd, rydym yn golygu gyrfaoedd sy'n lleihau allyriadau carbon, adfer byd natur ac yn ein helpu i addasu i'n hinsawdd newidiol.

Gallai enghreifftiau o yrfaoedd gwyrdd fod yn unrhyw beth o gynorthwyydd gweinyddol i ymgynghorydd amgylcheddol, i gogydd mewn caffi diwastraff, neu beiriannydd dan hyfforddiant i gwmni ynni adnewyddadwy.

Rydym yn ariannu prosiectau sy'n helpu pobl ifanc:

 • datblygu eu hyder
 • dysgu sgiliau newydd iddynt – gallai hyn gynnwys sgiliau cymdeithasol a thechnegol
 • cael profiad a lleoliadau gwaith a allai arwain at gyfleoedd hirdymor.

Hoffem ariannu prosiectau sy'n canolbwyntio ar gefnogi pobl ifanc ag anableddau a/neu bobl ifanc o gymunedau ethnig leiafrifol. Ein nod yw annog amrywiaeth mewn gyrfaoedd gwyrdd drwy roi help llaw i'r grwpiau hyn sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

I gael grant, rhaid i chi fod eisiau gweithio mewn partneriaeth. Gallwn eich helpu i gysylltu â sefydliadau eraill sydd â diddordeb.

The Healthy Communities Together programme

This programme offers up to £3 million of grant funding (over three years) to empower voluntary and community sector organisations to work together with the local health and care sector to boost the health and wellbeing of their communities.

The People's Millions Archived Wedi’i archifo

Prosiectau i wella cyfleusterau lleol neu helpu pobl i elwa'n fwy o'u hardal

The Silver Dreams Fund Archived Wedi’i archifo

Pioneering ways to help vulnerable older people deal more effectively with life-changing events

Their Past Your Future Archived Wedi’i archifo

Yn coffáu 60 mlynedd ers y digwyddiadau a arweiniai at ddiwedd yr Ail Ryfel Byd

Transforming Local Infrastructure Archived Wedi’i archifo

Funding partnerships of local infrastructure organisations to support front line civil society organisations

Transition Fund Archived Wedi’i archifo

Making funding available to help Civil Society Organisations (CSO) to adapt to, and manage, the transition to a different funding environment

H

Help through Crisis

Help Through Crisis is a £33 million programme supporting 69 partnerships across England which help people who are experiencing or at risk of hardship crisis to overcome the difficulties they are facing to plan for their futures.

Helping Working Families

Mae Helpu Teuluoedd sy'n Gweithio'n ariannu prosiectau sy'n gwella bywydau teuluoedd sy'n gweithio tra mewn tlodi.

I

Impact of Alcohol Archived Wedi’i archifo

Investing £10 million in Northern Ireland to address the harm caused by alcohol misuse

Improving Financial Confidence Archived Wedi’i archifo

Helping people become more confident in and more aware of how to take control of their finances

Improving Futures Archived Wedi’i archifo

Mae pob plentyn yn haeddu'r dechrau gorau posib mewn bywyd

Improving Lives

Grants from £20,001 to £200,000 to help people facing challenging circumstances

In Good Hands Archived Wedi’i archifo

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn bwriadu buddsoddi £4.74 miliwn mewn rhaglen sydd â'r nod o wella cyfleoedd bywyd plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru

Investing in Ideas Archived Wedi’i archifo

£500 to £10,000 for organisations to think about, develop and test new ideas or make improvements that will benefit those most in need

J

JESSICA (Scotland) Trust Archived Wedi’i archifo

A new £15 million investment in Scotland to help disadvantaged urban communities most affected by serious disadvantage to become stronger through their own efforts

K

L

Leaders with Lived Experience Pilot Programme

Mae’r rhaglen hwn bellach ar gau

Rhaglen beilot yw Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon sy’n cyflwyno grantiau’r Loteri Genedlaethol o rhwng £20,000 a £50,000 i gefnogi arweinyddiaeth trwy brofiad o lygad y ffynnon. Yn y cam hwn, fe fyddwn yn edrych ar gyflwyno rhwng 15-20 o grantiau.

Life Skills Project Archived Wedi’i archifo

Yn cyflwyno gwasanaethau a fydd yn cefnogi grwpiau wedi'u targedu o bobl economaidd anweithgar

Living Landmarks Archived Wedi’i archifo

Yn cefnogi prosiectau cyfalaf ar raddfa fawr trwy ddwy ffrwd ariannu unigryw

Local Connections Fund - Round 2

This is Round 2 of The Local Connections Fund, a £4 million investment to help charities and community groups in England that are working to reduce loneliness.

N

O

Other National Lottery Funders

Os nad oes yr un o raglenni presennol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai y bydd un o arianwyr eraill y Loteri yn gallu helpu.

Our Place

Helping communities in Scotland come together to find and develop ways in which they can make a difference.

P

Palliative Care Scotland Archived Wedi’i archifo

Providing palliative care and support for children and adults with cancer

Palliative Care Wales Archived Wedi’i archifo

Funding is available for improving the quality of the environments in which Palliative Care is delivered and organised. This is a capital programme and awards have been made to organisations that have a demonstrable experience in providing palliative care in hospitals and hospices.


Parks for People

Grantiau ar gyfer prosiectau sy'n adfywio parciau a mynwentydd cyhoeddus hanesyddol

Partnerships

Offers a larger amount of funding (over £20,001) for organisations that work together with a shared set of goals to help their community thrive – whether that’s a community living in the same area, or people with similar interests or life experiences.

People and Communities

A larger amount of funding (between £20,001 and £500,000) for projects working with your community – whether that’s a community living in the same area, or people with similar interests or life experiences.

People and Places Archived Wedi’i archifo

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw rhwng £10,001 a £500,000

Place Based Social Action

Place Based Social Action (PBSA) is a joint £4.5m programme between the Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and The National Lottery Community Fund (the Fund)

Power to Change

Power to Change is an independent charitable trust, established in 2015 with a £150 million endowment from The National Lottery Community Fund.

Prosiectau’r Bobl

Mae’r rhaglen hon ar gau i geisiadau newydd


Rydym ni’n ôl gyda’r Loteri Genedlaethol, ITV, UTV ac, am y tro cyntaf eleni, y Sunday Mail. Rydym ni’n cynnig y cyfle i sefydliadau cymunedol ymgeisio am gyllid hyd at £70,000.

Yn dilyn ymgyrch genedlaethol, bydd yr enillwyr yn cael eu penderfynu arnynt trwy bleidlais gyhoeddus. Y syniad yw rhoi cyfle i chwaraewyr y Loteri a’r cyhoedd i benderfynu sut y mae arian y Loteri Genedlaethol yn cael ei wario.

Rydym ni’n chwilio am brosiectau sy’n:

 • dod â phobl ynghyd ac yn meithrin perthnasoedd cryf mewn cymunedau ac ar eu traws
 • gwneud cymunedau’n gryfach ac yn fwy cynhwysol
 • helpu pobl neu gymunedau i ddatblygu’r sgiliau a’r galluedd sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu huchelgeisiau
 • ymgysylltu’r bobl yr ydych chi’n eu cefnogi yn nyluniad, datblygiad a darpariaeth eich prosiect
 • cefnogi pobl i greu newid ystyrlon yn eu cymuned leol neu ei helpu i ffynnu
 • helpu pobl a chymunedau gysylltu trwy ymgysylltu â byd natur
 • meithrin cysylltiadau ar draws gwahanol ddiwylliannau, cymunedau, neu’r ddau ohonynt.

Rydym ni’n chwilio am syniadau creadigol gan sefydliadau sydd eisoes wedi gwneud gwaith da yn eu cymuned leol. Byddwn ni’n blaenoriaethu sefydliadau llai gyda throsiant blynyddol o dan £500,000.

Byddwn ni’n dyfarnu grantiau hyd at £70,000 i 57 o enillwyr ledled y DU. Byddwn ni’n cynnig grantiau hyd at £10,000 i hyd at 38 o sefydliadau eraill.

Mae hwn yn gyfle cyffrous, ond bydd angen amser ac ymrwymiad dros sawl mis er mwyn i’ch prosiect gael y pleidleisiau sydd eu hangen arnynt i ennill. Cyn i chi benderfynu ymgeisio, ystyriwch a ydych chi’n hapus i gynnal ymgyrch gyhoeddus a allai dod â llawer o gyhoeddusrwydd i’ch prosiect. Byddwn ni’n cynnig cefnogaeth a hyfforddiant am ddim i’ch helpu i wneud hyn.

Gwyliwch fersiwn Iaith Arwyddion Prydain o’n cyflwyniad i Brosiectau’r Bobl gyda throslais Saesneg ac is-deitlau (YouTube):

R

Reaching Communities England

Offers a larger amount of funding (over £20,001) for projects that last up to five years. We’re looking for projects that work with their community – whether that’s a community living in the same area, or people with similar interests or life experiences.

Realising Ambition Archived Wedi’i archifo

Yn helpu pobl ifanc i osgoi'r llwybrau sy'n arwain at droseddu

Rebuilding communities in Nepal Archived Wedi’i archifo

Arian ar gyfer mudiadau i helpu ailadeiladu cymunedau yn Nepal yn sgil y daeargryn dinistriol ym mis Ebrill 2015

Rural Programme

Mae'r Rhaglen Wledig (rownd dau) yn ariannu prosiectau sy'n creu newidiadau cadarnhaol ar gyfer pobl sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru wledig.

S

Safeguarding Training Fund - Phase 2

The Safeguarding Training Fund is a jointly funded programme developed by the Department for Digital, Culture, Media & Sport (DCMS) and The National Lottery Community Fund (The Fund). It will provide £1.14M of funding over two phases until March 2022 to improve access to safeguarding/safe culture support materials.

Scottish Land Fund

Supporting urban and rural communities to become more resilient and sustainable through the ownership and management of land and land assets.

Space and Place Archived Wedi’i archifo

£15 million to bring communities in Northern Ireland together, by making better use of local spaces and places

Support and Connect Archived Wedi’i archifo

Grants of between £10,000 and £350,000 to improve local support for people experiencing hardship.

Sustainable Community Buildings

This funding is to help organisations be more environmentally sustainable. It's capital funding (up to £50,000) to improve the energy efficiency of community buildings.

Y

Y Gronfa Jiwbilî Platinwm

Mae'r rhaglen hon ar gau i geisiadau.

Mae’r rhaglen hon bellach wedi cau i geisiadau. Ewch i Raglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol lle mae gwybodaeth am grantiau sydd ar gael i gefnogi digwyddiadau neu ddathliadau cymunedol i nodi blwyddyn y Jiwbilî Platinwm drwy gydol 2022.

Mae'r Jiwbilî Platinwm yn dathlu 70 mlynedd o deyrnasiad Ei Mawrhydi Y Frenhines ac i nodi'r achlysur hwn, bydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ariannu 70 o brosiectau ledled y DU.

Mae hon yn foment Genedlaethol sylweddol, ac yr ydym yn chwilio am brosiectau sy'n mynd y tu hwnt i ddathlu ond i'r rhai sy'n creu newid i gymunedau.

Rydym am ariannu prosiectau sy'n creu mwy o etifeddiaeth i'n lleoedd a'n mannau, ac sy'n cefnogi cyfleoedd, gweithgareddau newydd ac yn meithrin gwell perthynas â'i gilydd, ar draws cenedlaethau a chyda'r byd naturiol.

Bydd angen i brosiectau a ariennir fod ar waith erbyn Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi y Frenhines ar 5 Mehefin 2022.

Rydym yn bwriadu gwneud ein penderfyniadau terfynol ar ba brosiectau i'w hariannu yng Ngwanwyn 2022. Felly, byddem yn disgwyl i'r prosiectau a ariennir gennym o dan y rhaglen hon ddechrau o Wanwyn 2022 ymlaen.

Byddwn yn gweithio gyda'r holl brosiectau a ariennir fel y gallwn rannu a chodi eich gwaith yn gyhoeddus erbyn penwythnos y Jiwbilî ar 4 a'r 5 o Fehefin 2022.

Ein tri maes ffocws yw:

1. Ar draws Cenedlaethau - Cryfhau'r berthynas rhwng cenedlaethau a chreu etifeddiaeth ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

 • Prosiectau sy'n cysylltu pobl ar draws cenedlaethau drwy wneud gweithgareddau gyda'i gilydd
 • Prosiectau sy'n ystyried cenedlaethau'r dyfodol a sut y gall y Jiwbilî adael etifeddiaeth iddynt yn y gymuned
 • Prosiectau a gynlluniwyd ac a arweinir gan bobl ifanc sydd am fod yn fwy egnïol wrth lunio dyfodol eu cymunedau

2. Adnewyddu Cymunedol - Cefnogi cyfleoedd newydd i bobl ddatblygu sgiliau a phrofiadau yn eu cymuned leol, yn ogystal â chyfleoedd i ddod â phobl at ei gilydd mewn ffyrdd a mannau newydd neu wahanol.

 • Mae'r prosiect yn defnyddio safleoedd neu fannau lleol sylweddol – parciau, adeiladau treftadaeth, mannau cymunedol ac ati.
 • Mae'r prosiect yn creu cyfleoedd newydd i'r bobl sy'n byw'n lleol gyfrannu a/neu i feithrin sgiliau a phrofiad
 • Mae'r prosiect yn rhoi rhywbeth newydd (cyfres o weithgareddau, grŵp, gofod cymunedol, gwasanaeth, rhwydwaith) sy'n nodi'r Jiwbilî fel trobwynt yn y gymuned

3. Ein Byd Naturiol a Rennir - Tyfu ein gofal a'n gweithredu'n lleol ar gyfer y byd naturiol.

 • Mae'r prosiect yn cychwyn gweithredu ar y cyd mewn perthynas â'r byd naturiol yn lleol - gan roi cyfle i fwy o bobl ofalu am y blaned ar lefel leol

Ar draws yr holl geisiadau byddwn yn chwilio ac yn blaenoriaethu prosiectau sy'n:

 • defnyddio creadigrwydd y gymuned
 • eisiau gwneud rhywbeth newydd a dyfeisgar
 • dod â chyfleoedd newydd
 • defnyddio safleoedd o arwyddocâd lleol
 • defnyddio niferoedd o sianeli y gall pobl gymryd rhan ynddynt
 • a fydd yn cael effaith ar fwy nag un o'r meysydd ffocws uchod, a
 • rydym yn arbennig o awyddus i weld ceisiadau'n cael eu harwain gan bobl ifanc.

Darllenwch y blog hwn am rai enghreifftiau o'r mathau o brosiectau y byddwn ac na fyddwn yn eu hariannu.

U

V

Village SOS Archived Wedi’i archifo

Gallai eich partner busnes newydd fod reit drws nesaf

W

Well-being Archived Wedi’i archifo

Supporting the development of healthier lifestyles and to improve well-being