Meddwl Ymlaen

Vic Studios

Mae Meddwl Ymlaen yn rhaglen grant gwerth £10 miliwn i alluogi pobl ifanc i arwain er mwyn dychmygu a chreu dyfodol mwy gwydn a meddyliol iach i bobl ifanc yng Nghymru.

Mae ei ffocws a'i nodau wedi'u cyd-gynllunio gyda'r Tîm Pobl Ifanc yn Arwain, tîm o bobl ifanc o bob rhan o Gymru.

Gwyliwch ein fideo Pobl Ifanc yn Arwain - http://www.youtube.com/watch?v=TytqsQRVWJE.

Nodau'r rhaglen

Nodau'r rhaglen yw grymuso pobl ifanc i:

 • greu a gweithredu gweledigaeth ar gyfer dyfodol mwy gwydn a meddyliol iach i bobl ifanc yn eu cymuned
 • cynllunio a datblygu dulliau newydd o ymdrin ag iechyd meddwl a gwydnwch pobl ifanc sy'n canolbwyntio ar atebion, gan ganolbwyntio ar:
  • mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl a amlygwyd ac a waethygwyd gan bandemig COVID-19
  • cynllunio ffyrdd newydd o atal problemau iechyd meddwl rhag datblygu neu waethygu, a sicrhau bod pobl ifanc yn cael y cymorth cywir ar yr adeg iawn, ble bynnag y byddant yn troi am help
  • cryfhau mynediad hirdymor pobl ifanc at asedau gwydnwch yn eu bywydau a'u cymunedau
  • dod â newidiadau parhaol sy'n cynyddu gallu systemau a/neu gymunedau i feithrin gwydnwch pobl ifanc a mynd i'r afael ag achosion sylfaenol problemau iechyd meddwl ac adfyd.

Pwy fydd yn elwa o'r grant?

Mae gennych yr hyblygrwydd i benderfynu ar eich dull eich hun o ymdrin â pha fathau o grwpiau o bobl ifanc y byddwch yn gweithio gyda nhw drwy'r grant hwn.

Gallai hyn olygu eich bod yn gweithio gyda:

 • ystod oedran penodol o bobl ifanc
 • pobl ifanc sydd mewn lleoliad penodol
 • pobl ifanc sy'n rhannu nodwedd benodol – er enghraifft, cyfeiriadedd rhywiol, cefndir ethnig neu brofiad o'r system gofal.
Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Partneriaethau sy’n cynnwys sefydliadau’r trydydd sector a'r sector cyhoeddus
Maint yr ariannu
Dim uchafswm swm grant
Cyfanswm ar gael
£10 miliwn
Terfyn amser ymgeisio

29 Tachwedd 2021. Dylech gysylltu â ni erbyn 30 Medi 2021 i drafod eich cynnig a gofyn am ffurflen gais.

Ymgeisio

Sut i ymgeisio

 1. Yn gyntaf oll, hoffem sgwrsio â chi i sicrhau y gallai'r rhaglen hon fod yn addas i chi. Ffoniwch 0300 123 0735 neu e-bostiwch meddwlymlaen@cronfagymunedolylg.org.uk.
 2. Byddwn wedyn yn eich rhoi mewn cysylltiad â swyddog ariannu yn eich ardal ar gyfer sgwrs anffurfiol.
 3. Ar ôl eich sgwrs â'r swyddog ariannu, byddwn yn gofyn i chi anfon rhagor o wybodaeth atom am:
  1. Pa fath o sefydliad ydych chi, a pha sefydliadau eraill sy'n ymwneud â'ch partneriaeth?
  2. Sut bydd eich partneriaeth yn grymuso pobl ifanc i greu dyfodol mwy gwydn ac iach yn feddyliol?
  3. Pa mor dda yw eich partneriaeth ar ddylanwadu ar newidiadau i systemau a gwasanaethau?
 4. Os credwn fod eich cynnig yn bodloni nodau'r rhaglen, byddwn yn eich gwahodd i ymgeisio. Byddwn hefyd yn anfon nodiadau cyfarwyddyd llawn atoch.

Pryd i gysylltu â ni

Cysylltwch â ni cyn gynted ag y gallwch - a heb fod yn hwyrach na 30 Medi 2021 - i siarad am eich cynnig.

Digwyddiadau

Byddwn yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau gwybodaeth rhithiol am y rhaglen gyda chyfleoedd rhwydweithio.

Os ydych yn cael eich gwahodd i ymgeisio

Byddwn yn anfon ffurflen gais ar-lein i chi a chanllawiau llawn y rhaglen sy'n esbonio'r hyn y mae angen i chi ei gynnwys mewn cais llawn. Bydd un sefydliad yn y bartneriaeth yn cyflwyno'r cais llawn ar ran ei bartneriaeth.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun, 29 Tachwedd 2021.

Byddwn yn gwneud ein penderfyniadau terfynol ym mis Mawrth 2022.

Bydd ein Tîm Pobl Ifanc yn Arwain yn rhan o'r broses o benderfynu pa gynigion i'w hariannu.

Gofynnwn i chi hefyd ddarllen a chytuno i'n telerau ac amodau

Darllenwch ein telerau ac amodau.

Os yw'n anodd neu'n amhosibl i chi lenwi ffurflen gais

Gallwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw anghenion cymorth cyfathrebu neu unrhyw anawsterau wrth lenwi'r ffurflen. Rydym yn hapus i siarad am ffyrdd eraill i chi ddweud wrthym am eich cynnig.

Pwy all ymgeisio?

I fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen, rhaid i chi fod yn bartneriaeth o ddau sefydliad o leiaf.

Rhaid i un neu fwy o'r sefydliadau hyn fod yn sefydliad trydydd sector. Drwy hyn, rydym yn golygu un o'r canlynol:

 • sefydliad gwirfoddol neu gymunedol
 • elusen gofrestredig
 • cwmni cydweithredol
 • grŵp neu glwb cyfansoddedig
 • menter gymdeithasol neu Gwmni Buddiannau Cymunedol
 • cwmni di-elw wedi'i gyfyngu drwy warant.

Rhaid i un neu fwy o'r sefydliadau hyn fod yn sefydliad sector cyhoeddus. Mae enghreifftiau o sefydliadau'r sector cyhoeddus yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • byrddau iechyd lleol
 • heddluoedd
 • ysgolion
 • cynghorau tref, plwyf neu gymuned.
 • awdurdodau lleol, ac adrannau awdurdodau lleol fel:
  • addysg
  • gwasanaethau ieuenctid
  • gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid
  • gwasanaethau cymdeithasol

Os nad ydych yn siŵr a yw un neu fwy o'ch sefydliadau partner yn gymwys, gallwch gysylltu â ni i drafod hyn.

Rhaid i'ch partneriaeth gael y sgiliau i rymuso pobl ifanc a’r gallu i ddylanwadu ar newidiadau i systemau a gwasanaethau sy'n bodoli eisoes.

Os cewch eich gwahodd i wneud cais, byddwn yn gofyn i un sefydliad gwblhau'r cais ar ran eich partneriaeth. Gallwch benderfynu pa sefydliad yn eich partneriaeth sydd yn y sefyllfa orau i wneud hyn. Rhaid i'r sefydliad sy'n gwneud cais:

 • beidio â thalu sefydliad arall i gwblhau'r cais ar eu rhan
 • cael pwyllgor rheoli gydag o leiaf dri aelod nad ydynt yn gysylltiedig ac yn 18 oed neu drosodd (os yw'r sefydliad sy'n gwneud cais yn sefydliad trydydd sector)..

Trwy cysylltiedig, rydym yn golygu:

 • yn briod â'i gilydd
 • mewn partneriaeth sifil â'i gilydd
 • mewn perthynas hirdymor â'i gilydd
 • yn byw gyda'i gilydd yn yr un cyfeiriad
 • yn perthyn drwy waed.

Ni all y canlynol gael eu cynnwys yn eich partneriaeth:

 • unigolion
 • unig fasnachwyr
 • cwmnïau sydd â'r nod o gynhyrchu elw yn bennaf ar gyfer dosbarthu preifat
 • sefydliadau sydd wedi'u lleoli y tu allan i'r DU

Diffiniadau

Gwydnwch

Rydym yn defnyddio 'gwydnwch' i gyfeirio at y gallu i fownsio'n ôl o gyfnodau anodd. Mae hyn yn rhywbeth y mae angen i bob un ohonom ymdopi ag ef a rheoli rhwystrau bywyd. Mae'n arbennig o bwysig i bobl ifanc reoli'r straen a'r heriau sy'n dod gyda newidiadau sylweddol mewn bywyd, o newid ysgolion neu fynd i fyd gwaith, i'r newidiadau corfforol ac emosiynol sy'n gysylltiedig â'r glasoed.

Dyfodol sy'n iach yn feddyliol

Gall dyfodol sy'n edrych yn feddyliol iach amrywio o un cymuned o bobl ifanc i'r llal.

Dyma rai enghreifftiau o'r hyn y gallai hyn ei olygu:

 • dyfodol lle gall pob person ifanc yn eich cymuned ffynnu, p'un a oes ganddynt broblem iechyd meddwl ai peidio
 • dyfodol lle mae cymunedau, sefydliadau, gwasanaethau a systemau yn gweithio cystal â phosibl i gefnogi iechyd meddwl pobl ifanc
 • dyfodol lle mae gan bobl ifanc fynediad at bopeth sydd ei angen arnynt i brofi iechyd meddwl da, ymdopi â bywyd a chyflawni eu potensial.

Anghydraddoldebau iechyd meddwl

Rydym yn golygu gwahaniaethau y gellir eu hosgoi mewn iechyd meddwl ar draws y boblogaeth a rhwng gwahanol grwpiau o fewn cymdeithas.

Mae'n hysbys bod rhai grwpiau o bobl ifanc yn profi cyfraddau uwch o broblemau iechyd meddwl. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) bobl ifanc Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME), pobl ifanc LHDT+, a phobl ifanc o gartrefi incwm isel.

Rydym hefyd wedi gweld sut mae rhai grwpiau o bobl ifanc wedi cael trafferth gyda'u hiechyd meddwl oherwydd pandemig COVID-19. Yn aml, gwyddys bod y grwpiau hyn o bobl ifanc wedi profi cyfraddau uwch o broblemau iechyd meddwl cyn y pandemig. Er enghraifft, mae tystiolaeth gref iawn i awgrymu bod pobl ifanc o gartrefi incwm isel wedi cael trafferth gyda'u hiechyd meddwl oherwydd y pandemig, o gymharu â phobl ifanc o gartrefi incwm uwch.

Asedau gwydnwch

Mae'r ymchwil ar wydnwch wedi nodi rhai sgiliau ac adnoddau allweddol y gwyddys eu bod yn helpu i adeiladu gwydnwch pobl. Mae hyn yn golygu bod pobl sydd â mynediad i'r sgiliau a'r adnoddau hyn yn fwy tebygol o allu bownsio nôl o gyfnodau anodd. Cyfeiriwn at y sgiliau a'r adnoddau allweddol hyn fel asedau gwydnwch.

Yn seiliedig ar le/lleoedd

Bydd partneriaeth sy'n seiliedig ar leoedd yn gweithio gyda phobl ifanc mewn ardal neu ranbarth penodol yng Nghymru. Gallai hyn fod mor fach â chymdogaeth neu ystâd dai, neu mor fawr â grŵp o awdurdodau lleol cyfagos.

Cymuned fuddiant

Drwy cymuned fuddiant, rydym yn golygu grwpiau o bobl sydd â phrofiadau neu nodweddion a rennir megis cyfeiriadedd rhywiol, cefndir ethnig neu brofiad o'r system ofal.

Pobl ifanc

Yn gyffredinol, rydym yn golygu pobl 11-25 oed. Fodd bynnag, gallwch ddewis gweithio gyda phobl sy'n iau na 11 oed neu'n hŷn na 25 oed yn eich prosiect, os oes gennych reswm da dros wneud hynny. Byddwn yn gofyn i chi ddweud mwy wrthym am eich agwedd at hyn fel rhan o'ch cais.

Os nad ydych yn siŵr a allwch ymgeisio

Cysylltwch â ni. Bydd y tîm yn hapus i helpu. Gallwch hefyd wirio pa raglenni ariannu eraill y gallwch ymgeisio iddynt.

Y prosiectau rydym yn eu hariannu

Beth rydym yn gobeithio ei ariannu

Rydym yn disgwyl dyfarnu nifer fach o grantiau (dim mwy na deg) i bartneriaethau a fydd yn dod â phobl ifanc, sefydliadau a chymunedau'r trydydd sector a'r sector cyhoeddus at ei gilydd.

Bydd y rhan fwyaf o bartneriaethau'n seiliedig ar leoedd, ond gallwn hefyd dderbyn ceisiadau gan bartneriaethau ledled Cymru sy'n canolbwyntio ar gymunedau buddiant penodol.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus i ffurfio partneriaethau cyrf fydd yn cyrraedd ac yn cynnwys grwpiau amrywiol o bobl ifanc gan eu grymuso i ddiffinio sut ddylai’r dyfodol edrych o ran iechyd meddwl a gwydnwch pobl ifanc.

Credwn y bydd hyn yn cymryd peth amser ac adnoddau, felly byddwn yn ariannu cyfnod datblygu o fewn y grant. Bydd pob partneriaeth yn gwneud a cais am un grant fydd yn cynnwys cyfnod datblygu a chyfnod cyflawni.

Pan yn gwneud cais, nid ydym yn disgwyl i bartneriaethau gael syniad clir o ba newidiadau ac atebion y byddant yn eu rhoi ar waith yn y cyfnod cyflawni - bydd hyn yn cael ei gyd-gynllunio gyda phobl ifanc yn ystod y cyfnod datblygu.

Cyfnod datblygu

Yn ystod y cyfnod datblygu, rydym yn disgwyl i'ch partneriaeth ddefnyddio'r grant i:

 • ymgysylltu â grwpiau amrywiol o bobl ifanc a'u rhoi ar y blaen i ddatblygu gweledigaeth o ddyfodol mwy gwydn, meddyliol iach
 • gweithio gyda phobl ifanc i ddatblygu syniadau a gweithgareddau a fydd yn arwain at newid parhaol i iechyd meddwl a gwydnwch pobl ifanc yn eich cymuned
 • paratoi ar gyfer gwneud newidiadau y mae pobl ifanc am eu gweld i systemau a gwasanaethau sy'n bodoli eisoes
 • datblygu'r bartneriaeth drwy sicrhau bod y bobl a'r sefydliadau cywir yn cymryd rhan.

Ar ddiwedd y cyfnod datblygu, byddwn yn disgwyl i'r partneriaethau ddweud wrthym sut y byddant yn defnyddio gweddill y grant i ddarparu'r atebion a'r newidiadau y mae pobl ifanc am eu gweld.

Disgwyliwn ariannu prosiectau strategol sy'n para o leiaf dair blynedd sy'n creu atebion arloesol. Gallwn o bosibl ariannu prosiectau sy'n para hyd at ddeng mlynedd.

Cynigion llwyddiannus

Rydym yn disgwyl derbyn lefel uwch o geisiadau nag y gallwn eu hariannu. Bydd cynigion llwyddiannus yn dangos yn glir y gallu i ymgysylltu'n llwyddiannus ag ystod eang o bobl ifanc, gan ddangos egni ac ymdrech i ddatblygu eu syniadau a dylanwadu ar newid i systemau a gwasanaethau.

Bydd cynigion llwyddiannus hefyd yn dangos yn glir:

 • rôl, cryfderau a phrofiad pob sefydliad
 • sut y caiff y bartneriaeth ei rheoli
 • sut y byddant yn cynnwys budd-ddeiliaid ac yn ategu darpariaeth arall sydd ar gael

Bydd y Tîm Pobl Ifanc yn Arwain yn gwneud penderfyniadau ynghylch pa gynigion sy'n cael eu hariannu. Gwneir penderfyniadau ym mis Mawrth 2022.

Dyma rai pethau y maent wedi dweud wrthym eu bod yn chwilio amdanynt o'ch cynnig:

 • tystiolaeth bod pobl ifanc wedi cymryd rhan wirioneddol o'r dechrau ac wedi bod yn rhan o benderfyniadau allweddol, gan gynnwys llunio eich cynnig
 • syniadau/ffyrdd newydd o weithio
 • ystod eang o ddulliau a thechnegau i rymuso pobl ifanc, yn hytrach na dull 'un ateb sy'n addas i bawb'.
 • tystiolaeth eich bod wrthi'n chwilio am bartneriaid a chysylltiadau newydd yn hytrach na gweithio gyda'r un sefydliadau rydych bob amser yn eu gwneud
 • tystiolaeth na fydd unrhyw grwpiau o bobl ifanc yn cael eu gadael allan o'ch cynlluniau i gyrraedd, cynnwys a grymuso pobl ifanc
 • ymrwymiad gwirioneddol i wrando ar bobl ifanc ac addasu eich cynlluniau'n barhaus o ganlyniad
 • eich dealltwriaeth o sut i ddod â gwahanol grwpiau o bobl ifanc at ei gilydd, rhoi ymdeimlad o berthyn iddynt a gwneud iddynt deimlo'n rhan o gymuned gyda'i gilydd.

Cyflwyno eich prosiect yn Gymraeg

Pan fyddwch yn derbyn grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiect yng Nghymru, bydd angen i chi ei ddarparu yn Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg a sicrhau fod eich holl weithgareddau ar gael i’ch cymuned yn y ddwy iaith. Darllenwch ein canllawiau ar reoli eich prosiect yn ddwyieithog am fwy o wybodaeth neu gallwch gysylltu a’r Tîm Cymraeg yn cymorth.cymraeg@cronfagymunedolylg.org.uk

Beth allwch chi wario'r arian arno

Byddwn yn talu am rai neu'r cyfan o gostau'r prosiect yn ystod y cyfnod datblygu a'r cyfnod cyflawni.

Nid oes uchafswm grant. Mae cyfanswm o £10 miliwn ar gael ar gyfer y rhaglen hon, a disgwyliwn ariannu nifer fach o grantiau.

Gallwn ariannu pethau fel:

 • costau staff
 • cyfraniadau tuag at orbenion
 • cludiant
 • cyfleustodau/costau rhedeg
 • treuliau gwirfoddolwyr
 • offer
 • gwerthuso
 • costau yn gysylltiedig â chyflwyno eich prosiect yn ddwyieithog megis costau cyfieithu

Os cewch eich gwahodd i wneud cais, byddwn yn siarad â chi i gytuno ar yr hyn y bydd y grant yn ei gwmpasu.

Ni allwn ariannu:

 • eich costau rhedeg o ddydd i ddydd, gweithgareddau cyfredol neu reolaidd, apeliadau cyffredinol, gwaddolion neu weithgareddau i godi arian ar gyfer eich sefydliad
 • gweithgareddau sy'n rwymedigaethau statudol neu a fydd yn disodli cyllid statudol, gan gynnwys gweithgareddau ar y cwricwlwm mewn ysgolion
 • unrhyw beth rydych chi'n dechrau, gwario'r arian arno neu gytuno i wario arian arno cyn i ni gadarnhau ein grant
 • gweithgareddau crefyddol neu wleidyddol, gan gynnwys lobïo
 • benthyciadau, gwaddolion neu log
 • talu rhywun arall i ysgrifennu eich cais
 • gweithgareddau gwneud elw neu godi arian
 • alcohol
 • astudiaethau dichonoldeb
 • eitemau sydd o fudd i unigolion
 • teithio y tu allan i'r DU.

Mae'n annhebygol y byddwn yn ariannu costau cyfalaf o fewn y grantiau. Cysylltwch â ni os credwch y bydd eich cynnig yn cynnwys arian a gaiff ei ddefnyddio ar gyfer costau cyfalaf fel offer - ni allwn ariannu costau prynu neu adnewyddu adeiladau.

Rhwymedigaethau rhyngwladol y DU ar reoli cymorthdaliadau

O ganlyniad i Brexit a diwedd y cyfnod pontio, mae'r Deyrnas Unedig (DU) wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE).

O 1 Ionawr 2021, mae'r grantiau y mae'r Gronfa yn ei ddosbarthu bellach yn ddarostyngedig i ymrwymiadau rheoli cymhorthdal rhyngwladol y DU. Dim ond pan ddilynir rheolau llym y gellir dyfarnu cymhorthdal.

Wrth ddatblygu eich cais, mae'n bwysig eich bod yn ystyried ymrwymiadau cymhorthdal rhyngwladol y DU a sut i sicrhau bod eich prosiect yn cydymffurfio. Os oes gennych bryderon, dylech ofyn am gyngor cyfreithiol.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ymrwymiad rhyngwladol y DU i reoli cymorthdaliadau o 1 Ionawr 2021.