Safonau'r Gymraeg

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth dwyieithog i'r cyhoedd yng Nghymru. Er 1994 mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi dyfarnu mwy na £4 miliwn i gefnogi prosiectau Cymraeg sy'n hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg mewn cymunedau.

Rydym yn hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac yn annog pobl ddi-Gymraeg i ddysgu'r iaith. Mae llinell ymholiadau Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi'i staffio gan siaradwyr dwyieithog, mae pob deunydd arweiniad ac ymgeisio ar gael yn ddwyieithog ac mae staff Cymraeg eu hiaith yn asesu ac yn rheoli grantiau ar gyfer grwpiau sydd wedi dewis i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ers y 25ain o Ionawr 2017 mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn falch iawn i fod yn cyd-weithio â Chomisiynydd y Gymraeg ar weithredu ein Safonau’r Gymraeg. Mae rhestr lawn o’n Safonau’r Gymraeg sy’n berthnasol i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i’w gweld yma yn ein hysbysiad Cydymffurfio Terfynol.

Yn 2011, daeth Mesur y Gymraeg i rym sydd wedi sefydlu'r egwyddor na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg yng Nghymru ac y dylai pobl yng Nghymru allu byw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny. Bydd Safonau Cymraeg Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cael eu monitro'n rheolaidd gan Gomisiynydd y Gymraeg. Mae'n ofynnol i grwpiau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol weithio o fewn egwyddorion ein Safonau Iaith hefyd.

Os ydych am ymgeisio am ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, cliciwch yma i ddarllen arweiniad ar ein gofynion o dan ein Safonau Cymraeg. Am fwy o fanylder, darllenwch ein Llyfryn i Gwsmeriaid ar Safonau Cymraeg Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol trwy glicio yma.

Ers 25 Ionawr 25 2017, mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi bod yn gweithredu yn llwyddianus iawn o dan Safonau’r Gymraeg. Mae wedi bod yn heriol ond yn gyffrous iawn i sicrhau ein bod yn cynnig y gwasanaeth cwsmer gorau posibl yn y Gymraeg a’r Saesneg i’n deiliaid grant, ymgeiswyr a staff. Cliciwch yma i ddarllen ein hadroddiad blynyddol cyntaf ar sut yr ydym wedi cwrdd â’n Safonau’r Gymraeg.

I gael mwy o wybodaeth am weithdrefnau dwyieithog Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, cysylltwch â Thîm y Gymraeg ar cymorthcymraeg@cronfagymunedolylg.org.uk neu gallwch ffonio 01686 611712 neu 01686 611708. I gael mwy o wybodaeth a chyngor ar weithio'n ddwyieithog, gweler gwefan Estyn Llaw neu ffoniwch 08009 177969.

Os nad ydych yn derbyn gwasanaeth derbyniol

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn sefydliad hollol ddwyieithog ac rydym yn falch iawn o’n gallu i ddarparu gwasanaeth cyflawn yn y Gymraeg neu’r Saesneg i’n cwsmeriaid, ond weithiau mae pethau yn mynd o chwith.

Os hoffech drafod y gwasanaeth yr ydych wedi ei dderbyn gennym drwy gyfrwng y Gymraeg, mae croeso i chi gysylltu â ni ar cymorthcymraeg@cronfagymunedolylg.org.uk neu os teimlwch fod angen i chi wneud cwyn am ein gwasanaeth, cliciwch yma i ddarllen ein Dogfen Gwynion (PDF 90KB)