Gweithredu hinsawdd – arianwyr eraill

Os byddwch yn aflwyddiannus gyda'n grant, neu os nad yw'r Gronfa Gweithredu Hinsawdd yn iawn i chi, efallai y byddwch am ystyried arianwyr eraill.

Cysylltwch â sefydliadau unigol am ba gyfleoedd sydd ganddynt ar hyn o bryd ac am eu meini prawf cymhwysedd.

Ardal
Ledled y DU

Arianwyr posibl eraill

Dewis eang newid hinsawdd

Grantiau sydd wedi cefnogi ystod eang o fentrau hinsawdd a'r amgylchedd, yn hytrach na chael ffocws thematig penodol. Mae gwahanol symiau o grantiau wedi bod ar gael - o grantiau bach i grantiau mwy a thymor hwy.

Defnyddio, storio a chreu ynni

Grantiau sy'n edrych yn benodol ar rôl ynni, megis ynni adnewyddadwy a thechnolegau carbon isel.

Cyfiawnder amgylcheddol, ymgyrchu a gweithredu ar lawr gwlad

Ymhlith y meysydd ffocws allweddol ar gyfer yr arianwyr hyn mae cyfiawnder hinsawdd a chymdeithasol a lleihau anghydraddoldebau, yn enwedig i'r rhai sy'n fwy agored i niwed ac sy'n cael eu taro galetaf gan newid yn yr hinsawdd. Mae grantiau hefyd wedi cefnogi prosiectau i ddatblygu ymgyrchu, actifiaeth a mudiadau cymdeithasol ar lawr gwlad.

Bwyd

Grantiau sy’n canolbwyntio ar weithredu yn yr hinsawdd ac yn amgylcheddol gan edrych ar systemau a strwythurau bwyd.

Natur a defnydd tir

Mae grantiau wedi cwmpasu meysydd fel gwella bioamrywiaeth, creu a chynyddu mannau awyr agored cymunedol a chysylltu pobl â natur, cadwraeth, addysg, ac adfer yr amgylchedd.

Polisi, cyllid a'r economi

Nid yw pob rhaglen ariannu wedi canolbwyntio'n benodol ar weithredu yn yr hinsawdd ond mae grantiau wedi cefnogi meysydd fel busnes a chyfranddaliadau cymunedol, grantiau arloesol, dylanwadu ar bolisi, gwerthoedd ac agweddau, newid systemig, a phrosiectau sy'n ceisio datblygu economi deg a phŵer heriol.