Mewn Undod Mae Nerth

Connect 4 Women

Mae gwead cymdeithasol cymunedau ledled y DU yn cael ei gryfhau a'i ddyfnhau drwy ddod â phobl at ei gilydd, mewn ffyrdd newydd a pharhaol.

Dyma arian o'n Portffolio DU. Portffolio'r DU yw lle rydym yn archwilio dulliau newydd, yn arbrofi gyda sut i wneud pethau'n wahanol, ac yn ceisio ariannu gwaith sy'n canolbwyntio mwy ar y dyfodol. 

Gall ein grantiau Mewn Undod Mae Nerth gefnogi prosiectau a fydd yn meithrin cysylltiadau cryfach ar draws cymunedau, ac yn gwella'r seilwaith a'r amodau sydd eu hangen i gryfhau'r cysylltiadau hyn.

Mae diddordeb gennym mewn:

 • ymatebion beiddgar ac arbrofol i ddod â phobl at ei gilydd gan ddefnyddio cyfuniadau newydd, neu ddulliau newydd
 • prosiectau neu brosiectau newydd sy'n adeiladu ar waith presennol
 • amrywiaeth o brosiectau sy'n adlewyrchu cymysgedd o gymunedau a lleoedd o bob rhan o'r DU.

Rydym yn cydnabod y bydd y rhan fwyaf o brosiectau a arweinir gan y gymuned yn dod â chymunedau at ei gilydd mewn rhyw ffordd. Fodd bynnag, yn y rhaglen hon, mae gennym ddiddordeb penodol mewn ariannu prosiectau sy'n bodloni o leiaf un o'r blaenoriaethau a restrir yn 'Beth rydym yn gobeithio ei ariannu'.

Ac rydym yn disgwyl i bob prosiect:

 • ddarparu ar draws o leiaf dwy wlad yn y DU (Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban)
 • canolbwyntio'n glir ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
 • dangos eu bod yn gallu dysgu ac addasu wrth iddynt fynd.

Rydym yn disgwyl gwneud hyd at 20 o ddyfarniadau yn 2021 i 2022, a bydd yn rhaid i ni wneud penderfyniadau anodd am yr hyn y gallwn ei ariannu. 

Darllenwch drwy'r blaenoriaethau'n ofalus (yn ogystal â'r gwiriwr cymhwysedd yn y ffurflen gais) i weld a yw'r rhaglen hon yn iawn ar gyfer eich cynnig. 

Yn ystod y cam ymgeisio, mae gennym ddiddordeb mewn clywed am eich syniadau a'ch cynlluniau, yn hytrach na disgrifiad manwl o'r prosiect. 

Gyda pandemig COVID-19 yn dal i fod gyda ni, byddwn yn parhau i weithio'n hyblyg. Bydd angen i hyn hefyd fod yr un fath ar gyfer prosiectau yn y ffordd y gallant addasu i ganllawiau a chyfyngiadau parhaus/newydd. 

Ardal
Ledled y DU
Yn addas ar gyfer
Sefydliadau gwirfoddol a chymunedol
Maint yr ariannu
cyfanswm o hyd at £300,000 am hyd at ddwy flynedd
Terfyn amser ymgeisio

Agored

Sut i ymgeisio

Gallwch wneud cais drwy ein ffurflen gais ar-lein 

Mae'r ffurflen yn gofyn am y wybodaeth sydd ei hangen arnom ar hyn o bryd. Atebwch mor llawn â phosibl. Byddwn yn cysylltu â chi am unrhyw wybodaeth ychwanegol y gallai fod ei hangen arnom i ni wneud penderfyniad cynnar am eich cais.  

Byddwn yn gofyn i chi ddweud wrthym am eich syniad a sut mae'n cyd-fynd â'r meysydd rydym yn canolbwyntio arnynt. Rydyn ni eisiau gwybod:

 • beth rydych chi'n gobeithio ei newid
 • sut y byddwch yn cefnogi cymunedau i wneud newid hirdymor (yn enwedig os yw eich prosiect yn ymwneud â chyflwyno digwyddiadau cyhoeddus)
 • sut y gall eich syniad gefnogi cymunedau pwerus a ffyniannus.

Os oes gennym ddiddordeb mewn mynd â'ch syniad ymhellach, byddwn yn cysylltu â chi i'w drafod yn fanylach.  

Os yw'n anodd neu'n amhosibl i chi lenwi ffurflen gais

Gallwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw anghenion cymorth cyfathrebu neu unrhyw anawsterau wrth lenwi'r ffurflen. Rydym yn hapus i siarad am ffyrdd eraill i chi ddweud wrthym am eich syniad, fel:

 • fersiwn Hawdd ei Darllen o'r ffurflen gais a'r canllawiau
 • fersiwn PDF o'r ffurflen gais
 • fersiwn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) o'r ffurflen gais a'r canllawiau.

Ymgeisio ar-lein

Pa wybodaeth sydd angen i chi wneud cais

Gofynnwn am fanylion cyswllt y prif gyswllt ar gyfer eich cais

Dylai hyn fod yn rhywun y gallwn siarad ag ef os oes gennym unrhyw gwestiynau am eich prosiect.

Gofynnwn am enw cyfreithiol eich sefydliad a'i gyfeiriad

Gwnewch yn siŵr bod y rhain yn gyfoes ac yn cyd-fynd ag unrhyw ddogfennau gwybodaeth neu hunaniaeth y gallwn ofyn amdanynt.

Gofynnwn i chi hefyd ddarllen a chytuno i'n telerau ac amodau

Darllenwch ein telerau ac amodau.

Ymgeisio drwy fideo

Os hoffech wneud cais drwy fideo, mae dal angen i chi ddechrau llenwi'r ffurflen gais, ond gallwch anfon dolen atom i fideo am eich prosiect yn hytrach nag ysgrifennu am eich syniad ar y ffurflen.

Rydym wedi darparu canllawiau llawn yn y ffurflen gais, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch ni ar caisprydeinig@cronfagymunedolylg.org.uk.

Beth sy'n digwydd ar ôl i chi wneud cais

1. Rydych yn anfon eich cais i ni –  byddwn yn asesu eich cais. Mae'r galw am grantiau yn uchel, felly dim ond ceisiadau sy’n bodloni’r meini prawf gryfaf fydd yn parhau i’r cam nesaf.

2. Byddwn yn gwneud rhai penderfyniadau cynnar am y ceisiadau sy'n bodloni'r meini prawf orau yn Beth rydym yn gobeithio ei ariannu. Byddwn yn ceisio dweud wrthych a ydych wedi llwyddo i symud ymlaen i gam nesaf y broses o fewn chwe wythnos i gyflwyno'ch cais.

3. Os cewch eich gwahodd i'r cam nesaf, byddwn yn gofyn am fwy o wybodaeth am eich prosiect – byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich cais yn fanylach. Byddwn hefyd yn anfon ffurflen fer atoch gyda mwy o fanylion am eich sefydliad a phrif gysylltiadau'r prosiect. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth ar y ffurflen hon i ddiweddaru ein cofnodion a chynnal rhai gwiriadau diogelwch. (Dysgwch fwy am y gwiriadau a wnawn.) Byddwn hefyd yn gofyn i chi am eich cyllideb arfaethedig. Os nad ydych yn siŵr faint rydych am wneud cais amdano, gallwn drafod hyn gyda chi. Byddwn yn ceisio dweud y penderfyniad wrthych o fewn pedwar mis i gael eich gwahodd i'r ail gam. 

4. Byddwn yn gwneud penderfyniad – bydd eich cais yn cael ei ystyried gan un o'n pwyllgorau ariannu.  

5. Os bydd eich cais yn llwyddiannus – byddwn yn cysylltu â chi gyda'r newyddion da! Unwaith y byddwch wedi derbyn grant gennym ni, dyma beth i'w ddisgwyl. Bydd y dudalen hon hefyd yn rhoi gwybod i chi am y pethau y mae angen i chi eu gwneud.

Byddwn hefyd yn trafod sut y gallwn eich cefnogi i:

 • ddathlu a hyrwyddo eich grant
 • rhannu eich dysgu ag eraill gan gynnwys deiliaid grantiau eraill ac ymgeiswyr yn y dyfodol i gyfrannu at gydweithio ehangach yn y meysydd hyn.
Pwy all a na ellir ymgeisio

Pwy all ymgeisio

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn prosiectau sy'n cael eu harwain gan, neu gefnogi pobl a chymunedau sydd wedi cael eu heffeithio gan COVID 19. Mae'r rhain yn cynnwys

cymunedau’n profi annhegwch ethnig neu hiliol, gwahaniaethu neu anghydraddoldeb, pobl anabl, pobl LHDTQ+, a phobl sy'n ceisio lloches neu sy'n ffoaduriaid. Rydym am weld mwy o bobl ar draws y cymunedau hyn yn cael eu cynrychioli yn ein grantiau.  

Gallwn gefnogi ystod eang o sefydliadau a chroesawu ceisiadau gan sefydliadau mwy a llai.

Gallwn dderbyn ceisiadau gan gonsortia neu bartneriaethau. Yn yr achos hwn, bydd angen i bartner arweiniol gymryd cyfrifoldeb am y broses ymgeisio.

Gallwch wneud cais os oes gennych grant cyfredol gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Byddwn yn ystyried sut y byddai'r grant hwn yn ategu ac yn effeithio ar ddyfarniadau presennol yn ystod y broses asesu. Os oes galw mawr am y grant hwn, efallai y bydd angen i ni flaenoriaethu sefydliadau nad oes ganddynt arian grant gennym eisoes.

Mae angen i'ch sefydliad hefyd fod yn un o'r canlynol:   

 • elusen gofrestredig   
 • cwmni buddiannau cymunedol (CIC)
 • Sefydliad Corfforedig Elusennol (SCE) 
 • cymdeithas budd cymunedol 
 • cymdeithas gydweithredol (os oes ganddi gymal di-elw ac wedi'i chofrestru gyda'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol) 
 • mudiad gwirfoddol neu gymunedol   
 • corff statudol (gan gynnwys cynghorau tref, plwyf a chymuned) 
 • cwmni cyfyngedig drwy warant (os oes ganddo gymal di-elw neu os yw'n elusen gofrestredig). 

Aelodau'r bwrdd neu'r pwyllgor 

Mae'n hanfodol bod gan sefydliadau sy'n gwneud cais o leiaf ddau berson ar eu bwrdd neu bwyllgor nad ydynt yn gysylltiedig. 

Trwy gysylltiedig, rydym yn golygu: 

 • yn briod â'i gilydd 
 • mewn partneriaeth sifil â'i gilydd 
 • mewn perthynas hirdymor â'i gilydd 
 • yn byw gyda’i gilydd yn yr un cyfeiriad
 • yn perthyn drwy waed. 

Ni allwn dderbyn ceisiadau gan:

 • unigolion   
 • unig fasnachwyr   
 • sefydliadau sy'n canolbwyntio ar wneud elw a rhannu'r elw hwn yn breifat - gan gynnwys cwmnïau cyfyngedig gan gyfranddaliadau, sefydliadau heb y cloeon asedau cywir, neu sefydliadau a all dalu elw i gyfarwyddwyr neu gyfranddalwyr
 • sefydliadau sydd wedi'u lleoli y tu allan i'r DU   
 • ceisiadau a wneir gan un sefydliad ar ran sefydliad arall   
 • ysgolion.

Os nad ydych yn siŵr a allwch wneud cais

Cysylltwch â ni. Bydd y tîm yn hapus i helpu. Gallwch hefyd wirio pa raglenni ariannu eraill y gallech wneud cais iddynt.

Beth rydym yn obeithio ei ariannu

Beth rydym yn debygol o'i ariannu

Rydym yn cydnabod y bydd y rhan fwyaf o brosiectau a arweinir gan y gymuned yn dod â chymunedau at ei gilydd mewn rhyw ffordd. Fodd bynnag, yn y rhaglen hon mae gennym ddiddordeb arbennig mewn prosiectau sy'n canolbwyntio ar un neu fwy o'r blaenoriaethau canlynol:  

 • meithrin cysylltiadau ar draws cymunedau, nid dim ond o fewn cymunedau sy'n bodoli eisoes. Rydym yn chwilio am brosiectau a all feithrin ymdeimlad cadarnhaol o berthyn drwy leihau agweddau 'ni a nhw' cynhennus
 • cefnogi ac archwilio'r hyn sydd ei angen i gysylltu cymunedau a galluogi cydweithio cryfach i ddod â phobl at ei gilydd a chadw pobl at ei gilydd e.e. seilwaith cymunedol fel rhwydweithiau, adnoddau a rennir neu ddulliau cydgysylltiedig, neu gefnogi sefydliadau seilwaith sy'n cefnogi gwaith grwpiau eraill
 • yn canolbwyntio ar greu newid tymor hwy. Gallai hyn olygu canolbwyntio ar wella'r amodau sydd ar gael i gymunedau i helpu i greu'r newid hwn yn hytrach na darparu gwasanaethau neu gyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus yn unig
 • archwilio sut olwg sydd ar arfer gorau a dulliau newydd o ddod â phobl at ei gilydd ers yr achosion o COVID-19 
 • dod â phobl ynghyd ynghylch gweithredu yn yr hinsawdd mewn cymunedau
 • adeiladu gweithredu ar y cyd a chryfhau gallu cymunedau eu hunain i gael rheolaeth, dylanwad ac asiantaeth ar y pethau sydd bwysicaf iddynt (effeithlonrwydd cyfunol). Er enghraifft, gweithgarwch sy'n canolbwyntio ar gryfhau cyfranogiad dinesig neu bŵer dinesig drwy ddarparu cyfleoedd i ddod â phobl ynghyd o bob rhan o wahanol gymunedau i weithredu ar y cyd mewn ffyrdd newydd a diddorol.

Bydd bob prosiect angen:

Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn ymatebion beiddgar ac arbrofol i ddod â phobl at ei gilydd gan ddefnyddio cyfuniadau newydd, neu ddulliau gweithredu. Gallwn gefnogi prosiectau newydd neu brosiectau newydd sy'n adeiladu ar waith sy'n bodoli eisoes.

Byddwn yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau

Rydym yn awyddus bod prosiectau'n adlewyrchu cymysgedd o gymunedau a lleoedd o bob rhan o'r DU. Fodd bynnag, rydym yn arbennig o awyddus i:

 • gefnogi prosiectau sy'n cael eu harwain gan - neu gefnogi - pobl a chymunedau sydd wedi cael eu heffeithio gan COVID 19
 • sicrhau bod grantiau yn cael ei lledaenu'n ddaearyddol ledled y DU
 • gefnogi prosiectau sy'n agored i bawb ac sy'n gallu dangos pa gamau rhagweithiol sydd wedi'u cymryd i sicrhau yr eir i'r afael ag unrhyw rwystrau posibl ar gyfer cyfranogiad - yn enwedig i bobl anabl,

  cymunedau’n profi annhegwch ethnig neu hiliol, gwahaniaethu neu anghydraddoldeb, pobl LHDTQ+ a phobl sy'n ceisio lloches neu sy'n ffoaduriaid. Rydym hefyd yn cydnabod y gall fod rhai amgylchiadau lle bydd prosiectau ond yn gweithio gyda chymunedau penodol - esboniwch pam mae hynny'n angenrheidiol yn eich cais

 • gefnogi prosiectau sy'n ystyried yr egwyddorion o fewn fframwaith strategol y Gronfa gyfan
 • gefnogi prosiectau a fydd yn cysylltu â'i gilydd, ac yn rhannu dulliau a dysgu. Byddwn yn cynnig mwy o gefnogaeth i'r prosiectau a ddyfarnwyd fel grŵp cyfan a byddwn yn trafod sut y gallai'r gweithgaredd hwn edrych ar y cam asesu.

Byddwn yn ystyried y ffactorau hyn wrth asesu eich cais yn erbyn eraill a dderbyniwn.

Rydym am glywed gennych chi a'ch syniadau ar ba fath o brosiectau all gefnogi'r blaenoriaethau rydym wedi'u hamlinellu. Deallwn fod dod â phobl at ei gilydd yn dod ag ansicrwydd ar hyn o bryd, felly rydym yn croesawu prosiectau sy'n profi syniadau newydd. Rydym yn gyfforddus gydag ansicrwydd - rydym am ddeall yr hyn y gallwn ei wneud i feithrin gallu mewn cymunedau a dysgu o'ch profiadau. 

Rydym yn disgwyl i'r galw am yr arian yma fod yn uchel a dim ond 20 o brosiectau yr ydym yn disgwyl ei hariannu yn ystod 2021 i 2022. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i ni wneud penderfyniadau anodd am yr hyn y gallwn ei ariannu. Darllenwch drwy'r wybodaeth am ein blaenoriaethau'n ofalus a defnyddiwch y 'traciwr cymhwysedd' i nodi a yw'r rhaglen hon yn iawn ar gyfer eich cynnig. Os oes gennych amheuaeth, anfonwch e-bost atom i drefnu i siarad â rhywun cyn i chi wneud cais. 

Rydym wedi ysgrifennu mwy am pam ein bod yn agor y rhaglen hwn yn y blog hwn.

Beth rydym yn annhebygol o'i ariannu 

Credwn ei bod yn bwysig bod yn glir ynglŷn â'r hyn nad yw'n debygol o fod yn gymwys, yn ogystal â'r hyn sydd. Rydym yn annhebygol o ariannu: 

 • digwyddiadau dathlu unwaith yn unig a phrosiectau sy'n canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau heb unrhyw gynaliadwyedd tymor hwy clir na thystiolaeth o effaith
 • prosiectau sy'n trosglwyddo eu gweithgareddau i gyflawni ar-lein yn unig
 • gweithgareddau seiliedig ar leoedd sy'n canolbwyntio'n gyfan gwbl ar ofod cymunedol neu ganolfan mewn un ardal ac nad yw'n cyflawni ar draws o leiaf ddwy wlad yn y DU - gall hyn fod yn fwy addas i raglenni ariannu eraill
 • prosiectau na allant ddangos sut mae'r gymuned ehangach wedi llywio ei dyluniad a'i datblygiad.

Darparu eich prosiect yn y Gymraeg

Os bydd eich prosiect yn gweithredu yng Nghymru fel un o wledydd y DU, bydd angen i chi fod yn ymwybodol o amodau grant Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar weithredu yn ddwyieithog. Bydd angen i holl wasanaethau’r prosiect fod ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg ar yr un pryd ym mhob cymuned yng Nghymru.

Darllenwch ein canllawiau ar reoli eich prosiect yn ddwyieithog.  

Ar beth allwch wario'r arian

Gallwn ariannu pethau fel:

 • costau staff 
 • gwaith datblygu (profi ffyrdd newydd o weithio, hyfforddi a datblygu staff, datblygu llywodraethu, uwchraddio/prynu technoleg neu TG, rhannu dysgu) 
 • cludiant 
 • cyfleustodau/costau rhedeg 
 • treuliau gwirfoddolwyr 
 • offer  
 • costau cyfalaf (gallwn ystyried ariannu costau cyfalaf ond nid ydym yn rhagweld y bydd y costau hyn yn swm sylweddol o'r gyllideb arfaethedig)
 • costau yn gysylltiedig â chyflwyno eich prosiect yn ddwyieithog yng Nghymru megis costau cyfieithu.  

 Os cewch eich gwahodd i'r cam nesaf, byddwn yn siarad â chi i gytuno beth fydd y grant yn ei gwmpasu. 

Ni allwn ariannu:

 • gweithgareddau statudol sy'n disodli arian y llywodraeth (er enghraifft, dim ond gweithgareddau ysgol sy'n digwydd y tu allan i oriau addysgu arferol y gallwn eu hariannu) 
 • benthyciadau, gwaddolion neu log 
 • talu rhywun arall i ysgrifennu eich cais 
 • gweithgareddau gwleidyddol, gan gynnwys lobïo 
 • gweithgareddau lle bydd elw'n cael ei ddosbarthu er budd preifat
 • gweithgareddau codi arian  
 • TAW y gallwch ei hadfer 
 • alcohol 
 • pethau rydych chi wedi gwario arian arnynt yn y gorffennol ac yn edrych i hawlio am nawr  
 • eitemau na fydd ond o fudd i unigolyn, yn hytrach na'r gymuned ehangach 
 • gweithgareddau crefyddol (ond gallwn ariannu sefydliadau crefyddol os yw eu prosiect o fudd i'r gymuned ehangach ac nad yw'n cynnwys cynnwys crefyddol). 

Os nad ydych yn glir ynghylch yr hyn y byddwn ac na fyddwn yn ei ariannu, e-bostiwch ni.

Rhwymedigaethau rhyngwladol y DU ar reoli cymorthdaliadau

O ganlyniad i Brexit a diwedd y cyfnod pontio, mae'r Deyrnas Unedig wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd.

O 1 Ionawr 2021, mae'r grantiau y mae'r Gronfa yn ei ddosbarthu bellach yn ddarostyngedig i ymrwymiadau rheoli cymhorthdal rhyngwladol y DU. Dim ond pan ddilynir rheolau llym y gellir dyfarnu cymhorthdal.

Wrth ddatblygu eich cais, mae'n bwysig eich bod yn ystyried ymrwymiadau cymhorthdal rhyngwladol y DU a sut i sicrhau bod eich prosiect yn cydymffurfio. Os oes gennych bryderon, dylech ofyn am gyngor cyfreithiol.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ymrwymiad rheoli cymhorthdal rhyngwladol y DU o 1 Ionawr 2021 ar y wefan GOV.UK .

Lleihau eich effaith amgylcheddol  

 • Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i ddiogelu'r amgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae hyn yn cynnwys y cymunedau a'r prosiectau rydym yn eu cefnogi. Dysgwch fwy am sut i leihau eich effaith amgylcheddol ar wefan GOV.UK, ac ar ein gwefan. 
 • Byddwn yn disgwyl i'r holl sefydliadau a ariennir ac unrhyw bartneriaid ystyried eu heffaith amgylcheddol a chael polisïau a gweithdrefnau perthnasol ar waith. 

Os ydych yn barod i ddechrau eich cais

Ymgeisio ar-lein

Os nad ydych yn siŵr a allwch wneud cais 

Cysylltwch â ni. Bydd y tîm yn hapus i helpu. Gallwch hefyd wirio pa raglenni ariannu eraill y gallech wneud cais iddynt.