Telerau defnyddio

Gallwch ddefnyddio gwefan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn amodol ar y telerau ac amodau hyn. Mae eich mynediad a’ch defnydd o'r wefan hon yn golygu eich bod yn derbyn y telerau ac amodau.

1. Cyffredinol

1.1. Mae cofrestru gyda'r Wefan yn eich galluogi i rannu straeon, gofyn cwestiynau a rhoi sylwadau ar bynciau. Er mwyn sicrhau bod yr holl gynnwys a gyflwynir yn briodol ar gyfer pob cynulleidfa, bydd yr holl gynnwys yn cael ei gymedroli.

1.2. Drwy gyflwyno cynnwys i unrhyw ran o'r Wefan rydych yn rhoi caniatâd di-freindal ac anadferadwy i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol atgynhyrchu.

1.3. Os byddwch yn torri'r telerau ac amodau hyn, mae gan y cymedrolwr yr hawl i dynnu rhan neu'r cyfan o'r cynnwys a gyflwynwyd gennych heb rybudd. Os byddwch yn torri'r telerau ac amodau hyn dro ar ôl tro, efallai y cewch eich atal yn barhaol rhag cofrestru, mewngofnodi a / neu bostio a bydd eich cyfrif yn cael ei ddileu.

2. Ynglŷn â'ch defnydd o'r Wefan

2.1. Rhaid i'ch defnydd o'r Wefan gydymffurfio bob amser â'r telerau defnyddio hyn ac unrhyw gyfarwyddiadau a gyhoeddir o bryd i'w gilydd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar y Wefan neu a hysbyswyd i chi. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn rhoi hawl anghyfyngedig ac androsglwyddadwy i chi gael mynediad i'r Wefan ac, yn amodol ar y telerau defnyddio hyn, i gofrestru fel defnyddiwr o’r Wefan;

2.2. Rydych yn cytuno y gall Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol heb rybudd, am unrhyw reswm, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, ac heb atebolrwydd i chi, wneud y canlynol ar unrhyw adeg:

 1. gwrthod eich cais i fod yn ddefnyddiwr cofrestredig o'r Wefan; a/neu
 2. eich dileu fel defnyddiwr o’r wefan; a/neu
 3. eich atal rhag cael mynediad i unrhyw ran o'r Wefan, a/neu
 4. eich dileu fel defnyddiwr a dileu eich cyfrif defnyddiwr.

3. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i wneud y canlynol:

3.1. peidio â defnyddio'r Wefan at unrhyw ddiben sy'n anghyfreithlon, sy'n hyrwyddo gweithgarwch anghyfreithlon, yn torri unrhyw god ymddygiad cymwys, yn torri hawliau trydydd parti neu'n cael ei wahardd fel arall gan y telerau defnyddio hyn; ac

 1. eich bod yn meddu ar yr hawlfraint ar gyfer unrhyw ddeunydd rydych yn ei gyflwyno;
 2. eich bod wedi cael y caniatâd priodol gan bob person sy'n ymddangos mewn unrhyw gynnwys a gyflwynir gennych;
 3. ni fyddwch yn defnyddio'r Wefan i hysbysebu na hyrwyddo unrhyw wasanaethau masnachol, na rhannu sbam
 4. ni fyddwch yn postio manylion personol unrhyw un heb eu caniatâd;
 5. ni fyddwch yn postio unrhyw ddeunydd a all achosi niwed i gyfrifiadur defnyddiwr arall;
 6. ni fyddwch yn cyflwyno unrhyw ddeunydd y gall Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ôl ei disgresiwn llwyr ystyried ei fod yn dramgwyddus, yn sarhaus neu’n ddifenwol, neu'n amhriodol i blant;
 7. ni fyddwch yn ail-fformatio nac yn fframio unrhyw ran o'r tudalennau gwe sy'n ffurfio rhan o'r Wefan;
 8. ni fyddwch yn creu sawl proffil; nac yn dynwared pobl neu ddefnyddwyr eraill: ac ni ddylech ymosod ar breifatrwydd rhywun.
 9. ni fyddwch yn cyflwyno deunydd a allai gael effaith niweidiol ar enw da'r Loteri Genedlaethol neu Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol fel dosbarthwr arian cyhoeddus neu fel corff a noddir gan y Llywodraeth; ac
 10. ni fyddwch yn gwneud copïau ar unrhyw ffurf ar y cyfan neu rannau o'r cynnwys ac eithrio'r hyn sy'n ofynnol yn rhesymol ar gyfer eich defnydd personol anfasnachol.

4. Cofrestru

4.1. Rhaid i chi gofrestru fel defnyddiwr o’r Wefan i ddefnyddio'r gymuned ar-lein. Mae gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ddisgresiwn llwyr ynghylch a ddylid derbyn neu wrthod eich cais i gofrestru fel defnyddiwr o’r Wefan.

4.2. Pan fyddwch yn cofrestru fel defnyddiwr o’r Wefan byddwch yn dewis enw defnyddiwr a chyfrinair i gael mynediad i'ch cyfrif defnyddiwr. Chi sy'n gyfrifol am gadw cyfrinachedd eich cyfrinair. Ni ddylai eich enw defnyddiwr fod yn sarhaus na chynnwys rhegfeydd. Gall Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ddefnyddio ei disgresiwn i benderfynu a yw enw defnyddiwr yn briodol.

4.3. Chi sy'n gyfrifol bob amser am eich cyfrif defnyddiwr ac am unrhyw gamau gweithredu sy'n digwydd gan ddefnyddio'ch cyfrif. Mae'n rhaid i'r wybodaeth a roddwch pan fyddwch yn creu eich cyfrif fod yn wir ac yn gywir. Os yw Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn amau bod y wybodaeth a ddarperir yn anghywir, yn gamarweiniol, neu’n anwir, gall Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol atal neu derfynu eich cyfrif.

4.4. Rhaid i chi hysbysu Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar unwaith am unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o'ch cyfrinair, eich cyfrif defnyddiwr neu unrhyw achos arall o dorri diogelwch mewn cysylltiad â'r Wefan. Dylech sicrhau eich bod yn allgofnodi o'ch cyfrif bob tro y byddwch yn gorffen defnyddio'r wefan.

5. Eiddo deallusol / Hawlfraint

Hawlfraint Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

5.1. Mae'r holl gynnwys gwe gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r testun, delweddau, sain, fideo ac animeiddiad a roddir yn uniongyrchol ar y Wefan hon gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn hawlfraint neu'n drwyddedig i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (Deunydd y Gronfa). Ni chewch ailgyhoeddi, aildrosglwyddo, ailddosbarthu neu wneud deunydd y Gronfa fel arall ar gael i unrhyw barti arall neu mewn unrhyw gyfrwng arall heb awdurdod ysgrifenedig ymlaen llaw a phriodol.

5.2. Mae'r enwau, delweddau a logos sy'n adnabod Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn nodau perchnogol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac ni ellir eu hatgynhyrchu heb awdurdodiad ysgrifenedig ymlaen llaw Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Dylid cyfeirio ceisiadau am gymeradwyaeth o'r fath at:

The National Lottery Community Fund
Society Building
Regents Wharf
8 All Saints Street
London
N1 9RL

Ffôn: 020 7211 1800

Ffacs: 020 7211 1750

E-bost: branding@tnlcommunityfund.org.uk

5.4. Nid yw'r Wefan a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn gyfrifol am dorri hawlfraint a wneir gan unrhyw drydydd parti sy'n deillio o gyhoeddi eich cynnwys ar y Wefan.

6. Polisi cysylltu

6.1. Nid oes rhaid i chi ofyn am ganiatâd i roi dolenni uniongyrchol i dudalennau a gynhelir ar y wefan hon. Fodd bynnag, nid ydym yn caniatáu i'n tudalennau gael eu llwytho i fframiau ar eich gwefan. Rhaid i'n tudalennau lwytho i ffenestr gyfan y defnyddiwr.

6.2. Rydym ond yn rhoi dolenni i’n derbynwyr grant, partneriaid a gwefannau sy'n darparu gwybodaeth ddefnyddiol sy'n ategu ein gwasanaethau gwybodaeth ein hunain. Darperir unrhyw ddolenni neu fframiau sy'n cysylltu'r Wefan â gwefannau eraill gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol er hwylustod yn unig, a thrwy gyrchu'r safleoedd cysylltiedig hynny rydych yn cytuno i unrhyw delerau mynediad neu ddefnyddio a osodir gan y gwefannau cysylltiedig hynny.

6.3. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys, cywirdeb, barn na dolenni o'r gwefannau hyn ac nid ydym yn darparu unrhyw warant, nac yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb ynghylch ansawdd, cywirdeb, ffynhonnell nac unrhyw agwedd arall ar y deunydd ar y gwefannau sydd wedi’u dolennu.

7. Atebolrwydd

7.1. I'r graddau a ganiateir gan y gyfraith, ni fydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn atebol (gan gynnwys mewn achosion o esgeuluster) am unrhyw golled elw, colled refeniw, colled data, colled defnydd data; unrhyw golled neu ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol, a godir neu a ddyfernir yn eich erbyn chi neu unrhyw berson arall a godir yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'ch mynediad at y Wefan neu ei defnydd ohoni (neu unrhyw wefan gysylltiedig); unrhyw gost, colled, atebolrwydd neu gost sy'n deillio o farwolaeth, anaf personol neu ddifrod i eiddo (gan gynnwys difrod i'ch meddalwedd, caledwedd neu ddata) sy'n deillio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'ch mynediad i'r Wefan neu eich defnydd ohoni (neu unrhyw wefan gysylltiedig).

7.2. Rydych yn indemnio ac yn dal Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ei gweithwyr, ei swyddogion a'i hasiantau yn ddiogel rhag ac yn erbyn unrhyw hawliadau, atebolrwydd, treuliau, colledion, iawndal a chostau (gan gynnwys costau a threuliau cyfreithiol) (Colled) a godir gan unrhyw un o'r rhai sydd wedi’u hindemnio lle achoswyd Colled o'r fath yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gan:

 1. eich mynediad i'r Wefan neu ddefnydd ohoni; neu
 2. unrhyw gyfraniadau a wneir gennych chi (neu ar eich rhan) i'r Wefan (gan gynnwys, heb gyfyngiad, Colled a achoswyd gan hawliad bod eich cyfraniad yn torri ar eiddo deallusol neu hawliau eraill unrhyw berson).

8. Ymwadiad

8.1. Rydych yn cydnabod eich bod yn defnyddio'r Wefan ar eich risg chi’n hollol. Nid ydym yn gwarantu bod ein gwefan yn ddiogel neu heb fygiau neu firysau.

8.2. Nid yw Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn gyfrifol am unrhyw gynnwys sy'n tarddu o ffynonellau nad ydynt yn ffynonellau Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Nid ydym yn dirprwyo nac yn gwarantu cywirdeb, cyflawnrwydd neu ddefnyddioldeb unrhyw gynnwys o'r fath, ac nid ydym yn gyfrifol am gynnwys unrhyw ddeunydd neu bostiadau a gyflwynwyd.

8.3. Darperir yr holl gynnwys ar sail "FEL Y MAE" yn unig. Ni allwn warantu y bydd y Wefan neu unrhyw gynnwys a ddarperir yn bodloni unrhyw un o'ch anghenion neu ofynion neu y bydd yn gyflawn, yn ddi-wall, yn gywir neu y bydd yn cael ei chyflwyno heb ymyrraeth, nam neu gamgymeriad. Yn unol â hynny ac i'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, rydym trwy hyn yn gwadu pob gwarant ac amodau, p'un a yw'n benodol, ymhlyg neu’n statudol, ynghylch y Wefan a'r Cynnwys, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw warant o ansawdd boddhaol neu addasrwydd at ddiben penodol a pheidio â thorri hawliau trydydd parti.

9. Manylion cyswllt a gwybodaeth bellach

9.1. I gael copi caled o'r telerau ac amodau hyn, anfonwch amlen hunan-gyfeiriedig wedi'i stampio at:

Legal Department
The National Lottery Community Fund
Society Building
Regents Wharf
8 All Saints Street
London
N1 9RL

9.2. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cadw'r hawl i ddiwygio'r telerau ac amodau hyn o bryd i'w gilydd, felly dylech wirio'r telerau hyn yn rheolaidd.

10. Rhoi gwybod am broblemau neu wneud cwyn

Gallwch roi gwybod am unrhyw sylwadau neu gwynion am y wefan hon drwy: e-bost webmaster@tnlcommunityfund.org.uk neu ffoniwch linell wasanaeth cwsmeriaid Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar 020 7211 3700.

11. Cymorth gyda'r Wefan

Os cewch unrhyw anawsterau gyda'r wefan hon, ffoniwch linell gymorth Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar 0345 4 10 20 30.

12. Preifatrwydd a Diogelu Data

12.1. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd. Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i'n Gwefan yn unig. Gallwch weld polisi preifatrwydd ar wahân ar sut rydym yn casglu ac yn defnyddio'ch gwybodaeth os ydych yn gwneud cais am grant gennym ni.

Byddwn yn casglu data gennych pan fyddwch yn cofrestru i ddefnyddio ein gwefan.

12.2. Weithiau gall y data hwn gynnwys data personol, y mae deddfau diogelu data'r DU yn berthnasol iddo. Bydd yr holl ddata personol a gesglir yn cael ei gadw'n ddiogel gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Ni fydd yr holl ddata o'r fath yn cael ei rannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol gydag unrhyw drydydd parti oni bai ei bod yn ofynnol iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith.

Y wybodaeth rydym yn ei chasglu

12.3. Rydym yn casglu'r wybodaeth ganlynol gan bobl sy'n ymweld â'r Wefan:

 1. Y cwestiynau, yr ymholiadau a'r adborth y mae pobl yn eu gadael, gan gynnwys eich cyfeiriad e-bost os byddwch yn anfon e-bost atom.
 2. Cyfeiriadau IP ymwelwyr, a manylion pa borwr a ddefnyddiwyd ganddynt.
 3. Gwybodaeth am sut mae pobl yn defnyddio'r wefan, gan ddefnyddio cwcis a thechnegau tagio tudalennau; ac
 4. Os byddwch yn anfon adborth atom, cedwir cofnod o'ch neges yn unol â'n polisi archifo a chadw.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

12.5. Defnyddir unrhyw wybodaeth a gasglwn i:

 1. Gwella cynnwys a dyluniad y wefan.
 2. Cysylltu â chi drwy e-bost a'ch hysbysu am newidiadau i'n telerau ac amodau defnyddio neu faterion cynnal a chadw’r wefan.
 3. Cysylltu â chi drwy e-bost ac anfon gwybodaeth atoch am gynhyrchion neu wasanaethau Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol neu roi diweddariadau i chi sy'n ymwneud â gweithgarwch cymunedol ar-lein. Gallwch ddewis peidio â derbyn y diweddariadau hyn yng ngosodiadau eich proffil os dymunwch.

12.6 Ni fyddwn byth yn rhannu nac yn gwerthu eich gwybodaeth gyda sefydliadau eraill at ddibenion marchnata, ymchwil i'r farchnad neu ddibenion masnachol, ac nid ydym yn trosglwyddo'ch gwybodaeth bersonol i unrhyw Wefan arall. Fodd bynnag, rydym yn defnyddio ein cwcis i gasglu gwybodaeth am sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan gan ddefnyddio dadansoddeg.

13. Cysylltu â gwefannau eraill

13.1. Mae'r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau sefydliadau eraill ac ohonynt. Mae'r polisi preifatrwydd hwn (yr un rydych chi'n ei ddarllen) ond yn berthnasol i'r wefan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol hon.

Dilyn dolen i wefan arall

13.2. Os ewch chi i wefan arall o'r wefan hon, darllenwch y polisi preifatrwydd ar y wefan honno os ydych chi eisiau gwybod beth mae'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth.

Dilyn dolen i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol o wefan arall

13.3. Pan ddewch atom o wefan arall, efallai y byddwn yn cael gwybodaeth bersonol amdanoch chi o'r wefan arall. Dylech ddarllen polisi preifatrwydd gwefannau rydych chi'n ymweld â nhw sy'n eich cysylltu â ni os ydych chi eisiau gwybod am hyn.

14. Polisi Cwcis Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Rydym yn defnyddio cwcis i helpu addasu eich profiad.

Cwcis

Mae'r wefan hon, fel llawer o rai eraill, yn defnyddio ffeiliau bach o'r enw cwcis i helpu addasu'ch profiad. Mae'r rhan fwyaf o wefannau mawr yn defnyddio cwcis.

Maen nhw'n gwella pethau drwy:

 1. cofio gosodiadau, felly does dim rhaid i chi barhau i’w nodi pryd bynnag y byddwch chi'n ymweld â thudalen newydd
 2. cofio gwybodaeth rydych chi wedi'i rhoi (e.e. eich cod post) fel nad oes angen i chi barhau i'w nodi
 3. mesur sut rydych chi'n defnyddio'r wefan fel y gallwn sicrhau ei bod yn bodloni eich anghenion.

Nid yw ein cwcis yn cael eu defnyddio i'ch adnabod chi'n bersonol. Maen nhw yma i wneud i'r wefan weithio'n well i chi. Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi, yr ydym wedyn yn ei rhannu ag eraill.

Ewch i wefan About Cookies i ddysgu mwy am gwcis a sut y gallwch eu rheoli.

Beth yw 'cwcis'?

Ffeiliau testun bach yw ‘cwcis’ sy'n cael eu storio gan y porwr (er enghraifft, Internet Explorer neu Safari) ar eich cyfrifiadur neu ffôn symudol. Maent yn caniatáu i wefannau storio pethau fel dewisiadau defnyddwyr. Gallwch feddwl am gwcis fel "cof" i'r wefan, sy’n ei galluogi i adnabod defnyddiwr ac ymateb yn briodol. Os hoffech newid eich gosodiadau cwcis, neu ddileu cwcis, ewch i adran Cymorth eich porwr gwe. Rydyn ni'n defnyddio cwcis mewn sawl man - rydyn ni wedi rhestru pob un ohonynt yma gyda mwy o fanylion am pam rydyn ni'n eu defnyddio a pha mor hir y byddan nhw'n para.

15. Cyfraith Lywodraethol

Bydd y telerau ac amodau hyn yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr yn unig, ac rydych yn ymostwng yn anadferadwy i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.