CBSA

Pob rhaglen

CBSA

G

Gwireddu Uchelgais Archived Wedi’i archifo

Yn helpu pobl ifanc i osgoi'r llwybrau sy'n arwain at droseddu

D

Dyfarniadau o’r Portffolio DU

Mae Portffolio’r DU yn cefnogi syniadau a phrosiectau ledled y DU. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau beiddgar sy'n rhoi pobl ar y blaen i fynd i'r afael â materion cymdeithasol tymor hir ac i wella ansawdd bywyd ledled y DU ac yn rhyngwladol.

Ymateb COVID-19: Ar hyn o bryd mae Portffolio’r DU yn cael ei oedi i geisiadau newydd am arian grant ymatebol.

Hyd at fis Hydref 2020, byddwn yn blaenoriaethu gweithio gyda'n deiliaid grantiau presennol i gefnogi pobl a chymunedau y mae COVID-19 yn effeithio arnynt.

Digitisation Archived Wedi’i archifo

Providing funding to make learning materials available, free of charge, on the Internet

Dyfodol Gwell Archived Wedi’i archifo

Mae pob plentyn yn haeddu'r dechrau gorau posib mewn bywyd

S

C

Cronfa Gweithredu Hinsawdd

Bydd y Gronfa Gweithredu Hinsawdd yn cefnogi cymunedau ledled y DU i weithredu ar newid hinsawdd. Bydd y cymunedau hyn yn arddangos yr hyn sy'n bosibl pan fo pobl yn arwain wrth fynd i'r afael â newid hinsawdd. Gydag arian y Loteri Genedlaethol, byddant yn gweithio gyda'i gilydd, yn rhannu eu dysgu ac yn cymryd rhan weithredol mewn symudiad ehangach o newid.

Cronfa Datblygu’r Dyfodol

Rydyn ni eisiau darganfod sut i helpu cymunedau i symud tuag at adferiad ac adnewyddiad ar ôl effaith COVID-19 a thynnu ar yr holl greadigrwydd rydyn ni wedi'i weld mewn cymunedau ac ar draws cymdeithas sifil. Felly rydyn ni'n ariannu sefydliadau i edrych ar sut mae pethau'n newid, beth sydd ei angen yn y cyfnod pontio hwn, a beth sy'n bosibl yn y dyfodol 

M

Mileniwm Nawr Archived Wedi’i archifo

Pum prosiect ysbrydoliaethus o fudd i gymunedau'r DU

Miliynau'r Bobl Archived Wedi’i archifo

Prosiectau i wella cyfleusterau lleol neu helpu pobl i elwa'n fwy o'u hardal

Y

Y Gronfa Ddigidol

Mae’r rownd gyntaf o’r Gronfa Ddigidol bellach ar gau. Dan edefyn 1 a 2, fe ddyfarnom £12.1 miliwn i 29 mudiad a £500,000 i gontract cefnogi i weithio â nhw. Mae £2.4 miliwn yn weddill o’r £15 miliwn a ddyrennir i’r Gronfa Ddigidol, fel y cyhoeddwyd yn 2018. Rydym wrthi’n gwneud ychydig o waith darganfyddiad i bennu anghenion micro-fudiadau ledled y DU, ac os yw’r anghenion hyn yn bennaf yn ddigidol. Byddwn yn defnyddio’r gwaith hyn i hysbysu sut y byddwn yn cefnogi’r grwpiau hyn yn 2020. Ynghyd â hyn, rydym yn cwmpasu sut y gall yr arian sy’n weddill gael yr effaith fwyaf, ac rydym yn gobeithio lansio nifer fach o gronfeydd strategol, bach yn 2020. Am ddiweddariadau rheolaidd ar y Gronfa Ddigidol, dilynwch blog canolig y tîm.

F

Forces in Mind

Yn cefnogi lles seicolegol cyn-filwyr a'u teuluoedd, a'u helpu i symud yn llwyddiannus i fywyd fel sifiliaid

A

Arianwyr Loteri eraill

Os nad yw unrhyw un o raglenni cyfredol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai bydd modd i'r arianwyr Loteri eraill ddarparu cymorth.

U

H

R

Rhaglen Beilot Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon

Rhaglen beilot yw Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon sy’n cyflwyno grantiau’r Loteri Genedlaethol o rhwng £20,000 a £50,000 i gefnogi arweinyddiaeth trwy brofiad o lygad y ffynnon. Yn y cam hwn, fe fyddwn yn edrych ar gyflwyno rhwng 15-20 o grantiau.

T

Tirnodau Byw Archived Wedi’i archifo

Yn cefnogi prosiectau cyfalaf ar raddfa fawr trwy ddwy ffrwd ariannu unigryw

N

O

#

P

Prosiectau'r Bobl

Pleidlais gyhoeddus ar draws y Deyrnas Unedig sy'n rhoi cyfle i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol a'r cyhoedd ddweud eu dweud am ddyfarnu grantiau Loteri Genedlaethol. Mae'n gyfle i fudiadau ar draws y Deyrnas Unedig dderbyn grant Loteri Genedlaethol pellach.

Pentref SOS Archived Wedi’i archifo

Gallai eich partner busnes newydd fod reit drws nesaf

E

Eu Gorffennol Eich Dyfodol Archived Wedi’i archifo

Yn coffáu 60 mlynedd ers y digwyddiadau a arweiniai at ddiwedd yr Ail Ryfel Byd