Rathlin Island Development and Community Association

Cronfa Cymunedau'r Arfordir

Rathlin Island Development and Community Association

Yn hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy mewn cymunedau'r arfordir.

Ardal
Cymru
Maint yr ariannu
£50,000 i £300,000
Crynodeb

Nod Cronfa Cymunedau’r Arfordir (CCA) yw annog datblygiad economaidd cymunedau arfordirol y Deyrnas Unedig trwy ddyfarnu arian i greu twf economaidd a swyddi cynaliadwy.

Ers dechrau Cronfa Cymunedau’r Arfordir yn 2012 rydym wedi dyfarnu grantiau i 277 o fudiadau ar draws y Deyrnas Unedig gwerth £170 miliwn. Rhagwelir y bydd yr arian hwn yn cyflwyno dros 16,000 o swyddi ac yn helpu i ddenu dros £316 miliwn o arian ychwanegol i ardaloedd arfordirol.*

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cyflwyno Cronfa Cymunedau’r Arfordir ar ran y Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Gweinyddiaethau Datganoledig Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Adroddiad cynnydd blynyddol Cronfa Cymunedau'r Arfordir

I gael gwybodaeth am gynnydd prosiectau a ariannwyd yn Rowndiau 1, 2 a 3 CCA, darllenwch dau adroddiad cynnydd cyntaf CCA:

*Mae'r ffigurau hyn yn cynnwys yr holl ariannu yn Rowndiau 1 i 3, a Rownd 4 yn Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Rownd 5 (Cymru'n unig)

Mae CCA Rownd 5 bellach wedi cau.

Bydd grantiau rhwng £50,000 a £300,000 ar gael ar gyfer prosiectau a fydd yn cefnogi datblygiad economaidd cymunedau'r arfordir yng Nghymru trwy hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy, gyda phob prosiect i'w gwblhau erbyn mis Mawrth 2021.

Pwy all ymgeisio?

Gallwch ymgeisio am Rownd 5 CCA yng Nghymru os ydych yn:

  • Gwmni sector preifat
  • Awdurdod lleol
  • Corff sector cyhoeddus arall
  • Elusen
  • Mudiad sector gwirfoddol a chymunedol
  • Menter Gymdeithasol, gan gynnwys cydweithfeydd a mentrau perchnogaeth gymunedol
  • Asiantaethau datblygu

Mae'n rhaid bod eich mudiad yn cynnwys o leiaf 2 aelod nad ydynt yn perthyn i'w gilydd sy'n 18 oed neu'n hŷn ar y pwyllgor rheoli. Ni allwn ariannu unig fasnachwyr.

Fel arall gallwch gysylltu â'n tîm Cymorth trwy e-bostio arfordir@cronfagymunedolylg.org.uk neu ffonio 0300 123 0735 rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Dogfennau cysylltiedig

Prosiectau a ariannwyd

Derbyniodd pedair rownd gyntaf CCA nifer sylweddol, a dangosodd y prosiectau llwyddiannus yr isod:

  • Tystiolaeth o allbynnau prosiect clir, a chreu swyddi yn benodol
  • Gallu i gyflwyno o fewn y graddfeydd amser y cytunwyd arnynt
  • Cynaladwyedd y gweithgaredd a'r effaith yn y tymor hwy.

Canfod pa brosiectau sydd wedi'u hariannu gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir hyd yma:

Ymholiadau

Am ymholiadau yng Nghymru, cysylltwch â ni trwy e-bostio ccfwales@tnlcommunityfund.org.uk neu ffoniwch ein llinell ymholiadau ar 0300 123 0735. Fel arall, cysylltwch â ni ar Twitter neu Facebook.

Yn Lloegr, cysylltwch â DCLG trwy e-bostio coastalcommunities@communities.gsi.gov.uk.

Yn Yr Alban a Gogledd Iwerddon, cysylltwch â ni trwy e-bostio ccf@tnlcommunityfund.org.uk.

Gwiriadau

Fel mudiad sy’n dosbarthu arian cyhoeddus, rydym yn cyflawni nifer o wiriadau ar yr wybodaeth a ddarparwch i ni.