Cronfa Cymunedau'r Arfordir Llywodraeth Cymru

Yn hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy mewn cymunedau’r arfordir

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, mudiadau sector cyhoeddus, a mudiadau sector preifat
Maint yr ariannu
£50000 i £300000
Terfyn amser ymgeisio

Mae Rownd Chwech o’r rhaglen nawr wedi cau. I gael eich hysbysu am unrhyw rownd ychwanegol posib ebostiwch arfordir@cronfagymunedolylg.org.uk
os gwelwch yn dda.

Crynodeb
Nod Cronfa Cymunedau'r Arfordir Llywodraeth Cymru yw annog datblygiad economaidd cymunedau arfordirol Cymru trwy ddyfarnu arian i greu twf economaidd a swyddi cynaliadwy.

Faint o ariannu sydd ar gael?

Rhagwelir bydd cyfanswm o £3.7 miliwn yn cael ei wobrwyo i brosiectau llwyddiannus yn 2020/2021, yn ddarostyngedig i incwm terfynol refeniw morol Ystâd y Goron. Gall ymgeiswyr ofyn am grantiau unigol o rhwng £50,000 a £300,000 am bob mudiad ar gyfer prosiectau a fydd yn cefnogi’r tyfiant economaidd o ardaloedd arfordirol yng Nghymru trwy hybu tyfiant economaidd a swyddi cynaliadwy.

Mae cyllideb Cronfa Cymunedau’r Arfordir Llywodraeth Cymru yn ddarostyngedig i Lywodraeth y DU barhau â'r trefniadau cyfredol o ran darparu cyfran o refeniw blynyddol Ystâd y Goron a godir yng Nghymru i Lywodraeth Cymru. Pe bai hyn yn wir, rydym yn rhagweld y byddai'r gyllideb ar gyfer y rownd gyfredol hon (Rownd 6) oddeutu £3.7 miliwn. Disgwyliwn y bydd penderfyniadau ar barhad y gronfa a'r swm sydd ar gael yn cael ei gadarnhau gan Lywodraeth y DU ym mis Tachwedd 2020. Tan hynny mae'r symiau sydd ar gael a nodwyd yn ein dogfennau canllaw ac ar y wefan hon, yn ddangosol yn unig ac yn destun newid neu ostyngiad/tynnu'n ôl posibl. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda'r cadarnhad, unwaith y bydd ar gael. Os oes gennych unrhyw gwestiynau mewn perthynas â hyn, cysylltwch â'n tîm trwy e-bostio arfordir@cronfagymunedolylg.org.uk.

Ers dechrau Cronfa Cymunedau'r Arfordir Llywodraeth Cymru yn 2012 rydym wedi dyfarnu grantiau i 74 o fudiadau ar draws Cymru gwerth £16.1 miliwn, gan greu dros 350 swydd uniongyrchol, 580 swydd anuniongyrchol, a gwarchod dros 700 o swyddi presennol. Fe ariannir Cronfa Cymunedau’r Arfordir gan refiniw morol Ystâd y Goron a godir yng Nghymru.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cyflwyno Cronfa Cymunedau’r Arfordir ar ran Llywodraeth Cymru.
Rownd Chwech

Cyflwyno Rownd 6 Cymunedau’r Arfordir

Mae Rownd Chwech o’r rhaglen nawr wedi cau. I gael eich hysbysu am unrhyw rownd ychwanegol posib ebostiwch arfordir@cronfagymunedolylg.org.uk
os gwelwch yn dda.

Darllenwch hefyd BOB UN o'r wybodaeth sy'n gysylltiedig isod, cyn i chi wneud cais.

I ddarganfod mwy, gwyliwch y ffilm gyflwyno fer hon sy'n egluro nodau a chanlyniadau'r rhaglen, gofynion cymhwysedd ein rhaglen, a'r broses ymgeisio:

Rownd Chwech Cymru – nodiadau arweiniad ac ymgeisio

Pwy all ymgeisio?

Os ydych yn ansicr os ydych yn gymwys i ymgeisio, defnyddiwch ein gwiriwr cymhwysedd ar-lein i ddarganfod.

Gallwch ymgeisio am rownd chwech o Gronfa Cymunedau'r Arfordir yng Nghymru os ydych yn:

 • Gwmni Sector Preifat
 • Awdurdod lleol
 • Corff sector cyhoeddus eraill
 • Elusen
 • Mudiad sector gwirfoddol a chymunedol
 • Menter cymdeithasol, gan gynnwys cydweithfeydd a mentrau sy’n eiddo i’r gymuned
 • Asiantaeth datblygu

Rhaid bod gan ymgeiswyr o leiaf ddau aelod digyswllt ar eu pwyllgor rheoli sydd dros 18 oed.

Ni allwn ariannu unigolion neu masnachwyr unigol.

Gallwch gysylltu gyda'n Tîm cyngor trwy ebostio: arfordir@cronfagymunedolylg.org.uk
neu
galw 02921 680 214 - bydd hwn yn cysylltu chi gydag aelod o'n staff sy'n gweithio o adref ac mae ar agor rhwng 09.00 a 17.00, dydd Llun i ddydd Gwener.

Sut i ymgeisio?
 1. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwylio'r cyflwyniad, darllen y Nodiadau Canllawiau a'r ddogfen Cwestiynau Cyffredin.
 2. Cwblhewch gwiriwr cymhwysedd i sicrhau bod eich sefydliad a'ch prosiect yn gymwys i wneud cais.
 3. Dilynwch y canllawiau ar dudalennau 9 i 11 o'r Nodiadau Arweiniad i gael manylion ar sut i wneud cais.
 4. E-bostiwch eich Syniad i arfordir@cronfagymunedolylg.org.uk erbyn hanner dydd fan bellaf ar 2 Hydref 2020.
 5. Byddwn yn asesu eich Syniad o fewn pythefnos ac yn rhoi gwybod ichi a ydych wedi cael gwahoddiad i wneud cais llawn.

Rydym yn eich annog i anfon eich e-bost Syniad atom ymhell cyn y dyddiad cau o hanner dydd ar 2 Hydref 2020. Mae hyn oherwydd y gall gymryd oddeutu pythefnos i ni asesu eich cynnig a gwneud penderfyniad a fyddwn yn eich gwahodd i wneud cais llawn ai beidio.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais llawn yw hanner dydd ar 29 Hydref 2020, ac rydym am sicrhau bod gennych ddigon o amser i lenwi'r ffurflen gais lawn. Gofynnwn am lawer mwy o wybodaeth a manylion fel rhan o'r cais llawn.

Beth i’w gynnwys yn eich e-bost cyflwyno syniad:


Does dim ffurflen gais benodol ar gyfer y cam syniad, ond rydym yn gofyn i ymgeiswyr gyflwyno eu Syniadau trwy e-bostio gan ddefnyddio penawdau penodol a nodir yn y ddogfen ganllaw (gweler tudalennau 9-11).

 • Enw Cyswllt, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn - dywedwch wrthym yr enw llawn, cyfeiriad e-bost a'r rhif ffôn cyswllt gorau ar gyfer y person y dylem gysylltu ag ef os oes gennym unrhyw gwestiynau am eich syniad prosiect.
 • Enw'r Prosiect - dywedwch wrthym enw eich prosiect, gallwch newid hwn yn nes ymlaen os ydych chi eisiau.
 • Enw'r mudiad - dywedwch wrthym enw cyfreithiol llawn eich mudiad, fel y dangosir ar eich dogfen lywodraethol
 • Math o fudiad - dywedwch pa fath o fudiad ydych chi: Y sector preifat corfforedig , Sector preifat anghorfforedig , Elusen , Cwmni Budd Cymunedol neu gymdeithas gydfuddiannol , Sector cyhoeddus, neu arall (rhowch fanylion).
 • Cymhwysedd Prosiect a mudiad - cadarnhewch eich bod wedi cwblhau ein gwiriwr cymhwysedd ar-lein, a bod eich mudiad a'ch prosiect yn gymwys i wneud cais.
 • Caniatadau a Chydsyniadau - os yw'n briodol, cadarnhewch y byddwch yn gallu cwrdd â'n gofynion o ran caniatâd a chydsyniadau mewn pryd ar gyfer y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais llawn o hanner dydd, Hydref 29ain 2020. Gweler Rhan pedwar: Canllawiau manwl ar gyfer prosiectau cyfalaf i gael mwy o fanylion
 • Cyfanswm Costau'r prosiect a'r Swm y Gofynnwyd amdano - dywedwch wrthym faint rydych chi'n rhagweld y bydd eich prosiect yn ei gostio, a faint o'r swm hwn rydych chi'n gofyn amdano gan Cronfa Cymunedau’r Arfordir Llywodraeth Cymru
 • Lle bydd yn digwydd - dywedwch wrthym y lleoliad/lleoedd y bydd eich prosiect yn digwydd ynddynt
 • Syniad prosiect (dim mwy na 600 gair) - dywedwch wrthym am eich syniad prosiect, sut rydych chi'n gwybod y bydd yn gweithio, a sut mae'n cyd-fynd â gwaith cyfredol eich mudiad
 • Sut mae eich prosiect yn cwrdd â'r meini prawf (dim mwy na 600 gair) - dywedwch wrthym sut y bydd eich prosiect yn cwrdd â nodau a chanlyniadau Cronfa Cymunedau’r Arfordir Llywodraeth Cymru.

Yn eich cais, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n disgrifio'ch syniad prosiect, sut rydych chi'n gwybod y bydd yn gweithio, a sut mae'n cyd-fynd â gwaith cyfredol eich sefydliad.

Byddwn yn chwilio am dystiolaeth benodol i gefnogi'ch cais. Gallai enghreifftiau o hyn gynnwys data pennawd neu wybodaeth o: ymchwil i'r farchnad, ymgynghoriadau neu arolygon cwsmeriaid, astudiaethau dichonoldeb, tystiolaeth o'r galw am wasanaethau arfaethedig, y brif sail ar gyfer amcanestyniadau ariannol (h.y. cynhyrchu incwm a gwariant disgwyliedig, a pha mor hir y bydd yn ei gymryd i ddod yn hunangynhaliol yn ariannol, manylion nifer yr ymwelwyr lleol a gwariant cwsmeriaid/twristiaid y pen, manylion gyda phwy arall rydych chi'n gweithio i gefnogi'r prosiect, a sut mae'r prosiect yn cysylltu ag unrhyw strategaethau neu gynlluniau lleol neu genedlaethol perthnasol os yw'n berthnasol.

Llinell Amser rhaglen Cronfa Cymunedau'r Arfordir Llywodraeth Cymru

 • Cam Syniad - Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Syniadau cychwynnol yw hanner dydd ar 2 Hydref 2020.
 • Cais Llawn - Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r cais llawn yw hanner dydd, dydd Iau 29 Hydref 2020.
 • Penderfyniadau Ariannu - Cyhoeddir y penderfyniadau ariannu terfynol ym mis Mawrth 2021.
 • Hyd y Prosiect - Rhaid i'r prosiectau ddechrau cyn 1 Gorffennaf 2021 a rhaid eu cwblhau erbyn 30 Mehefin 2023.

Mae Cronfa Cymunedau’r Arfordir Llywodraeth Cymru yn rhaglen boblogaidd iawn ac mae'n hynod gystadleuol, oherwydd hyn nid ydym yn gallu ariannu'r holl brosiectau gwych sy'n ymgeisio. Yn y rownd ddiwethaf cawsom oddeutu 170 o geisiadau cychwynnol, ond caniataodd cyllid y rhaglen inni wneud dim ond 17 dyfarniad. Rydym yn rhagweld lefel debyg, os nad mwy o alw, yn y rownd hon.

Am ymholiadau ynghylch Rownd 6, cysylltwch â ni trwy e-bostio: arfordir@cronfagymunedolylg.org.uk

neu

galw 02921 680 214 - bydd hwn yn cysylltu chi gydag aelod o'n staff sy'n gweithio o adref ac mae ar agor rhwng 09.00 a 17.00, dydd Llun i ddydd Gwener.

Prosiectau a Ariannwyd

Rydym wedi derbyn nifer uchel o geisiadau mewn rowndiau blaenorol o Cronfa Cymunedau'r Arfordir Llywodraeth Cymruac mae’n parhau i fod yn rhaglen ariannu hynod o gystadleuol. Mae’r prosiectau sydd fwyaf tebygol o fod yn llwyddiannus yn debygol o fedru arddangos y canlynol:

 • Tystiolaeth o allbynnau prosiect clir, a chreu swyddi yn benodol
 • Gallu i gyflwyno o fewn y graddfeydd amser y cytunwyd arnynt
 • Cynaladwyedd y gweithgaredd a'r effaith yn y tymor hwy.

Prosiectau a ariannwyd gan Cronfa Cymunedau'r Arfordir Llywodraeth Cymru

Rownd pump

Cymru - rownd pump

Rownd pedar

Cymru - rownd pedwar

Rownd tri

Cymru - rownd tri (dyfarniadau ychwanegol Gorffennaf 2015)

Cymru - rownd tri

Rownd dau

Cymru - rownd dau

Rownd un

Cymru- rownd un