Iris Prize Outreach

Pawb a’i Le: Grantiau Mawr

Iris Prize Outreach

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw rhwng £100,001 a £500,000.

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
Maint yr ariannu
£100,001 i £500,000
Cyfanswm ar gael
Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
Terfyn amser ymgeisio

Dim dyddiad cau

Pwy all ymgeisio?

Gallwch ymgeisio os ydych yn un o'r canlynol ac wedi'ch lleoli yn y Deyrnas Unedig:

 • grŵp gwirfoddol neu gymunedol
 • elusen gofrestredig
 • cydweithfa
 • menter gymdeithasol neu gwmni buddiant cymunedol
 • cwmni nid er elw sy'n gyfyngedig trwy warant
 • mudiad statudol fel awdurdod iechyd, bwrdd iechyd neu ysgol.

Mae croeso i bartneriaethau o bob sector ymgeisio cyhyd â bod yr ymgeisydd arweiniol yn un o'r mathau o fudiadau sydd wedi'u rhestru uchod. Mae'n rhaid bod gan eich mudiad bwyllgor rheoli gydag o leiaf dri aelod nad ydynt yn perthyn i'w gilydd, y maent yn 18 oed neu'n hŷn. Ni allwn ariannu unigolion neu unig fasnachwyr, grwpiau sy'n gwneud elw a mudiadau nad ydynt wedi'u sefydlu yn y Deyrnas Unedig. Mae'n rhaid bod mwyafrif o'r bobl a fydd yn elwa o'r prosiect yn byw yng Nghymru.

Gwirio a ydych yn gymwys

Eisiau gwneud yn hollol siŵr bod eich prosiect yn gymwys? Rydym wedi creu teclyn gwirio cymhwyster isod i chi ei ddefnyddio unrhyw bryd. Fel arall, gallwch gysylltu â'n tîm Cymorth trwy anfon e-bost i cymru@cronfagymunedolylg.org.uk neu ffonio 0300 123 0735 rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Teclyn gwirio cymhwyster ar-lein

Am beth allwch chi ymgeisio?

Gall Pawb a'i Le ariannu costau cyfalaf a refeniw hyd at £500,000, fel cyfarpar, costau staff a gwaith adnewyddu. gallwn ariannu prosiectau am hyd am bum mlynedd. Ni allwn ariannu:

 • alcohol
 • gweithgareddau gwneud elw/codi arian
 • TAW adferadwy
 • gweithgareddau statudol
 • gweithgareddau gwleidyddol neu grefyddol
 • talu rhywun arall i ysgrifennu'ch cais.
Sut ydw i'n ymgeisio?

Mae dau gam i'r broses ymgeisio. Mae cais cam un ar gael i chi ei lawrlwytho isod. Mae croeso i chi gysylltu â ni cyn dechrau ar eich cais i drafod eich syniad prosiect ac i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych. Cysylltwch â ni os:

 • yw eich prosiect yn cynnwys tir ac adeiladau
 • ydych yn ystyried ymgeisio am Grant Datblygu Cyfalaf
 • yw eich prosiect yn parhau â gweithgareddau presennol.

Mae'r mathau o gwestiynau y byddwn yn eu gofyn ar gael yn y ddogfen arweiniad. Bydd yn ddefnyddiol i chi gael cymaint o wybodaeth wrth law â phosib. Os ydych yn gofyn i ni am gyngor ar eich syniad prosiect trwy e-bost, rhowch gymaint o wybodaeth â phosib yn eich e-bost er mwyn i ni roi adborth priodol yn ein hateb Gallwch gyflwyno'r ffurflen gais hon unrhyw bryd. Ar ôl i ni dderbyn y cais, byddwn yn eich hysbysu p'un a fu'r cais yn llwyddiannus ai beidio o fewn 30 niwrnod gwaith (tua chwech wythnos). Os nad ydych yn llwyddiannus byddwn yn dweud pam wrthych, ac os dymunwch gallwch ailgyflwyno ar ôl i chi ystyried yr adborth. Os byddwch yn llwyddiannus, byddwn yn eich gwahodd i gwblhau cais Cam dau neu gynllun prosiect. Bydd gennych hyd at bedwar mis i gwblhau'r cais. Pan fyddwch wedi cyflwyno eich cais Cam Dau, byddwch yn derbyn penderfyniad terfynol o fewn pedwar mis.

Gallwch gysylltu â'n tîm Cymorth trwy anfon e-bost i cymru@cronfagymunedolylg.org.uk neu ffonio 0300 123 0735 rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Dogfennau cysylltiedig

Noder na allwn dderbyn fersiynau hŷn y ffurflen gais mwyach.

Lleihau eich ôl troed amgylcheddol

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn gofalu am ein hamgylchedd ac rydym bob amser yn ceisio rheoli ein heffaith amgylcheddol. Rydym yn annog ac yn cefnogi prosiectau a chymunedau i wneud yr un peth. Dysgwch fwy am sut y gallwch wneud eich prosiect neu ddigwyddiad hyd yn oed yn fwy cynaliadwy ac arbed arian.

Gwiriadau

Fel mudiad sy’n dosbarthu arian cyhoeddus, rydym yn cyflawni nifer o wiriadau ar yr wybodaeth a ddarparwch i ni.