Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ('y Gronfa') yn https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh. Mae'r wefan hon yn cael ei chynnal gan y Gronfa.

Mae'r dudalen hon yn esbonio sut mae'r Gronfa'n gweithio i sicrhau bod y wefan yn hygyrch.

Ein hymrwymiad i hygyrchedd a chynhwysiant

Rydym yma ar gyfer cymunedau - pob cymuned - ledled y DU. Gwyddom, pan fydd pobl ar y blaen, fod cymunedau'n ffynnu. Dyna pam, fel ariannwr cymunedol mwyaf y DU, yr ydym yn ymdrechu i sicrhau bod arian y Loteri Genedlaethol ar gyfer pawb, ni waeth beth yw eu man cychwyn.

Beth bynnag fo'ch anghenion neu'ch galluoedd gallwch ddisgwyl mynediad cyfartal wrth wneud cais am ein grantiau, ac rydym yn hapus i roi cymorth ychwanegol i chi os oes ei angen arnoch. Gallai hyn fod oherwydd bod gennych anabledd, gan gynnwys cyflyrau iechyd corfforol a meddyliol. Er enghraifft, efallai y bydd angen gwybodaeth arnoch mewn ffordd wahanol, neu efallai y bydd angen amser ychwanegol arnoch wrth siarad â ni.

Ar ein gwefan, dylech allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver).

Rydym hefyd wedi ceisio gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Personoli eich profiad

Rydym wedi ymrwymo i wneud ein gwefannau'n hawdd i'w defnyddio ac mae ein gwefannau wedi'u creu i'w defnyddio ar unwaith. Ond efallai y cewch well profiad drwy eu haddasu i weddu i'ch anghenion unigol. Er enghraifft, gallwch:

 • wneud y testun yn fwy
 • cael y testun wedi’i ddarllen ar lafar i chi.

Am fideos a chanllawiau ar sut i addasu eich profiad, ewch i My Web, My Way y BBC. Ar y wefan honno, gallwch ddysgu am nodweddion hygyrchedd eich cyfrifiadur a meddalwedd defnyddiol y gallwch ei osod. Gelwir y rhain yn dechnolegau cynorthwyol.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Os ydych chi'n cael trafferth darllen, efallai oherwydd nad dyma'ch prif iaith, neu os oes gennych ddyslecsia, nam ysgafn ar y golwg neu anawsterau dysgu, efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi ddarllen testun y wefan ar eich rhan. Un arf sy'n gwneud hyn yw BrowseAloud.

Sut rydym yn gwneud y wefan hon yn hygyrch

Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod gwefan y Gronfa yn hygyrch.

Lle y bo'n bosibl, rydym yn ceisio ymchwilio i gydrannau a phatrymau gydag ystod gynrychioliadol o ddefnyddwyr, gan gynnwys y rhai ag anableddau.

Rydym hefyd yn profi cydrannau i sicrhau eu bod yn gweithio gydag ystod eang o borwyr, dyfeisiau a thechnolegau cynorthwyol - gan gynnwys chwyddwydr sgrin, darllenwyr sgrin ac offer adnabod lleferydd.

Cydymffurfio a gorfodi

Mae Rheoliadau Hygyrchedd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus â'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Mae'r Gronfa wedi ymrwymo i wneud ei gwefannau'n hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Archwiliad hygyrchedd

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gwasanaethau ar-lein yn hygyrch i bob defnyddiwr ac yn cydymffurfio â lefel AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG 2.1), yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Er mwyn ein helpu i gyflawni a chynnal ein hamcan, rydym wedi comisiynu'r Ganolfan Hygyrchedd Digidol (DAC) i gynnal archwiliad cydymffurfio technegol lefel AA WCAG 2.1, a fydd hefyd yn cynnwys profion helaeth gan ddefnyddwyr ag ystod eang o anableddau.

Profwyd gwefan y Gronfa ddiwethaf ar 16 Rhagfyr 2020. Profodd Cydgysylltydd sampl o dudalennau i gwmpasu'r gwahanol fathau o gynnwys, cydrannau a thempledi ar wefan y Gronfa.

Mae disgwyl i'r adolygiad a'r ardystiad cysylltiedig o'r wefan hon gael eu cwblhau erbyn diwedd mis Chwefror 2021.

Statws cydymffurfio

Mae gwefan y Gronfa yn https://www.tnlcommunityfund.o...
yn cydymffurfio'n rhannol â chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) fersiwn 2.1 Safon AA, oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir isod.

Cyfyngiadau

Rydym wedi gweithio'n galed ar hygyrchedd ein safle, ond mae gennym y cyfyngiadau canlynol.

 • Efallai y bydd angen lefel benodol o ddealltwriaeth ariannol, cyfreithiol neu sector-benodol ar rywfaint o gynnwys oherwydd yr hyn y mae'n ei olygu. Rydym bob amser yn adolygu ein cynnwys cyn cyhoeddi er mwyn ceisio cyfathrebu mor glir a syml â phosibl.
 • Mae rhywfaint o gynnwys ar ffurf PDF. Efallai na fydd y cynnwys yn y ffeiliau hyn wedi'i dagio'n llawn nac yn y drefn gywir pan gaiff ei ddarllen gan ddarllenwr sgrin. Rydym yn edrych ar hyfforddiant a phrosesau i greu PDFs hygyrch yn y dyfodol.
 • Nid oes gan rai cynnwys sain a fideo gapsiwn na thrawsgrifiadau. Os nad oes trawsgrifiad ar gael pan gyhoeddir cynnwys sain neu fideo newydd, ein nod yw ychwanegu un cyn gynted â phosibl wedyn. Ar hyn o bryd rydym yn creu trawsgrifiadau o gynnwys hŷn.
 • Efallai nad oes gan gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr nodweddion hygyrchedd fel testun alt. Os caiff problemau penodol eu hadrodd i ni, efallai y byddant yn gallu eu gwella.
 • Pan fyddwn yn cysylltu â neu'n ymgorffori cynnwys o wefannau eraill fel Facebook, YouTube, Audioboo, Flickr a Wordpress, efallai na fydd mor hygyrch ag yr hoffem. Rydym yn defnyddio'r gwefannau hyn oherwydd eu bod yn ffyrdd effeithiol o gyrraedd ein cynulleidfaoedd. Er y gallwn eu hannog i wella ni allwn reoli eu hygyrchedd.

Cefnogaeth

Os ydych chi'n cael trafferth gydag unrhyw beth ar ein gwefan, fel cael mynediad i ddogfen PDF, a bod angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, cysylltwch â ni gan ddefnyddio ein tudalen cymorth a chefnogaeth.

Adborth

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon, neu'n credu nad yw'r wefan hon yn bodloni gofynion hygyrchedd, anfonwch e-bost atom ar: webmaster@tnlcommunityfund.org.uk.

I'n helpu i ddeall a datrys y broblem, ceisiwch gynnwys cymaint ag y gallwch o'r wybodaeth a ddisgrifir yn Contacting Organisations am Wefannau Anhygyrch. Mae'r holl feirniadaeth adeiladol a sylwadau cadarnhaol i'w croesawu a byddant yn cael eu hystyried yn ofalus.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 29 Rhagfyr 2020. Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 26 Ionawr 2021.