Accessibility

Ein hymrwymiad i hygyrchedd a chynhwysiad

Rydym yn ymrwymedig i 'hygyrchedd' - gwneud ein gwefannau'n hawdd i bobl eu defnyddio, beth bynnag yw eu galluoedd neu anableddau. Mae hyn yn adlewyrchu cenhadaeth Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol o "ddod â gwir welliannau i gymunedau a bywydau’r bobl fwyaf anghenus.”

Teilwra eich profiad

Mae ein gwefannau wedi cael eu creu i fod yn hawdd i'w defnyddio o'r cychwyn cyntaf. Ond mae'n bosib y byddwch yn cael profiad gwell o'u teilwra i weddu i'ch anghenion unigol. Er enghraifft, gallwch

  • wneud y testun yn fwy
  • gosod y wefan i ddarllen y testun allan i chi.

I gael fideos a chanllawiau ar sut i deilwra eich profiad, ewch i My Web, My Way, gwefan a grëwyd gan y BBC. Ar y wefan honno gallwch ddysgu am nodweddion hygyrchedd eich cyfrifiadur a'r meddalwedd defnyddiol y gallwch ei osod. Gelwir y rhain yn dechnolegau cynorthwyol. Os ydych yn profi anhawster wrth ddarllen Cymraeg neu Saesneg, efallai gan nad dyna eich prif iaith neu bod gennych ddyslecsia, nam bach ar y golwg neu anawsterau dysgu, efallai y byddwch yn ei chael hi'n ddefnyddiol i'r testun gael ei ddarllen yn uchel i chi. Un offeryn sy'n gwneud hwn am ddim yw BrowseAloud

Cyfyngiadau ar hygyrchedd ein gwefan

Rydym wedi gweithio'n galed ar hygyrchedd ein gwefan ond mae'n bosib y byddwch yn gweld rhai cyfyngiadau fel y rhai isod.

  • Mae'n bosib y bydd peth cynnwys yn gofyn am lefel benodol o ddealltwriaeth ariannol, cyfreithiol neu o'r sector dan sylw oherwydd ei natur. Rydym bob amser yn adolygu ein cynnwys cyn cyhoeddi i geisio cyfathrebu mewn ffordd mor glir a syml â phosib.
  • Mae peth cynnwys mewn fformat PDF. Mae'n bosib na fydd y cynnwys yn y ffeiliau hyn yn cael ei dagio'n llawn neu yn y drefn gywir pan fydd yn cael ei ddarllen gan beiriant darllen sgrîn. Rydym wrthi'n ystyried hyfforddiant a phrosesau i greu dogfennau PDF hygyrch yn y dyfodol.
  • Nid oes gan rai o'r ffeiliau sain a fideo is-benawdau neu drawsgrifiadau. Os nad yw trawsgrifiad ar gael pan gyhoeddir cynnwys sain neu fideo, anelwn at ychwanegu un cyn gynted â phosib wedyn. Rydym wrthi'n creu trawsgrifiadau o gynnwys blaenorol.
  • Mae'n bosib na fydd deunyddiau a gynhyrchir gan ddefnyddwyr yn cynnwys nodweddion hygyrchedd megis testun alt. Os adroddir i ni am broblemnau penodol, mae'n bosib y bydd modd i ni eu gwella.
  • Pan fyddwn yn creu dolen i wefannau eraill fel Facebook, YouTube, Audioboo, Flickr a Wordpress neu'n ymgorffori cynnwys oddi wrthynt, mae'n bosib na fydd mor hygyrch ag y byddem yn dymuno. Rydym yn defnyddio'r gwefannau hyn gan eu bod yn ffyrdd effeithiol o gyrraedd ein cynulleidfaoedd. Er y gallwn eu hannog i wella, ni allwn reoli eu hygyrchedd.

Adborth

Os dewch o hyd i unrhyw beth ar ein gwefan sy'n anodd i'w defnyddio, rhowch wybod i ni amdano mewn e-bost i webmaster@tnlcommunityfund.org.uk I'n helpu ni i ddeall a datrys y broblem, ceisiwch gynnwys cymaint ag y gallwch o'r wybodaeth a ddisgrifir yn Contacting Organisations about Inaccessible Websites Croesewir pob beirniadaeth adeiladol a sylwadau cadarnhaol, a byddant i gyd yn cael eu hystyried yn ofalus. Ewch i'n tudalen cymorth a chefnogaeth os oes angen cymorth arnoch.

Canllawiau

Pan fyddwn yn dylunio, yn adeiladu ac yn golygu ein gwefannau, anelwn at greu tudalennau sy'n cydymffurfio â Lefel AA neu'n uwch o'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys a bennir gan Fenter Hygyrchedd y We (WAI) y Consortiwm Gwe Fyd-eang (W3C). Rydym yn profi am gydymffurfiad mewnol ac yn aml yn comisiynu asiantaethau annibynnol arbenigol i archwilio ein gwefannau hefyd. Diweddarwyd y datganiad hwn ddiwethaf ym mis Chwefror 2014 ac mae'n dilyn y cyngor ar ddatganiadau hygyrchedd a geir yn Safon Brydeinig BS 8878.