Accessibility

Archwiliad hygyrchedd

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gwasanaethau ar-lein yn hygyrch i bob defnyddiwr ac yn cydymffurfio â lefel AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG 2.1), yn unol â Rheoliadau Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Er mwyn ein helpu i gyflawni a chynnal ein hamcan, rydym wedi comisiynu'r Ganolfan Hygyrchedd Digidol i gynnal archwiliad cydymffurfio technegol lefel AA WCAG 2.1, a fydd hefyd yn cynnwys profion helaeth gan ddefnyddwyr ag ystod eang o anableddau.

Mae disgwyl i'r adolygiad a'r ardystiad cysylltiedig o'r wefan hon gael eu cwblhau erbyn diwedd mis Chwefror 2020.

Ein hymrwymiad i hygyrchedd a chynhwysiant

Rydym yma ar gyfer cymunedau - pob cymuned - ledled y DU. Gwyddom, pan fydd pobl ar y blaen, fod cymunedau'n ffynnu. Dyna pam, fel ariannwr cymunedol mwyaf y DU, rydym yn ymdrechu i sicrhau bod arian y Loteri Genedlaethol i bawb, ni waeth beth yw eu man cychwyn.

Beth bynnag fo'ch anghenion neu'ch galluoedd gallwch ddisgwyl mynediad cyfartal wrth wneud cais am ein harian grant, ac rydym yn hapus i roi cymorth ychwanegol i chi os oes ei angen arnoch. Gallai hyn fod oherwydd bod gennych anabledd, gan gynnwys cyflyrau iechyd corfforol a meddyliol. Er enghraifft, efallai y bydd angen gwybodaeth arnoch mewn ffordd wahanol, neu efallai y bydd angen amser ychwanegol arnoch wrth siarad â ni.

Neu os ydych yn cael anawsterau gydag unrhyw beth ar ein gwefan, fel cael mynediad i ddogfen PDF, a bod angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, cysylltwch â ni gan ddefnyddio ein tudalen cymorth a chefnogaeth .

Mae rhai dogfennau a gwefannau rydym yn cysylltu â nhw sydd â'u safonau hygyrchedd eu hunain.

Personoli eich profiad

Rydym wedi ymrwymo i wneud ein gwefannau'n hawdd i'w defnyddio ac mae ein safleoedd wedi'u creu i'w defnyddio ar unwaith. Ond efallai y cewch well profiad drwy eu personoli i gyd-fynd â'ch anghenion unigol. Er enghraifft, gallwch:

  • Gwneud y testun yn fwy
  • cael y testun wedi’i ddarllen yn uchel i chi.

Am fideos a chanllawiau ar sut i addasu eich profiad, ewch i wefan My Web, My Way a grëwyd gan y BBC. Ar y safle hwnnw gallwch ddysgu am nodweddion hygyrchedd a meddalwedd defnyddiol y cyfrifiadur y gallwch ei osod. Gelwir y rhain yn dechnolegau cynorthwyol.

Os ydych yn ei chael hi'n anodd darllen Saesneg, efallai am nad eich prif iaith ydyw neu os oes gennych ddyslecsia, nam ysgafn ar y golwg neu anawsterau dysgu, efallai y byddai'n ddefnyddiol i chi gael testun y wefan wedi’i ddarllen ar eich rhan. Un offeryn sy'n gwneud hyn yw BrowseAloud.

Cyfyngiadau hygyrchedd ein safle

Rydym wedi gweithio'n galed ar hygyrchedd ein safle ond efallai y gwelwch rai cyfyngiadau fel y rhai isod.

  • Efallai y bydd angen rhywfaint o ddealltwriaeth ariannol, cyfreithiol neu sector-benodol ar rywfaint o gynnwys oherwydd yr hyn y mae'n ei olygu. Rydym bob amser yn adolygu ein cynnwys cyn cyhoeddi er mwyn ceisio cyfathrebu mor glir a syml â phosibl.
  • Mae rhywfaint o gynnwys ar ffurf PDF. Efallai na fydd y cynnwys yn y ffeiliau hyn wedi'i dagio'n llawn nac yn y drefn gywir pan gaiff ei ddarllen gan ddarllenydd sgrin. Rydym yn edrych ar hyfforddiant a phrosesau i greu PDFs hygyrch yn y dyfodol.
  • Nid oes gan rywfaint o gynnwys sain a fideo gapsiynau na thrawsgrifiadau. Os nad oes trawsgrifiad ar gael pan gyhoeddir cynnwys sain neu fideo newydd, ein nod yw ychwanegu un cyn gynted â phosibl wedyn. Ar hyn o bryd rydym yn creu trawsgrifiadau o gynnwys hŷn.
  • Efallai na fydd gan gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr nodweddion hygyrchedd fel testun alt. Os adroddir am broblemau penodol i ni, efallai y gall eu gwella.
  • Pan fyddwn yn cysylltu â chynnwys neu'n ei ymgorffori o wefannau eraill fel Facebook, YouTube, Audioboo, Flickr a Wordpress, efallai na fydd mor hygyrch ag y byddem yn ei hoffi. Rydym yn defnyddio'r gwefannau hyn am eu bod yn ffyrdd effeithiol o gyrraedd ein cynulleidfaoedd. Er y gallwn eu hannog i wella ni allwn reoli eu hygyrchedd.

Adborth

Os byddwch yn ei chael hi'n anodd defnyddio unrhyw beth ar ein safle, dywedwch wrthym amdano mewn e-bost i webmaster@tnlcommunityfund.org.uk. Er mwyn ein helpu i ddeall a datrys y broblem, ceisiwch gynnwys cymaint ag y gallwch o'r wybodaeth a ddisgrifir yn Cysylltu â Sefydliadau am Wefannau Anhygyrch. Mae'r holl feirniadaeth adeiladol a sylwadau cadarnhaol i'w croesawu a byddant yn cael eu hystyried yn ofalus.

Ewch i’n tudalen help a chymorth os oes angen cymorth arnoch.

Diweddarwyd y datganiad hwn ddiwethaf ar 22 Medi 2020.