Diogelu

Rydym wedi ymrwymo i amddiffyn hawliau a buddiannau'r bobl sy'n elwa o'r grantiau a roddwn.

Credwn na ddylai pobl byth brofi unrhyw fath o gamdriniaeth, esgeulustod neu niwed o unrhyw fath. Mae gennym gyfrifoldeb i hyrwyddo lles pob grŵp a chyfrannu tuag at eu cadw'n ddiogel.

Yn ogystal, mae'n ddyletswydd arnom i sicrhau bod unrhyw honiadau o niwed neu gam-drin sy'n digwydd yn y prosiectau yr ydym yn eu hariannu yn cael eu hymchwilio'n iawn gan ddeiliaid grantiau a bod mesurau priodol yn cael eu cymryd pe gwelir bod honiadau o'r fath yn wir.

Rydym wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ein gallu i amddiffyn pobl sy'n gymesur â'n rôl fel ariannwr.

Mae ein Polisi diogelu ar gyfer ymgeiswyr a deiliaid grant yn nodi disgwyliadau ar gyfer ein holl ddeiliaid yn y DU a thramor.

Yn Lloegr, gwnaethom hefyd ariannu (gyda DCMS) y Gronfa Hyfforddi Diogelu i gefnogi'r sector i gryfhau eu harfer eu hunain, trwy ddatblygu adnoddau a rhwydweithiau.

Fel deiliad grant os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'ch Swyddog/Rheolwr Ariannu a ddyrannwyd i chi neu ein llinell gymorth i ymgeiswyr.