Helpu Teuluoedd sy'n Gweithio

Mae Helpu Teuluoedd sy'n Gweithio'n ariannu prosiectau sy'n gwella bywydau teuluoedd sy'n gweithio tra mewn tlodi.

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
Tua £500,000 i bob prosiect. Pedair blynedd (yn dod i ben 2022)
Cyfanswm ar gael
£6 miliwn
Terfyn amser ymgeisio

Hanner dydd 15 Mawrth 2018

Sut i fod yn llwyddiannus

Mae Helpu Teuluoedd sy'n Gweithio'n ariannu prosiectau i greu newidiadau cadarnhaol ym mywydau teuluoedd sydd wedi'u heffeithio gan dlodi ac yn cefnogi plentyn.

Caiff rhan o'ch grant ei ddefnyddio i ariannu datblygiad eich prosiect. Dyma ddull gwahanol iawn o'i gymharu â rhaglenni eraill, sydd wedi'i adlewyrchu yn y broses ymgeisio.

Nid ydym yn disgwyl i chi ddisgrifio'r hyn y bydd y prosiect yn ei gyflwyno pan fyddwch yn ymgeisio; yn lle, byddwn yn ariannu cam cychwynnol pan fyddwch yn cydweithio â'r teuluoedd rydych eisiau eu helpu i gyd-gynhyrchu'ch cynlluniau a phenderfynu ar yr hyn y dylai'r prosiect ei gyflwyno.

Oherwydd hynny, ni fyddwch yn gallu disgrifio'ch cynlluniau'n fanwl pan fyddwch yn ymgeisio am y tro cyntaf, gan na fydd y rhain yn glir hyd nes i chi gwblhau'ch cam datblygu.

Bydd cais cryf yn cynnwys cynllun a chyllideb glir ar gyfer y cam cyd-gynhyrchu cychwynnol. Rydym eisiau gweld dealltwriaeth dda o sut i gynnwys teuluoedd sy'n gweithio yn eich ardal.

Bydd prosiectau llwyddiannus yn dangos i ni eu bod wedi gweithio mewn partneriaeth gyfartal gyda'r teuluoedd a fydd yn defnyddio'r gwasanaeth i gynllunio a chyflwyno'r prosiect.

Beth mae 'tlodi' yn ei olygu i ni

Rydym yn golygu nad oes gan deulu ddigon o arian nac adnoddau i ddiwallu anghenion sylfaenol, gan gynnwys cymryd rhan yn y gymuned a chymdeithas ehangach.

Beth mae 'teuluoedd sy'n gweithio' yn ei olygu i ni

Mae hyn yn golygu aelwyd gydag o leiaf un person mewn swydd amser llawn neu ran-amser neu hunangyflogedig sy'n magu o leiaf un plentyn o dan 18 oed.

Cyd-gynhyrchu'ch prosiect gyda theuluoedd sy'n gweithio

 • Nid oes unrhyw ddull unigol o gyd-gynhyrchu prosiect - chi sy'n penderfynu beth fydd yn gweithio orau ar gyfer y teuluoedd yn eich ardal. Siaradwch â'r teuluoedd yn eich cymuned i helpu dewis y dull gorau.
 • Hyd yn oed os ydych eisoes yn deall eich buddiolwyr yn dda, rydym eisiau gweld o hyd eich bod wedi datblygu'ch cynlluniau mewn partneriaeth â nhw. Meddyliwch amdanoch eich hun fel hwylusydd, yn hytrach na darparwr gwasanaeth.
 • Defnyddiwch rwydweithiau sydd eisoes yn bodoli (fel gweithleoedd, ysgolion a mannau addoli) i ennyn diddordeb teuluoedd sy'n anos eu cyrraedd.
 • Dangoswch i ni fod gennych y sgiliau a phrofiad perthnasol i gyd-gynhyrchu'ch prosiect; os oes bylchau yn eich profiad, rhowch wybod i ni sut y byddwch yn delio â nhw.
 • Nid oes unrhyw hyd penodol ar gyfer y cam cyd-gynhyrchu - bydd yn dibynnu ar eich profiad a'r teuluoedd rydych yn cydweithio â nhw. Byddwn yn siarad â chi am faint o amser y bydd yn ei gymryd yn ystod y broses asesu.
Cyn i chi ymgeisio

1. Gwirio a ydych yn gymwys

Cael gwybod a ydych yn gymwys

2. Cysylltu â ni

Ffoniwch ni i ddweud wrthym am eich syniad. Os ydym yn meddwl mai dyma rywbeth y byddem yn ei ariannu, byddwn yn gyrru ffurflen gais atoch.

3. Datblygu eich cais

Darllenwch am beth sy'n gwneud prosiect yn llwyddiannus.

4. Anfon eich ffurflen wedi'i chwblhau

Anfonwch eich ffurflen wedi'i chwblhau atom trwy e-bost. Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddwn wedi'i derbyn.

5. Dweud mwy wrthym am eich prosiect

Byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich cais yn fanylach.

Ar y pwynt hwn, mae'n bosib y byddwn yn gofyn i chi anfon mwy o wybodaeth am eich prosiect atom i'n helpu gwneud penderfyniad.

6. Derbyn penderfyniad

Y terfyn amser i dderbyn ceisiadau yw dydd Iau 15 Mawrth 2018. Bydd penderfyniadau’n cael eu rhoi i ymgeiswyr ddechrau mis Gorffennaf 2018.

Gwirio a ydych yn gymwys

I ymgeisio am grant, mae angen i chi fod yn fudiad gwirfoddol a chymunedol, fel:

 • elusen
 • grŵp cymunedol
 • cydweithfa
 • menter gymdeithasol

Mae angen i chi fedru cydweithio'n agos â:

 • theuluoedd sy'n gweithio
 • eich cymuned
 • partneriaid ffurfiol neu anffurfiol (gallai'r rhain gynnwys mudiadau lleol o'r sectorau cyhoeddus, preifat neu wirfoddol)

Ni allwn ariannu:

 • canghennau nad ydynt yn rheoli sut maent yn cael eich rhedeg a sut mae eu harian yn cael ei wario
 • mudiadau sy'n ymgeisio ar ran rhywun arall
Cysylltu â ni

Pan fydd gennych syniad am brosiect rydych eisiau ei gyflwyno i ni, ffoniwch ni i siarad trwyddo. Byddwn yn gallu dweud wrthych p'un a yw'n rhywbeth y byddem yn ei ariannu.

Cyn cysylltu â ni, gwnewch yn siŵr eich bod wedi:

 • gwirio'ch cymhwysedd
 • darllen ein harweiniad ar sut i lwyddo
 • meddwl yn drwyadl am yr hyn rydych eisiau ei ddweud wrthym - bydd y sgwrs hon yn rhan o'r ffordd y byddwn yn asesu eich prosiect

Gallwch ffonio ni ar 0300 123 0735 neu anfon e-bost i cymru@cronfagymunedolylg.org.uk dydd Llun i ddydd Gwener, 9.00am tan 5.00pm (heb gynnwys gwyliau banc) i drefnu amser i siarad ag un o'n tîm, a fydd yn ffonio chi'n ôl o fewn tri diwrnod gwaith.