Superstars Club
Superstars Club

Rydym yma yn barod i’ch helpu drwy COVID-19.

Rydym yn cefnogi pobl a chymunedau i ffynnu

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy’n codi arian ar gyfer achosion da, rydym yn dosbarthu mwy na £500 miliwn i gymunedau ledled y Deyrnas Unedig bob blwyddyn

Cronfa Argyfwng COVID-19 y Loteri Genedlaethol

Mae dyraniad y Llywodraeth o arian tuag at Gronfa Cymorth Cymunedol Coronafeirws nawr wedi cau i geisiadau newydd.

Rydym yn blaenoriaethu asesu a gwobrwyo ariannu i’r mudiadau sy’n barod wedi ymgeisio am yr arian yma.

Yn Lloegr, gallwch barhau i wneud cais am grantiau brys a ariennir gan y Loteri Genedlaethol i helpu'ch cymuned trwy COVID-19, ond rydym yn canolbwyntio ar arian grant ar gyfer sefydliadau sy'n cefnogi pobl a chymunedau sy'n profi her ac anhawster anghymesur o ganlyniad i argyfwng COVID-19.

Mae hyn am ariannu brys chwe mis ar gyfer sefydliadau bach a chanolig ac am rhwng £300 a £100,000. Bydd arian grant arall gan y Loteri Genedlaethol ar gael eto yn ddiweddarach eleni.

Rydym hefyd yn gweithio gyda phartneriaid arbenigol i gyrraedd grwpiau penodol mor gyflym ag y gallwn. Er enghraifft, rydym yn cefnogi sefydliadau bychain a micro mewn cymunedau sydd wedi cael eu heffeithio fwyaf gan COVID-19, a chymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME), trwy Gronfa'r Ffenics.

Y tu hwnt i'r ymateb brys, bydd arian y Loteri Genedlaethol i gefnogi cymunedau yn Lloegr ar gael, a byddwn yn eich diweddaru ar ein hariannu wrth iddo ddatblygu.

Os gwnaethoch gais am ddyraniad cyllid y Llywodraeth i Gronfa Cymorth Cymunedol Coronafeirws erbyn y dyddiad cau ar 17 Awst 2020, dylem fod wedi gorffen dosbarthu'r cronfeydd hyn erbyn diwedd mis Hydref 2020.

Mae Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn dal i flaenoriaethu unrhyw brosiectau COVID-19, yn ogystal ag ariannu prosiectau eraill.