Cronfa Gweithredu Hinsawdd - Ein Dyfodol Ni

North East Young Dads and Lads

Y Gronfa Gweithredu Hinsawdd yw ein hymrwymiad i helpu cymunedau i fynd i'r afael â newid hinsawdd. Rydym yn cefnogi cymunedau i fod yn amgylcheddol gynaliadwy.

Gyda'r Gronfa Gweithredu Hinsawdd - Ein Dyfodol Ni, hoffem gynnwys mwy o bobl mewn gweithredu hinsawdd. A hoffem ysbrydoli newid mentrus a chyffrous.

Byddwn yn ariannu prosiectau partneriaeth ffurfiol sy'n cyrraedd mwy o bobl naill ai drwy:

 • cysylltu gweithredu hinsawdd â bywydau a diddordebau bob dydd cymunedau lleol. A’u hysbrydoli i weithredu.
 • dylanwadu ar gymunedau ar lefel ranbarthol neu genedlaethol. Fel cysylltu grwpiau ar draws lleoliadau. Neu ymgyrch sy'n ysbrydoli newid ar draws un wlad, neu'r DU gyfan.

Nid oes rhaid i chi fod yn sefydliad sy'n canolbwyntio ar yr hinsawdd neu'r amgylchedd i ymgeisio

Hoffem gyrraedd pobl sy'n newydd i weithredu hinsawdd drwy ariannu mathau eraill o sefydliadau hefyd. A thrwy ddefnyddio gweithgareddau bob dydd pobl fel man cychwyn ar gyfer gweithredu hinsawdd.

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn prosiectau sy'n cynnwys pobl, llefydd a chymunedau sy'n profi tlodi, gwahaniaethu ac anfantais.

Ardal
Ledled y DU
Yn addas ar gyfer
Partneriaethau ffurfiol, gan weithio ar draws sectorau. Dan arweiniad sefydliadau cymunedol a gwirfoddol neu sefydliadau'r sector cyhoeddus.
Maint yr ariannu
Yr isafswm y gallwch ofyn amdano yw £500,000. Rydym yn disgwyl ariannu'r rhan fwyaf o brosiectau am rhwng £1 miliwn ac £1.5 miliwn dros gyfnod o 3 i 5 mlynedd. Efallai y byddwn yn ariannu nifer fach o brosiectau mwy neu hirach. Cysylltwch â ni os hoffech drafod hyn. Rydym yn anelu at ariannu hyd at 25 o brosiectau.
Cyfanswm ar gael
£20 miliwn
Terfyn amser ymgeisio

Gallwch ymgeisio tan ddiwedd 2024 o leiaf. Rydym yn bwriadu cau ceisiadau yn gynnar yn 2025. Byddwn yn cyhoeddi'r dyddiad cau terfynol yn agosach at yr amser.

Ymgeisio

Sut i ymgeisio

Gallwch ymgeisio ar-lein

Byddwn yn gofyn i chi am eich syniad a sut mae'n cyd-fynd â’r hyn yr ydym yn gobeithio ei ariannu.

Ymgeisio ar-lein

Os yw'n anodd neu'n amhosibl i chi ymgeisio ar-lein

Gallwch gysylltu â ni os oes gennych anghenion cyfathrebu neu os yw’n anodd i chi gwblhau’r ffurflen. Gallwn ddarparu ffyrdd eraill i chi ddweud wrthym am eich syniad, fel:

 • Fersiwn Hawdd ei Ddeall o'r ffurflen gais a'r canllawiau
 • Fersiwn PDF o'r ffurflen gais
 • Fersiwn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) o'r ffurflen gais a'r canllawiau.

Gwyliwch recordiad o'n gweminar o 27 Mawrth (yn Saesneg gydag is-deitlau Cymraeg)

Gallwch hefyd lawrlwytho cyflwyniad y gweminar yn Gymraeg a Saesneg (PowerPoint, 1 MB).

Os nad ydych yn siŵr a ddylech ymgeisio

Gwiriwch fod eich prosiect yn cyd-fynd â’r hyn rydym yn gobeithio ei ariannu. Os na, dylech ystyried ein rhaglenni ariannu eraill.

Gallwch chi hefyd:

Beth sy'n digwydd ar ôl i chi ymgeisio

Fel arfer mae'n cymryd o leiaf chwe mis o'r adeg y byddwch yn anfon eich cais cam cyntaf atom i weld a ydych wedi llwyddo.

Dyma beth sy'n digwydd ar ôl i chi anfon eich cais cam cyntaf atom:

 1. Byddwn yn ystyried eich cais

  Efallai y byddwn yn cysylltu â chi i siarad am eich prosiect, neu i gael mwy o wybodaeth.

 2. Byddwn yn ceisio dweud wrthych a ydych wedi cyrraedd y cam nesaf o fewn 10 wythnos

  Rydym yn disgwyl y bydd galw mawr am yr arian hwn. Felly byddwn ond yn eich gwahodd i'r cam nesaf os yw eich cais yn cyd-fynd yn gryf â'r hyn yr ydym yn gobeithio ei ariannu.

  Os na fyddwch yn llwyddiannus, byddwn yn dweud wrthych pam. Ond ni fyddwn yn gallu rhoi adborth manwl i chi.

  Os byddwch yn llwyddiannus, byddwn yn gofyn i chi anfon cynnig llawn atom. Byddwn hefyd yn rhoi cyngor i chi ar beth i'w gynnwys ynddo.

 3. Byddwch yn anfon eich cynnig llawn atom o fewn 6 wythnos

  Darllenwch ba wybodaeth y byddwn yn gofyn amdani yn ein canllawiau ar gyfer datblygu eich cynnig llawn.

  Bydd aelod o'n tîm yn darllen eich cynnig. Byddant yn gweithio gyda chi i ddarganfod mwy am eich prosiect. Fel arfer byddwn yn ffonio neu’n e-bostio chi a'ch partneriaid. Efallai y byddwn hefyd yn gofyn a allwn ymweld â'ch prosiect.

 4. Byddwn yn dweud ein penderfyniad terfynol wrthych tua 4 mis ar ôl i ni gael eich cynnig

  Bydd ein panel Cronfa Gweithredu Hinsawdd yn penderfynu a ddylid cynnig grant i chi.

  Os na fyddwn yn cynnig grant i chi, byddwn yn rhoi adborth i chi i egluro pam. Byddwn hefyd yn ceisio eich cefnogi. Er enghraifft, rhoi awgrymiadau i chi am sut i wella unrhyw geisiadau rydych chi'n eu hysgrifennu yn y dyfodol. Neu roi gwybod i chi am grwpiau eraill sy'n gwneud gwaith tebyg.

 5. Os yw eich cais yn llwyddiannus

  Dyma beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n derbyn grant. Byddwn hefyd yn trafod sut y gallwn eich helpu i wneud y canlynol:
  • dathlu a hyrwyddo eich grant
  • rhannu eich dysgu a chydweithio ag eraill.

Yr hyn y byddwn yn gofyn amdano yn eich cais

Byddwn yn gofyn i chi am eich prosiect a sut mae'n cyd-fynd â'r hyn yr ydym am ei ariannu.

Hoffem wybod:

1. Beth yw eich syniad prosiect arfaethedig?

Dylech ddweud wrthym:

 • ynglŷn â'ch prosiect
 • sut mae eich prosiect yn cyflawni ein blaenoriaethau
 • syniad o sut y byddwch yn dyrannu'r arian i gyflawni eich prosiect
 • beth rydych chi'n gobeithio ei newid – yn y tymor byr a'r hirdymor
 • sut rydych chi'n gwybod bod ei angen
 • sut mae'r gymuned wedi bod yn rhan o lunio'ch syniad
 • pam mai dyma'r amser gorau ar gyfer eich prosiect
 • am y pethau a fydd yn cynyddu'r siawns y bydd eich prosiect yn llwyddiannus, er enghraifft, mae gennych gefnogaeth gan eich Awdurdod Lleol neu mae cefnogaeth gynyddol gan eich cymuned.

Gallwch ysgrifennu hyd at 1,000 o eiriau ar gyfer yr adran hon, ond peidiwch â phoeni os ydych chi'n defnyddio llai.

Sut byddwch chi'n gweithio gydag eraill i gyflawni eich prosiect?

Dylech ddweud wrthym:

 • ynglŷn â'ch sefydliad
 • pa brofiad neu ddysgu sydd wedi eich arwain i ymgeisio
 • am y cymunedau, y sefydliadau neu'r grwpiau rydych chi'n gweithio gyda nhw ar hyn o bryd (neu'r rhai rydych chi'n gobeithio gweithio gyda nhw)
 • pam mai eich partneriaeth chi sydd orau i gyflawni'r gwaith hwn
 • beth fydd y partneriaid yn ei wneud yn eich prosiect?
 • sut y byddwch yn rhannu dysgu ymhlith eich partneriaid a gyda grwpiau, prosiectau a chymunedau eraill.

Gallwch ysgrifennu hyd at 1,000 o eiriau ar gyfer yr adran hon, ond peidiwch â phoeni os ydych chi'n defnyddio llai.

Sut mae eich prosiect yn helpu cymunedau i weithredu yn erbyn newid hinsawdd?

Gallwch weld beth rydym yn ei olygu drwy 'weithredu hinsawdd'.

Dylech ddweud wrthym:

 • sut y bydd eich prosiect yn cael effaith gadarnhaol ar gymunedau – yn y tymor byr a'r hirdymor
 • sut mae eich prosiect yn ysbrydoli pobl i weithredu yn erbyn newid hinsawdd
 • sut y byddwch yn mynd i'r afael â rhwystrau i gyfranogiad ar gyfer pobl a chymunedau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol - er enghraifft, pobl sy'n profi annhegwch ethnig neu hiliol, gwahaniaethu neu anghydraddoldeb, pobl anabl, pobl LHDTC+, a phobl sy'n ceisio lloches neu sy'n ffoaduriaid.

Gallwch ysgrifennu hyd at 1,000 o eiriau ar gyfer yr adran hon, ond peidiwch â phoeni os ydych chi'n defnyddio llai.

Ein telerau ac amodau

Darllenwch ein telerau ac amodau ariannu.

Sut rydym yn defnyddio'r data personol rydych chi'n ei roi i ni

Darllenwch ein datganiad diogelu data.

Rydym yn gwirio'r wybodaeth rydych chi'n ei rhoi i ni

Fel sefydliad sy'n dosbarthu arian cyhoeddus, rydym yn cynnal gwiriadau ar y wybodaeth a roddwch i ni. Dysgwch ragor am ein gwiriadau.

Pwy all ymgeisio

Pwy all ymgeisio

Nid oes rhaid i chi fod yn sefydliad sy'n canolbwyntio ar yr hinsawdd neu'r amgylchedd i ymgeisio

Hoffem gyrraedd pobl sy'n newydd i weithredu hinsawdd drwy ariannu mathau eraill o sefydliadau hefyd. A thrwy ddefnyddio gweithgareddau bob dydd pobl fel man cychwyn ar gyfer gweithredu hinsawdd. Gallai hyn gynnwys cymunedau y mae pobl yn rhan ohonynt a chlybiau y maent yn eu mynychu. Neu ddiddordebau eraill fel y celfyddydau, chwaraeon ac iechyd.

Rydym yn disgwyl o leiaf un o'ch partneriaid i gael profiad o waith hinsawdd neu amgylcheddol.

Gallwch ymgeisio hyd yn oed os oes gennych grant o'r Gronfa Gweithredu Hinsawdd yn barod, neu os ydych wedi ymgeisio yn y gorffennol. Os oes gennych grant yn barod, byddwn yn ystyried sut mae hyn yn cyd-fynd ag unrhyw brosiectau eraill rydych yn ymgeisio amdanynt.


Byddwn ond yn ariannu sefydliadau sy'n gweithio mewn partneriaeth ffurfiol

Dylai bob un o'r partneriaid fod yn gweithio gyda'i gilydd tuag at bwrpas y cytunwyd arno.

Mae hyn yn cynnwys partneriaethau sydd:

 • wedi'u lleoli o amgylch ardal neu ranbarth lleol
 • yn cwmpasu un o'r gwledydd sy'n rhan o'r Deyrnas Unedig
 • yn cwmpasu'r Deyrnas Unedig gyfan
 • yn seiliedig ar thema neu hunaniaeth a rennir yn hytrach na lle
 • yn newydd neu eisoes yn gweithio gyda'i gilydd.


I gael grant, rhaid i sefydliad partner fod yn:

 • sefydliad gwirfoddol neu gymunedol gyfansoddedig
 • elusen gofrestredig
 • sefydliad corfforedig elusennol (CIO neu SCIO)
 • cwmni nid-er-elw cyfyngedig drwy warant – rhaid i chi fod yn elusen gofrestredig neu fod â chymal 'clo asedau' nid-er-elw yn eich erthyglau cymdeithasu
 • cwmni buddiannau cymunedol (CIC)
 • ysgol, coleg, prifysgol (cyn belled â bod eich prosiect yn elwa ac yn cynnwys y cymunedau lleol ehangach)
 • corff statudol (gan gynnwys awdurdodau lleol, cynghorau tref, plwyf neu gymuned)
 • cymdeithas budd cymunedol
 • cymdeithas gydweithredol – rhaid bod gennych gymal ‘clo asedau’ nid-er-elw yn rheolau eich cymdeithas a hefyd rhaid eich bod wedi cofrestru gyda'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn gweithio gyda mathau eraill o sefydliad yn eich partneriaeth – fel cwmnïau preifat. Ond dydyn nhw ddim yn gallu derbyn unrhyw ran o’n grant.

Rydym fel arfer yn rhoi ein harian i'r sefydliad arweiniol mewn partneriaeth

Yna gallant dalu'r partneriaid eraill am y gwaith y maent yn ei wneud.

Bydd angen i chi greu a llofnodi cytundeb gyda'ch partneriaid

Nid oes angen i chi drefnu hyn cyn i chi ymgeisio. Ond bydd ei angen arnoch cyn y gallwch ddechrau ar eich prosiect. Bydd gennych hyd at 6 mis i ddechrau eich prosiect ar ôl i ni gynnig grant i chi.

Dylai eich cytundeb partneriaeth egluro:

 • sut y byddwch chi'n gweithio gyda'ch gilydd
 • rôl a chyfrifoldebau pawb
 • eich hymrwymiad i weithio gyda'ch gilydd.

Gallwch ddefnyddio ein templed cytundeb partneriaethau (dogfen PDF, 271 KB). Neu gallwch greu eich cytundeb partneriaeth eich hun.

Mae ein templed yn ddefnyddiol os oes gennych un partner arweiniol sy'n cael yr holl arian ac yn trosglwyddo rhywfaint ohono i'r partneriaid eraill. Canllaw yn unig yw’r templed, ac ni allwn roi cyngor cyfreithiol i chi. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cael eich cyngor cyfreithiol eich hun cyn llofnodi unrhyw gytundeb os nad ydych yn siŵr.

Os na fydd gan eich partneriaeth sefydliad arweiniol

Byddwn yn talu'r arian ar wahân i bob sefydliad. Er mwyn cael grant, rhaid i'r partneriaid i gyd fod yn un o'r mathau o sefydliadau rydym wedi'u rhestru.

Byddwn yn dal i ddisgwyl i chi gael cytundeb ffurfiol gyda'ch partneriaid, hyd yn oed os nad oes partner arweiniol.

Mae angen o leiaf dau aelod o'r bwrdd neu bwyllgor nad ydynt yn gysylltiedig

Gall cysylltiedig olygu:

 • yn perthyn trwy briodas
 • mewn partneriaeth sifil â'i gilydd
 • mewn perthynas hirdymor â'i gilydd
 • yn perthyn drwy bartner hirdymor
 • yn byw gyda'i gilydd yn yr un cyfeiriad
 • yn perthyn trwy waed.

Rhaid i bob cwmni sy'n ymgeisio gael o leiaf dau gyfarwyddwr nad ydynt yn gysylltiedig yn unrhyw un o'r ffyrdd hyn. Mae hyn hefyd yn berthnasol i gwmnïau sydd hefyd wedi'u cofrestru fel elusennau.

Pwy ddylech chi ei gynnwys yn eich partneriaeth

Dylai eich partneriaeth gynnwys y cymunedau rydych chi'n gweithio gyda nhw

Dylech eu cynnwys wrth ddylunio a chyflawni eich prosiect. A gwnewch yn siŵr eu bod yn parhau i allu lleisio eu barn am sut mae'r prosiect yn gweithio. Er enghraifft, gallech gynnwys grwpiau cymunedol lleol llai yn eich partneriaeth. Neu gynnwys pobl sydd â phrofiad bywyd o'r mater rydych chi'n gweithio arno.

Dylai eich partneriaeth weithio ar draws gwahanol sectorau

Er enghraifft, grwpiau cymunedol sy'n gweithio gyda'r sector cyhoeddus neu lywodraeth leol. Neu grŵp o glybiau chwaraeon sy'n gweithio gydag elusen amgylcheddol. Mae gennym ddiddordeb mewn prosiectau sy'n gweithio gyda sefydliadau eraill fel y sector preifat - ond ni allant dderbyn unrhyw ran o’r arian.

Dylai eich partneriaeth gynnwys arbenigwyr a all helpu gyda:

 • gwerthuso a dysgu
 • cyfathrebu - fel ymgyrchoedd, y wasg a chysylltiadau cyhoeddus, y cyfryngau cymdeithasol, a sut i adrodd eich stori.

Byddem hefyd yn disgwyl i'r rhan fwyaf o bartneriaethau gynnwys arbenigwyr mewn ymgysylltiad cyhoeddus. Gallai'r rhain fod o’ch sefydliad, neu drwy gynnwys sefydliad arall sydd ag arbenigedd. Er enghraifft, os ydych am gynnwys y cyhoedd wrth wneud penderfyniadau. Neu os ydych yn rhoi cynnig ar ffordd newydd o gyrraedd pobl ynglŷn â gweithredu hinsawdd.

Dylai eich partneriaeth gynnwys o leiaf un sefydliad sydd â phrofiad o waith hinsawdd neu amgylchedd

Yn enwedig os nad dyma yw ffocws eich sefydliad.

Pwy na all ymgeisio

Ni allwn dderbyn ceisiadau gan:

 • sefydliadau unigol nad ydynt yn gweithio mewn partneriaeth ffurfiol ag eraill
 • unigolion
 • unig fasnachwyr
 • sefydliadau sy'n ceisio gwneud elw a rhannu'r elw hyn yn breifat - gan gynnwys cwmnïau cyfyngedig gan gyfranddaliadau, sefydliadau heb y cloeon asedau cywir, neu sefydliadau sy'n gallu talu elw i gyfarwyddwyr neu gyfranddalwyr.
 • sefydliadau sydd wedi'u lleoli y tu allan i'r Deyrnas Unedig
 • unrhyw un sy'n ymgeisio ar ran sefydliad arall (ond mae'n iawn ymgeisio ar gyfer sefydliad arall os byddant mewn partneriaeth ffurfiol â chi)
 • sefydliadau sy'n ymgeisio i fwy nag un o'n rhaglenni ariannu ar gyfer yr un prosiect dros yr un cyfnod. Mae hyn oherwydd na allwch gael arian dyblyg ar gyfer rhywbeth yr ydym eisoes yn eich ariannu i'w wneud. Mae'n iawn ymgeisio i raglen arall os ydych eisoes wedi cael penderfyniad aflwyddiannus.

Os ydych chi'n ysgol neu'n sefydliad sy'n gweithio gydag ysgol

Dylai eich prosiect gynnwys a bod o fudd i'r gymuned y tu allan i'r ysgol

Nid athrawon, disgyblion, a rhieni disgyblion yn unig.

Nid ydym fel arfer yn ariannu gweithgareddau mewn ysgolion:

 • sy’n gwella cyfleusterau neu offer ysgol
 • sy’n helpu gyda hyfforddiant staff
 • sy’n rhan o gwricwlwm yr ysgol
 • y dylai'r ysgol fod yn eu gwneud yn barod (fel dysgu darllen yn ystod oriau ysgol)
 • sy’n digwydd yn ystod amseroedd dysgu (gall egwyl ginio, neu cyn ac ar ôl ysgol fod yn iawn).

Os nad ydych yn siŵr a allwch ymgeisio

Os nad ydych yn bwriadu gweithio mewn partneriaeth, dylech ystyried ein rhaglenni ariannu eraill.

Gallwch chi hefyd:

Beth rydym yn gobeithio ei ariannu

Beth rydym yn gobeithio ei ariannu

Byddwn yn ariannu prosiectau partneriaeth sy'n ysbrydoli mwy o bobl i weithredu yn erbyn newid hinsawdd.

Drwy weithredu hinsawdd, rydym yn golygu sut y gall pobl leihau effaith gweithgareddau dynol ar yr hinsawdd. Neu hyd yn oed gael effaith gadarnhaol. A hefyd sut y gallwn baratoi ar gyfer effeithiau anochel newid hinsawdd, ac addasu iddynt.

Dylai prosiectau wneud hyn naill ai drwy:

 • cysylltu gweithredu hinsawdd â bywydau a diddordebau bob dydd cymunedau lleol

  Hoffem gael pobl i gymryd rhan mewn gweithredu hinsawdd trwy eu gweithgareddau rheolaidd. Gallai hyn gynnwys cymunedau y maent yn rhan ohonynt a chlybiau y maent yn eu mynychu. Neu ddiddordebau eraill fel y celfyddydau, chwaraeon ac iechyd.

  Hoffem i brosiectau ddangos bod gweithredu hinsawdd yn gweithio orau pan fydd cymunedau yn gallu lleisio eu barn. Ac i helpu cymunedau rannu eu neges. Er enghraifft, gyda chyfoedion neu gyda sectorau eraill.

 • dylanwadu ar gymunedau ar lefel ranbarthol neu genedlaethol

  Fel cysylltu grwpiau ar draws lleoliadau. Neu weithio gydag arbenigwyr ymgysylltiad cyhoeddus ar ymgyrch fentrus i ysbrydoli newid. Neu helpu cymunedau i ddylanwadu ar y bobl sy'n creu polisïau sy'n effeithio arnyn nhw. Gallai hyn fod mewn un wlad, neu ar draws y Deyrnas Unedig gyfan.

Er enghraifft, gallai eich prosiect:

 • cynnwys pobl nad ydynt wedi gallu lleisio eu barn. Er enghraifft, oherwydd eu bod yn newydd i weithredu hinsawdd. Neu oherwydd eu bod yn dod o gymunedau sy'n profi tlodi, anfantais a gwahaniaethu.
 • gweithio gyda grŵp a ddaeth at ei gilydd oherwydd diddordeb neu weithgaredd arall. A’u helpu i ddefnyddio eu diddordeb neu weithgaredd presennol fel ffordd o weithredu yn erbyn newid hinsawdd.
 • rhoi cynnig ar ffyrdd o ymgysylltu â gwahanol grwpiau o bobl wrth weithredu yn erbyn newid hinsawdd i weld pa un sy'n gweithio orau
 • lledaenu dull lleol cyffrous o weithredu hinsawdd drwy ei rannu'n genedlaethol.

Gallwch ddarllen ein blog am enghreifftiau o brosiectau yr ydym yn debygol o’u hariannu.

Mae angen i bob prosiect ddangos sut y byddant yn gwneud y canlynol:

 • annog mwy o bobl i weithredu yn erbyn newid hinsawdd
 • cynnwys cymunedau, gan gynnwys:
  • ymateb i'w blaenoriaethau
  • trin pobl yn deg
  • sicrhau bod pobl sy'n profi tlodi, anfantais a gwahaniaethu yn cael eu cefnogi i leisio eu barn
 • helpu cymunedau i fanteisio ar gyfleoedd a lleihau rhwystrau y maent yn eu hwynebu wrth weithredu yn erbyn newid hinsawdd
 • adeiladu ar ddulliau sydd wedi gweithio mewn mannau eraill
 • dod â sefydliadau at ei gilydd o wahanol sectorau
 • cynnwys partneriaid sydd ag arbenigedd mewn ymgysylltu a chyfathrebu
 • gwneud newid hirdymor sy'n parhau ar ôl i'r prosiect ddod i ben
 • mesur a dangos eu heffaith, a chael partneriaid arbenigol i'w helpu i wneud hyn
 • rhannu'r hyn maen nhw wedi'i ddysgu i helpu eraill.

Y prosiectau rydym yn annhebygol o'u hariannu

Rydym yn annhebygol o ariannu prosiectau sydd:

 • yn cael eu cynnal a'u darparu gan un sefydliad
 • yn ymgysylltu â phobl ond ddim yn eu helpu i weithredu
 • heb gynrychiolaeth o'r cymunedau y maent yn gweithio gyda nhw. Hoffem ariannu prosiectau lle mae gweithgareddau'n cael eu gwneud gydag aelodau'r gymuned, nid iddyn nhw
 • methu dangos sut mae eu prosiect yn bwysig i'r gymuned
 • yn cynnwys gweithgareddau gwleidyddol sy'n hyrwyddo plaid wleidyddol benodol, cred wleidyddol neu unrhyw gamau gweithredu wedi'u targedu i ddylanwadu ar etholiadau
 • yn hyrwyddo agenda un sefydliad neu grŵp
 • yn cynnwys gweithgareddau y dylid eu hariannu gan lywodraeth leol neu genedlaethol
 • ar gyfer gwaith adeiladu neu adnewyddu.

Os nad ydych yn siŵr a ddylech ymgeisio

Os nad yw eich prosiect yn cyd-fynd â'r hyn rydym yn gobeithio ei ariannu, dylech ystyried ein rhaglenni ariannu eraill.

Gallwch chi hefyd:

Ar beth y gallwch chi wario’r arian

Ar beth y gallwch chi wario’r arian

Faint o arian y gallwch ofyn amdano

Yr isafswm y gallwch ofyn amdano yw £500,000. Rydym yn disgwyl ariannu'r rhan fwyaf o brosiectau am rhwng £1 miliwn a £1.5 miliwn dros gyfnod o 3 i 5 mlynedd.

Rydym yn anelu at ariannu hyd at 25 o brosiectau.

Efallai y byddwn yn ariannu nifer fach o brosiectau mwy neu hirach

Cysylltwch â ni os hoffech drafod hyn.

Gallwch chi anfon e-bost at cymru@cronfagymunedolylg.org.uk.

Gallwch wario'ch arian ar:

 • costau staff
 • costau gwirfoddoli
 • costau cyffredinol y prosiect
 • gweithgareddau ymgysylltu
 • dysgu a gwerthuso, gan gynnwys rhannu'r rhain ag eraill
 • cyfathrebu ac ymgyrchoedd
 • costau cynnal neu gyfleustodau
 • costau datblygu a rheoli sefydliadol
 • costau i'ch helpu i ymgysylltu â chymunedau a'u cefnogi, neu sefydliadau partner llai
 • cyfarpar
 • cyflawni eich prosiect mewn ieithoedd eraill, fel y Gymraeg.

Gallwn ariannu rhywfaint o weithgarwch ac ymgyrchu gwleidyddol

Ond dim ond os:

 • nad yw'r gweithgaredd yn blaid wleidyddol. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid iddo ymwneud â pholisi, arfer neu ddeddfwriaeth yn hytrach na gwrthwynebu neu gefnogi plaid wleidyddol.
 • bwriad y gweithgaredd yw helpu achos eich sefydliad a bod o fudd i'r cyhoedd neu gymdeithas.

Ni fyddwn yn ariannu prosiectau lle mai gweithgareddau gwleidyddol yw'r prif bwrpas. Ond gallwn ariannu prosiectau sy'n ymwneud ag ymgyrchu yn bennaf.

Yr hyn na allwch wario'r arian arno

Ni allwn ariannu:

 • gweithgareddau sy'n gwneud elw er budd preifat
 • gweithgareddau crefyddol (gallwn ariannu sefydliadau crefyddol os yw eu prosiect o fudd i'r gymuned ehangach ac nad oes cynnwys crefyddol)
 • gweithgareddau sy'n disodli arian y llywodraeth (er enghraifft, dim ond gweithgareddau ysgol sy'n digwydd y tu allan i oriau dysgu arferol y gallwn ariannu)
 • gweithgareddau sydd o fudd i unigolion, yn hytrach na'r gymuned ehangach
 • prosiectau lle mai gweithgareddau gwleidyddol yw'r prif ddiben, neu sy'n cefnogi neu'n gwrthwynebu plaid wleidyddol benodol
 • gweithgareddau lobïo
 • pethau rydych chi wedi gwario arian arnyn nhw yn y gorffennol ac rydych chi'n ceisio hawlio amdanyn nhw nawr (costau ôl-weithredol)
 • ad-daliadau benthyciadau
 • cynyddu cronfeydd wrth gefn sefydliadau
 • teithio dramor neu brosiectau sy'n digwydd y tu allan i'r Deyrnas Unedig
 • cynhyrchu trydan, fel paneli solar.

Rydym yn annhebygol o ariannu costau adeiladu neu adnewyddu

Weithiau gelwir y rhain yn gostau cyfalaf. Ond gallwn ariannu rhai costau offer os oes eu hangen arnoch.

Rydym yn annhebygol o ariannu prosiectau a fydd yn defnyddio'r arian i roi grantiau

Rydyn ni'n galw hyn yn rhoi grantiau ymlaen. Mae hyn yn golygu defnyddio ein harian i roi grantiau i sefydliadau eraill.

Os ydych chi'n ystyried gwneud hyn, dylech gysylltu â ni i'w drafod yn gyntaf.

Ystyried eich effaith amgylcheddol

Rydym wedi ymrwymo i'ch helpu i ddiogelu'r amgylchedd. Gallwch wirio ein canllawiau ar:

Mae gan ein Hwb Gweithredu Hinsawdd wybodaeth hefyd am ein dull o fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd, gan gynnwys dysgu a mewnwelediadau, straeon a rhaglenni ariannu.

Cyflawni eich prosiect yng Nghymru

Os byddwch yn gweithio yng Nghymru, mae'n rhaid i chi gyflwyno'ch prosiect yn ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg. Gallwch ddarllen ein canllawiau ar reoli eich prosiect yn ddwyieithog.

Os yw eich prosiect yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion sy’n agored i niwed

Mae angen i chi a'ch holl bartneriaid gael polisïau ar waith sy'n esbonio sut y byddant yn cael eu cadw'n ddiogel. Efallai y byddwn yn gofyn i weld y polisïau hyn os ydym yn penderfynu eich ariannu.

Dysgwch ragor am yr hyn y mae angen i chi a'ch partneriaid ei wneud yn ein disgwyliadau diogelu ar gyfer sefydliadau rydym yn eu hariannu.

Ymrwymiadau rheoli cymorthdaliadau’r DU

Mae ein grantiau'n dod o arian cyhoeddus. Os ydym yn eich ariannu, bydd angen i chi gydymffurfio ag Ymrwymiadau Rheoli Cymorthdaliadau Rhyngwladol y DU a restrir ar wefan GOV.UK. Dylech geisio cyngor cyfreithiol annibynnol os oes angen mwy o arweiniad arnoch.