Roundabout Sheffield

Taclo Digartrefedd

Roundabout Sheffield
Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, mudiadau trydydd sector a'r sector cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaeth
Cyfanswm ar gael
£10 miliwn
Terfyn amser ymgeisio

Terfyn amser ymgeisio: Mynegiad o ddiddordeb erbyn 12:00yh ar y 21 o Ionawr 2021. Cysylltwch mor fuan â phosib os ydych yn ystyried ymgeisio.

Amdanom ni

Bydd Taclo Digartrefedd yn dyfarnu grantiau i brosiectau strategol sy'n gweithredu ar draws un neu fwy o ardaloedd awdurdodau lleol mewn lleoliadau trefol a gwledig sy'n edrych i ail-ddylunio gwasanaethau i wneud digartrefedd yn brin, cryno ac anghylchol. Byddent yn canolbwyntio ar yr unigolyn a'n cael eu darparu gan bartneriaethau amlasiantaethol.

Gall digartrefedd effeithio unrhyw un a chael ei achosi gan amryw o ffactorau. Rydym wedi diffinio digartrefedd fel 'peidio cael cartref'. Mae rhywun sy'n ddigartref yn rhywun a allai fod yn:

 • cysgu'n arw
 • aros gyda ffrindiau neu deulu
 • aros mewn hostel, lloches nos neu Wely a Brecwast.
 • sgwatio (oherwydd nad oes gan rhywun hawl cyfreithiol i aros)
 • dan risg o drais neu gamdriniaeth yn eich cartref
 • byw mewn amgylchiadau gwael sy'n effeithio ar eich iechyd
 • byw ar wahân o'ch teulu gan nad oes gennych le i fyw gyda'ch gilydd.

Rydym yn annog ymgeiswyr i ystyried blaenoriaethau penodol i ganolbwyntio eu prosiectau ar gynnwys arloesi gwasanaeth, cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, cefnogi tenantiaid a landlordiaid yn y sector rhentu preifat, amgylcheddau sy'n seiliedig ar drawma, lleihau gwahaniaethu a rhagfarn, a digartrefedd gwledig.

Pa fath o brosiectau gallwn ariannu?

Rydym yn annog ymgeiswyr i ystyried blaenoriaethau arbennig i ffocysu eu prosiectau ar gan gynnwys gwasanaeth arloesedd, cefnogaeth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, cefnogi tenantiaid a landlordiaid yn y sector rhentu preifat, atal digartrefedd, amgylcheddau gwybodus trawma, lleihau gwahaniaethu a rhagfarn, a digartrefedd gwledig. Bydd lleisiau'r rhai y mae digartrefedd yn effeithio arnynt wrth wraidd y prosiectau hynny. Bydd prosiectau'n:

cydbwyso dulliau ataliol ac ymatebol o fewn amgylchedd seicolegol

darparu cymorth i denantiaid (yn enwedig o fewn y sector rhentu preifat),

a mynd i'r afael â'r stigma a'r rhagfarn a brofir gan bobl sy'n ddigartref.

Bydd angen i brosiectau ymateb i'r amgylchedd sy'n newid yn gyflym a achosir gan y Pandemig COVID-19 a rhaid iddynt ystyried cynlluniau 'cam 2' Awdurdodau Lleol fel rhan o'u dull gweithredu. Bydd y prosiectau'n cael eu gwerthuso'n gadarn i sicrhau y gall yr hyn y maent yn ei ddysgu lywio polisi ac arferion nawr ac yn y dyfodol. Gall prosiectau fod mewn lleoliadau

Effaith pandemig COVID-19 ar daclo digartrefedd.

Penderfynodd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i oedi Taclo Digartrefedd ym mis Mai 2020 o ganlyniad i’r heriau a achoswyd gan y pandemig COVID-19.

Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi hyd at £50 miliwn yn y flwyddyn ariannol hon i roi cymorth i'r rhai sy'n ddigartref. Cyhoeddodd ganllawiau 'Cam 2' newydd i awdurdodau lleol ar 3 Mehefin 2020 i'w helpu i gynllunio sut y byddant yn sicrhau na fydd yn rhaid i unrhyw un ddychwelyd i gysgu ar y stryd. Roedd yn ofynnol i awdurdodau lleol ddatblygu a chyflwyno cynlluniau unigol ar gyfer eu hardaloedd i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd mis Mehefin 2020 i wneud cais am arian ychwanegol i gefnogi'r rhai sy'n ddigartref.

O ystyried y datblygiadau hyn, ers mis Mehefin rydym wedi cynnal adolygiad o'r rhaglen i sicrhau ei bod yn parhau'n berthnasol i'r dirwedd sydd wedi newid ac wedi hynny rydym wedi gwneud rhai mân newidiadau, gan gynnwys amserlen newydd.

Pwy all ymgeisio?

Mae ein hymchwil yn dangos bod mudiadau angen gweithio ynghyd i gydlynu eu dull, cau bylchau a sicrhau bod cyfleoedd i atal a thaclo digartrefedd yn cael eu cymryd. Dyna pam mae dim ond gan bartneriaethau aml-sector, aml-fudiad y byddwn yn derbyn ceisiadau ganddynt.

Dylai Partneriaethau a cheisiadau gynnwys un neu fwy o ardaloedd awdurdod lleol a rhaid iddynt gael eu harwain gan fudiad trydydd sector sydd mewn sefyllfa dda. Rydym yn disgwyl i bartneriaethau i bartneriaethau gynnwys yr awdurdod lleol/awdurdodau sy’n cwmpasu’r ardal dan sylw.

Rydym yn disgwyl derbyn un Mynegiant o Ddiddordeb (EOI) ar gyfer pob ardal awdurdod lleol, gan gynnwys y rheini sydd eisiau gweithio ar draws mwy nag un ardal awdurdod lleol. Mae hyn oherwydd ein bod eisiau i fudiadau lleol weithio ynghyd i ddatblygu datrysiadau, yn hytrach na chystadlu yn erbyn eu gilydd am arian.

Er bod yn rhaid i'r partneriaethau hyn ystyried cynlluniau awdurdodau lleol a ddatblygwyd mewn ymateb i ganllawiau 'Cam 2' Llywodraeth Cymru, disgwyliwn i'r partneriaethau hyn fynd ymhellach. Byddwn yn ariannu prosiectau sy'n seiliedig ar weledigaeth ar gyfer mynd i'r afael â digartrefedd a rennir gan y sector cyhoeddus a'r trydydd sector ac, yn hollbwysig, gan gynnwys lleisiau'r rhai y mae digartrefedd yn effeithio arnynt. 

Tra nid yw’r rhestr hwn yn gynhwysfawr, byddwn yn rhagweld y mathau canlynol o fudiadau yn cymryd rhan fel partneriaid:

 • Mudiadau trydydd sector lleol sefydledig gyda phrofiad o ddarparu gwasanaethau digartrefedd
 • Gwasanaethau iechyd
 • Awdurdodau lleol
 • Y sector rhentu preifat
 • Cymdeithasau tai
 • Mudiadau trydydd sector gydag arbenigedd perthnasol
 • Gwasanaeth prawf
 • Heddlu
 • Ystad diogel
 • Mudiadau pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig
 • Mudiadau LHDT
 • Mentrau cymdeithasol gydag arbenigedd perthnasol
 • Gwasanaethau iechyd meddwl
 • Mudiadau crefyddol / lleoedd addoli
 • Mudiadau Academaidd neu Ymchwil

Wrth i’r rhaglen ailgychwyn, byddwn yn cynnal tri digwyddiad rhithiol i gefnogi ymgeiswyr a phartneriaethau. Bydd y digwyddiadau yma’n adeiladu ar rai blaenorol a gynhelir fel rhan o’r lansiad cychwynnol ac yn ffocysu ar y datblygiad a chyfeiriad o bartneriaethau lleol gyda sesiynau ymneilltuo yn seiliedig ar ardaloedd awdurdodau lleol. Gwahoddir mudiadau i archebu lle ar gyfer pob awdurdod lleol bwriedir gweithio mewn. Cynhelir y digwyddiadau ar:

Tachwedd 3edd, 2-3:30yp – Ar gyfer mudiadau sy’n edrych i ffurfio partneriaeth yn Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, a/neu Wrecsam.

Tachwedd 4ydd, 2-3:30yp – Ar gyfer mudiadau sy’n edrych i ffurfio partneriaeth ym Mhowys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell Nedd Port Talbot, a/neu Pen-y-bont ar Ogwr.

Tachwedd 5ed, 2-3:30yp – Ar gyfer mudiadau sy’n edrych i ffurfio partneriaeth yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Torfaen, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Casnewydd, Caerdydd, a/neu Bro Morgannwg.

Am beth allwch chi ymgeisio?

Mae gan Taclo Digartrefedd gyllid o £10 miliwn.

Grantiau datblygu (Cam 1)

Mae grant datblygu o hyd at £50,000 ar gael i bob Mynegiad o Ddiddordeb a gyflwynir. Dylai hwn gael ei wario o fewn pum mis iddo gael ei ddyfarnu, a chyn cyflwyno cais cam 2 llawn. Mae grantiau datblygu i gostau refeniw yn unig.

Credwn y gallai fod angen grantiau datblygu gan fod adeiladu cysylltiadau rhwng gwasanaethau statudol a gwasanaethau'r trydydd sector, gan gynnwys defnyddwyr gwasanaeth wrth ddylunio prosiectau a datblygu cynllun prosiect yn debygol o fod yn ddwys o ran adnoddau.

Grantiau prosiect llawn (Cam 2)

Bydd grantiau prosiect yn para rhwng 5 a 7 mlynedd gan ein bod yn credu y gallai arian tymor hwy hyrwyddo ailgynllunio gwasanaethau a bod yn fwy addas ar gyfer yr anghenion cymorth tymor hwy y mae llawer o fuddiolwyr posibl y prosiect yn debygol o'u cael. Disgwyliwn i'r rhain fod yn grantiau refeniw yn bennaf, gyda rhai costau cyfalaf yn cael eu caniatáu gyda'n cytundeb blaenorol.

Nid oes uchafswm maint grant gan nad ydym am gyfyngu ar raddfa ac uchelgais ymgeiswyr.

O ystyried graddfa a chwmpas tebygol y prosiectau aml-bartner yr ydym yn gobeithio eu hariannu, rydym yn rhagweld efallai mai dim ond cyfanswm o 3 neu 4 prosiect y gallwn eu hariannu. Mae'n annhebygol y byddwn yn gallu ariannu'r holl brosiectau sy'n berthnasol i ni am arian trwy'r rhaglen hon.

Sut ydw i'n ymgeisio?

Sicrhewch eich bod wedi darllen y nodiadau arweiniad yn ofalus a rhowch alwad i ni.

Rhaid i bartneriaethau gysylltu â ni er mwyn derbyn y ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb trwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.

Gofynnwn i unrhyw fudiad sydd â diddordeb mewn ffurfio partneriaeth i gysylltu â ni mor gynted â phosib. Gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â mudiadau eraill sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o bartneriaeth, rhoi cyngor a chefnogaeth ychwanegol ichi cyn i’ch partneriaeth gyflwyno’ch Mynegiant o Ddirdoeb, a dweud mwy wrthych am y wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi.

Yn unol â gofynion GDPR, bydd angen eich caniatâd arnom i rannu'ch manylion â mudiadau eraill. I ddarganfod pa ddata personol rydym yn ei gasglu a sut rydym yn defnyddio'r data hwn, ewch i https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/about/customer-service/data-protection

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, dyma'r mathau o gwestiynau y byddwn yn eu gofyn. Bydd yn ddefnyddiol i chi gael cymaint o wybodaeth wrth law â phosib. Os ydych yn gofyn i ni am gyngor ar eich syniad neu ddiddordeb trwy e-bost, rhowch gymaint o wybodaeth â phosib yn eich e-bost er mwyn i ni roi adborth priodol yn ein hateb.

 • Pa fath o fudiad ydych chi? Trydydd sector, menter gymdeithasol, corff statudol a.y.y.b.
 • Beth mae'ch mudiad yn ei wneud, a pha rôl sydd ganddo i gefnogi pobl sy'n ddigartref?
 • Beth allai eich sefydliad ddod â i brosiect digartrefedd a ddarperir trwy bartneriaeth?
 • Pa syniadau sydd gennych ar gyfer darparu'r prosiect?

Cysylltwch â ni drwy e-bostio digartrefedd@cronfagymunedolylg.org.ukneu ffonio 029 2168 0214.