The Outdoor Partnership

Taclo Digartrefedd

The Outdoor Partnership
Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, mudiadau trydydd sector a'r sector cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaeth
Maint yr ariannu
£10,000 a throsodd
Cyfanswm ar gael
£10 miliwn
Terfyn amser ymgeisio

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi penderfynu oedi Taclo Digartrefedd.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi penderfynu oedi Taclo Digartrefedd.

Ym mis Ebrill, gwnaethom gyhoeddi ein penderfyniad i oedi'r rhaglen Taclo Digartrefedd yng Nghymru oherwydd yr angen i flaenoriaethu amser ac adnoddau i ymateb i'r pandemig COVID-19. Gwnaethom hefyd gynghori y byddem yn adolygu'r sefyllfa mewn tri mis.Ers oedi'r rhaglen, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gronfa newydd gwerth £20 miliwn i drawsnewid gwasanaethau digartrefedd a sicrhau nad oes angen i unrhyw un ddychwelyd i gysgu ar y stryd. Fe wnaethant hefyd gyhoeddi canllawiau ar gyfer cam dau Cymru i ymateb i ddigartrefedd mewn ymateb i’r pandemig.
Rydym bellach wedi dechrau adolygiad y rhaglen, gan ystyried yr heriau y mae'r sector wedi'u profi a chanllawiau newydd Llywodraeth Cymru. Teimlwn ei bod yn hanfodol ein bod yn casglu barn y sector ar oblygiadau'r datblygiadau hyn wrth inni geisio sicrhau bod arian y Loteri Genedlaethol yn parhau i fod yn berthnasol ac yn ychwanegu gwerth at y dirwedd sydd wedi newid.Ar hyn o bryd nid oes gennym ddyddiad penodol i ailagor y rhaglen.Yn y cyfamser gallwch barhau i gysylltu â ni trwy e-bostio digartrefedd@cronfagymunedolylg.org.uk  neu trwy ffonio ein llinell gymorth.