The Outdoor Partnership

Taclo Digartrefedd

The Outdoor Partnership

Bydd Taclo Digartrefedd yn dyfarnu grantiau i brosiectau strategol sy'n gweithredu ar draws un neu fwy o ardaloedd awdurdodau lleol mewn lleoliadau trefol a gwledig sy'n chwilio i ail-ddylunio gwasanaethau i wneud Digartrefedd yn brin, cryno ac anghylchol.

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, mudiadau trydydd sector a'r sector cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaeth
Maint yr ariannu
Dim uchafswm i’r grant
Cyfanswm ar gael
£10 miliwn
Terfyn amser ymgeisio

Mynegiad o ddiddordeb erbyn 12:00yh ar y 29ain o Fai 2020. Cysylltwch mor fuan â phosib os ydych yn ystyried ymgeisio

Amdanom ni

Bydd Taclo Digartrefedd yn dyfarnu grantiau i brosiectau strategol sy'n gweithredu ar draws un neu fwy o ardaloedd awdurdodau lleol mewn lleoliadau trefol a gwledig sy'n chwilio i ail-ddylunio gwasanaethau i wneud Digartrefedd yn brin, cryno ac anghylchol. Byddent yn canolbwyntio ar yr unigolyn a'n cael eu darparu gan bartneriaethau amlasiantaethol.

Gall Digartrefedd effeithio unrhyw un a chael ei achosi gan amryw o ffactorau. Rydym wedi diffinio digartrefedd fel 'peidio cael cartref'. Gall person sy'n ddigartref gynnwys rhywun sy'n:

 • cysgu'n arw
 • aros gyda ffrindiau neu deulu 
 • aros mewn hostel, lloches nos neu Wely a Brecwast.  
 • sgwatio (oherwydd nad oes gan rhywun hawl cyfreithiol i aros)  
 • dan risg o drais neu gamdriniaeth yn eich cartref 
 • byw mewn amgylchiadau gwael sy'n effeithio ar eich iechyd 
 • byw ar wahân o'ch teulu gan nad oes gennych le i fyw gyda'ch gilydd.  

Rydym yn annog ymgeiswyr i ystyried blaenoriaethau penodol i ganolbwyntio eu prosiectau ar gynnwys arloesi gwasanaeth, cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, cefnogi tenantiaid a landlordiaid yn y sector rhentu preifat, amgylcheddau sy'n seiliedig ar drawma, lleihau gwahaniaethu a rhagfarn, a digartrefedd gwledig.

Pwy all ymgeisio?

Mae ein hymchwil yn dangos bod mudiadau angen gweithio ynghyd i gydlynu eu dull, cau bylchau a sicrhau bod cyfleoedd i atal a thaclo digartrefedd yn cael eu cymryd. Dyna pam mae dim ond gan bartneriaethau aml-sector, aml-fudiad y byddwn yn derbyn ceisiadau ganddynt.

Dylai Partneriaethau a cheisiadau gynnwys un neu fwy o ardaloedd awdurdod lleol a rhaid iddynt gael eu harwain gan fudiad trydydd sector sydd mewn sefyllfa dda. Rydym yn disgwyl i bartneriaethau i bartneriaethau  gynnwys yr awdurdod lleol/awdurdodau sy’n cwmpasu’r ardal dan sylw.

Rydym yn disgwyl derbyn un Mynegiant o Ddiddordeb (EOI) ar gyfer pob ardal awdurdod lleol, gan gynnwys y rheini sydd eisiau gweithio ar draws mwy nag un ardal awdurdod lleol. Mae hyn oherwydd ein bod eisiau i fudiadau lleol weithio ynghyd i ddatblygu datrysiadau, yn hytrach na chystadlu yn erbyn eu gilydd am arian.

Tra nid yw’r rhestr hwn yn gynhwysfawr, byddwn yn rhagweld y mathau canlynol o fudiadau yn cymryd rhan fel partneriaid:

 • Mudiadau trydydd sector lleol sefydledig gyda phrofiad o ddarparu gwasanaethau digartrefedd
 • Gwasanaethau iechyd
 • Awdurdodau lleol
 • Y sector rhentu preifat
 • Cymdeithasau tai
 • Mudiadau trydydd sector gydag arbenigedd perthnasol
 • Gwasanaeth prawf
 • Heddlu
 • Y Gwasanaeth Carchar’
 • Mudiadau pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig
 • Mudiadau LHDT
 • Mentrau cymdeithasol gydag arbenigedd perthnasol
 • Gwasanaethau iechyd meddwl
 • Mudiadau crefyddol / lleoedd addoli
 • Mudiadau Academaidd neu Ymchwil.
Math a hyd y grant

Mae gan Taclo Digartrefedd gyllid o £10 miliwn.

Grantiau datblygu (Cam 1)

Mae grant datblygu o hyd at £50,000 ar gael i bob Mynegiad o Ddiddordeb a gyflwynir os oes angen. Dylai hwn gael ei wario o fewn pum mis iddo gael ei ddyfarnu, a chyn cyflwyno cais cam 2 llawn. Mae grantiau datblygu i gostau refeniw yn unig.

Credwn y gallai fod angen grantiau datblygu gan fod adeiladu cysylltiadau rhwng gwasanaethau statudol a gwasanaethau'r trydydd sector, gan gynnwys defnyddwyr gwasanaeth wrth ddylunio prosiectau a datblygu cynllun prosiect yn debygol o fod yn ddwys o ran adnoddau.

Grantiau prosiect llawn (Cam 2)

Bydd grantiau prosiect yn para rhwng 5 a 7 mlynedd gan ein bod yn credu y gallai arian tymor hwy hyrwyddo ailgynllunio gwasanaethau a bod yn fwy addas ar gyfer yr anghenion cymorth tymor hwy y mae llawer o fuddiolwyr posibl y prosiect yn debygol o'u cael. Disgwyliwn i'r rhain fod yn grantiau refeniw yn bennaf, gyda rhai costau cyfalaf yn cael eu caniatáu gyda'n cytundeb blaenorol.

Nid oes uchafswm maint grant gan nad ydym am gyfyngu ar raddfa ac uchelgais ymgeiswyr.

O ystyried graddfa a chwmpas tebygol y prosiectau aml-bartner yr ydym yn gobeithio eu hariannu, rydym yn rhagweld efallai mai dim ond cyfanswm o 3 neu 4 prosiect y gallwn eu hariannu. Mae'n annhebygol y byddwn yn gallu ariannu'r holl brosiectau sy'n berthnasol i ni am arian trwy'r rhaglen hon.

Sut i gychwyn arni

Sicrhewch eich bod wedi darllen y nodiadau arweiniad yn ofalus a rhowch alwad i ni.


Gallwch lawrlwytho copi ‘darllen yn unig’ o’r ffurflen Mynegiad o Ddiddordeb yma. PEIDIWCH â chwblhau’r fersiwn yma. Unwaith y byddwch wedi ffurfio eich partneriaeth, rydym yn gofyn i’r partner arweiniol gysylltu â ni am ffurflen. Pan fyddent, byddwn yn trafod eich partneriaeth a’ch syniad prosiect gyda chi. Unwaith y byddwn wedi siarad â chi, gallwn anfon copi o’r Mynegiad o Ddiddordeb i chi gwblhau.

Rydym eisiau cael gwared â chystadleuaeth leol o’r broses, rydym o’r gred os ydym eisiau i bethau newid er y gorau, mae mudiadau angen cydweithio, nid cystadlu ar gynigion gwrthwynebol. Byddwn ond yn derbyn un Mynegiad o Ddiddordeb i bob ardal awdurdod lleol (mae hyn yn cynnwys cynigion sy’n dewis gweithio ar draws ardaloedd ffin awdurdodau lleol). Rydym yn disgwyl i fudiadau mewn ardal benodol gydweithio i anfon un Mynegiad o Ddiddordeb, felly dylai unrhyw un sydd â diddordeb bod yn rhan o gais gofrestru eu diddordeb â ni yn gyntaf. Cysylltwch â ni i wneud hyn ar:

Cysylltwch â ni drwy e-bostio digartrefedd@cronfagymunedolylg.org.uk neu ffonio 0300 123 0735 neu drwy gyfnewid testun ar 18001 plws 0300 123 0735.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, dyma'r mathau o gwestiynau y byddwn yn eu gofyn. Bydd yn ddefnyddiol i chi gael cymaint o wybodaeth wrth law â phosib. Os ydych yn gofyn i ni am gyngor ar eich syniad neu ddiddordeb trwy e-bost, rhowch gymaint o wybodaeth â phosib yn eich e-bost er mwyn i ni roi adborth priodol yn ein hateb.

 • Pa fath o fudiad ydych chi? Trydydd sector, menter gymdeithasol, corff statudol a.y.y.b.
 • Beth mae'ch mudiad yn ei wneud, a pha rôl sydd ganddo i gefnogi pobl sy'n ddigartref?
 • Beth allai eich sefydliad ddod â i brosiect digartrefedd a ddarperir trwy bartneriaeth?
 • Pa syniadau sydd gennych ar gyfer darparu'r prosiect?