Camau Cynaliadwy Cymru - cymorth mentora

Rainbow Biz

Mae'r rhaglen hon bellach ar gau i geisiadau ond mae Camau Cynaliadwy Cymru: Grantiau Gweithredu ar agor i fynegiannau diddordeb tan 21 Gorffennaf 2022.


Grantiau i gefnogi cymunedau i gyfrannu tuag at ddyfodol carbon isel, ffyniannus i Gymru.

Rydym yn lansio cyfres o raglenni grant gan ddefnyddio arian o’r Cynllun Cyfrifon Segur. Bydd y rhaglenni yn cefnogi ymrwymiad Cymru tuag at ddyfodol cynaliadwy ac yn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd sydd eisiau gweithredu ar newid hinsawdd. Fel y bydd rhaglenni grant yn agor yn ystod 2022, bydd manylion yn cael eu hychwanegu.

Camau Cynaliadwy Cymru: cymorth mentora er mwyn i gymunedau ymgysylltu gyda gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd

Fe fyddwn yn gwneud un dyfarniad o tua £2 miliwn i gynnig cymorth mentora i grwpiau cymunedol led led Cymru, er mwyn helpu grwpiau i ddatblygu a chyflawni eu cynlluniau i weithredu yn yr hinsawdd.

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Sefydliadau Gwirfoddol neu sefydliadau sector cyhoeddus sy'n gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau Gwirfoddol.
Terfyn amser ymgeisio

[15:28] Megan Martin

Mae'r rhaglen hon bellach ar gau i geisiadau ond mae Camau Cynaliadwy Cymru: Grantiau Gweithredu ar agor - i ddysgu rhagor, dilynwch y ddolen hon.

Camau Cynaliadwy Cymru: cymorth mentora

Mae'r rhaglen hon bellach ar gau i geisiadau ond mae Camau Cynaliadwy Cymru: Grantiau Gweithredu ar agor - i ddysgu rhagor, dilynwch y ddolen hon.


I gymunedau er mwyn ymgysylltu ag effeithiau newid hinsawdd

Ein nod yw helpu grwpiau cymunedol yng Nghymru sy’n dechrau meddwl am weithredu ar newid hinsawdd a byw mewn ffordd fwy cynaliadwy.

Fe fyddwn yn ariannu un prosiect gyda grant o oddeutu £2 miliwn i ddarparu cymorth mentora yng Nghymru am o leiaf pum mlynedd.

Fe fyddwn yn disgwyl i’r mentora gynnwys rhannu gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau. Rydym yn meddwl y bydd y mwyafrif o grwpiau cymunedol angen mentora oherwydd eu bod nhw’n annhebygol o fod yn gyfarwydd gyda’r amrywiaeth o atebion y gallent feddwl amdanynt. Fodd bynnag, os ydych hefyd yn bwriadu cynnig hyfforddiant i grwpiau, dylech gynnwys hyn o fewn eich cais os gwelwch yn dda.

Mae gennym ddiddordeb mewn ariannu cynnig a all gyflwyno:

 • Gwybodaeth, sgiliau a phrofiad wrth helpu creu atebion i fyw yn fwy cynaliadwy ac i ymgysylltu’n effeithiol er mwyn ymateb i newid hinsawdd, ac i fonitro a gwerthuso effaith yr hyn a gyflawnir.
 • Y gallu i recriwtio a mentora grwpiau cymunedol i’w helpu i gynllunio i newid ymddygiad er mwyn byw’n fwy cynaliadwy.

Gall yr angen am y gwahanol sgiliau a phrofiadau hyn olygu eich bod yn penderfynu gweithio mewn partneriaeth. Efallai y gallwch ddangos y gallai eich sefydliadau gyflwyno’r holl agweddau ar ofynion y grant heb weithio mewn partneriaeth. Chi sydd i benderfynu a ddylid ymgeisio mewn partneriaeth ai peidio.

Dyma ychydig o nodweddion yr ydym yn chwilio amdanynt o fewn y cais llwyddiannus:

1. Y gallu i ddenu cymunedau amrywiol led led Cymru – Bydd y gwasanaeth mentora ar gyfer grwpiau cymunedol o ystod eang o gymunedau gwledig a threfol Cymru.

Rhoddir blaenoriaeth i gefnogi’r rheini y mae eu hamgylchiadau yn golygu y byddant yn llai medrus i ymdopi gydag effaith newid hinsawdd a chymunedau nad ydynt fel arfer yn ymwneud â newid hinsawdd.

Er y dylai mentora ganolbwyntio ar weithredu yn yr hinsawdd, gall gweithgareddau hefyd gynnwys cymorth i grwpiau sydd eisiau datblygu atebion i adfer natur.

2. Cefnogaeth ddwyieithog sydd wedi’i theilwra i helpu cymunedau i ddatblygu cynlluniau, gweithredu, dysgu o’u profiadau a’u rhannu.

Fe fyddwch angen cyflwyno cefnogaeth yn Gymraeg a Saesneg a sicrhau fod eich holl weithgareddau ar gael yn y ddwy iaith. Am ragor o wybodaeth ddarllen ein cyfarwyddyd ar reoli eich prosiect yn ddwyieithog.

Efallai y byddwch hefyd yn penderfynu fod angen i chi weithio mewn ieithoedd eraill i gyrraedd y cymunedau rydych eisiau eu targedu a chynhyrchu deunyddiau mewn gwahanol ieithoedd.

3. Profiad o rannu gwybodaeth, sgiliau, a rhoi cyngor i eraill ar amrywiaeth o atebion posibl i atal a/neu drafod effeithiau newid hinsawdd.

Gwerthuso a Monitro

4. Rydym eisiau darparwr gwasanaeth mentora llwyddiannus i gyflwyno ar draws y pedwar maes gwerthuso a monitro:

4.1. Monitro a gwerthuso prosiectau mentora perfformiad eu hunain. Rhannu gwybodaeth gyda gwerthuswr annibynnol ar adegau allweddol yn ystod y prosiect. (noder: bydd gwerthuswr annibynnol yn cael ei recriwtio gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i adrodd ar Raglen Camau Cynaliadwy Cymru yn gyffredinol).

4.2 Gweithio gyda’r sawl sy’n cael eu mentora a deiliaid grant eraill (er enghraifft gweler y wybodaeth yn adran 9) i’w cefnogi i fonitro a gwerthuso prosiectau eu hunain. Bydd gwybodaeth werthuso yn cael ei rhannu gyda gwerthuswr annibynnol a fydd yn adrodd ar Raglen Camau Cynaliadwy Cymru.

4.3 Creu “pecyn cymorth hunanwerthuso a monitro”. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael tua 10 mis o’r cyfnod y gwobrwyir grant iddynt i greu “pecyn cymorth hunanwerthuso a monitro” i’w defnyddio gan grwpiau sy’n derbyn grantiau oddi wrth Gamau Cynaliadwy Cymru.

Gan ein bod yn disgwyl y bydd llawer o’r grwpiau hyn yn newydd i newid hinsawdd, mae’n hanfodol fod y pecyn cymorth yn hawdd ac yn hygyrch, ac yn addas i amrywiaeth o brofiadau a galluoedd. Rhaid cyflwyno hyn erbyn diwedd mis Mawrth 2023. Dylai hyn gynnwys (ond heb gael ei gyfyngu) i’r themâu hyn:

 • cyrraedd ac ymgysylltu gyda phobl newydd
 • cymell newid mewn ymddygiad
 • monitro, mesur ac adrodd ar allyriadau carbon.

Diben y “pecyn cymorth hunanwerthuso a monitro” yw cefnogi deiliaid grantiau i ddangos effaith eu prosiect ac i’w grymuso i weld y gwahaniaeth maent wedi’i wneud.

4.4 Dal a rhannu dysgu

 • am y gwasanaeth mentora
 • rhwng y mentoreion
 • gyda’r Gronfa
 • gyda rhanddeiliaid
 • sefydliadau eraill sydd â diddordeb
 • dal a rhannu beth mae grwpiau cymunedol yn ei ddysgu

Trwy gydol y prosiect, rydym eisiau i’r Gwasanaeth Mentora weithio gyda deiliaid grant i fonitro eu heffaith trwy gydol y prosiect, canfod y prif ganfyddiadau, astudiaethau achos a gwersi ynghylch ymgysylltu a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd ar newid hinsawdd.

Rydym yn disgwyl y bydd diddordeb gan y grwpiau mewn rhannu’r hyn sy’n gweithio, pa broblemau maent wedi’u canfod, y sgiliau mae cymunedau’n eu datblygu a’r effeithiau ar newid hinsawdd ac y bydd disgwyl i chi hwyluso dysgu ymysg cymheiriaid.

Rydym yn chwilio am eich syniadau ar y ffyrdd y byddwch yn rhannu gwybodaeth ar y prif bwyntiau yn ystod gweithgareddau’r prosiect, wedi’u siapio neu eu cyd-ddylunio gyda chymunedau ac yn disgrifio eu prif wersi a mewnwelediadau.

Bydd y gwerthuswr annibynnol a ddarperir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn gweithio gyda chi i’ch helpu sicrhau fod y cyfarwyddyd a roddwch ac unrhyw asedau y byddwch yn eu creu, yn gweddu i’r fframwaith gwerthuso ac yn cyfrannu at adroddiad y rhaglen gyfan y bydd y gwerthuswr yn ei ysgrifennu.

5. Mae eich prosiect yn cydfynd ac yn cysylltu gyda gwasanaethau a gweithgareddau eraill.

Rydym yn croesawu ceisiadau sy’n cynnwys partneriaethau i sicrhau y gallwch gyrraedd cymunedau newydd, rhoi’r gefnogaeth a ddisgrifir uchod a chyflwyno’r gweithgareddau. Chi sydd i benderfynu, fodd bynnag, a ydych eisiau gweithio mewn partneriaeth ai peidio.

6. Rydym eisiau i’r gwasanaeth mentora a’r rheini mae’n eu cefnogi, i gydymffurfio â’r canllawiau brandio a hyrwyddo’r holl weithgareddau a deilliannau, ar gyfryngau cymdeithasol ac yn y wasg.

7. Fe fyddwch yn cael polisi ar waith sy’n esbonio sut y bydd plant, pobl ifanc neu oedolion sy’n agored i niwed yn ddiogel. Efallai y byddwn yn gofyn i weld y polisi hwn os byddwn yn penderfynu rhoi arian i chi. Mae gwefan y NSPCC yn cynnwys cyngor am sefydlu a dilyn polisïau diogelu plant da.

8. Gwybodaeth y dylech ei gwybod wrth ddatblygu eich prosiect

Yn ystod 2022/2023, mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn bwriadu cynnig dau gyfle i grwpiau ymgeisio am grantiau i fynd i’r afael â newid hinsawdd.

 • Camau Cynaliadwy Cymru: Grantiau Mentoreion – lansiad hydref 2022
 • Camau Cynaliadwy Cymru: Grantiau gweithredu ar yr Hinsawdd – lansiad Gorffennaf 2022

8.1 Camau Cynaliadwy Cymru: Grantiau Mentoreion. Bydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cynnig y cyfle i grwpiau a gaiff eu mentora i ymgeisio am grantiau Mentoreion Camau Cynaliadwy Cymru o hyd at £15,000 (ar gyfer refeniw a chyfalaf).

Tra bo’r gwasanaeth mentora ar waith, bydd £3.75 miliwn ar gael i gynnig grantiau i grwpiau sy’n aros eu tro i roi eu cynlluniau ar waith.

Nid yw’r arian yn cael ei warantu, ond dim ond grwpiau sydd wedi derbyn cymorth mentora fydd yn gallu ymgeisio am grant.

Bydd y grwpiau yn anfon cais atom eu hunain, ac fe fyddant angen dweud wrthym ni beth maen nhw wedi’i gyflawni gyda’r arian.

Bydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cadw mewn cysylltiad gyda’r gwasanaeth mentora am bwy sydd wedi ymgeisio ac fe fydd angen cadarnhad fod y grwpiau cymunedol sy’n ymgeisio wedi derbyn cymorth mentora. Fe fyddwn hefyd yn rhannu pa geisiadau sydd wedi bod yn llwyddiannus.

Bydd gofyn i grwpiau sy’n ymgeisio am grant mentoreion ddarparu cynllun gweithredu sy’n dynodi eu nodau a gweithgareddau. Fe fyddwn eisiau gwybod beth:

 • maen nhw eisiau i ni ei ariannu,
 • costau
 • pa hawliau caniatáu sydd ganddynt (lle y maent yn berthnasol).

Fe fydd angen iddynt gyflwyno dogfen lywodraethu, cyfrif banc a bod yn:

 • elusen gofrestredig ​
 • sefydliad gwirfoddol neu gymunedol
 • sefydliad elusennol corfforedig (CIO)
 • cymdeithas gydweithredol (os oes ganddi gymal nid-er-elw)
 • cwmni cyfyngedig trwy warant (os oes ganddo gymal nid-er-elw).
 • cwmni budd cymunedol
 • cymdeithas budd cymunedol
 • ysgol (cyhyd â bod yr ysgol yn gallu dangos ei bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda chymunedau lleol a fydd yn elwa hefyd o’r grant)
 • cynghorau tref a chymuned (ar yr amod fod cefnogaeth gref oddi wrth y gymuned).

Mae gennym ddigon o arian i wobrwyo 250 o grantiau mentoreion.

Fodd bynnag, efallai eich bod yn gweithio gyda mwy o grwpiau, ond mae’n bosibl na fydd pob un yn dewis ymgeisio am grant mentoreion.

Dylech esbonio eich targedau fel ein bod yn deall pa ragdybiaethau rydych wedi’u gwneud.

Rydym yn gwybod y bydd anghenion gwahanol gan bob grŵp ac y byddwch angen help ar wahanol adegau felly rydym yn deall nad yw hyn yn hawdd ac y gallai newid wrth i’ch prosiect ddatblygu.

8.2 Camau Cynaliadwy Cymru: Grantiau Gweithredu ar y newid yn yr Hinsawdd yn lansio yn Haf 2022.

Yn ychwanegol at hyn, gall Camau Cynaliadwy Cymru: Rhaglen Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd gynnig rhwng 8 a 30 (gan ddibynnu ar y symiau mae’r grwpiau yn dewis ymgeisio amdanynt) o grantiau gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd o hyd at £350k.

Bydd mwyafrif y cynigion hyn yn cyflwyno ystod eang o bobl a chymunedau i mewn na fyddai fel arfer yn ymwneud â gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd, gan annog amrywiaeth.

Rydym eisiau ymgeiswyr llwyddiannus i’r rhaglen hon i gael y cyfle i rwydweithio a rhannu eu profiadau gyda grwpiau cymunedol eraill sy’n cael eu mentora.

Fe fyddwn yn gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus i’r cynllun hwn i ddefnyddio’r un “pecyn cymorth hunanwerthuso a monitro” y bydd y deilydd grant mentora llwyddiannus yn ei ddarparu i’w mentoreion, ac i gael mynediad at gefnogaeth ychwanegol oddi wrth ei wasanaeth mentora os oes angen.

Dylai hyn sicrhau fod holl elfennau effaith rhaglen Camau Cynaliadwy Cymru yn cael eu mesur gan ddefnyddio’r un technegau.

Sut i ymgeisio?

Sut i ymgeisio​

Os oes gennych syniad am brosiect mewn golwg, gallwch gofrestru eich diddordeb trwy lenwi ffurflen syml.

Mae’r rhaglen hon bellach ar gau i geisiadau.

Cysylltu â ni

Neu gallwch ein ffonio ar 0300 123 0735 rhwng 9.00am a 5.00pm, Dydd Llun i ddydd Gwener neu anfon e-bost at

camaucynaliadwycymru@cronfagymunedolylg.org.uk

1. Cyflwynwch eich mynegiant o ddiddordeb erbyn 17:00 ar 1 Chwefror 2022. Cyflwynir ffurflenni cais yn seiliedig ar Fynegiant o Ddiddordeb, felly wedi’r amser hwn, ni fyddwch yn gallu cael ffurflen gais.

2. Bydd Swyddog Ariannu yn trefnu amser i sgwrsio am eich syniad gyda chi ac a oes gennym ddiddordeb yn eich cynnig, fe fyddwn yn anfon ein ffurflen gais atoch. Mae eich cais llawn yn cynnwys:

 • Ffurflen gais – mae hyn yn dweud wrthym ni am eich sefydliad
 • Cynllun y prosiect – mae hyn yn dweud wrthym ni am eich cynnig a sut y byddwch yn ei reoli a’i gyflwyno.
 • Cyllideb y prosiect – mae hyn yn dweud wrthym ni faint y bydd eich prosiect yn ei gostio a faint ydych chi eisiau i ni ei ariannu.
 • Cyfrifon blynyddol eich sefydliad (neu ragamcaniad 12 mis ar gyfer sefydliad newydd) – nid yw hyn yn berthnasol i sefydliadau’r sector cyhoeddus.
 • Cytundeb partneriaeth Drafft – yn ofynnol os ydych wedi dewis i weithio mewn partneriaeth.

Gallwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw anghenion am gefnogaeth wrth gyfathrebu. Rydym yn hapus i siarad am ffyrdd eraill er mwyn i chi ddweud wrthym ni am eich syniad.

Fe fyddwn yn gofyn am ragor o wybodaeth am eich cynnig, eich sefydliad ac unrhyw sefydliad partner rydych yn bwriadu gweithio gyda hwy. Rydym hefyd eisiau gwybod am gyfrifon ariannol a chyllid presennol eich sefydliad. ​

3. Dyddiad cau ar gyfer ffurflen gais sydd wedi’i llenwi

Cyflwynwch eich ffurflen gais erbyn 17:00 ar 5 Ebrill 2022.​

4. Gall Swyddog Ariannu drefnu amser i siarad gyda chi os oes ganddynt unrhyw gwestiynau am eich cais. Fe fyddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i helpu asesu eich prosiect.

Fe fyddwn yn anfon e-bost atoch yn dweud beth yw ein penderfyniad ar eich cais erbyn dydd Gwener 27 Mai 2022. Os nad ydych yn llwyddiannus, fe fyddwn yn nodi’r rheswm pam yn y neges e-bost.

​5. Gallwch ddarllen ein cyfarwyddyd cyffredinol am yr hyn i’w ddisgwyl os gwobrwyir arian a’r hyn y bydd angen i chi ei wneud trwy ddilyn y ddolen hon

Gallwch ddarllen ein Datganiad Gwarchod Data hefyd i weld sut yr ydym yn defnyddio’r data personol a roddwch i ni. ​

Rydym yn gofyn i chi ddarllen a chytuno â’n hamodau a thelerau. Darllenwch ein hamodau a thelerau yma.

Gwirio’r wybodaeth a roddwch i ni

Fel sefydliad sy’n cyflwyno cronfeydd cyhoeddus, rydym yn cynnal ychydig o archwiliadau ar y wybodaeth a roddwch i ni. Dysgwch mwy am ein harchwiliadau.​

Pwy all ymgeisio?

Gallwch ymgeisio i gyflwyno’r grant cymorth mentora os ydych yn:​

 • elusen gofrestredig
 • sefydliad cymunedol neu wirfoddol   
 • sefydliad corfforedig elusennol (CIO)  
 • cymdeithas gydweithredol (os oes ganddi gymal di-elw)  
 • cwmni cyfyngedig drwy warant (os oes ganddo gymal di-elw). 
 • cwmni diddordeb cymunedol
 • cymdeithas buddiant cymunedol
 • sefydliad gwirfoddol neu gymunedol    
 • Corff statudol yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliad(au) trydydd sector

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth bartneriaethau yn enwedig y rheini sy’n cyflwyno profiad arbenigol (er enghraifft gwybodaeth am faterion amgylcheddol, ymgysylltu â chymunedau rydym wedi’u blaenoriaethu, hunanwerthuso ac ati) os yw’r ymgeisydd arweiniol yn un o’r mathau o sefydliadau a restrir uchod.

Rhaid i’ch sefydliad gael pwyllgor rheoli gydag o leiaf tri aelod 18 mlwydd oed neu hŷn nad ydynt yn perthyn i’w gilydd. ​

Ni allwn ariannu

 • unigolion na masnachwyr unigol
 • grwpiau sy’n gwneud elw
 • unrhyw un sy’n ymgeisio ar ran sefydliad arall
 • sefydliadau sydd heb eu sefydlu yn y DU

Noder fod rhaid i fwyafrif y bobl a fydd yn elwa o’r prosiect fyw yng Nghymru. ​

Aelodau bwrdd neu bwyllgor​

Mae’n bwysig fod sefydliadau sy’n ymgeisio yn cael o leiaf dri pherson nad ydynt yn gysylltiedig ar ei fwrdd neu ei bwyllgor. Drwy beidio â bod yn gysylltiedig, rydym yn golygu pobl nad ydynt yn: 

 • gysylltiedig drwy waed â'i gilydd
 • yn briod â'i gilydd 
 • mewn partneriaeth sifil â'i gilydd
 • mewn perthynas hirdymor â'i gilydd
 • byw gyda'i gilydd yn yr un cyfeiriad.

Rhaid i bob cwmni sy’n ymgeisio gael o leiaf tri chyfarwyddwr nad ydynt yn perthyn mewn unrhyw un o’r ffyrdd hyn. Mae hyn yn berthnasol i gwmnïau sydd wedi’u cofrestru fel elusennau hefyd.


Beth allwch chi wario’r arian arno?

Beth allwch chi wario’r arian arno?

Gallwn ariannu costau refeniw megis:

 • talu am staff prosiectau
 • argostau
 • marchnata
 • eitemau bychain o gyfarpar
 • costau dysgu a gwerthuso. ​

NI allwn ariannu: ​

 • alcohol​
 • gwneud elw
 • TAW y gellir ei adfer​
 • gweithgareddau statudol
 • gweithgareddau gwleidyddol neu grefyddol
 • talu rhywun arall i ysgrifennu eich cais. ​

Cefnogaeth Cymhorthdal

Daw ein grantiau o gronfeydd cyhoeddus a bydd gofyn i geisiadau llwyddiannus gydymffurfio ag Ymrwymiadau Rheoli Cymorthdaliadau Rhyngwladol y DU. Gofynnwch am gyngor cyfreithiol annibynnol os ydych eisiau rhagor o gyfarwyddyd.