Gwaith Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Ageing Better

Arian y Loteri Genedlaethol

Mae'r Loteri Genedlaethol yn codi arian ar gyfer achosion da.

Mae pobl yn defnyddio'r arian hwn i wneud pethau anhygoel, gan arwain ar wella'u bywydau a'u cymunedau. Rydych yn gwneud i hwn ddigwydd bob tro y byddwch yn prynu tocyn Loteri Genedlaethol.

Daw cymunedau mewn pob math a maint, ac mae arian gan y Loteri Genedlaethol ar gael i bawb.

Mae 12 corff sy'n dosbarthu'r arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, sy'n ariannu prosiectau a gweithgareddau sy'n trawsnewid cymunedau, diogelu ein treftadaeth, ac yn cyfoethogi bywydau trwy'r celfyddydau, chwaraeon a diwylliant.

Pennine Lancashire Community Farm
Pennine Lancashire Community Farm

Yn 2019/20, fe ddyfarnom dros £588 miliwn, ac roedd 83% o’n grantiau o dan £10,000

Ein strwythur

Rydym yn un o ddosbarthwyr arian y Loteri Genedlaethol, fe'n sefydlwyd fel corff cyhoeddus anadrannol trwy Ddeddf Seneddol.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi'i llywodraethu gan fwrdd. Mae'r bwrdd yn gyfrifol am bennu strategaeth hir dymor a pholisïau allweddol y Gronfa a sicrhau y caiff ei rhedeg mewn ffordd effeithiol ac effeithlon. Mae'n dirprwyo rhediad bob dydd y mudiad i'r prif weithredwr a'i huwch dîm rheoli.

Mae'r prif weithredwr a'i huwch dîm rheoli yn gyfrifol am gyflwyno'r strategaeth a pholisïau a bennir gan y bwrdd. Maent yn goruchwylio rhediad bob dydd y Gronfa.

Rhennir ein gwaith i bum portffolio, sy'n ymdrin ag ariannu ar draws Cymru, Lloegr, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a'r Deyrnas Unedig yn gyffredinol.

Mae gennym dimau ym mhob cwr o'r Deyrnas Unedig sy'n brif bwynt cyswllt ar gyfer cymunedau. Maent yn cydweithio â phobl i ddatblygu syniadau a chreu cyfleoedd i grwpiau ddod ynghyd.

Dysgu am ein strwythur a sut rydym wedi'n llywodraethu

YMCA East Surrey
YMCA East Surrey

Yn 2019/2020 fe ariannom dros 8,189 o brosiectau sy’n dod â chymunedau ynghyd