Passion4Fusion

Jobs

Passion4Fusion

Gweld pa swyddi sydd ar gael

Aelod Pwyllgor Cymru

Rydym yn recriwtio aelod newydd o’n Pwyllgor Cymru, sy’n nodi’r uchelgeisiau o ran sut y dyrennir ein harian led led Cymru. Mae chwe aelod gan Bwyllgor Cymru ar hyn o bryd. Rydym yn edrych am rywun i ymuno â’r tîm a fydd yn ychwanegu at y sylfaen eang o wybodaeth, sgiliau a phrofiad sy’n bodoli eisoes. Yn benodol, rydym yn edrych i ehangu amrywiaeth y tîm i sicrhau ei fod yn adlewyrchu cymdeithas fodern a’r cymunedau yr ydym yn gweithio â hwy.

Gwybodaeth am y rôl

Ffurflen gais

Gwybodaeth fonitro

Pam gweithio i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol?

"Rydym yn gallu dweud nad ydym o fewn y Gronfa â diddordeb yn unig yn yr arian a roddwn i chi, mae gennym ni ddiddordeb ynddoch chi fel sefydliad a'r hyn yr ydych yn ei wneud, sut orau y gallwn eich cefnogi chi a'r buddiolwyr yr ydych yn ceisio gweithio gyda hwy mewn ffordd strategol ac effeithiol. Rwy'n meddwl mai dyna ran orau'r swydd, y gallu i gael y sgyrsiau hynny a meddwl y tu allan i'r bocs." Lilian Nsemwa, Rheolwr Ariannu
"Mae'n lle gwych i weithio. Mae'n gyffrous. Mae yna awyrgylch ardderchog. Ond hefyd mae'r ffaith fod y gwaith yr ydych yn gallu ei wneud yn eich ardal eich hunan yn ysbrydoli ac mae'n gyfle i wneud gwahaniaeth." David Jessup, Rheolwr Ariannu

Pa fuddion sydd ar gael?

Cydnabyddwn fod cadw ein pobl yn hapus ac yn iach yn ein galluogi i fod yn fudiad mwy effeithiol ac yn gwneud Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn lle gwell i weithio. Mae'r buddion yn cynnwys:

  • Cynllun pensiwn Gwasanaeth Sifil hael
  • Gweithio hyblyg
  • Absenoldeb mamolaeth/tadolaeth â thâl
  • Absenoldeb gwirfoddoli â thâl
  • Benthyciad tocyn tymor

Gweld yr holl fuddion

Cyfleoedd ar draws y Deyrnas Unedig

Cydraddoldeb

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ymroddedig i ddatblygu cydraddoldeb, nid yn unig fel ariannwr ond fel cyflogwr hefyd. Mae hyn yn golygu ein bod yn ystyried anghenion a phrofiadau pobl o gefndiroedd gwahanol (er enghraifft, fesul rhyw, hil, anabledd a thueddfryd rhywiol) ac rydym yn gweithio i sicrhau y cynigir cyfle cyfartal i bawb. Mae'n bwysig i ni bod ein staff yn adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Mae'r Gronfa'n falch o fod yn Hyderus ag Anableddau.

Mae hyn yn golygu ein bod yn:

  • Chwilio'n weithredol am ddenu a recriwtio pobl anabl
  • Darparu proses recriwtio hollol gynhwysol a hygyrch
  • Cynnig cyfweliad i bobl anabl sy'n bodloni isafswm meini prawf y swydd
  • Bod yn hyblyg wrth asesu pobl fel bod ymgeiswyr anabl am swyddi yn cael y cyfle gorau i ddangos y gallant wneud y swydd
  • Cynnig yn rhagweithiol a gwneud addasiadau rhesymol fel y bo angen.

Mae'r ymrwymiad i gyfweld ag ymgeiswyr sydd ag anabledd sy'n bodloni'r isafswm meini prawf ar y ddealltwriaeth y bydd y Gronfa'n gwneud unrhyw addasiad rhesymol i helpu presenoldeb mewn cyfweliad neu gam profi (os yn briodol). I gynorthwyo ni gyda hyn dylai ymgeiswyr anabl am swyddi gwblhau'r cwestiynau anabledd yn y ffurflen gais.

Os oes gennych anabledd sy'n eich atal rhag cwblhau ffurflen ar-lein, ffoniwch linell ymholiadau Cymru ar 0300 123 0735 neu anfonwch e-bost i cymru@cronfagymunedolylg.org.uk a byddwn yn falch o helpu.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn falch o fod yn Hyrwyddwr Cydraddoldeb Stonewall, gan gefnogi ein hymrwymiad i fod yn lle gwych i weithio ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryw (LHDT). Yn cydweithio'n agos â Stonewall, rydym wedi sefydlu rhwydwaith staff LHDT fel fforwm ar gyfer hyrwyddo cefnogaeth, rhannu gwybodaeth, dylanwadu ar bolisïau ac arferion y cwmni, ac ymdrin â materion LHDT yn y gwaith.

Rydym yn gwybod bod ein staff yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd crefyddol ac rydym yn ymroddedig i gefnogi staff trwy weithio i gynnwys anghenion unigolion. Mae hyn yn cynnwys gwisg grefyddol, yr angen am weithio'n hyblyg er addoli ac amser i ffwrdd i fynd i wyliau crefyddol.

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn parchu eich preifatrwydd ac yn ymroddedig i ddiogelu eich data personol. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio'r math o ddata personol rydym yn ei gywain gan ymgeiswyr am swyddi a'r sail dros brosesu'r data hwnnw.