The Emerging Futures Fund

Out of the BluePrint

Rydyn ni eisiau darganfod sut i helpu cymunedau i symud tuag at adferiad ac adnewyddiad ar ôl effaith COVID-19 a thynnu ar yr holl greadigrwydd rydyn ni wedi'i weld mewn cymunedau ac ar draws cymdeithas sifil. Felly rydyn ni'n ariannu sefydliadau i edrych ar sut mae pethau'n newid, beth sydd ei angen yn y cyfnod pontio hwn, a beth sy'n bosibl yn y dyfodol 

Ardal
Ledled y DU
Maint yr ariannu
£20,000 - £50,000
Cyfanswm ar gael
£1 miliwn dros 3-6 mis  
Terfyn amser ymgeisio

Mae ceisiadau bellach ar gau

Y prosiectau rydym yn eu hariannu 

Mae COVID-19 wedi newid ein ffordd o fyw a’r ffordd rydym yn gweithio yn ein cymunedau

Mae'r pandemig wedi achosi cryn galedi, ac wedi cyflwyno heriau newydd i gymunedau ledled y DU. Mae hefyd wedi creu lle ar gyfer newidiadau a ffyrdd newydd o wneud pethau na fyddem efallai wedi meddwl amdanynt o'r blaen.

Felly hoffem gefnogi cymunedau i ystyried sut y gallant ddechrau'r trawsnewid o'r argyfwng uniongyrchol, tuag at adferiad ac adnewyddiad

Rydym eisiau buddsoddi yng nghreadigrwydd cymdeithas sifil a helpu i chwyddo lleisiau cymunedau trwy straeon, naratifau a phrosiectau dychymyg cyhoeddus a all arwain at syniadau, cwestiynau a gweledigaethau newydd ar gyfer y dyfodol. Rydym yn gwerthfawrogi pŵer adrodd straeon a gwyddom fod pobl a chymunedau yn gallu defnyddio straeon a naratifau i siarad am syniadau ar gyfer y dyfodol a sut i gyrraedd yno, yn ogystal â ffyrdd ymarferol a all ein helpu i symud tuag at adferiad ac adnewyddiad.

Hoffem roi cefnogaeth i gymunedau i lunio'r dyfodol

Er mwyn helpu cymunedau i lunio'r dyfodol, hoffem roi arian ichi archwilio cwestiynau, defnyddio straeon a chreu naratifau am yr hyn y mae eich cymuned wedi'i ddysgu o ran sut mae wedi ymateb i heriau COVID-19, a myfyrio ar beth arall y gallai eich cymuned ei wneud ar gyfer y dyfodol. Er enghraifft, gallai hyn ymwneud ag edrych ar ffyrdd newydd o weithio neu fathau o berthnasoedd y mae cymunedau wedi'u sefydlu trwy eu hymateb i argyfwng.

Rydym am i gymunedau archwilio

 • beth maen nhw am ddal ati i'w wneud oherwydd ei fod wedi bod yn gweithio'n dda
 • beth maen nhw am ei adael ar ôl wrth iddyn nhw ddechrau meddwl am symud i adferiad ac adnewyddu
 • unrhyw syniadau newydd a fydd o gymorth o ran ailadeiladu ac adnewyddu.

Rydym hefyd eisiau i gymunedau helpu i siapio'r hyn y dylid ei wneud nesaf

Trwy roi'r arian hwn i chi ofyn y cwestiynau hyn nawr, byddwch chi'n helpu i lunio'r hyn sydd angen ei wneud nesaf i gefnogi cymunedau. Rydym yn gwybod y bydd angen mwy o fuddsoddiad yn y tymor hir. Ond mae'r grantiau hyn yn cynnig ffordd i gymunedau fod wedi llywio sut olwg sydd ar hynny.  

Gallwch ddarllen ein blog i ddarganfod mwy am gefndir Cronfa Datblygu’r Dyfodol a pham rydym eisiau ariannu’r math yma o waith.

Rydym yn edrych i ariannu 3 math gwahanol o waith:

1. Archwilio naratifau, safbwyntiau ac adrodd straeon cymunedol newydd

Beth rydyn ni'n ei olygu wrth straeon a naratifau
Mewn stori mae rhywbeth yn digwydd i rywun neu rywbeth. Mae gan straeon ddechrau, canol a diwedd hefyd. Mae naratifau yn dal casgliadau o straeon cysylltiedig at ei gilydd.  

Mae'n bosib defnyddio straeon a naratifau i greu newidiadau mewn cymdeithas. Mae hyn oherwydd eu bod yn llunio'r ffordd rydyn ni'n meddwl am, yn teimlo ac yn cysylltu â phobl eraill. Gall pobl a chymunedau ddefnyddio straeon i siarad am eu syniadau ar gyfer y dyfodol a sut i gyrraedd yno. Darllenwch fwy am straeon a naratifau.

Rydym am ariannu prosiectau a all greu naratifau:

 • edrych ar y straeon sy'n deillio ohonynt yn bandemig, i ddarganfod pwy, neu beth, y mae angen canolbwyntio mwy arnynt
 • archwilio mathau newydd o berthnasoedd sydd wedi ffurfio mewn ymateb i COVID-19
 • dangos beth sydd bwysicaf i gymunedau
 • helpu i ysbrydoli cyd-gymunedol ar ôl y pandemig
 • dangos lle mae mathau newydd o seilwaith yn cael eu creu, a pham ei fod yn werthfawr.

 Gallai prosiect nodweddiadol yr hoffem ei ariannu fod yn sefydliad sydd â phrofiad amlwg mewn ymarfer naratif ac adrodd straeon, gan weithio mewn partneriaeth â grŵp o sefydliadau cymdeithas sifil sydd â straeon i'w hadrodd a mewnwelediadau i'w rhannu am sut maent yn ymateb i ac yn newid. trwy'r argyfwng COVID-19.

Rydym yn chwilio am sefydliadau neu bartneriaethau sy'n dangos:

 • dealltwriaeth o arfer gorau o ran dulliau naratif
 • sut i segmentu cynulleidfaoedd
 • profiad o ddatgelu mewnwelediadau am gymunedau lleol
 • profiad o ddefnyddio dulliau adrodd stori, naratif a fframio i ddylanwadu ar newid
 • sut maen nhw'n defnyddio gwahanol ddulliau i sicrhau nad oes rhwystrau i unrhyw un sydd eisiau cymryd rhan
 • sut maen nhw'n galluogi lleisiau sy'n aml yn cael eu clywed yn llai, i fod yng nghanol straeon
 • profiad o weithio gyda chymunedau yr effeithir arnynt
 • sut maen nhw'n gweithio yn yr awyr agored, a sut maen nhw'n dogfennu a rhannu dysgu wrth iddyn nhw fynd.

2: Rhagwelediad cymunedol a dychymyg cyhoeddus

Yr hyn a olygwn wrth ragwelediad cymunedol a dychymyg cyhoeddus

Weithiau gall fod yn anodd rhoi'r gorau i feddwl am y presennol. Gall hyn ei gwneud yn anoddach i gymunedau lunio sut y bydd pethau'n edrych yn y dyfodol, neu feddwl am bosibiliadau nad ydym wedi'u dychmygu o'r blaen.  

Er mwyn dylunio ar gyfer dyfodol yn llwyddiannus, gall helpu i gael llun o'r dyfodol hwnnw - a gall pobl sydd wedi'u hyfforddi mewn rhagwelediad cymunedol a dychymyg cyhoeddus helpu i wneud hynny.

Darllenwch fwy am ddychymyg cymunedol, breuddwydio cymdeithasol a dychymyg cymdeithasol.

Rydym eisiau ariannu prosiectau sy’n:

 • rhoi lleisiau amrywiol yn y canol, ac ar y blaen
 • actifadu a chryfhau dychymyg cymdeithasol mewn cymunedau fel y gall lleisiau a syniadau cymunedau lleol gyfrannu at adnewyddu cymdeithas sifil
 • cefnogi cymunedau i ddatblygu a defnyddio arferion rhagwelediad cymunedol gyda'i gilydd
 • datblygu dulliau gyda chymunedau i greu gweledigaethau ar y cyd a dangos ffyrdd ymarferol o'r gweledigaethau hynny
 • gwybod sut i ddefnyddio'r hyn maen nhw wedi'i ddysgu o'u prosiect i ddylanwadu ar newid.

Gallai prosiect nodweddiadol yr ydym am ei ariannu fod yn sefydliad sydd â phrofiad amlwg mewn rhagwelediad, dyfodol neu ddulliau dychymyg cymdeithasol sy'n gweithio gydag ystod o wahanol bobl a lleisiau mewn cymuned neu gyda rhwydwaith o sefydliadau cymdeithas sifil.

Rydym yn chwilio am sefydliadau neu bartneriaethau a all ddangos:  

 • profiad mewn gwahanol ddulliau ar gyfer arbrofion dychymyg cymdeithasol
 • profiad o ddefnyddio methodolegau rhagwelediad a dyfodol a'u gwneud yn hygyrch ac yn ystyrlon i gymunedau
 • sut maen nhw'n defnyddio gwahanol ddulliau i sicrhau nad oes rhwystrau i unrhyw un sydd eisiau cymryd rhan
 • sut maen nhw'n galluogi lleisiau sy'n aml yn cael eu clywed yn llai, i fod yng nghanol straeon
 • sut maen nhw'n gweithio yn yr awyr agored, a sut maen nhw'n dogfennu a rhannu dysgu wrth iddyn nhw fynd.
 • en, and how they document and share learning as they go. 

3:  Buddsoddi mewn arwyddion cryf o drawsnewid

Rydym eisiau ariannu prosiectau a all:  

 • ddangos ffyrdd ymarferol o ble rydyn ni'n mynd o'r fan hon
 • fod angen adnoddau i ddatblygu eu gwaith syniad fel bod y syniad yn fwy tebygol o gael ei fabwysiadu pan fydd yr amser yn iawn.
 • dangos i ni pam maen nhw'n meddwl bod yr amser yn iawn i'w syniad
 • dangos i ni sut maen nhw wedi ymateb i wahanol heriau - fel gwahanol batrymau gwaith, undod cymunedol a gwerthfawrogi perthnasoedd

Gallai prosiect nodweddiadol yr ydym yn edrych i'w ariannu fod yn syniad ar gyfer mathau newydd o seilwaith cymunedol a all gefnogi sail menter a gofal lleol a gododd trwy'r argyfwng Covid-19. Neu brosiect i ddatblygu mathau newydd o waith sy'n dda i bobl, pwrpas a galluoedd.

Rydym yn chwilio am sefydliadau neu bartneriaethau sydd:

 • â syniad sydd eisoes yn cael ei brofi ond sydd angen mwy o arian
 • â syniad sy'n dangos i ble mae angen i ni fynd oddi yma
 • yn galluogi lleisiau a glywir yn aml yn llai, i fod yng nghanol straeon
 • yn gweithio yn yr awyr agored, a bydd yn dogfennu ac yn rhannu dysgu wrth iddynt fynd.

Disgwyliwn y gallai'r prosiectau a ariannwn greu ystod o wahanol allbynnau, megis:

 • ffilmiau
 • sain neu bodlediadau
 • darnau ysgrifenedig
 • dec sleidiau
 • llyfrynnau
 • papurau newydd
 • gwahanol fathau o gynnwys y gellir ei rannu (fel GIFs neu gardiau Twitter)
 • pecynnau cymorth
 • murluniau ar-lein
 • llwyfannau gwefan.

Ond dim ond rhai syniadau yw’r rhain.

Pwy all ymgeisio

Gallwch ymgeisio os ydych yn:

 • sefydliad gwirfoddol a chymunedol
 • elusen gofrestredig
 • sefydliad corfforedig elusennol
 • menter gymdeithasol
 • grŵp o sefydliadau, os cânt eu harwain gan sefydliadau gwirfoddol a chymunedol neu fenter gymdeithasol
 • Cwmnïau Budd Cymunedol (gyda dau gyfarwyddwr neu fwy, gweler y pwyntiau bwled isod ar gyfer CBCau na allwn eu hariannu).

Efallai y byddwn weithiau'n ariannu grwpiau anghorfforedig. Ond fel rheol byddwn yn disgwyl i'r grwpiau ddefnyddio ein cyllid i ymgorffori a, lle bo hynny'n briodol, cofrestru fel elusen.

Ni allwn dderbyn ceisiadau gan:

 • cyrff statudol
 • ysgolion
 • unigolion
 • unig fasnachwyr
 • sefydliadau y tu allan i'r DU
 • unrhyw un sy'n gwneud cais ar ran sefydliad arall
 • sefydliadau nad oes ganddynt o leiaf ddau berson ar eu bwrdd neu bwyllgor nad ydynt yn briod, mewn partneriaeth sifil, mewn perthynas hirdymor, yn byw gyda'i gilydd yn yr un cyfeiriad, neu'n gysylltiedig â gwaed
 • sefydliadau a all dalu elw i gyfarwyddwyr, cyfranddalwyr neu aelodau (gan gynnwys Cwmnïau Cyfyngedig gan Gyfranddaliadau a CBC wedi'u cyfyngu gan gyfranddaliadau)
Ar beth gallwch wario’r arian 

Disgwyliwn i brosiectau ddefnyddio'r rhan fwyaf o'r cyllid o'r rhaglen hon ar dalu cyflogau staff. Ond gallwch hefyd wario'r arian ar offer digidol i gefnogi'ch gwaith, os bydd angen.

Rydyn ni'n dychmygu y bydd llawer o'r prosiectau rydyn ni'n eu hariannu trwy'r rhaglen hon yn digwydd ar-lein, oherwydd rheolau pellhau cymdeithasol. Felly rydyn ni'n disgwyl i brosiectau feddwl am sut i gynnwys pobl sydd wedi'u gwahardd yn ddigidol, neu sydd angen cefnogaeth gyda'u galluoedd digidol.

Os ydych yn bwriadu darparu eich prosiect yng Nghymru
Meddyliwch faint byddai’n ei gostio i gyfieithu deunyddiau, i sicrhau bod cymunedau Cymraeg eu hiaith yn gallu cymryd rhan yn y prosiect.

Gallwn ariannu:

 • cyflogau staff
 • gweithgareddau prosiect
 • gweithgareddau ymgysylltu
 • costau rhedeg
 • offer. 

Ni allwn ariannu:

 • gweithgareddau sy'n cynhyrchu elw er budd preifat
 • gweithgaredd neu gynnwys crefyddol (er ein bod yn gallu ariannu sefydliadau crefyddol os ydyn nhw'n darparu budd i'r gymuned ehangach)
 • gweithgareddau sy'n disodli arian y llywodraeth
 • gweithgareddau sydd o fudd i unigolion, yn hytrach na'r gymuned
 • costau rydych chi eisoes wedi gwario arian arnyn nhw
 • ad-daliadau benthyciad.