Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Gall arian y Loteri Genedlaethol eich helpu i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned. Rydym yn cynnig grantiau o £300 i £10,000 i gefnogi'r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau.

Rydym yn agored i bob cais am brosiectau cymunedol sy'n bodloni ein meini prawf. Mae hyn yn cynnwys ymatebion cymorth i bandemig COVID-19.

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£300 i £10000
Terfyn amser ymgeisio

Dim dyddiad cau

Ymgeisio

Sut i ymgeisio

Rydym yn agored i bob cais am brosiectau cymunedol sy'n bodloni ein meini prawf. Mae hyn yn cynnwys ymatebion cymorth i bandemig COVID-19.

Gall arian y Loteri Genedlaethol eich helpu i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned. Rydym yn cynnig grantiau o £300 i £10,000 i gefnogi'r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau.

Drwy ein rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, rydym yn awyddus i gefnogi prosiectau sy'n ymateb i bandemig COVID-19 drwy:

 • Gefnogi sefydliadau i addasu neu arallgyfeirio i ymateb i heriau newydd ac yn y dyfodol
 • Cefnogi cymunedau y mae COVID-19 yn effeithio'n andwyol arnynt
 • Cefnogi cymunedau a sefydliadau i ddod yn fwy gwydn i'w helpu i ymateb yn well i argyfyngau yn y dyfodol.

Er ein bod yn cefnogi ymatebion i'r pandemig, nid oes rhaid i'ch prosiect fod yn gysylltiedig â COVID-19 i'w ariannu.

Os ydych yn gwneud cais am rywbeth nad yw'n gysylltiedig â Covid-19, yna mae'n rhaid i'ch prosiect fodloni o leiaf un o'n blaenoriaethau ariannu arferol, sef:

 • Dod â phobl at ei gilydd ac adeiladu perthynas gref mewn ac ar draws cymunedau
 • Gwella lleoedd a mannau sy'n bwysig i gymunedau
 • Helpu mwy o bobl i gyrraedd eu potensial, drwy eu cefnogi ar y cam cynharaf.

Mae’r rhaglen Arian i Bawb bellach yn derbyn ceisiadau sy’n dathlu’r Jiwbilî Platinwm. Dylai’r rhain barhau i fodloni ein nodau safonol a’n meini prawf cymwys. Er nad yw’n ofyniad, bydd y prosiectau cryfaf hefyd yn hyrwyddo cydberthnasau ar draws cenedlaethau neu’n datblygu sgiliau a phrofiad cymunedau neu’n annog gofal/ gweithredu yn y byd naturiol fel rhan o’r dathliad. Gellir derbyn ceisiadau hefyd ar gyfer digwyddiadau un-tro ar ddiwrnod y Jiwbilî sy’n bodloni’r meini prawf hyn. Bydd y ceisiadau cryfaf yn dangos effaith barhaol y tu hwnt i’r digwyddiad ei hun ac mae’n debygol y byddwn yn derbyn mwy o geisiadau nag y gallwn eu hariannu. Er mwyn cefnogi eich prosiect i ddechrau ar amser ni ddylid derbyn ceisiadau ar gyfer prosiectau jiwbilî yn hwyrach na 31 Mawrth 2022.

Ymgeisio ar-lein Parhau cais ar-lein

Mae’n cymryd oddeutu 12 wythnos i gael penderfyniad gennym

Rydym angen yr amser yma i asesu eich cais. Os ydym yn penderfynu eich ariannu, byddwn wedyn yn eich talu bythefnos yn ddiweddarach.

Gallwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gefnogaeth cyfathrebu sy’n gwneud cwblhau ffurflen gais yn anodd neu’n amhosibl i chi. Rydym yn hapus i siarad am ffyrdd amgen i chi ddweud wrthym am eich syniad.

Pa wybodaeth rydych ei angen i ymgeisio

Rydym yn gofyn am y manylion cyswllt, cyfeiriadau cartref a dyddiadau geni dau berson gwahanol o’ch sefydliad. Mae’r ddau gyswllt angen cyfeiriadau e-bost gwahanol.

Dylai un person fod yn rhywun gallwn siarad â nhw os oes gennym unrhyw gwestiynau am eich prosiect. Dylai’r llall fod yn uwch aelod o’ch sefydliad. Mae’r ddau angen byw yn y Deyrnas Unedig.

Ni all y ddau berson yma fod yn:

 • Perthyn drwy waed
 • Briod i’w gilydd
 • Mewn perthynas hir-dymor â’i gilydd
 • Byw â’i gilydd yn yr un cyfeiriad.

Rydym yn gofyn i chi am enw cyfreithiol, cyfeiriad a math eich sefydliad.

Sicrhewch fod y rhain yn gyfredol a’n cyd-fynd ag unrhyw wybodaeth neu ddogfennau hunaniaeth byddwn yn ofyn amdanynt (pan fyddwch yn cyrraedd y darn ymgeisio).

Rydym yn gofyn am wybodaeth am gyfrifon eich sefydliad

Rydym eisiau gwybod y dyddiad rydych yn gorffen eich cyfrifon bob blwyddyn a faint o incwm sydd gennych.

Os nad oes gennych gyfrifon blynyddol gan eich bod yn sefydliad newydd (iau na 15 mis oed), mae hynny’n iawn. Gallwn dal edrych ar eich cais.

Anfonwch eich datganiad banc atom

Beth rydym angen

Gofynnwn am un datganiad banc dyddiedig o fewn y tri mis diwethaf. Er mwyn i ni allu gwirio'r cyfrif rydych am i ni dalu'r grant iddo.

Ni fyddwn yn gallu asesu eich cais os nad oes gennych gyfrif banc a datganiad banc sy'n bodloni ein gofynion isod a bydd angen i chi ailymgeisio ar ôl i chi sefydlu'r rhain. Os nad ydych yn siŵr, cysylltwch â ni

Rydym angen:

 1. Cyfrif banc sy'n bodloni ein hanghenion yn ein Canllawiau Rheolaethau Ariannol a Llywodraethu Arianno
 2. Datganiad banc sy’n bodloni ein hanghenion.

Ein hanghenion Cyfrif Banc

Dylai ddangos:

 • logo’r banc 
 • enw cyfreithiol eich sefydliad
 • y cyfeiriad yr anfonir y datganiadau ato
 • enw’r banc 
 • rhif y cyfrif
 • cod didoli
 • y dyddiad y cyhoeddwyd y llythyr/datganiad

Dyma lun o’r math o ddatganiad banc rydyn ni’n chwilio amdano.

Rydym yn gofyn i chi am wybodaeth am y math o brosiect yr hoffech ei wneud

A sut bydd eich prosiect yn helpu ac yn cynnwys eich cymuned.

Rydym hefyd yn gofyn i chi ddarllen a chytuno i’n telerau ac amodau

Gallwch gymryd golwg ar ein telerau ac amodau.

Os nad ydych yn siŵr am y math o bethau rydym yn ei ofyn pan fyddwch yn ymgeisio cysylltwch â ni i siarad â Swyddog Ariannu lleol

Beth sy’n digwydd ar ôl i chi ymgeisio?

 1. Rydych yn anfon eich cais – Byddwn yn cysylltu â chi gyda phenderfyniad mewn oddeutu 12 wythnos. Yn ystod y 12 wythnos hyn rydym yn edrych ar eich syniad ac yn gwneud ein gwiriadau diogelwch. Gallwch ddarganfod mwy am y gwiriadau rydym yn ei wneud. Efallai byddwn yn eich ffonio o fewn y 12 wythnos i drafod ychydig mwy am eich syniad, neu i ofyn am fwy o wybodaeth.
 2. Os yw eich cais yn llwyddiannus – Byddwn yn anfon e-bost gyda’r newyddion da! A byddwn yn rhoi’r arian yn eich cyfrif banc o fewn 14 diwrnod.
 3. Gallwch ddechrau gwario’r arian ar eich prosiect – Dylech wario’r arian fel y dywedoch y byddech (Oni bai ein bod wedi cytuno i rywbeth gwahanol yn gynharach). Efallai byddwn yn gwirio’r prosiect o bryd i’w gilydd i weld sut mae popeth yn mynd. Darganfyddwch mwy am reoli eich arian.
 4. Rhannu eich stori – Gallwch ddweud wrth eich cymuned leol, rhannu eich newyddion da ar gyfryngau cymdeithasol neu gysylltu â phapurau newydd lleol. Mae gwybodaeth am sut i hysbysebu eich grant. Byddwn yn gwneud cyhoeddiad i’r wasg a’n rhannu eich stori.

Eisoes wedi derbyn grant gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol? Dewch o hyd i'r logo yma.

Pwy all ymgeisio

Pwy all ymgeisio?

Rydym yn agored i bob cais am brosiectau cymunedol sy'n bodloni ein meini prawf. Mae hyn yn cynnwys ymatebion cymorth i bandemig COVID-19.

Gallwch ymgeisio os yw eich sefydliad yn:

 • Sefydliad gwirfoddol neu gymunedol
 • Elusen gofrestredig
 • Grŵp neu glwb cyfansoddedig
 • Cwmni dielw neu gwmni budd cymunedol
 • Ysgol (cyn belled a bod eich prosiect yn elwa ac yn cynnwys y cymunedau o gwmpas yr ysgol)
 • Corff statudol (gan gynnwys tref, plwyf a chyngor cymunedol)
 • Mudiadau sydd ag arian grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol ar hyn o bryd - gallant wneud cais am brosiect cysylltiedig â COVID-19. Rydym yn caniatáu i grwpiau ddal hyd at uchafswm o ddwy ddyfarniad o fewn cyfnod o 12 mis.

Os ydych yn sefydliad llai

Rydym yn awyddus i ariannu sefydliadau llai hefyd. Felly byddwn yn edrych ar eich incwm wrth i ni wneud penderfyniad.

Pwy na allwn dderbyn ceisiadau gan:

 • Unigolion
 • Unig fasnachwyr
 • Cwmnïau all dalu elw i gyfarwyddwyr, cyfranddalwyr neu aelodau (gan gynnwys cwmnïau sy’n gyfyngedig yn ôl cyfranddaliadau)
 • Sefydliadau wedi’u lleoli tu allan i'r Deyrnas Unedig
 • Sefydliadau sydd eisoes wedi anfon cais Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol a’n disgwyl penderfyniad
 • Sefydliadau sydd gydag arian gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol eisoes – gallwn dim ond ariannu eich sefydliad ag uchafswm o £10,000 o fewn cyfnod o 12 mis. A gallwch dim ond ddal un grant ar y tro i bob gwlad yn y Deyrnas Unedig. Os ydych eisiau ymgeisio am grant newydd – bydd angen i chi ddisgwyl tan fod eich grant olaf gyda ni’n dod i ben.
 • Sefydliadau lle nad oes o leiaf dau berson ar eu bwrdd neu bwyllgor sydd ddim yn briod, ddim mewn perthynas hir dymor â’i gilydd, yn byw gyda’i gilydd nag yn perthyn drwy waed.
 • Un sefydliad ar ran un arall - byddwch yn ofalus i osgoi busnesau neu ymgynghorwyr sy’n hyrwyddo y gallent gefnogi mudiadau gyda cheisiadau ariannu. Gallent gynnig eu bod yn gweithredu ar ran y Gronfa, eu bod yn gyflenwr dewisol y Gronfa, neu hyd yn oed gynnig ysgrifennu cais i chi.

Os ydych yn ysgol neu’n fudiad sy’n gweithio mewn ysgol

Sicrhewch fod eich prosiect yn cryfhau’r gymuned tu hwnt i’r ysgol hefyd. Felly mi ddylai fod o fudd i a chynnwys mwy nag athrawon, disgyblion a rhieni o ddisgyblion yn unig.

Y mathau o brosiectau ysgol nid ydym fel arfer yn eu hariannu:

 • Prosiectau i wella cyfleusterau neu offer ysgol
 • Prosiectau i helpu gyda hyfforddiant staff
 • Prosiectau sy’n rhan o gwricwlwm ysgol
 • Prosiectau sy’n ymwneud â gweithgareddau dylai’r ysgol eisoes fod yn ei ddarparu (megis prosiect dysgu llythrennedd yn ystod oriau ysgol)
 • Prosiectau sy’n cymryd lle yn ystod amseroedd dysgu (efallai bydd amser cinio neu cyn/ar ôl ysgol yn iawn)

Cysylltwch â ni.

Y prosiectau rydym yn eu hariannu

Y prosiectau rydym yn ei ariannu

Fel rhan o'n hymateb COVID-19 byddwn yn cefnogi prosiectau sy'n:

 • cefnogi sefydliadau i addasu neu arallgyfeirio i ymateb i heriau newydd ac yn y dyfodol
 • cefnogi cymunedau y mae COVID-19 yn effeithio'n andwyol arnynt
 • cefnogi cymunedau a sefydliadau i ddod yn fwy gwydn i'w helpu i ymateb yn well i argyfyngau yn y dyfodol.

Er ein bod yn cefnogi ymatebion i'r pandemig, nid oes rhaid i'ch prosiect fod yn gysylltiedig â COVID-19 i'w ariannu.

Os ydych yn gwneud cais am rywbeth nad yw'n gysylltiedig â COVID-19, yna mae'n rhaid i'ch prosiect fodloni o leiaf un o'n blaenoriaethau ariannu arferol, sef:

 • Dod â phobl at ei gilydd ac adeiladu perthynas gref mewn ac ar draws cymunedau
 • Gwella lleoedd a mannau sy'n bwysig i gymunedau
 • Helpu mwy o bobl i gyrraedd eu potensial, drwy eu cefnogi ar y cam cynharaf

Rhaid i chi gynnwys eich cymuned yn eich prosiect

Rydym o’r gred bod pobl yn deall yn well yr hyn sydd ei angen yn eu cymunedau mwy na neb. Felly, mae’n bwysig i ni eich bod yn cynnwys eich cymuned yn nyluniad, datblygiad a’r ddarpariaeth o’r gweithgareddau rydych yn ei drefnu.

Cyflwyno eich prosiect yn Gymraeg

Pan fyddwch yn derbyn grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiect yng Nghymru, bydd angen i chi ei ddarparu yn Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg a sicrhau fod eich holl weithgareddau ar gael i’ch cymuned yn y ddwy iaith. Darllenwch ein canllawiau ar reoli eich prosiect yn ddwyieithog am fwy o wybodaeth neu gallwch gysylltu a’r Tîm Cymraeg yn cymorth.cymraeg@cronfagymunedolylg.org.uk

Cofiwch gynnwys costau gweithredu eich prosiect yn ddwyieithog, megis costau cyfieithu, yn eich cyllideb.

Mae cymorth ar gael i chi hefyd gan sefydliadau allanol:

Tim Hybu, Comisiynydd y Gymraeg: Mae Tîm Hybu, Comisiynydd y Gymraeg yn cefnogi elusennau a busnesau i gynllunio eu gwasanaethau Cymraeg. Cysylltwch â nhw hybu@cyg-wlc.cymru i glywed mwy am eu: Cymorth un i un yn seiliedig ar anghenion; Cyfarfodydd rhwydweithiau elusennau a busnesau rheolaidd er mwyn rhannu profiadau ac arfer da; Canllawiau syml ar bob agwedd o ddatblygu gwasanaethau Cymraeg; System ar lein er mwyn hunan asesu eich gwasanaethau; Gwasanaeth prawf ddarllen - hyd at 1,000 o eiriau’r flwyddyn

Helo Blod: Mae Helo Blod yn wasanaeth cyfeillgar a chyflym rhad ac am ddim sydd yma i helpu busnesau i ddefnyddio’r Gymraeg gyda hyder. Cysylltwch gyda Helo Blod heddiw ar 0300 25 88 88 neu e-bost heloblod@llyw.cymru i glywed mwy.

Os yw eich prosiect yn canolbwyntio ar chwaraeon, celfyddydau neu dreftadaeth

Rydym wedi gwneud ychydig newidiadau ynghylch sut rydym yn ariannu prosiectau chwaraeon, celfyddydau a threftadaeth. Rydym yn chwilio am brosiectau lle mae’r prif nod yw cryfhau eich cymuned mewn rhyw ffordd.

Yr hyn rydym yn ei olygu drwy gryfhau eich cymuned

Rydym yn gwybod bod y rhan fwyaf o brosiectau chwaraeon, celfyddydau a threftadaeth yn dda i’r gymuned yn gyffredinol. Ond rydym yn chwilio am brosiectau sydd yn gwneud ychydig bach mwy na hynny.

Enghraifft o’r math o brosiect chwaraeon gallwn ei ariannu

Beth am feddwl am grŵp pêl-droed i bobl ifanc. Mae pêl-droed yn ymarfer corff da, felly mae’n hybu iechyd (sy’n wych). Ond rydym yn edrych ar sut bydd y weithgaredd hwn yn cryfhau’r bobl eraill yn eich cymuned hefyd.

Efallai ei fod yn helpu’r gymuned gydag unigedd cymdeithasol. Neu efallai bod y prosiect yn ceisio arwain pobl ifanc i ffwrdd o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Efallai bod mathau eraill o ariannu ar gael i chi

Os ydych wedi darllen drwy’r dudalen hon a’n teimlo fel nad yw’r ariannu hyn yn addas i’ch prosiect – cymrwch olwg ar ein gwefan dod o hyd i ariannwyr eraill yn nheulu'r Loteri Genedlaethol.

Os yw eich prosiect yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion bregus

Mae angen i chi gael polisi sy’n esbonio sut y byddent yn ddiogel. A gallwn ofyn i weld y polisi hwn, os ydym yn penderfynu eich ariannu. Mae gan yr NSPCC llawer o gyngor defnyddiol am sefydlu a dilyn polisïau diogelu plant da.

Prosiectau sydd angen yswiriant, cymwysterau neu gysylltiad i gorff llywodraethol

Yn ddibynnol ar yr hyn yr hoffech ei wneud, gall eich prosiect fod angen:

 • yswiriant atebolrwydd cyhoeddus
 • arweinwyr neu hyfforddwyr â chymwysterau arbennig
 • cysylltiad i gorff llywodraethol.

Gallwch ofyn i ni ariannu’r costau hyn pan fyddwch yn ymgeisio am arian (gweler beth arall gallwch wario'r arian ar).

Os nad ydych yn siŵr am y mathau o brosiectau rydym yn ei ariannu, cymrwch olwg ar yr hyn rydym wedi'i ariannu'n flaenorol. A gallwch chi gysylltu â ni i siarad â Swyddog Ariannu lleol.

Beth allwch wario’r arian arno

Beth allwch wario eich arian arno?

Nid yw’r rhestr hwn yn cynnwys popeth. Felly os nad ydych yn siŵr, cysylltwch â ni i siarad â Swyddog Ariannu lleol.

Gallwn ariannu:

 • offer
 • digwyddiadau unwaith yn unig
 • prosiectau tir neu adeiladau bach (ond sicrhewch eich bod yn berchen ar y tir neu adeilad, gyda phrydles na all ddod i ben am bum mlynedd, gyda llythyr gan y perchen yn dweud bydd y tir neu adeilad yn cael ei brydlesu i chi am o leiaf pum mlynedd, neu gyda llythyr swyddogol gan y perchen neu landlord sy’n dweud bod caniatâd i chi wneud gwaith ar yr adeilad. Dylech hefyd feddwl am gael caniatâd cynllunio ar gyfer y gwaith)
 • costau staff
 • costau hyfforddiant
 • trafnidiaeth
 • costau gwasanaeth/cynnal
 • treuliau gwirfoddolwyr
 • costau yn gysylltiedig â chyflwyno eich prosiect yn ddwyieithog megis costau cyfieithu
 • Rydym yn eich annog i feddwl am unrhyw gostau sefydliadol sydd eu hangen i'ch helpu chi a'ch cymuned trwy'r argyfwng presennol.

Ni allwn ariannu:

 • alcohol
 • costau wrth gefn, benthyciadau, gwaddolion neu log
 • talu rhywun arall i ysgrifennu eich cais i chi - byddwch yn ofalus i osgoi busnesau neu ymgynghorwyr sy’n hyrwyddo y gallent gefnogi mudiadau gyda cheisiadau ariannu. Gallent gynnig eu bod yn gweithredu ar ran y Gronfa, eu bod yn gyflenwr dewisol y Gronfa, neu hyd yn oed gynnig ysgrifennu cais i chi
 • gweithgareddau gwleidyddiaeth neu grefyddol
 • gweithgareddau gwneud arian/codi arian
 • Treth ar werth (VAT) y gallwch ei hawlio yn ôl
 • teithio dramor.

Os ydych yn barod i ddechrau eich cais

Ymgeisio ar-lein Parhau cais ar-lein