Cylch Meithrin Llanfair Caereinion

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Cylch Meithrin Llanfair Caereinion

Ffordd sydyn i ymgeisio am nifer llai o arian rhwng £300 a £10,000.

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£300 i £10,000
Terfyn amser ymgeisio

Dim dyddiad cau

Ymgeisio

Rydym wedi symud i ffurflen gais newydd ar-lein ar ddydd Llun, Medi’r 2il 2019.

Rydych wedi gosod cyfrif i ddefnyddio’r ffurflen gais hwn – hyd yn oed os oedd gennych gyfrif gyda ni eisoes cyn dydd Llun, Medi’r 2il.

Efallai y bydd yn cymryd ychydig yn hirach na’r arfer i gael penderfyniad gennym

Gall gymryd hyd at 18 wythnos i ni ddweud wrthych ein penderfyniad, gyda phythefnos arall i dalu’ch grant os byddwch yn llwyddiannus.

Ymgeisio ar-lein Parhau cais ar-lein

Gallwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gefnogaeth cyfathrebu sy’n gwneud cwblhau ffurflen gais yn anodd neu’n amhosibl i chi. Rydym yn hapus i siarad am ffyrdd amgen i chi ddweud wrthym am eich syniad.

Pa wybodaeth rydych ei angen i ymgeisio

Rydym yn gofyn am y manylion cyswllt, cyfeiriadau cartref a dyddiadau geni dau berson gwahanol o’ch sefydliad. Mae’r ddau gyswllt angen cyfeiriadau e-bost gwahanol.

Dylai un person fod yn rhywun gallwn siarad â nhw os oes gennym unrhyw gwestiynau am eich prosiect. Dylai’r llall fod yn uwch aelod o’ch sefydliad. Mae’r ddau angen byw yn y Deyrnas Unedig.

Ni all y ddau berson yma fod yn:

 • Perthyn drwy waed
 • Briod i’w gilydd
 • Mewn perthynas hir-dymor â’i gilydd
 • Byw â’i gilydd yn yr un cyfeiriad.

Rydym yn gofyn i chi am enw cyfreithiol, cyfeiriad a math eich sefydliad.

Sicrhewch fod y rhain yn gyfredol a’n cyd-fynd ag unrhyw wybodaeth neu ddogfennau hunaniaeth byddwn yn ofyn amdanynt (pan fyddwch yn cyrraedd y darn ymgeisio).

Rydym yn gofyn am wybodaeth am gyfrifon eich sefydliad

Rydym eisiau gwybod y dyddiad rydych yn gorffen eich cyfrifon bob blwyddyn a faint o incwm sydd gennych.

Os nad oes gennych gyfrifon blynyddol gan eich bod yn sefydliad newydd (iau na 15 mis oed), mae hynny’n iawn. Gallwn dal edrych ar eich cais.

Rydym yn gofyn am gyfriflen banc o’r tri mis diwethaf

Dylai ddangos:

 • Enw cyfreithiol eich sefydliad
 • Cyfeiriad yr anfonir y datganiadau ato
 • Enw eich banc
 • Rhif y cyfrif a’r cod didoli
 • Dyddiad cyhoeddi’r datganiad

Dyma lun defnyddiol o’r math o gyfriflen banc rydym yn chwilio amdano.

Rydym yn gofyn i chi am wybodaeth am y math o brosiect yr hoffech ei wneud

A sut bydd eich prosiect yn helpu ac yn cynnwys eich cymuned.

Rydym hefyd yn gofyn i chi ddarllen a chytuno i’n telerau ac amodau

Gallwch gymryd golwg ar ein telerau ac amodau yma.

Os nad ydych yn siŵr am y math o bethau rydym yn ei ofyn pan fyddwch yn ymgeisio

Cysylltwch â ni.

Beth sy’n digwydd ar ôl i chi ymgeisio?

 1. Rydych yn anfon eich cais – Byddwn yn cysylltu â chi gyda phenderfyniad mewn oddeutu 18 wythnos. Yn ystod y 18 wythnos hyn rydym yn edrych ar eich syniad ac yn gwneud ein gwiriadau diogelwch. Gallwch ddarganfod mwy am y gwiriadau rydym yn ei wneud. Efallai byddwn yn eich ffonio o fewn y 18 wythnos i drafod ychydig mwy am eich syniad, neu i ofyn am fwy o wybodaeth.
 2. Os yw eich cais yn llwyddiannus – Byddwn yn anfon e-bost gyda’r newyddion da! A byddwn yn rhoi’r arian yn eich cyfrif banc o fewn 14 diwrnod.
 3. Gallwch ddechrau gwario’r arian ar eich prosiect – Dylech wario’r arian fel y dywedoch y byddech (Oni bai ein bod wedi cytuno i rywbeth gwahanol yn gynharach). Efallai byddwn yn gwirio’r prosiect o bryd i’w gilydd i weld sut mae popeth yn mynd. Darganfyddwch mwy am reoli eich arian.
 4. Rhannu eich stori – Gallwch ddweud wrth eich cymuned leol, rhannu eich newyddion da ar gyfryngau cymdeithasol neu gysylltu â phapurau newydd lleol. Mae gwybodaeth am sut i hysbysebu eich grant. Byddwn yn gwneud cyhoeddiad i’r wasg a’n rhannu eich stori.
Pwy all ymgeisio

Pwy all ymgeisio?

Gallwch ymgeisio os yw eich sefydliad yn:

 • Sefydliad gwirfoddol neu gymunedol
 • Elusen gofrestredig
 • Grŵp neu glwb cyfansoddedig
 • Cwmni dielw neu gwmni budd cymunedol
 • Ysgol (cyn belled a bod eich prosiect yn elwa ac yn cynnwys y cymunedau o gwmpas yr ysgol)
 • Corff statudol (gan gynnwys tref, plwyf a chyngor cymunedol)

Os ydych yn sefydliad llai

Rydym yn awyddus i ariannu sefydliadau llai hefyd. Felly byddwn yn edrych ar eich incwm wrth i ni wneud penderfyniad.

Pwy na allwn dderbyn ceisiadau gan:

 • Unigolion
 • Unig fasnachwyr
 • Cwmnïau all dalu elw i gyfarwyddwyr, cyfranddalwyr neu aelodau (gan gynnwys cwmnïau sy’n gyfyngedig yn ôl cyfranddaliadau)
 • Sefydliadau wedi’u lleoli tu allan i'r Deyrnas Unedig
 • Sefydliadau sydd eisoes wedi anfon cais Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol a’n disgwyl penderfyniad
 • Sefydliadau sydd gydag arian gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol eisoes – gallwn dim ond ariannu eich sefydliad ag uchafswm o £10,000 o fewn cyfnod o 12 mis. A gallwch dim ond ddal un grant ar y tro i bob gwlad yn y Deyrnas Unedig. Os ydych eisiau ymgeisio am grant newydd – bydd angen i chi ddisgwyl tan fod eich grant olaf gyda ni’n dod i ben.
 • Sefydliadau lle nad oes o leiaf dau berson ar eu bwrdd neu bwyllgor sydd ddim yn briod, ddim mewn perthynas hir dymor â’i gilydd, yn byw gyda’i gilydd nag yn perthyn drwy waed.
 • Un sefydliad ar ran un arall.

Os ydych yn ysgol

Sicrhewch fod eich prosiect yn cryfhau’r gymuned tu hwnt i’r ysgol hefyd. Felly mi ddylai elwa a chynnwys mwy nag athrawon, disgyblion a rhieni o ddisgyblion yn unig.

Y mathau o brosiectau ysgol nid ydym fel arfer yn ei ariannu:

 • Prosiectau i wella cyfleusterau neu offer ysgol
 • Prosiectau i helpu gyda hyfforddiant staff
 • Prosiectau sy’n rhan o gwricwlwm ysgol
 • Prosiectau sy’n cynnwys gweithgareddau dylai’r ysgol fod yn ei ddarparu eisoes
 • Prosiectau sy’n cymryd lle yn ystod amseroedd dysgu (efallai bydd amser cinio neu cyn/ar ôl ysgol yn iawn)

Os nad ydych yn siŵr os gallwch ymgeisio

Cysylltwch â ni.

Y prosiectau rydym yn eu hariannu

Y prosiectau rydym yn ei ariannu

Dylai cais da wneud o leiaf un o’r tair yma:

 • Dod a phobl ynghyd a chreu perthnasau cryf mewn ac ar draws cymunedau
 • Gwella’r llefydd a gofodau sy’n bwysig i gymunedau
 • Helpu mwy o bobl i gyflawni eu potensial drwy eu cefnogi ar y cam cynharaf posibl.

Mae rhaid i’ch prosiect hefyd gynnwys eich cymuned

Rydym o’r gred bod pobl yn deall yn well yr hyn sydd ei angen yn eu cymunedau mwy na neb. Felly, mae’n bwysig i ni eich bod yn cynnwys eich cymuned yn nyluniad, datblygiad a’r ddarpariaeth o’r gweithgareddau rydych yn ei drefnu.

Mae’r fideo byr hwn yn ei esbonio’n dda. Efallai bydd o fudd wrth i chi wneud eich cais.

Os yw eich prosiect yn canolbwyntio ar chwaraeon, celfyddydau neu dreftadaeth

Rydym wedi gwneud ychydig newidiadau ynghylch sut rydym yn ariannu prosiectau chwaraeon, celfyddydau a threftadaeth. Rydym yn chwilio am brosiectau lle mae’r prif nod yw cryfhau eich cymuned mewn rhyw ffordd.

Yr hyn rydym yn ei olygu drwy gryfhau eich cymuned

Rydym yn gwybod bod y rhan fwyaf o brosiectau chwaraeon, celfyddydau a threftadaeth yn dda i’r gymuned yn gyffredinol. Ond rydym yn chwilio am brosiectau sydd yn gwneud ychydig bach mwy na hynny.

Enghraifft o’r math o brosiect chwaraeon gallwn ei ariannu

Beth am feddwl am grŵp pêl-droed i bobl ifanc. Mae pêl-droed yn ymarfer corff da, felly mae’n hybu iechyd (sy’n wych). Ond rydym yn edrych ar sut bydd y weithgaredd hwn yn cryfhau’r bobl eraill yn eich cymuned hefyd.

Efallai ei fod yn helpu’r gymuned gydag unigedd cymdeithasol. Neu efallai bod y prosiect yn ceisio arwain pobl ifanc i ffwrdd o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Efallai bod mathau eraill o ariannu ar gael i chi

Os ydych wedi darllen drwy’r dudalen hon a’n teimlo fel nad yw’r ariannu hyn yn addas i’ch prosiect – cymrwch olwg ar ein gwefan dod o hyd i ariannwyr eraill yn nheulu'r Loteri Genedlaethol.

Os nad ydych yn siŵr am y mathau o brosiectau rydym yn ei ariannu, cymrwch olwg ar yr hyn rydym wedi'i ariannu'n flaenorol.

Beth allwch wario’r arian arno

Beth allwch wario eich arian arno?

Nid yw’r rhestr hwn yn cynnwys popeth. Felly os nad ydych yn siŵr, Cysylltwch â ni.

Gallwn ariannu:

 • offer
 • digwyddiadau unwaith yn unig
 • prosiectau cyfalaf bach
 • costau staff
 • costau hyfforddiant
 • trafnidiaeth
 • costau gwasanaeth/cynnal
 • treuliau gwirfoddolwyr

Ni allwn ariannu:

 • alcohol
 • costau wrth gefn, benthyciadau, gwaddolion neu log
 • cynhyrchu trydan a thaliadau tariff trydan
 • talu rhywun arall i ysgrifennu eich cais i chi
 • gweithgareddau gwleidyddiaeth neu grefyddol
 • gweithgareddau gwneud arian/codi arian
 • Treth ar werth (VAT) y gallwch ei hawlio yn ôl
 • Gweithgareddau statudol

Os ydych yn barod i ddechrau eich cais

Ymgeisio ar-lein Parhau cais ar-lein