Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Mae cysylltiadau cymdeithasol a gweithgareddau cymunedol wrth wraidd creu bywydau mwy iach a hapus a chymdeithas ffyniannus. Dyma pam bod Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi prosiectau gwych a arweinir gan y gymuned.

Rydym ni’n cynnig grantiau o £300 i £20,000. Gallwn gefnogi eich prosiect am hyd at ddwy flynedd.

Gallwn ariannu prosiectau a fydd yn gwneud o leiaf un o’r pethau hyn:

 • dod â phobl ynghyd i feithrin perthnasoedd cryf o fewn cymunedau ac ar eu traws
 • gwella’r llefydd a’r mannau sy’n bwysig i gymunedau
 • helpu mwy o bobl i gyrraedd eu potensial, drwy eu cefnogi o’r cam cynharaf posibl
 • cefnogi pobl, cymunedau a sefydliadau sy’n wynebu mwy o ofynion a heriau oherwydd yr argyfwng costau byw.
Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£300 i £20,000
Terfyn amser ymgeisio

Dim dyddiad cau

Ymgeisio

Sut i ymgeisio

Ymgeisio ar-lein Parhau cais ar-lein

Rydym ni yma i gefnogi cymunedau gyda’r pethau sy’n bwysig iddyn nhw, gan gynnwys effaith yr argyfwng costau byw.

Gallwch ymgeisio am gyllid i gynnal gweithgaredd newydd neu gyfredol, neu i gefnogi eich sefydliad i newid ac addasu i heriau newydd a’r dyfodol.

Gallwn ariannu prosiectau a fydd yn gwneud o leiaf un o’r pethau hyn:

 • dod â phobl ynghyd er mwyn meithrin perthnasoedd cryf mewn cymunedau ac ar eu traws
 • gwella’r llefydd a’r mannau sy’n bwysig i gymunedau
 • helpu mwy o bobl i gyrraedd eu potensial, trwy eu cefnogi yn ystod y cam cynharaf posibl.
 • cefnogi pobl, cymunedau a sefydliadau sy’n wynebu gofynion a heriau cynyddol o ganlyniad i’r argyfwng costau byw.

Ymgeisiwch 12 wythnos cyn y mae angen yr arian arnoch

Byddwn ni’n rhoi ein penderfyniad i chi cyn gynted ag y gallwn ni. Mae hyn fel arfer yn cymryd tua 12 wythnos.

Os ydych chi’n llwyddiannus, mae hi fel arfer yn cymryd pythefnos i dalu’r arian i chi.

Dim ond un grant Arian i Bawb y gallwch ei gael ar y tro

Dim ond un grant ar gyfer pob gwlad wahanol yn y DU y gallwch ei gael ar y tro.

Os hoffech chi ymgeisio am grant newydd – bydd angen i chi aros tan bod eich grant diwethaf gyda ni wedi dod i ben. Ni fyddwch chi’n gymwys os ydych chi wedi anfon cais am grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn barod ac yn aros am benderfyniad.

Os hoffech chi ymgeisio eto am ragor o arian, dim ond uchafswm o £20,000 y gallwn ei ddyfarnu i’ch sefydliad o fewn cyfnod o 12 mis.

Dim ond swm penodol o gyllid sydd gennym i’w ddyfarnu

Rydym ni’n derbyn llawer o geisiadau, ac mae nifer ohonynt ar gyfer prosiectau gwerthchweil iawn. Mae hyn yn golygu bod angen i ni wneud penderfyniadau anodd ynghylch pa brosiectau y gallwn eu hariannu, wrth ddarllen yr holl geisiadau yr ydym wedi’u derbyn. Felly yn aml, mae llawer o brosiectau na allwn eu hariannu, hyd yn oed y rhai da.

Os yw’n anodd neu’n amhosibl i chi gwblhau ffurflen gais

Gallwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw anghenion cyfathrebu. Rydym yn hapus i siarad am ffyrdd amgen i chi ddweud wrthym am eich syniad.

Pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ymgeisio

Gallwch weld rhestr lawn o gwestiynau o’r ffurflen gais.

Rydym yn gofyn am y manylion cyswllt, cyfeiriadau cartref a dyddiadau geni dau berson gwahanol o’ch sefydliad. Mae angen gwahanol gyfeiriadau e-bost ar y ddau gyswllt.

Dylai un person fod yn rhywun gallwn siarad â nhw os oes gennym unrhyw gwestiynau am eich prosiect. Dylai’r llall fod yn uwch aelod o’ch sefydliad. Mae’r ddau angen byw yn y Deyrnas Unedig.

Ni all y ddau berson fod yn perthyn i’w gilydd. Gall hyn olygu:

 • yn perthyn trwy briodas
 • mewn partneriaeth sifil â’i gilydd
 • mewn perthynas hirdymor gyda’i gilydd
 • yn perthyn trwy bartner hirdymor
 • yn byw gyda’i gilydd yn yr un cyfeiriad
 • yn perthyn trwy waed.

Rydym yn gofyn i chi am enw cyfreithiol, cyfeiriad a math eich sefydliad.

Gwiriwch y manylion hyn cyn ymgeisio, ynghyd ag unrhyw rifau cofrestru os oes gennych chi nhw – fel rhif elusen neu rif cwmni. Bydd hyn yn oedi eich cais os nad yw’r manylion yn gywir.

Rydym yn gofyn am wybodaeth am gyfrifon eich sefydliad

Rydym eisiau gwybod y dyddiad rydych yn gorffen eich cyfrifon bob blwyddyn a faint o incwm sydd gennych.

Os nad oes gennych gyfrifon blynyddol gan eich bod yn sefydliad newydd (iau na 15 mis oed), mae hynny’n iawn. Gallwn dal edrych ar eich cais.

Rydym yn gofyn i chi am wybodaeth am y math o brosiect yr hoffech ei wneud

A sut bydd eich prosiect yn helpu ac yn cynnwys eich cymuned.

Rydym hefyd yn gofyn i chi ddarllen a chytuno i’n telerau ac amodau

Gallwch gymryd golwg ar ein telerau ac amodau.

Os nad ydych yn siŵr am y math o bethau rydym yn ei ofyn pan fyddwch yn ymgeisio

Cysylltwch â ni i siarad â Swyddog Ariannu lleol am y pethau y gofynnwn amdanynt pan fyddwch chi’n ymgeisio.

Anfonwch eich cyfriflen banc atom

Yr hyn sydd ei angen arnom

Gofynnwn am un cyfriflen banc wedi’i ddyddio yn ystod y tri mis diwethaf er mwyn i ni allu gwirio'r cyfrif rydych am i ni dalu'r grant iddo.

Ni fyddwn yn gallu asesu eich cais os nad oes gennych gyfrif banc a datganiad banc sy'n bodloni ein gofynion isod a bydd angen i chi ailymgeisio ar ôl i chi sefydlu'r rhain. Os nad ydych yn siŵr, cysylltwch â ni.

Mae angen y canlynol arnom:

 1. Cyfrif banc sy'n bodloni ein hanghenion yn ein Canllawiau Rheolaethau Ariannol a Llywodraethu Ariannol
 2. Cyfriflen banc sy’n bodloni ein hanghenion - fel y llun hwn o'r math o gyfriflen banc rydym ni'n chwilio amdano.

Ein hanghenion Cyfrif Banc

Dylai ddangos:

 • logo’r banc 
 • enw cyfreithiol eich sefydliad
 • y cyfeiriad yr anfonir y datganiadau ato
 • enw’r banc 
 • rhif y cyfrif
 • cod didoli
 • y dyddiad y cyhoeddwyd y llythyr/cyfriflen

Dyma lun o’r math o gyfriflen banc rydyn ni’n chwilio amdano.

Beth sy’n digwydd ar ôl i chi ymgeisio

 1. Rydych yn anfon eich cais – Byddwn yn cysylltu â chi gyda phenderfyniad ymhen tua 12 wythnos. Yn ystod y 12 wythnos hyn rydym yn edrych ar eich syniad ac yn gwneud ein gwiriadau diogelwch. Gallwch ddarganfod mwy am y gwiriadau a wnawn. Efallai byddwn yn eich ffonio o fewn y 12 wythnos i drafod ychydig mwy am eich syniad, neu i ofyn am fwy o wybodaeth.
 2. Os yw eich cais yn llwyddiannus – Byddwn yn anfon e-bost atoch gyda’r newyddion da! Gallwch ddechrau’r prosiect cyn gynted ag yr ydych yn derbyn yr e-bost hwn. A byddwn yn rhoi’r arian yn eich cyfrif banc o fewn 14 diwrnod (neu’n gynt, os yn bosibl).
 3. Gallwch ddechrau gwario’r arian ar eich prosiect – Dylech wario’r arian fel y dywedoch y byddech yn eich cais (oni bai ein bod wedi cytuno i rywbeth gwahanol yn gyntaf). Efallai byddwn yn gwirio’r prosiect o bryd i’w gilydd i weld sut mae popeth yn mynd. Dysgwch ragor am reoli eich arian.
 4. Rhannu eich stori – Gallwch ddweud wrth eich cymuned leol, rhannu eich newyddion da ar y cyfryngau cymdeithasol neu gysylltu â phapurau newydd lleol. Dyma wybodaeth am sut i hyrwyddo eich prosiect. Byddwn yn gwneud cyhoeddiad i’r wasg ac yn rhannu eich stori hefyd. I ddangos eich bod wedi derbyn cyllid, gallwch hefyd lawrlwytho a defnyddio logo Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn Gymraeg a Saesneg.

Lleihau eich ôl-troed amgylcheddol

Mae ein hamgylchedd yn bwysig i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac rydym bob amser yn ceisio rheoli ein heffaith amgylcheddol. Rydym ni’n annog ac yn cefnogi prosiectau a chymunedau i wneud yr un peth. Dysgwch ragor am sut allwch chi wneud eich prosiect neu ddigwyddiad yn fwy amgylcheddol gynaliadwy ac efallai arbed arian ar yr un pryd yn ein canllawiau ar leihau eich ôl-troed amgylcheddol.

Fideo Iaith Arwyddion Prydain (BSL) – sut i ymgeisio

Gwyliwch cyfieithiad BSL o sut i ymgeisio i Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru (YouTube):

Pwy all ymgeisio

Pwy all ymgeisio

Gallwch ymgeisio os yw eich sefydliad yn:

 • sefydliad gwirfoddol neu gymunedol
 • elusen gofrestredig
 • grŵp neu glwb cyfansoddedig
 • cwmni dielw neu gwmni budd cymunedol
 • ysgol (cyn belled a bod eich prosiect yn elwa ac yn cynnwys y cymunedau o gwmpas yr ysgol)
 • corff statudol (gan gynnwys tref, plwyf a chyngor cymunedol).

Os ydych yn sefydliad llai

Rydym yn awyddus i ariannu sefydliadau llai hefyd. Felly byddwn yn edrych ar eich incwm wrth i ni wneud penderfyniad.

Mae angen o leiaf dau aelod ar eich bwrdd neu bwyllgor nad ydynt yn perthyn

Gall perthyn olygu:

 • yn perthyn trwy briodas
 • mewn partneriaeth sifil â'i gilydd
 • mewn perthynas hirdymor â'i gilydd
 • yn perthyn drwy bartner hirdymor
 • byw gyda'i gilydd yn yr un cyfeiriad
 • yn perthyn trwy waed.

Rhaid i bob cwmni sy’n ymgeisio fod ag o leiaf dau gyfarwyddwr nad ydynt yn perthyn mewn unrhyw un o'r ffyrdd hyn. Mae hyn hefyd yn berthnasol i gwmnïau sydd hefyd wedi'u cofrestru fel elusennau.

Pwy na all ymgeisio

Pwy na allwn dderbyn ceisiadau gan:

 • unigolion
 • unig fasnachwyr
 • cwmnïau sy’n gallu talu elw i gyfarwyddwyr, cyfranddalwyr neu aelodau (gan gynnwys Cwmnïau sy’n Gyfyngedig Gan Gyfranddaliadau)
 • sefydliadau wedi’u lleoli tu allan i'r Deyrnas Unedig
 • sefydliadau sydd eisoes wedi anfon cais Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol ac yn disgwyl penderfyniad
 • sefydliad sy’n ymgeisio ar ran un arall
 • sefydliad sy’n meddu ar grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol ar hyn o bryd nad yw wedi do di ben (neu dau grant nad ydynt wedi do di ben, os yw un ohonynt er mwyn helpu ymateb i’r argyfwng costau byw).

Nid ydym yn derbyn ceisiadau a ysgrifennwyd ar eich rhan gan fusnesau preifat neu ymgynghorwyr

Byddwch yn ofalus o fusnesau neu ymgynghorwyr sy'n dweud y gallant eich cefnogi gyda'ch ceisiadau ariannu. Mae’n bosibl y byddan nhw’n dweud eu bod yn gweithredu ar ran y Gronfa, neu’n gyflenwr dewisol i’r Gronfa. Gallent hyd yn oed gynnig ysgrifennu cais ar eich rhan.

Nid ydym yn derbyn ceisiadau gan y mathau hyn o fusnesau neu ymgynghorwyr.

Ond mae’n iawn cael help gan sefydliadau cymorth – fel eich awdurdod lleol neu Gyngor Gwirfoddol Sirol (CGS)

Efallai y gallant roi cymorth a chyngor i chi ar ysgrifennu eich cais.

Dim ond un grant Arian i Bawb y gallwch ei gael ar y tro

Dim ond un grant ar gyfer pob gwlad wahanol yn y DU y gallwch ei gael ar y tro.

Os hoffech chi ymgeisio am grant newydd – bydd angen i chi aros tan bod eich grant diwethaf gyda ni wedi dod i ben. Ni fyddwch chi’n gymwys os ydych chi wedi anfon cais am grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn barod ac yn aros am benderfyniad.

Os hoffech chi ymgeisio eto am ragor o arian, dim ond uchafswm o £20,000 y gallwn ei ddyfarnu i’ch sefydliad o fewn cyfnod o 12 mis.

Os ydych yn ysgol neu’n sefydliad sy’n gweithio gydag ysgol

Dylai eich prosiect gynnwys ac elwa’r gymuned y tu hwnt i’r ysgol

Nid athrawon, disgyblion a rhieni disgyblion yn unig.

Nid ydym fel arfer yn ariannu gweithgareddau mewn ysgolion:

 • sy’n gwella cyfleusterau neu offer ysgol
 • sy’n helpu gyda hyfforddiant staff
 • sy’n rhan o gwricwlwm yr ysgol
 • y dylai’r ysgol eisoes fod yn eu darparu (megis dysgu darllen yn ystod oriau ysgol)
 • sy’n digwydd yn ystod amseroedd dysgu (efallai bydd amser cinio neu cyn/ar ôl ysgol yn iawn).

Os ydych chi’n ansicr a allwch chi ymgeisio

Cysylltwch â ni i weld os allwch chi ymgeisio.

Fideo Iaith Arwyddion Prydain (BSL) – pwy sy’n gallu ymgeisio

Gwyliwch cyfieithiad BSL o bwy sy’n gallu ymgeisio (YouTube):

Y prosiectau rydym yn eu hariannu

Y prosiectau rydym yn eu hariannu

Gallwn ariannu prosiectau a fydd yn gwneud o leiaf un o’r pethau hyn:

 • dod â phobl ynghyd er mwyn meithrin perthnasoedd cryf mewn cymunedau ac ar eu traws
 • gwella’r llefydd a’r mannau sy’n bwysig i gymunedau
 • helpu mwy o bobl i gyrraedd eu potensial, trwy eu cefnogi yn ystod y cam cynharaf posibl
 • cefnogi pobl, cymunedau a sefydliadau sy’n wynebu gofynion a heriau cynyddol o ganlyniad i’r argyfwng costau byw.

Dylai eich prosiect gynnwys eich cymuned

Pobl sy’n gwybod orau beth sydd ei angen yn eu cymunedau. Mae’n bwysig cynnwys eich cymuned o’r dechrau – wrth ddylunio, datblygu a chyflwyno’r gweithgareddau rydych chi’n eu cynllunio.

Hoffem ariannu prosiectau sy’n gysylltiedig â phobl leol a’u cymunedau, a defnyddio’r sgiliau a’r profiad sydd ganddynt eisoes.

Darganfyddwch beth sy'n bwysig i'r bobl yn eich cymuned

Gallech chi wneud arolwg, cynnal cyfarfod, gwneud galwadau ffôn, neu siarad â sefydliadau a phobl eraill sy'n bwysig i'ch cymuned.

Dylech gynnwys y bobl y mae eich prosiect yn eu helpu i gynnal eich sefydliad a gwneud penderfyniadau

Meddyliwch a allai'r bobl rydych chi'n eu helpu wirfoddoli gyda chi, ymuno â'ch bwrdd neu bwyllgor, neu gael swydd gyda chi.

Cyflwyno eich prosiect yn Gymraeg

Pan fyddwch yn derbyn grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiect yng Nghymru, bydd angen i chi ei ddarparu yn Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg a sicrhau fod eich holl weithgareddau ar gael i’ch cymuned yn y ddwy iaith. I gael gwybodaeth bellach, darllenwch ein canllawiau ar reoli eich prosiect yn ddwyieithog. Neu anfonwch e-bost at y Tîm Iaith Gymraeg ar cymorth.cymraeg@cronfagymunedolylg.org.uk.

Cofiwch gynnwys costau gweithredu eich prosiect yn ddwyieithog, megis costau cyfieithu, yn eich cyllideb.

Sefydliadau sy’n cynnig cefnogaeth

Tîm Hybu, Comisiynydd y Gymraeg

Mae Tîm Hybu, Comisiynydd y Gymraeg yn cefnogi elusennau a busnesau i gynllunio eu gwasanaethau Cymraeg. Maen nhw’n cynnig:

 • cymorth un wrth un yn seiliedig ar anghenion
 • cyfarfodydd rhwydweithio rheolaidd i elusennau a busnesau er mwyn rhannu profiadau ac arferion da
 • canllawiau syml ar bob agwedd o ddatblygu gwasanaethau Cymraeg
 • system ar lein er mwyn hunanasesu eich gwasanaethau
 • gwasanaeth prawfddarllen - hyd at 1,000 o eiriau’r flwyddyn.

Cysylltwch â hybu@cyg-wlc.cymru i ddysgu rhagor.

Helo Blod

Mae Helo Blod yn wasanaeth cyfeillgar a chyflym rhad ac am ddim sydd yma i helpu busnesau ddefnyddio’r Gymraeg gyda hyder. Cysylltwch â heloblod@llyw.cymru neu ffoniwch 0300 25 88 88 i ddysgu rhagor.

Os yw eich prosiect yn canolbwyntio ar chwaraeon, celfyddydau neu dreftadaeth

Rydym wedi gwneud ychydig newidiadau ynghylch sut rydym yn ariannu prosiectau chwaraeon, celfyddydau a threftadaeth. Rydym yn chwilio am brosiectau lle mae’r prif nod yw cryfhau eich cymuned mewn rhyw ffordd.

Yr hyn rydym yn ei olygu drwy gryfhau eich cymuned

Rydym yn gwybod bod y rhan fwyaf o brosiectau chwaraeon, celfyddydau a threftadaeth yn dda i’r gymuned yn gyffredinol. Ond rydym yn chwilio am brosiectau sydd yn gwneud ychydig bach mwy na hynny.

Enghraifft o’r math o brosiect chwaraeon gallwn ei ariannu

Beth am feddwl am grŵp pêl-droed i bobl ifanc. Mae pêl-droed yn ymarfer corff da, felly mae’n hybu iechyd (sy’n wych). Ond rydym yn edrych ar sut bydd y weithgaredd hwn yn cryfhau’r bobl eraill yn eich cymuned hefyd.

Efallai ei fod yn helpu’r gymuned gydag unigedd cymdeithasol. Neu efallai bod y prosiect yn ceisio arwain pobl ifanc i ffwrdd o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Efallai bod mathau eraill o ariannu ar gael i chi

Os ydych wedi darllen drwy’r dudalen hon a’n teimlo fel nad yw’r ariannu hyn yn addas i’ch prosiect – cymrwch olwg ar ein gwefan dod o hyd i ariannwyr eraill yn nheulu'r Loteri Genedlaethol.

Os byddwch chi’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion sy’n agored i niwed

Mae angen i chi gael polisi sy’n esbonio sut y byddant yn ddiogel. Os ydych chi’n llwyddo derbyn cyllid, bydd angen i chi ddilyn ein disgwyliadau ar ddiogelu plant ac oedolion sy’n agored i niwed

Mae gan wefan NCVO gyngor a gwasanaethau gwybodaeth am ddiogelu plant ar gyfer y DU gyfan.

Prosiectau sydd angen yswiriant, cymwysterau neu gysylltiad i gorff llywodraethol

Yn ddibynnol ar yr hyn yr hoffech ei wneud, gall eich prosiect fod angen:

 • yswiriant atebolrwydd cyhoeddus
 • arweinwyr neu hyfforddwyr â chymwysterau arbennig
 • cysylltiad i gorff llywodraethol.

Gallwch ofyn i ni ariannu’r costau hyn pan fyddwch yn ymgeisio am arian (gweler beth arall gallwch wario'r arian ar).

Os nad ydych yn siŵr am y mathau o brosiectau yr ydym yn eu hariannu

Edrychwch ar yr hyn rydym wedi'i ariannu'n flaenorol. Neu gallwch gysylltu â ni i weld pa fath o brosiectau yr ydym ni’n eu hariannu.

Fideo Iaith Arwyddion Prydain (BSL): Y prosiectau rydym yn eu hariannu

Gwyliwch cyfieithiad BSL o’r prosiectau rydym yn eu hariannu (YouTube):

Ar beth y gallwch chi wario'r arian arno

Ar beth y gallwch chi wario'r arian arno

Nid yw’r rhestr hwn yn cynnwys popeth. Felly os nad ydych yn siŵr, cysylltwch â Swyddog Ariannu lleol am yr hyn y gallwch wario arian arno.

Gallwn ariannu:

 • offer
 • digwyddiadau untro
 • costau staff
 • costau hyfforddiant
 • trafnidiaeth
 • cyfleustodau/costau cynnal
 • treuliau gwirfoddolwyr
 • costau yn gysylltiedig â chyflwyno eich prosiect yn ddwyieithog megis costau cyfieithu
 • prosiectau tir neu adeiladau bach.

Anogwn i chi feddwl am unrhyw gostau sefydliadol sydd eu hangen arnoch i'ch helpu chi a'ch cymuned trwy'r argyfwng presennol.

Os oes angen cyllid arnoch ar gyfer prosiectau tir neu adnewyddu

Mae angen i chi naill ai:

 • bod yn berchen ar y tir neu'r adeilad
 • bod â phrydles na ellir ei therfynu am bum mlynedd,
 • cael llythyr gan y perchennog yn dweud y bydd y tir neu'r adeilad yn cael ei brydlesu i chi am o leiaf pum mlynedd, neu
 • cael llythyr swyddogol gan y perchennog neu'r landlord sy'n dweud eich bod yn gallu gwneud gwaith ar yr adeilad.

Dylech hefyd weld a oes angen caniatâd cynllunio arnoch ar gyfer y gwaith.

Ni allwn ariannu:

 • costau ôl-weithredol
 • alcohol
 • costau wrth gefn, benthyciadau, gwaddolion neu log
 • gweithgareddau crefyddol
 • gweithgareddau gwneud elw/codi arian
 • treth ar werth (VAT) y gallwch ei hawlio yn ôl
 • gweithgareddau statudol
 • teithio dramor

Gallwn ariannu rhai gweithgareddau ac ymgyrchoedd gwleidyddol

Ond dim ond os:

 • nad yw'r gweithgaredd yn blaid wleidyddol. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid iddo ymwneud â pholisi, ymarfer neu ddeddfwriaeth yn hytrach na gwrthwynebu neu gefnogi parti gwleidyddol.
 • yw'r gweithgaredd yn ceisio helpu achos eich sefydliad a buddio'r cyhoedd neu gymdeithas.

Ni fyddwn yn ariannu prosiectau lle mai gweithgareddau gwleidyddol yw'r prif bwrpas. Ond gallwn ariannu prosiectau sy'n ymwneud ag ymgyrchu'n benna

Fideo Iaith Arwyddion Prydain (BSL): Ar beth y gallwch chi wario’r arian

Gwyliwch cyfieithiad BSL o’r hyn y gallwch chi wario’r arian arno (YouTube):

Os ydych yn barod i ddechrau eich cais

Ymgeisio ar-lein Parhau cais ar-lein