Cronfa'r Deyrnas Unedig

Sol Cafe, England

Cronfa'r Deyrnas Unedig yw un o'n hymrwymiadau arwyddocaol cyntaf fel rhan o'n strategaeth newydd, 'Cymuned yw'r man cychwyn'.

Rydym ni’n bwriadu ariannu sefydliadau sydd eisiau gwneud mwy i helpu cymunedau i ddod ynghyd a’n helpu i fod yn gymdeithas fwy cysylltiedig.

Rhaid i'ch prosiect naill ai weithio ar draws y DU, neu allu hysbysu, dylanwadu neu dyfu ar draws y DU.

Hoffem ariannu prosiectau sy’n:

 • cryfhau perthnasoedd rhwng pobl nad yw eu profiadau o fywyd wedi bod yr un fath. Er enghraifft, perthnasoedd rhwng pobl o wahanol gefndiroedd ethnig, cenedlaethau, swyddi neu leoliadau
 • creu cysylltiadau rhwng y byd ar-lein ac all-lein
 • helpu sicrhau bod pobl o bob cefndir yn gallu llywio dyfodol eu cymunedau.

Byddwn yn ariannu prosiectau uchelgeisiol sy'n anelu at greu newid trawsnewidiol hirdymor. Byddwn yn defnyddio dull sy’n seiliedig ar degwch i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb. Mae hyn yn golygu y byddwn yn ariannu lle mae'r angen mwyaf.

Gallwch ddarllen ein blog am enghreifftiau o brosiectau rydym yn debygol o'u hariannu.

Ardal: Rhaid i chi naill ai weithio ar draws y DU, neu allu hysbysu, dylanwadu neu dyfu ar draws y DU.

Hyd y grantiau: Rydym ni’n disgwyl i'r rhan fwyaf o brosiectau gael eu cynnal am gyfnod o 2 flynedd i 5 mlynedd. Efallai y byddwn yn ystyried ariannu am gyfnod hyd at 10 mlynedd.

Ardal
Ledled y DU
Yn addas ar gyfer
Rhaid i chi naill ai weithio ar draws y DU, neu allu hysbysu, dylanwadu neu dyfu ar draws y DU.
Maint yr ariannu
£500,000 to £5m
Terfyn amser ymgeisio

Parhaus

Sut i ymgeisio

Cyn i chi wneud cais

1. Gwylio’r gweminar am Gronfa’r DU.

2. Gwirio bod eich syniad yn bodloni’r meini prawf ariannu yn ein canllawiau.


Ymgeisio Ar-lein

Ymgeisio Ar-lein Parhau cais ar-lein

Yn y ffurflen gais byddwn yn gofyn i chi:

 • beth hoffech ei wneud a phamsut mae eich syniad yn bodloni ein meini prawf ariannuyr
 • hyn yr ydych yn gobeithio ei ddysgu
 • pha effaith y bydd eich dysgu yn ei chael.

Os yw’n anodd neu’n amhosibl i chi ymgeisio ar-lein

Gallwn ddarparu ffyrdd eraill i chi ddweud wrthym am eich syniad, megis:

 • fersiwn Hawdd ei Ddarllen o'r ffurflen gais a'r canllawiaufersiwn PDF
 • ffurflen gaisrhannu fideo yn disgrifio eich syniad am brosiect
 • yn hytrach na'i ddisgrifio mewn geiriaufersiwn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) o'r ffurflen gais a'r canllawiau.

Beth sy'n digwydd ar ôl i chi ymgeisio

 1. Byddwn yn asesu eich cais - mae galw mawr am gyllid, felly dim ond y ceisiadau sy’n bodloni ein meini prawf cryfaf y gallwn eu derbyn ar gyfer y cam nesaf.
 2. Byddwn yn dweud wrthych os ydych wedi cyrraedd y cam terfynol - fel arfer o fewn deg wythnos.
 3. Byddwn yn gofyn am ragor o wybodaeth am eich prosiect, gan gynnwys eich cyllideb os cewch eich gwahodd i'r cam terfynolByddwn ni’n gwneud penderfyniad terfynol – bydd ein panel yn ystyried eich cais
 4. Os yw eich cais yn llwyddiannus – byddwn yn cysylltu â chi gyda'r newyddion da!
  Dyma beth sy'n digwydd pan fydd grant yn cael ei ddyfarnu i chi.Byddwn hefyd yn trafod sut y gallwn eich helpu i:
  - ddathlu a hyrwyddo eich cyllidrhannu
  - eich dysgu ag eraill gan gynnwys sefydliadau sydd wedi derbyn grantiau gennym ni neu sy’n ymgeisio –byddwn yn eich cefnogi i wneud hyn.

Dim ond swm cyfyngedig o gyllid sydd gennym i’w ddyfarnu

Rydym ni’n derbyn llawer o geisiadau, ac mae nifer ohonynt ar gyfer prosiectau gwerth chweil iawn. Mae hyn yn golygu bod angen i ni wneud penderfyniadau anodd o ran pa brosiectau y gallwn eu hariannu, wrth ddarllen yr holl geisiadau yr ydym wedi’u derbyn. Felly yn aml, mae llawer o brosiectau na allwn eu hariannu, hyd yn oed y rhai da.

Pwy all ymgeisio a pheidio

Gallwch ymgeisio os ydych chi’n un o’r rhain yn y DU:

 • elusen gofrestredig
 • cwmni buddiant cymunedol (CIC)
 • sefydliad elusennol corfforedig (CIO)
 • cymdeithas budd cymunedol
 • cymdeithas gydweithredol (os oes ganddi gymal dielw ac wedi’i chofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol)
 • sefydliad gwirfoddol neu gymunedol cyfansoddiadol
 • corff statudol (gan gynnwys cynghorau tref, plwyf a chymuned)
 • cwmni cyfyngedig trwy warant (os oes ganddo gymal dielw neu os yw’n elusen gofrestredig)
 • partneriaeth o sefydliadau.

Mae angen o leiaf dau aelod bwrdd neu bwyllgor arnoch nad ydynt yn perthyn

Gall hyn olygu:

 • perthyn trwy briodas
 • mewn partneriaeth sifil â’i gilydd
 • mewn perthynas hirdymor â'i gilydd
 • perthyn trwy bartner hirdymor
 • yn byw gyda’i gilydd yn yr un cyfeiriad
 • yn perthyn trwy waed.

Rhaid i bob cwmni sy'n ymgeisio gael o leiaf dau gyfarwyddwr nad ydynt yn perthyn mewn unrhyw un o'r ffyrdd hyn. Mae hyn hefyd yn berthnasol i gwmnïau sydd hefyd wedi'u cofrestru fel elusennau.

Os ydych wedi derbyn cyllid gennym yn barod

Gallwch ymgeisio o hyd. Pan fyddwn yn asesu eich cais, byddwn yn ystyried sut y byddai'n cyd-fynd â'ch cyllid arall.

Pwy na all ymgeisio

Ni allwn dderbyn ceisiadau gan:

 • unigolion
 • unig fasnachwyr
 • sefydliadau y tu allan i’r DU.

Os nad ydych yn siŵr a ddylech ymgeisio

Gallwch chi:

 • ffonio ni ar 0345 4102 030 – dydd Llun i ddydd Gwener, 9yb i 5yp
 • anfon e-bost at general.enquiries@tnlcommunityfund.org.uk
 • gwirio a yw ein cyllid arall yn fwy addas ar gyfer eich prosiect
 • · Cofrestru i gymryd rhan yn un o'n gweminarau gwybodaeth

Os byddwch yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion sy’n agored i niwed

Mae angen i chi gael polisi ar waith sy'n egluro sut y byddant yn ddiogel. Os ydych yn cael cyllid bydd angen i chi ddilyn ein polisi ar ddiogelu plant ac oedolion sy’n wynebu risg.

Mae gan wefan NCVO wasanaethau cyngor a gwybodaeth am ddiogelu plant.

Cydraddoldeb, tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant

Rydym yn disgwyl i'ch sefydliad a'r gweithgareddau a ariannwn fod yn agored ac yn hygyrch, er mwyn hyrwyddo cydraddoldeb a herio gwahaniaethu.

Hoffem ddeall eich dull tuag at gydraddoldeb, tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant. Efallai y byddwn yn gofyn i weld polisi cydraddoldeb eich sefydliad fel rhan o'n hasesiad.

Gallwch ddarllen mwy am ein hegwyddorion cydraddoldeb.

Beth rydym yn gobeithio ei ariannu

Hoffem gefnogi prosiectau sy'n dod â chymunedau ynghyd ac yn ein gwneud yn gymdeithas fwy cysylltiedig. Trwy hynny, rydym yn golygu grŵp sy’n gysylltiedig trwy hunaniaeth, diddordeb neu brofiad a rennir. Mae hyn yn cynnwys pobl sy'n byw yn yr un lle.

Hoffem ariannu prosiectau sy’n

 • cryfhau perthnasoedd rhwng pobl nad yw eu profiadau bywyd wedi bod yr un peth. Er enghraifft, perthnasoedd rhwng pobl o wahanol gefndiroedd ethnig, cenedlaethau, swyddi neu ardaloedd daearyddol
 • creu cysylltiadau rhwng y byd ar-lein a’r byd all-lein
 • helpu sicrhau bod pobl o bob cefndir yn gallu llywio dyfodol eu cymunedau.

Byddwn ni’n ariannu amrywiaeth o brosiectau. Fodd bynnag, mae’n rhaid i bob prosiect ddangos yn gryf eu bod yn:

 • o fudd i gymunedau ar draws y DU (neu mae ganddynt y potensial i wneud hynny) - gallai hyn fod trwy rannu dysgu, dylanwadu, cydweithio, cynnull neu gynnal gweithgarwch ar draws gwledydd y DU a rhyngddynt
 • yn tyfu eich effaith - gallai hyn fod drwy ehangu i leoliadau newydd, datblygu seilwaith, cryfhau darpariaeth neu gynyddu eich cyrhaeddiad
 • yn canolbwyntio ar degwch – hoffem ariannu prosiectau sy’n cynnwys ac yn buddio llefydd, pobl a chymunedau sy’n profi tlodi, anfantais a gwahaniaethu.

Rydym hefyd yn chwilio am brosiectau sydd â:

 • photensial i newid systemau – mae diddordeb gennym mewn prosiectau sy’n bwriadu gwneud newid sylweddol a pharhaol yn y ffordd y mae pobl yn profi’r gwasanaethau a’r systemau sy’n rhan o’u bywydau bob dydd
 • dull tuag at ddysgu – rydym yn bwriadu cefnogi prosiectau sy'n rhannu eu dysgu yn agored ac yn dangos eu bod yn gallu addasu wrth iddyn nhw ddysgu
 • ffordd o weithio gydag eraill – mae gennym ddiddordeb mewn prosiectau sy’n cydweithio ar draws systemau a sectorau i gyflawni newid parhaol
 • dull adfywiol – rydym yn awyddus i gefnogi prosiectau sy’n cael effaith gadarnhaol ar bobl a’r amgylchedd naturiol.

Gallwch ddarllen ein blog am enghreifftiau o brosiectau yr ydym yn debygol o'u hariannu.

Bydd eich prosiect yn newid dros amser

Rydym yn disgwyl i brosiectau ddatblygu gydag amser. Byddwn yn hyblyg ac yn eich cefnogi fel y gallwch barhau i fodloni anghenion eich cymuned.

Rydym yn gyfforddus ag ansicrwydd - hoffem ddeall yr hyn y gallwn ei wneud i feithrin capasiti mewn cymunedau a dysgu o'ch profiadau.

Rydym yn annhebygol o ariannu prosiectau:

 • sy’n canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau yn unig
 • sydd ond yn bwriadu symud eu gweithgareddau presennol ar-lein
 • sy’n bodoli eisoes heb unrhyw gynllun ar gyfer sut i’w dyfu
 • sy’n gweithio'n ynysig i greu newid – rydym yn chwilio am brosiectau sy'n bwriadu gweithio gyda phobl a sefydliadau eraill i gael effaith fawr a chreu newid parhaol.

Yr hyn rydym ni’n chwilio amdano o ran dysgu a gwerthuso

Os ydych chi’n derbyn cyllid, byddwn ni’n gweithio gyda chi i gyd-ddylunio cwestiynau ymchwil a fydd yn esblygu dros amser.

Bydd y cwestiynau’n esblygu dros amser wrth i ni ddysgu o’r prosiect.

Ein bwriad yw deall yr hyn sy’n buddio eich prosiect a’ch cymuned. Bydd hyn hefyd yn ein helpu i ddatblygu’r gronfa.

Os byddai’n well gennych wylio gweminar am y gronfa hon

Mae gennym weminar sy’n trafod yr hyn rydym yn gobeithio ei ariannu.

Ar beth y gallwch chi wario'r arian

Gallwn ariannu pethau fel:

 • costau staff, gan gynnwys gweithwyr sesiynol
 • gwaith datblygu (profi ffyrdd newydd o weithio, hyfforddi a datblygu staff, datblygu llywodraethiant, uwchraddio a phrynu technoleg neu TG, rhannu dysgu)
 • trafnidiaeth
 • cyfleustodau a chostau cynnal
 • treuliau gwirfoddolwyr
 • dysgu a gwerthuso
 • offer
 • costau cyfalaf (gallwn ystyried ariannu costau cyfalaf ond nid ydym yn disgwyl i’r costau hyn fod yn swm sylweddol o’r gyllideb arfaethedig)
 • costau sy’n gysylltiedig â chynnal eich prosiect mewn ieithoedd eraill – er enghraifft, yn Gymraeg.

Os cewch eich gwahodd i'r cam nesaf, byddwn yn siarad â chi i gytuno ar beth fydd y cyllid yn talu amdano.

Ni allwn ariannu:

 • gweithgareddau statudol a gweithgareddau sy'n disodli cyllid y llywodraeth
 • benthyciadau, gwaddolion neu log
 • talu rhywun arall i ysgrifennu eich cais
 • gweithgareddau lle bydd elw yn cael ei ddosbarthu er budd preifat
 • gweithgareddau codi arian
 • TAW y gallwch ei adhawlio
 • alcohol
 • pethau yr ydych wedi gwario arian arnynt yn y gorffennol ac yn dymuno eu hawlio yn ôl nawr
 • eitemau a fydd o fudd i unigolyn yn unig, yn hytrach na’r gymuned ehangach
 • gweithgareddau crefyddol (ond gallwn ariannu sefydliadau crefyddol os yw eu prosiect o fudd i'r gymuned ehangach ac nad oes cynnwys crefyddol).

Ymrwymiadau rheoli cymorthdaliadau’r DU

Mae ein grantiau’n dod o gronfeydd cyhoeddus a gofynnir i geisiadau llwyddiannus gydymffurfio ag Ymrwymiadau Rheoli Cymorthdaliadau Rhyngwladol y DU a restrir ar wefan GOV.UK. Dylech geisio cyngor cyfreithiol annibynnol os oes angen rhagor o gymorth arnoch.

Cyflawni eich prosiect yng Nghymru

Os yw’r gwledydd y byddwch yn gweithio ynddynt yn cynnwys Cymru, bydd angen i chi gynnal eich gwasanaethau'n ddwyieithog (yn Gymraeg ac yn Saesneg). Mae hyn yn rhan o amod ein grantiau. Darllenwch ein canllawiau ar reoli eich prosiect yn ddwyieithog a chofiwch gynnwys y costau yn eich cyllideb. Darllenwch ein canllawiau ar reoli eich prosiect yn ddwyieithog.