Camau Cynaliadwy Cymru: Gyrfaoedd Gwyrdd

Hoffem helpu pobl ifanc yng Nghymru i gael gyrfaoedd gwyrdd. Trwy hynny, rydym yn golygu gyrfaoedd sy'n lleihau allyriadau carbon, yn adfer byd natur ac yn ein helpu i addasu i'n hinsawdd newidiol.

Gallai enghreifftiau o yrfaoedd gwyrdd fod yn unrhyw beth o gynorthwy-ydd gweinyddol i ymgynghorydd amgylcheddol, cogydd mewn caffi diwastraff, neu beiriannydd dan hyfforddiant ar gyfer cwmni ynni adnewyddadwy.

Rydym yn chwilio am brosiectau sy’n helpu pobl ifanc i gael swyddi gwyrdd drwy wneud pethau fel:

 • datblygu eu hyder
 • dysgu sgiliau newydd iddynt – gallai hyn gynnwys sgiliau cymdeithasol a thechnegol
 • cael profiad a lleoliadau gwaith a allai arwain at gyfleoedd mwy hirdymor.

Hoffem ariannu prosiectau sy’n canolbwyntio ar gefnogi pobl ifanc anabl a/neu bobl ifanc o gymunedau ethnig leiafrifol. Ein nod yw annog amrywiaeth ymysg gyrfaoedd gwyrdd drwy helpu’r grwpiau hyn sydd wedi’u tangynrychioli.

I gael cyllid, mae’n rhaid eich bod eisiau gweithio mewn partneriaeth. Gallwn eich helpu i gysylltu â sefydliadau eraill sydd â diddordeb.

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Partneriaethau a arweinir gan sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol ac elusennau. Gall eich partneriaeth gynnwys cyrff statudol a chwmnïau sector preifat.
Maint yr ariannu
£20,001 hyd at tua £3,000,000. Fel arfer dylai prosiectau fod am gyfnod o 5 mlynedd.
Cyfanswm ar gael
£10 miliwn
Terfyn amser ymgeisio

Rhaid i chi anfon ffurflen mynegi diddordeb atom erbyn 5pm ar ddydd Mawrth 30 Ebrill 2024.

Sut i ymgeisio

Mae dau gam ymgeisio:

 • Cam un: cyflwyno ffurflen mynegi diddordeb sy'n dweud wrthym am eich prosiect. Yn y ffurflen hon gallwch ofyn am £300 hyd at £25,000 ar gyfer grant datblygu i'ch helpu i archwilio'ch syniad.
 • Cam dau: y cais llawn lle gallwch ymgeisio am hyd at £3,000,000.

I ymgeisio, dylech chi:

1. Darganfod a yw'r cyllid hwn yn addas i chi

Gallwch wylio briff fideo.

Lawrlwytho cwestiynau ac atebion am y rhaglen

Yn y cyfamser, gallwch chi:

 • gofrestru ar gyfer sesiwn briffio wyneb yn wyneb. Yn y sesiwn, byddwch yn cyfarfod â sefydliadau eraill sydd â diddordeb mewn ymgeisio. Gallwch fynychu mwy nag un sesiwn.


2. Cysylltwch â ni i ymgeisio, neu os oes gennych gwestiynau

Gallwch chi:

Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n cysylltu â ni i ymgeisio

Byddwn yn trefnu amser i drafod eich syniad yn fanylach. Byddwn hefyd yn rhoi ffurflen mynegi diddordeb i chi y gallwch ei defnyddio i ymgeisio.

Yr hyn y byddwn ni’n gofyn amdano yn eich ffurflen mynegi diddordeb

Gweler rhestr lawn o gwestiynau yn y ffurflen mynegi diddordeb.

Os yw'n anodd neu'n amhosibl i chi gwblhau ffurflen gais

Gallwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw anghenion cymorth cyfathrebu. Rydym yn hapus i siarad am ffyrdd eraill i chi ddweud wrthym am eich syniad.

I ddarganfod sut rydym yn defnyddio’r data personol a roddwch i ni, gallwch ddarllen ein Datganiad Diogelu Data.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano yn eich ffurflen mynegi diddordeb

Ar eich ffurflen mynegi diddordeb, mae’n rhaid i chi ddangos y canlynol:

 • eich bod wedi sefydlu partneriaeth sydd â chysylltiadau cryf yn y gymuned yr ydych yn bwriadu gweithio ynddi
 • partneriaeth sydd â'r profiad i helpu pobl ifanc yn eich cymuned i gael gyrfa werdd
 • syniad prosiect sy'n bodloni canlyniadau ein rhaglen yn gryf. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut i ysgrifennu eich canlyniadau ar ein tudalen cyngor ychwanegol.
 • tystiolaeth gref bod y prosiect hwn yn ategu gwasanaethau presennol a gwasanaethau’r dyfodol a’i fod yn llenwi bwlch
 • eich bod eisoes wedi ymgysylltu â phobl ifanc o'n grwpiau targed yn ogystal â'u teuluoedd, a darparwyr gwasanaeth eraill.

Gallwch ofyn am grant datblygu o £300 hyd at £25,000 yn eich ffurflen mynegi diddordeb

Os ydych yn cael eich gwahodd i’r cam nesaf, bydd y grant hwn yn eich helpu i archwilio eich syniad ymhellach gyda’ch partneriaid.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich ffurflen mynegi diddordeb yw 5yp ar ddydd Mawrth 30 Ebrill 2024.

Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen mynegi diddordeb, byddwn yn:

 • anfon e-bost atoch i roi gwybod i chi ein bod wedi ei derbyn
 • ei hadolygu ac efallai’n cysylltu â chi i drafod eich syniad yn fanylach
 • gwneud ein gwiriadau diogelwch - gallwch ddysgu rhagor am y gwiriadau a wnawn
 • anelu at ddweud wrthych os ydych wedi cyrraedd y cam nesaf erbyn dydd Mercher 31 Gorffennaf 2024.

Os byddwn yn eich gwahodd i gam dau, byddwn yn gofyn i chi roi rhagor o wybodaeth i ni

Mae'r ail gam yn cynnwys:

 • ffurflen gais – mae’r ffurflen hon yn dweud wrthym am eich sefydliad
 • cynllun prosiect – mae hwn yn dweud wrthym am eich cynnig a sut y byddwch yn ei reoli a’i gyflawni. Byddwn yn rhoi cyngor ychwanegol os cewch eich gwahodd i'r cam nesaf
 • cyllideb prosiect – mae hwn yn dweud wrthym faint fydd eich prosiect yn ei gostio a faint ohono yr hoffech i ni ei ariannu
 • cynllun gweithredu amgylcheddol – mae hwn yn dweud wrthym sut fydd eich prosiect yn amgylcheddol gynaliadwy. Dysgwch ragor am greu cynllun gweithredu amgylcheddol ar ein gwefan.
 • cyfrifon blynyddol eich sefydliad (neu frasamcan 12 mis ar gyfer sefydliadau newydd)
 • cytundeb partneriaeth drafft – efallai y bydd gennych fwy nag un cytundeb.

Os nad ydych yn elusen efallai y bydd angen i chi anfon y canlynol atom hefyd:

 • dogfen lywodraethol eich sefydliad.

Rhaid i chi wario eich grant datblygu ac anfon eich ffurflen gais cam dau atom erbyn 5yp ar ddydd Mawrth 14 Ionawr 2025.

Byddwn yn anfon ein penderfyniad am eich cais dros e-bost erbyn dydd Llun 31 Mawrth 2025

Os na fyddwch yn llwyddiannus, byddwn yn rhannu ein rhesymau dros hynny.

Pwy sy’n gallu ymgeisio a pheidio

Pwy sy’n gallu ymgeisio

Rhaid i chi weithio mewn partneriaeth

Byddwn ond yn ariannu prosiectau lle mae partneriaeth o sefydliadau yn cydweithio i gynllunio a chyflawni prosiect.

Gyda’ch gilydd, bydd gan eich partneriaeth yr arbenigedd a’r profiad cywir i baratoi a chefnogi pobl ar gyfer gyrfaoedd gwyrdd. Mae hyn yn cynnwys eu helpu i ddatblygu hyder a sgiliau emosiynol, cael profiad gwaith a lleoliadau gwaith.

Gall sefydliadau perthnasol fod yn:

 • cael eu harwain gan ddefnyddwyr neu’n arbenigo mewn cefnogi pobl ifanc anabl neu bobl ifanc o gymunedau ethnig leiafrifol
 • arbenigwyr mewn lleoliadau gwaith cyflogedig
 • arbenigwyr mewn datblygiad a hyfforddiant sgiliau. Gallai hyn cynnwys cymwysterau a chefnogaeth ffurfiol wrth ddatblygu eu hyder a’u lles emosiynol
 • cyflogwyr sy’n cynnig swyddi gwyrdd
 • sefydliadau sydd wedi’u cysylltu’n dda â’r gymuned, gwasanaethau a chyflogwyr eraill
 • sefydliadau sy’n gweithio yn yr economi werdd ac sydd â gwybodaeth arbenigol
 • sefydliadau sy’n gallu gwneud gwaith ymchwil a gwerthuso eich prosiect
 • sefydliadau sydd â phrofiad o farchnata, cyfathrebu, creu polisïau a dylanwadu
 • sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau arbenigol a fyddai’n ategu neu’n cefnogi eich prosiect, megis gwasanaethau iechyd meddwl, tai a phrawf.

Mae croeso i sefydliadau partner o bob sector a gallant weithio’n lleol, yn rhanbarthol neu ledled Cymru.

Mae’n rhaid i’r sefydliad arweiniol, sy’n cyflwyno’r cais ar ran y bartneriaeth, fod yn un o’r canlynol wedi’i leoli yn y DU:

 • elusen gofrestredig
 • sefydliad gwirfoddol neu gymunedol
 • sefydliad elusennol corfforedig (CIO)
 • cymdeithas gydweithredol (os oes ganddi gymal nid-er-elw)
 • cwmni cyfyngedig trwy warant (os oes ganddo gymal di-elw)
 • cwmni buddiannau cymunedol (CIC)
 • cymdeithas budd cymunedol.

Os ydym yn penderfynu ariannu eich prosiect, bydd y sefydliad arweiniol yn sicrhau bod y prosiect a’i bartneriaid yn bodloni telerau ac amodau’r grant. Bydd y sefydliad arweiniol yn rhoi diweddariadau cynnydd i ni, yn cyfathrebu â ni am unrhyw broblemau yn ymwneud â’r prosiect ac yn derbyn y taliad ar ran y bartneriaeth.

Rhaid i chi ddefnyddio cytundeb partneriaeth

Gofynnwn am gytundebau partneriaeth gan y rhai a fydd yn helpu rheoli'r prosiect neu’n defnyddio ein grant i gyflawni'r prosiect.

Gallwch ddefnyddio ein templed cytundeb partneriaeth.

Rhaid i chi hefyd ddweud wrthym am sefydliadau eraill a allai fod yn gysylltiedig mewn ffyrdd eraill megis sefydliadau y gallwch atgyfeirio iddynt neu dderbyn atgyfeiriadau ganddynt.

Mae angen o leiaf 3 aelod bwrdd neu bwyllgor arnoch sy'n 18 oed neu'n hŷn ac nad ydynt yn perthyn

Gall perthyn olygu:

 • yn perthyn trwy briodas
 • mewn partneriaeth sifil â’i gilydd
 • mewn perthynas hirdymor â'i gilydd
 • yn perthyn trwy bartner hirdymor
 • yn cyd-fyw â’i gilydd yn yr un cyfeiriad
 • yn perthyn trwy waed.

Rhaid i bob cwmni sy'n ymgeisio fod ag o leiaf dri chyfarwyddwr nad ydynt yn perthyn yn unrhyw un o'r ffyrdd hyn. Mae hyn yn berthnasol i gwmnïau sydd hefyd wedi'u cofrestru fel elusennau.

Pwy na all ymgeisio

Ni allwn dderbyn ceisiadau pan fydd yr ymgeisydd arweiniol yn:

 • unigolyn neu’n unig fasnachwr
 • grŵp sy’n gwneud elw
 • ymgeisio ar ran sefydliad arall
 • sefydliad sydd heb ei sefydlu yn y DU.
Y prosiectau rydym yn eu hariannu

Gallwn ariannu prosiectau a fydd yn rhedeg am tua 5 mlynedd. Gallwn ariannu rhan o'ch prosiect neu'ch prosiect cyfan. Rydym yn croesawu amrywiaeth o geisiadau a all amrywio o ran nifer y bobl ifanc i’w cefnogi, yr ardal ddaearyddol a’r swm y gofynnir amdano.

I gael cyllid rhaid i'ch prosiect:

 • helpu pobl ifanc anabl a phobl ifanc o gymunedau ethnig leiafrifol i gael gyrfaoedd gwyrdd. Gallai hyn gynnwys datblygu sgiliau, profiad gwaith gwirfoddol a chyflogedig, a chyflogaeth mwy hirdymor.
 • cynyddu ymwybyddiaeth pobl ifanc o yrfaoedd gwyrdd
 • sicrhau bod cyflogwyr mewn sefyllfa dda i gefnogi pobl ifanc anabl a phobl ifanc o gymunedau ethnig leiafrifol
 • cynllunio i rannu eich dysgu a'ch cyflawniadau i godi ymwybyddiaeth a dylanwadu ar bolisi ac arferion. Efallai y byddwn yn gofyn i rywfaint o ddata gael ei gasglu mewn ffordd gyson. Byddwn yn darparu canllawiau i'ch helpu i wneud hyn.

Rydym ni'n galw'r rhain yn 'ganlyniadau' ariannu, neu'r newidiadau yr ydym ni eisiau i'r prosiectau a ariennir gennym eu gwneud.

Hoffem ariannu prosiectau sy'n cefnogi grwpiau penodol o bobl ifanc

Mae’n rhaid i'ch prosiect:

 • weithio gyda phobl ifanc anabl neu bobl ifanc o gymunedau ethnig leiafrifol neu’r ddau ohonynt. Dylent fod ynghlwm â helpu gyda dyluniad, darpariaeth a gwerthusiad y prosiect.
 • ymrwymo i gydraddoldeb rhywedd, gyda hanner y bobl yr ydych yn eu cefnogi yn nodi eu bod yn fenywod
 • canolbwyntio ar fuddio pobl sy’n byw yng Nghymru
 • gweithio ar draws rhanbarth – er enghraifft, dwy ardal awdurdod lleol neu ragor
 • bod ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 30 oed. Gall helpu pobl sy’n iau nag 16 oed fod yn rhan o'ch prosiect ond ni ddylai hyn fod yn ffocws iddo.

Beth rydym yn ei olygu trwy anabl

Trwy anabl, rydym yn golygu person sydd â chyflwr iechyd corfforol, niwroddatblygiadol, gwybyddol neu feddyliol sy’n cyfyngu’n sylweddol ar agweddau o’u bywyd bob dydd neu eu symudedd.

Beth rydym yn ei olygu trwy gymunedau ethnig leiafrifol

Rydym yn cynnwys Sipsiwn, Roma, teithwyr, pobl â statws ffoadur a phobl sy'n ceisio lloches. Gallwch ddysgu rhagor am bobl sy’n ceisio lloches a’u caniatâd i weithio a gwirfoddoli ar wefan GOV.UK.

Dylai eich prosiect gynnwys pobl ifanc sydd bellaf o’r farchnad lafur

Mae hyn yn golygu cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau niferus i gyflogaeth, fel:

 • iechyd meddwl neu gorfforol isel
 • hunan-barch a hyder isel
 • cyrhaeddiad addysgol isel
 • camddefnyddio sylweddau
 • digartrefedd
 • cofnodion troseddol
 • profiad o drawma yn ystod plentyndod
 • y rhai sydd wedi cael profiad o ofal awdurdod lleol.

Nid yw’r cyllid hwn ar gyfer cefnogi pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (a elwir yn Saesneg weithiau yn NEETs) yn unig. Ond rydym yn disgwyl i ymgeiswyr adnabod a gweithio gyda'r rhai sydd â'r angen mwyaf am gymorth. Mae’n iawn os yw pobl ifanc wedi cael cymorth gan wasanaethau eraill yn flaenorol.

Rydym yn deall y bydd darparu cymorth ychwanegol yn gofyn am fwy o adnoddau ac yn golygu gweithio gyda llai o bobl ifanc.

Hoffem ariannu prosiectau sy'n ategu gwasanaethau a gweithgareddau presennol ac yn y dyfodol

Gwyddom fod gwasanaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol eraill yn bodoli ar gyfer pobl ifanc ledled Cymru. Mae’n rhaid i'ch prosiect ddangos dealltwriaeth gref o sut yr ydych yn ategu'r hyn sydd eisoes ar gael ac yn llenwi bwlch.

Fel rhan o hyn, rydym yn disgwyl y byddwch yn meithrin perthnasoedd i hwyluso atgyfeiriadau i wasanaethau eraill a ganddynt. Mae enghreifftiau o wasanaethau eraill yn cynnwys cyngor gyrfaoedd, gwasanaethau lleoliadau gwaith eraill, darparwyr addysg, gwasanaethau cymorth eraill i bobl ifanc a chanolfannau gwaith.

Rydym ni’n disgwyl ariannu tri neu bedwar prosiect i gyd

Byddwn yn ceisio cefnogi pobl ifanc mewn cymunedau trefol a gwledig. Gall cymunedau gwledig a threfol fod yn wahanol o ran eu dull. Er enghraifft, efallai y bydd gan gymunedau gwledig fwy o heriau o ran argaeledd swyddi a theithio.

Rhaid i bob prosiect gael ei redeg gan bartneriaeth o sefydliadau

Byddwn ond yn ariannu prosiectau lle mae partneriaeth o sefydliadau yn cydweithio i gynllunio a chyflawni prosiect. Gyda’i gilydd, bydd gan eich partneriaeth yr arbenigedd a’r profiad cywir i baratoi a chefnogi pobl ifanc ar gyfer gyrfaoedd gwyrdd. Mae hyn yn cynnwys eu helpu i ddatblygu hyder a sgiliau emosiynol, cael profiad gwaith a lleoliadau gwaith.

Gall sefydliadau perthnasol gynnwys sefydliadau:

 • a arweinir gan ddefnyddwyr neu sy’n arbenigo mewn cefnogi pobl ifanc anabl neu bobl ifanc o gymunedau du, Asiaidd, ethnig leiafrifol
 • sy’n arbenigwyr mewn lleoliadau gwaith cyflogaeth
 • sy’n arbenigwyr mewn datblygu sgiliau a hyfforddiant. Gallai hyn gynnwys cymwysterau ffurfiol a chymorth i ddatblygu eu hyder a'u lles emosiynol
 • sy’n gyflogwyr gwyrdd
 • sydd â chysylltiadau da â'r gymuned, gwasanaethau a chyflogwyr eraill
 • sy’n gweithio yn yr economi werdd ac yn meddu ar wybodaeth arbenigol
 • sy’n gallu gwneud gwaith ymchwil a gwerthuso eich prosiect
 • sydd â phrofiad o farchnata, cyfathrebu, llunio polisïau a dylanwadu
 • sy’n darparu gwasanaethau arbenigol a fyddai’n ategu neu’n cefnogi eich prosiect fel gwasanaethau iechyd meddwl, tai a phrawf.

Pethau y mae'n rhaid i chi eu dangos i gael cyllid

Bydd rhaid i chi ddangos y canlynol i ni:

 • bod gan eich sefydliad a'ch partneriaid gysylltiadau da a bod y cymunedau yr ydych am weithio gyda nhw yn ymddiried ynddynt
 • eich bod yn gallu dangos eich bod wedi gweithio gyda phobl ifanc, cyflogwyr, addysgwyr a gwasanaethau eraill i ddatblygu eich syniadau. Mae'n rhaid eich bod hefyd wedi meddwl am sut y gallwch gefnogi pobl ifanc, pa bynnag lwybr y maent yn ei ddewis i gael swydd werdd.

Mae pobl ifanc o'r grwpiau yr ydych yn bwriadu eu targedu wedi helpu i ddylunio'ch prosiect

Byddan nhw hefyd yn ymwneud â'i gyflwyno a'i werthuso.

Mae'r gefnogaeth i bobl ifanc o ansawdd uchel, yn bwrpasol a byddwch yn gweithio ar gyflymder y person ifanc

Rhaid i chi helpu pobl ifanc i ddatblygu eu hyder a rhaid i chi amddiffyn eu lles emosiynol. Fel hyn, byddwch yn sicrhau bod pobl ifanc yn cael y profiad a'r canlyniad gorau posibl. Byddwch yn darparu cymorth cyn cyflogaeth, yn ystod ac ar ôl cyflogaeth. Byddwch hefyd yn bwriadu gweithio gydag eraill sydd eisoes yn cefnogi'r person ifanc. Er enghraifft, eu rhieni, gofalwyr a gweithwyr cymdeithasol. Byddwch yn mynd i’r afael â rhwystrau unigryw i gyfranogiad i’r rheiny sy’n hunan-nodi fel menywod.

Dyma fideo YouTube gan Engage to Change sydd ag enghraifft o arwain pobl ifanc.

Byddwch yn bodloni safonau cyflogaeth cenedlaethol

Bydd prosiectau'n bodloni Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Cyflogaeth Gyda Chefnogaeth (NOS). Byddwch yn sicrhau y bydd gan bob person ifanc fynediad at hyfforddwr swydd neu fentor i gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

Bydd eich prosiect yn paratoi pobl ifanc ar gyfer gwaith

Gallai hyn gynnwys datblygu sgiliau a phrofiad gwaith di-dâl. Gall pob person ifanc wneud lleoliad gwaith cyflogedig am hyd at 12 mis os mai dyna sy'n gweithio iddyn nhw.

Bydd profiad gwaith a lleoliadau gwaith yn addas ar gyfer dyheadau'r person ifanc, a gallant roi cynnig ar fwy nag un lleoliad. Bydd y prosiect yn annog cyflogwyr i barhau i gyflogi’r person ifanc ar ôl i’r lleoliad ddod i ben, lle bynnag y bo modd. Rhaid i'ch prosiect fonitro taith y person ifanc am o leiaf 6 mis ar ôl y lleoliad.

Rydych yn deall sefyllfa bresennol a dyfodol yr economi yn eich rhanbarth

Er enghraifft, bydd angen i chi ddangos eich bod yn gwybod am ddatblygiadau presennol a dyfodol o ran sgiliau a chyflogaeth yn yr economi werdd. Mae hyn yn cynnwys y gallu i feithrin cysylltiadau cryf â chyflogwyr a byddwch yn eu helpu i ddeall anghenion y person ifanc yn well a sut i addasu i'w cefnogi.

Bydd eich prosiect yn meithrin dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o sgiliau'r dyfodol a phosibiliadau swyddi gwyrdd

Bydd ganddo gynllun ymgysylltu rhagweithiol i helpu mwy o bobl ifanc i ystyried gyrfaoedd gwyrdd. Disgwyliwn hefyd y byddwch yn cynnig achrediad ar gyfer cyrsiau y mae pobl ifanc yn eu gwneud, er mwyn sicrhau bod cyflogwyr yn cydnabod ac yn deall y sgiliau.

Bydd eich prosiect yn cael ei gyflwyno'n ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg

Bydd angen i chi hefyd sicrhau bod eich holl weithgareddau ar gael i'ch cymuned yn y ddwy iaith. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein canllawiau ar reoli eich prosiect yn ddwyieithog neu cysylltwch â’r Tîm Iaith Gymraeg drwy anfon e-bost at cymorth.cymraeg@cronfagymunedolylg.org.uk

Dylech sicrhau bod eich cyllideb arfaethedig yn cynnwys costau ar gyfer cyflwyno eich prosiect yn ddwyieithog, megis costau cyfieithu. Efallai y bydd angen i chi ystyried ffyrdd eraill hefyd i gyrraedd eich cynulleidfa darged. 

Bydd gan eich prosiect bolisi gweithredol ar waith i gadw pobl yn ddiogel

Gan y bydd eich prosiect yn gweithio gyda phobl ifanc, bydd angen i chi gael polisi ar waith sy'n esbonio sut y byddant yn ddiogel, gan gynnwys asesiadau risg, hyfforddiant ac unrhyw beth arall sydd ei angen. Mae gan wefan NCVO wasanaethau cyngor a gwybodaeth am ddiogelu plant.

Os ydych yn cael cyllid bydd angen i chi ddilyn ein polisi ar ddiogelu plant ac oedolion sy'n wynebu risg.

Byddwch yn cyfyngu’r effaith ar yr amgylchedd

Hoffem ariannu prosiectau a fydd yn sicrhau bod eu prosiect yn cael ei ddarparu mewn ffordd sy’n lleihau allyriadau carbon a’r effaith ar fyd natur. Darllenwch ein canllawiau ar gyfer lleihau eich ôl-troed carbon.

Byddwch yn bodloni rheolau Rheoli Cymorthdaliadau

Mae ein grantiau yn dod o gronfeydd cyhoeddus a gofynnir i geisiadau llwyddiannus gydymffurfio ag Ymrwymiadau Rheoli Cymorthdaliadau Rhyngwladol y DU (Saesneg). Dylech geisio cyngor cyfreithiol annibynnol os oes angen rhagor o gyngor arnoch.

Enghreifftiau o brosiectau yr ydym wedi'u hariannu o'r blaen

Yn ogystal â ffynonellau eraill, mae Camau Cynaliadwy Cymru – Gyrfaoedd Gwyrdd wedi dysgu o raglenni eraill yr ydym wedi’u hariannu o’r blaen, gan gynnwys:

Ar beth y gallwch chi wario arian

Yr hyn y gallwn ei ariannu i’ch helpu i ddatblygu eich syniad (cam 1)

Rydym yn cynnig grant datblygu er mwyn i chi allu datblygu eich syniad ymhellach.

Hoffem ariannu cefnogaeth ystyriol, o ansawdd uchel i bobl ifanc dros nifer o flynyddoedd. Credwn y bydd angen amser ar ymgeiswyr i ystyried y ffordd fwyaf effeithiol o gyflawni hynny.

Gallwch ymgeisio am £300 hyd at £25,000 i ddatblygu eich cais llawn.

Gallai’r cyllid hwn dalu am bethau fel:

 • amser staff
 • mwy o sesiynau ymgysylltu gyda phobl ifanc ac eraill yn y gymuned
 • cynnal cyfarfodydd partneriaeth.

Byddwn yn eich talu ymlaen llaw, ar ôl i chi dderbyn ein telerau ac amodau.

Nid oes rhaid i chi ofyn am grant datblygu, ond mae'n rhaid i chi gwblhau ffurflen mynegi diddordeb hyd yn oed os nad ydych yn ymgeisio am grant datblygu.

Pa gostau prosiect y gallwn eu hariannu (cam 2)

Gallwn ariannu prosiectau a fydd yn rhedeg am tua 5 mlynedd. Gallwn ariannu rhan o'ch prosiect neu'ch prosiect cyfan. Rydym yn croesawu amrywiaeth o geisiadau a all amrywio o ran nifer y bobl ifanc i’w cefnogi, yr ardal ddaearyddol a’r swm y gofynnir amdano.

Os gwahoddir eich partneriaeth i ymgeisio ar gyfer cam dau, byddwn yn gofyn i chi ddweud wrthym beth yw costau eich prosiect. Gall y costau hyn gynnwys:

 • costau hyfforddiant neu leoliad gwaith pobl ifanc a allai gynnwys cyflog – rydym yn annog pob sefydliad i dalu’r cyflog byw gwirioneddol
 • treuliau i bobl ifanc deithio i’r gweithle ac yn ôl neu hyfforddiant ac eitemau o ddillad nad ydynt fel arfer yn cael eu darparu gan y cyflogwr
 • hyfforddiant i staff a chyflogwyr
 • talu am staff prosiect fel cymorth hyfforddwr swydd*
 • gorbenion
 • meddalwedd a seilwaith gwefannau
 • marchnata a chyfathrebu
 • eitemau bach o gyfarpar, fel cyfrifiaduron
 • costau monitro a gwerthuso
 • cyfieithu Cymraeg
 • ffioedd proffesiynol a chyfreithiol
 • cerbydau trydan - darllenwch ein canllawiau am ragor o wybodaeth.

Efallai y bydd cyllid ar gael ar gyfer rhai costau drwy'r cynllun Mynediad i Waith

Efallai y bydd y Cynllun Mynediad i Waith yn gallu cynnig cymorth penodol ar gyfer lleoliadau gwaith rhai pobl ifanc. Yn yr achos hwn, byddem yn disgwyl i’r person ifanc ymgeisio i’r cynllun hwnnw am gyllid yn gyntaf, gyda chymorth y cyflogwr neu’r hyfforddwr swydd. Os caiff eu cais ei wrthod neu os oes angen cymorth manylach, efallai y byddwn yn ystyried ei ariannu. Mae cyngor ar gael yma ar wefan Mynediad i Waith Llywodraeth y DU.

Ni allwn ariannu:

 • costau i gefnogi pobl ifanc sydd eisoes yn cymryd rhan mewn rhaglenni cyflogaeth eraill
 • alcohol
 • gwneud elw
 • TAW y gellir ei hadennill
 • gweithgareddau sy’n disodli cyllid y llywodraeth. Cyn i chi ymgeisio, dylech ymchwilio i ba gymorth sydd eisoes ar gael.
 • gweithgareddau gwleidyddol neu grefyddol
 • talu rhywun arall i ysgrifennu eich cais.

Cysylltwch â ni

I gael cymorth neu gyngor gallwch: