The People’s Projects

Silverline Memories

Pleidlais gyhoeddus ar draws y Deyrnas Unedig sy'n rhoi cyfle i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol a'r cyhoedd ddweud eu dweud am ddyfarnu grantiau Loteri Genedlaethol. Mae'n gyfle i fudiadau ar draws y Deyrnas Unedig dderbyn grant Loteri Genedlaethol pellach.

Ardal
Ledled y DU
Maint yr ariannu
hyd at £50,000
Cyfanswm ar gael
£3 miliwn
Terfyn amser ymgeisio

Trwy wahoddiad yn unig

Beth yw amcan y rhaglen?

Mae Prosiectau'r Bobl yn rhoi cyfle i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ddweud eu dweud am sut y dylid gwario arian y Loteri Genedlaethol.

Rydym wedi dod ynghyd gydag ITV, STV, UTV a'r Loteri Genedlaethol i ddathlu rhai o'r prosiectau anhygoel a ariannwyd trwy ein rhaglenni grantiau bach. Mae cyfran o hyd at £3 miliwn ar gael gan y Loteri Genedlaethol, i'w penderfynu trwy bleidlais gyhoeddus.


Sut mae'n gweithio?

Gall mudiadau ymgeisio i Brosiectau'r Bobl ar-lein, wedyn mae cyfle gan y prosiectau sydd ar y rhestr fer i fod yn rhan o ddarllediad teledu a phleidlais gyhoeddus.

Gwahoddir ymgeiswyr i ddweud wrthym beth maent wedi'i gyflawni gyda'u grantiau diweddar a sut y byddent yn defnyddio grant gwerth hyd at £50,000 i ddatblygu eu gwaith o adeiladu cymunedau cryfach. Rydym yn chwilio am brosiectau ysbrydoliaethus sy'n dod â phobl ynghyd ac yn gwneud eu cymuned yn lle cryfach a hapusach.

Bydd pob prosiect ar y rhestr fer yn cydweithio ag ITV, STV neu UTV i greu ffilm fer a fydd yn ymddangos ar y teledu, gan annog pobl i gefnogi eu prosiect a bachu pleidleisiau fel rhan o'u hymgyrch.

Ym mis Ebrill 2019, bydd y prosiectau ar y rhestr fer yn ymddangos ar y teledu, wedi'i ddilyn gan bleidlais gyhoeddus ym mhob rhanbarth. Bydd y prosiectau gyda'r nifer uchaf o bleidleisiau'n sicrhau grant gan y Loteri Genedlaethol.

Pwy all ymgeisio?

Mae Prosiectau'r Bobl yn agored dim ond i brosiectau sydd wedi derbyn grant bach o £10,000 neu lai trwy Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol.

Yn Lloegr, mae'n rhaid bod mudiadau wedi derbyn grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Yng Nghymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon, mae'n rhaid bod mudiadau wedi derbyn grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Os yw eich prosiect yn gymwys, byddwn yn gyrru e-bost atoch yn uniongyrchol gyda manylion sut i ymgeisio.

Cysylltu â ni

Os nad ydych yn clywed oddi wrthym ond yn teimlo y dylech fod, cysylltwch â ni yn cymru@cronfagymunedolylg.org.uk neu ffoniwch ein tîm cymorth ar 0300 123 0735.

Gall defnyddwyr cyfnewid testun ffonio ni ar 18001 plws 0300 123 0735.

Arweiniad ar ymgeisio i Brosiectau'r Bobl

Adnoddau digidol

Rydym wedi creu nifer o nifer o ddeunyddiau â'n brand arnynt y gallwch eu defnyddio i helpu hyrwyddo'ch prosiect ac annog pleidleisiau.

Sgroliwch i lawr i ddod o hyd i'ch gwlad, lawrlwythwch y deunyddiau ac yna dosbarthwch a dangoswch nhw mor eang â phosib ar-lein ac yn eich ardal leol. Mae llyfrgelloedd, siopau papur newydd a chanolfannau hamdden yn lleoedd da fel y gall mwy o bobl weld beth mae eich prosiect yn ei wneud!

Noder bod yn rhaid i chi beidio â hysbysebu eich bod yn rhan o Brosiectau'r Bobl cyn dydd Iau 28 Mawrth 2019. Mae hyn yn cynnwys peidio â dosbarthu taflenni, uwchlwytho i gyfryngau cymdeithasol, siarad â'r cyfryngau neu osod posteri cyn 28 Mawrth 2019.

Cymru (Dwyieithog)

Deunyddiau hyrwyddo

Cyfryngau cymdeithasol

Logo

Gwybodaeth ddefnyddiolo