Prosiectau’r Bobl

Family Chances

Mae’r rhaglen hon ar gau i geisiadau newydd


Rydym ni’n ôl gyda’r Loteri Genedlaethol, ITV, UTV ac, am y tro cyntaf eleni, y Sunday Mail. Rydym ni’n cynnig y cyfle i sefydliadau cymunedol ymgeisio am gyllid hyd at £70,000.

Yn dilyn ymgyrch genedlaethol, bydd yr enillwyr yn cael eu penderfynu arnynt trwy bleidlais gyhoeddus. Y syniad yw rhoi cyfle i chwaraewyr y Loteri a’r cyhoedd i benderfynu sut y mae arian y Loteri Genedlaethol yn cael ei wario.

Rydym ni’n chwilio am brosiectau sy’n:

 • dod â phobl ynghyd ac yn meithrin perthnasoedd cryf mewn cymunedau ac ar eu traws
 • gwneud cymunedau’n gryfach ac yn fwy cynhwysol
 • helpu pobl neu gymunedau i ddatblygu’r sgiliau a’r galluedd sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu huchelgeisiau
 • ymgysylltu’r bobl yr ydych chi’n eu cefnogi yn nyluniad, datblygiad a darpariaeth eich prosiect
 • cefnogi pobl i greu newid ystyrlon yn eu cymuned leol neu ei helpu i ffynnu
 • helpu pobl a chymunedau gysylltu trwy ymgysylltu â byd natur
 • meithrin cysylltiadau ar draws gwahanol ddiwylliannau, cymunedau, neu’r ddau ohonynt.

Rydym ni’n chwilio am syniadau creadigol gan sefydliadau sydd eisoes wedi gwneud gwaith da yn eu cymuned leol. Byddwn ni’n blaenoriaethu sefydliadau llai gyda throsiant blynyddol o dan £500,000.

Byddwn ni’n dyfarnu grantiau hyd at £70,000 i 57 o enillwyr ledled y DU. Byddwn ni’n cynnig grantiau hyd at £10,000 i hyd at 38 o sefydliadau eraill.

Mae hwn yn gyfle cyffrous, ond bydd angen amser ac ymrwymiad dros sawl mis er mwyn i’ch prosiect gael y pleidleisiau sydd eu hangen arnynt i ennill. Cyn i chi benderfynu ymgeisio, ystyriwch a ydych chi’n hapus i gynnal ymgyrch gyhoeddus a allai dod â llawer o gyhoeddusrwydd i’ch prosiect. Byddwn ni’n cynnig cefnogaeth a hyfforddiant am ddim i’ch helpu i wneud hyn.

Gwyliwch fersiwn Iaith Arwyddion Prydain o’n cyflwyniad i Brosiectau’r Bobl gyda throslais Saesneg ac is-deitlau (YouTube):

Ardal
Ledled y DU
Yn addas ar gyfer
sefydliadau gwirfoddol a chymunedol
Maint yr ariannu
hyd at £70,000 dros 12 mis
Cyfanswm ar gael
Hyd at £4.37 miliwn
Terfyn amser ymgeisio

Ar gau i geisiadau newydd.

Sut i ymgeisio

Mae’r rhaglen hon ar gau i geisiadau newydd

Os yw’n anodd neu’n amhosibl i chi ymgeisio ar-lein

Gallwch gysylltu â ni os oes anghenion cyfathrebu gennych neu os yw’n anodd i chi gwblhau’r ffurflen. Gallwn ddarparu ffyrdd eraill i chi ddweud wrthym am eich syniad, megis:

 • fersiwn PDF o’r ffurflen gais
 • fersiwn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) o’r ffurflen gais a’r canllawiau.

Os oes angen cymorth arnoch

Gallwch chi:

Fideo Iaith Arwyddion Prydain: Sut i ymgeisio

Gwyliwch fersiwn Iaith Arwyddion Prydain o 'sut i ymgeisio' gyda throslais Saesneg ac is-deitlau (YouTube):

Beth sy’n digwydd ar ôl i ni dderbyn eich cais

Byddwn ni’n edrych ar eich syniad. Wrth i ni weithio ar eich cais, byddwn ni’n cynnal gwiriadau diogelwch. Gallwch ddysgu rhagor am y gwiriadau a wnawn.

Byddwn ni’n rhoi hyd at 95 o geisiadau ar y rhestr fer ac yn dewis trawsdoriad cytbwys ledled y DU.

Os byddwn ni’n rhoi eich cais ar y rhestr fer, byddwch chi’n cymryd rhan mewn ymgyrch gyhoeddus. Byddwch chi’n gweithio ag ITV, UTV neu’r Sunday Mail yn Yr Alban i hyrwyddo eich prosiect. Yna, bydd y cyhoedd yn pleidleisio dros eu hoff brosiectau. Bydd y pleidleisiau’n cau ar ddiwedd mis Mai 2023.

Bydd ITV, UTV a’r Sunday Mail yn cyhoeddi’r canlyniadau a bydd hyd at 57 o enillwyr ledled y DU. Mae pob enillydd yn derbyn grant hyd at £70,000. Byddwn ni’n cynnig grant hyd at £10,000 i hyd at 38 o sefydliadau eraill. Os ydych chi’n derbyn grant, bydd 12 mis gennych i’w wario.

Beth sy’n digwydd a phryd

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau cam cyntaf oedd hanner dydd ar Ddydd Gwener 7 Hydref 2022.

Dyma’r dyddiadau pwysig os gwnaethoch chi ymgeisio:

 • Erbyn Dydd Gwener 21 Hydref 2022: byddwn ni’n dweud wrthych os ydym wedi rhoi eich cais ar y rhestr fer ac yn gofyn am ragor o wybodaeth am eich prosiect os oes ei hangen arnom.
 • Dydd Gwener 18 Tachwedd 2022: y dyddiad cau i anfon unrhyw wybodaeth ychwanegol am eich prosiect y gofynnir amdani.
 • Dydd Gwener 13 Ionawr 2023: byddwn ni’n dweud wrthych os yw eich prosiect ar ein rhestr fer.
 • Ionawr - Chwefror 2023: rydym ni’n darparu cefnogaeth a hyfforddiant am ddim ynghylch bod ar y teledu neu yn y papur newydd.
 • Chwefror – Ebrill 2023: rydych chi’n gweithio â phartner i greu ymgyrch gyhoeddus.
  • Mae ITV neu UTV yn ffilmio prosiectau ar y rhestr fer yn Lloegr, Cymru, Gogledd Iwerddon a rhannau o’r Alban.
  • mae’r Sunday Mail yn gweithio ar erthyglau papur newydd a fideos ar-lein gyda phrosiectau eraill ar y rhestr fer yn Yr Alban.
 • Mai 2023: mae eich ymgyrch am gefnogaeth ar waith ar yr un adeg â’r bleidlais gyhoeddus
 • Mai neu Fehefin 2023: Mae ITV, UTV a’r Sunday Mail yn cyhoeddi’r enillwyr.

Sut fyddwn ni’n eich helpu i baratoi ar gyfer y bleidlais gyhoeddus

Os yw eich prosiect yn cael ei roi ar y rhestr fer, byddwch chi’n cymryd rhan mewn ymgyrch cyfryngau i gael pleidleisiau cyhoeddus. Byddwn ni’n cynnig cymorth a hyfforddiant am ddim i’ch helpu i greu eich ymgyrch a pharatoi ar gyfer y bleidlais. Dylech fod ar gael i roi amser i’ch ymgyrch rhwng mis Ionawr a mis Mai 2023.

Os yw eich prosiect yn:

Lloegr, Cymru neu Ogledd Iwerddon

 • byddwn ni’n ymweld â’r prosiectau ar y rhestr fer i greu ffilm fer a fydd yn cael ei dangos ar newyddion lleol ITV neu UTV
 • bydd y tri phrosiect ym mhob un o’r ardaloedd newyddion rhanbarthol ITV ac UTV gyda’r mwyaf o bleidleisiau yn cael hyd at £70,000.

Rhannau o’r Alban sy’n derbyn ITV Border – megis Dumfries a Galloway neu Ororau’r Alban

Yn eich cais, byddwn ni’n gofyn i chi ddewis rhwng cynnal eich ymgyrch gydag ITV Border neu’r Sunday Mail

 • os ydych chi’n dewis ITV Border, byddwn ni’n ymweld â phrosiectau ar y rhestr fer i greu ffilm fer a fydd yn cael ei dangos ar newyddion lleol ITV Border
 • os fyddwch chi’n dewis y Sunday Mail, bydd y papur newydd yn cynnwys erthyglau a fideos ar-lein ar gyfer prosiectau ar y rhestr fer, gyda manylion pleidleisio
 • bydd y tri phrosiect gyda’r mwyaf o bleidleisiau yn cael hyd at £70,000.

Unrhyw ran arall o’r Alban

 • Bydd y Sunday Mail yn cynnwys straeon newyddion a fideos ar-lein ar gyfer pob prosiect ar y rhestr fer, gyda manylion pleidleisio
 • bydd y naw prosiect gyda’r nifer uchaf o bleidleisiau yn cael hyd at £70,000

Pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ymgeisio

Yn eich cais, dylech ddweud wrthym am y gwaith y byddwch yn ei wneud gyda’r cyllid hwn, a sut fydd hyn yn cefnogi eich cymuned.


Rydym ni’n gofyn i chi am wybodaeth am ba fath o brosiect yr hoffech ei wneud

Rydym ni’n gofyn i chi sut fydd eich prosiect yn bodloni’r meini prawf a restrir yn 'yr hyn rydym yn gobeithio ei ariannu'.

Gallwch ddweud hyn wrthym yn ysgrifenedig trwy ateb y cwestiynau yn y ffurflen gais, neu gallech greu fideo’n ateb y cwestiynau. Gall y fideo fod hyd at chwe munud o hyd.

Nid oes rhaid i’ch fideo gael ei greu’n broffesiynol ac ni fyddwn ni’n ei ddarlledu’n gyhoeddus. Er enghraifft, gallech recordio eich hun yn siarad am y prosiect gan ddefnyddio camera eich ffôn clyfar os yw hyn yn haws i chi nag ysgrifennu.

Rydym ni’n gofyn i chi pa un o’n partneriaid sy’n berthnasol i’ch ardal

Gallai hyn fod yn ardal newyddion ITV rhanbarthol, UTV, neu’r Sunday Mail yn Yr Alban.

Rydym ni’n gofyn i ddau berson gwahanol o’ch sefydliad i fod yn gysylltiadau i ni ar gyfer y prosiect:

 • dylai un person fod yn rhywun y gallwn siarad ag ef os oes gennym unrhyw gwestiynau am eich prosiect
 • dylai’r person arall fod yn uwch aelod o’ch sefydliad, a fydd yn gyfreithiol gyfrifol dros y cyllid.

Mae’n rhaid i’r ddau ohonynt fyw yn y DU.

Mae angen y canlynol arnom:

 • eu henwau
 • eu manylion cyswllt
 • eu cyfeiriadau cartref
 • eu dyddiadau geni.

Mae’n rhaid i’r ddau gyswllt gael cyfeiriadau e-bost gwahanol.

Bydd angen i chi roi gwybod i’r uwch gyswllt eich bod chi’n cynnwys eu gwybodaeth fel rhan o’r cais.

Ni all y ddau berson hyn fod:

 • yn perthyn i’w gilydd trwy waed
 • mewn partneriaeth sifil â’i gilydd
 • mewn perthynas hirdymor â’i gilydd
 • yn byw yn yr un cyfeiriad.

Rydym ni’n gofyn am enw cyfreithiol a chyfeiriad eich sefydliad, a pha fath o sefydliad ydyw

Sicrhewch fod y rhain yn gyfredol ac yn cyfateb ag unrhyw wybodaeth neu ddogfennau hunaniaeth y gofynnwn amdanynt. Mae’n bosibl nad yw ‘enw cyfreithiol’ eich sefydliad yr un peth â’ch enw o ddydd i ddydd. Eich enw cyfreithiol yw’r un sy’n cael ei ddangos ar eich dogfen lywodraethu (fel eich cyfansoddiad, gweithred ymddiriedolaeth, memorandwm neu erthyglau cymdeithasu).

Rydym ni’n gofyn am wybodaeth am gyfrifon eich sefydliad

Byddwn ni’n gofyn i chi anfon eich cyfrifon diweddaraf atom. Byddwn ni eisiau gwybod y dyddiad y mae eich cyfrifon yn dod i ben bob blwyddyn a faint o incwm sydd gennych.

Os nad oes cyfrifon blynyddol gennych oherwydd eich bod chi’n sefydliad newydd (llai na 15 mis oed), mae hynny’n iawn. Byddwn ni’n dal i edrych ar eich cais.

Byddwn ni hefyd yn gofyn i chi ddarllen a chytuno i’n telerau ac amodau

Gallwch ddarllen y telerau ac amodau.

Os nad ydych chi’n sicr am y math o bethau yr ydym ni’n gofyn amdanynt pan fyddwch chi’n ymgeisio

Anfonwch e-bost at cymru@cronfagymunedolylg.org.uk neu ffoniwch 0345 4 10 20 30.

Darllenwch ein Datganiad Diogelu Data i ddysgu sut rydym ni’n defnyddio’r data personol a roddwch i ni.

Bydd angen rhai manylion pellach arnom os byddwn ni’n mynd â’ch cais ymhellach

Byddwn ni’n rhoi gwybod i chi am ganlyniad eich cais erbyn Dydd Gwener 21 Hydref 2022.

Yna byddwn ni’n gofyn am ragor o fanylion am eich syniad prosiect

Ni fydd angen i chi gwblhau ffurflen gais arall, ond byddwn ni’n cysylltu â chi i ofyn unrhyw gwestiynau eraill sydd gennym am eich prosiect. Byddwn ni hefyd yn gofyn am ddadansoddiad cyllideb mwy manwl.

Byddwn ni’n gofyn am fanylion banc eich sefydliad a chyfriflen banc o’r tri mis diwethaf

Dim ond os oes gennych chi gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU y gallwn ni barhau â’ch cais.

Mae’n rhaid i’ch cyfrif hefyd:

 • gael ei amddiffyn gan y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol (FSCS)
 • fod yn enw cyfreithiol eich sefydliad
 • gael ei reoli gan o leiaf dau berson digyswllt.

Mae angen i chi:

 1. gael cyfrif banc sy’n bodloni ein rheolaethau ariannol a chanllawiau llywodraethu ariannol.
 2. rhoi cyfriflen banc i ni sy’n dangos:
 • enw’r banc
 • logo’r banc
 • enw cyfreithiol eich sefydliad
 • y cyfeiriad yr anfonir y cyfriflenni ato
 • rhif y cyfrif a’r cod didoli
 • dyddiad y gyfriflen.

Byddwn ni’n gofyn am eich cyfriflen banc fel ffeil ddigidol neu lun. Dyma lun o’r math o gyfriflen banc yr ydym yn chwilio amdano (PDF, 325 KB).

Os ydych wedi agor cyfrif banc newydd o fewn y tri mis diwethaf

Gallwch roi llythyr croeso gan y banc i ni yn hytrach na chyfriflen. Mae’n rhaid i’r llythyr ddangos dyddiad agor y cyfrif a holl fanylion y cyfrif.

Os na allwch chi roi cyfriflen banc i ni

Gallwn dderbyn rhestr o drafodion, os yw’n cynnwys popeth yr ydym ni’n disgwyl ei weld ar gyfriflen banc.

Mae angen i chi anfon y manylion hyn atom erbyn Dydd Gwener 18 Tachwedd 2022.

Os oes angen cymorth arnoch

Gallwch chi:

Pwy sy’n gallu ymgeisio

Pwy sy’n gallu ymgeisio

Rydym ni’n chwilio am brosiectau gyda phresenoldeb lleol cryf a hanes blaenorol sefydledig yn eu hardal, sy’n dangos pa bethau gwych y mae cymunedau ledled y DU yn gallu eu cyflawni. Efallai byddwch chi’n gweithio gyda chymysgedd eang o bobl yn eich ardal leol, neu gyda grwpiau penodol o bobl – a elwir weithiau’n gymunedau buddiant. Beth bynnag a wnewch, dylai eich prosiect ddod â phobl at ei gilydd a helpu eich cymuned i lwyddo a ffynnu.

Cyn penderfynu ymgeisio, ystyriwch a ydych chi’n gyfforddus i gynnal ymgyrch gyhoeddus a fydd yn gofyn i chi ymrwymo dros sawl mis, a allai ddod â llawer o gyhoeddusrwydd i’ch prosiect. Bydd angen i chi feddwl hefyd am sut y gallai ymgyrch cyfryngau eich helpu i adrodd stori eich sefydliad neu brosiect, a’r gwahaniaeth y bydd yn ei wneud i’ch cymuned.

Fideo Iaith Arwyddion Prydain: Pwy sy’n gallu ymgeisio

Gwyliwch fersiwn Iaith Arwyddion Prydain o 'pwy sy’n gallu ymgeisio' gyda throslais Saesneg ac is-deitlau (YouTube):

Pa fathau o sefydliadau sy’n gallu ymgeisio

Gallwch chi ymgeisio os ydych chi’n:

 • sefydliad gwirfoddol neu gymunedol
 • elusen gofrestredig
 • grŵp neu glwb sydd wedi’i gyfansoddi
 • cwmni nid-er-elw neu Gwmni Buddiannau Cymunedol (CIC)
 • ysgol (cyhyd â bod eich prosiect yn buddio ac yn cynnwys y cymunedau lleol ehangach o amgylch yr ysgol)
 • corff statudol (gan gynnwys cyngor tref, plwyf a chymuned).

Os ydych chi’n sefydliad llai

Rydym ni’n awyddus i ariannu sefydliadau a grwpiau llai hefyd, felly byddwn ni’n edrych ar eich incwm pan fyddwn ni’n gwneud penderfyniad.

Ni allwn dderbyn ceisiadau gan:

 • un unigolyn neu sefydliad yn ymgeisio ar ran un arall
 • unigolion
 • unig fasnachwyr
 • sefydliadau sy’n dymuno gwneud elw a rhannu’r elw hwn yn breifat – gan gynnwys cwmnïau sy’n gyfyngedig gan gyfranddaliadau, sefydliadau heb y cloeon asedau cywir, neu sefydliadau sy’n gallu talu elw i gyfarwyddwyr neu randdeiliaid
 • sefydliadau y tu allan i’r DU
 • grwpiau anffurfiol nad ydynt wedi’u cyfansoddi

Aelodau bwrdd neu bwyllgor

Mae’n rhaid i sefydliadau sy’n ymgeisio gael o leiaf dau o bobl ar eu bwrdd neu bwyllgor nad ydynt yn gysylltiedig

Trwy ‘cysylltiedig’, rydym yn golygu:

 • yn briod â’i gilydd
 • mewn partneriaeth sifil â’i gilydd
 • mewn perthynas hirdymor â’i gilydd
 • yn byw yn yr un cyfeiriad
 • neu’n perthyn i’w gilydd trwy waed.

Mae’n rhaid i bob cwmni sy’n ymgeisio gael o leiaf dau gyfarwyddwr nad ydynt yn gysylltiedig mewn unrhyw un o’r ffyrdd hyn. Mae hyn hefyd yn berthnasol i gwmnïau sydd wedi’u cofrestru fel elusennau.

Mae ein cyllid yn gyfyngedig

Rydym ni’n disgwyl derbyn mwy o geisiadau nag yr ydym yn gallu eu hariannu ac rydym wedi addasu ein dull i sicrhau fod trawsdoriad teg o geisiadau, ac enillwyr, ledled y DU. Mae hyn yn golygu dim ond nifer penodol o geisiadau o bob rhan o’r DU y gallwn eu derbyn ac mae’n bosibl y bydd angen i ni gau ceisiadau cyn 7 Hydref os byddwn ni’n cyrraedd y terfyn hwn.

Yr hyn rydym yn gobeithio ei ariannu

Fideo Iaith Arwyddion Prydain: Yr hyn rydym yn gobeithio ei ariannu

Gwyliwch fersiwn Iaith Arwyddion Prydain o 'yr hyn rydym yn gobeithio ei ariannu' gyda throslais Saesneg ac is-deitlau (YouTube):

Mae’n rhaid i’ch prosiect wneud o leiaf un o’r canlynol:

 • dod â phobl ynghyd ac yn meithrin perthnasoedd cryf mewn cymunedau ac ar eu traws
 • gwneud cymunedau’n gryfach ac yn fwy cynhwysol
 • helpu pobl neu gymunedau i ddatblygu’r sgiliau a’r galluedd sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu huchelgeisiau
 • ymgysylltu’r bobl yr ydych chi’n eu cefnogi yn nyluniad, datblygiad a darpariaeth eich prosiect
 • cefnogi pobl i greu newid ystyrlon yn eu cymuned leol neu ei helpu i ffynnu
 • helpu pobl a chymunedau gysylltu trwy ymgysylltu â byd natur
 • meithrin cysylltiadau ar draws gwahanol ddiwylliannau, cymunedau, neu’r ddau ohonynt.

Byddwn ni hefyd yn blaenoriaethu ceisiadau gan grwpiau:

 • sydd â thraddodiad cryf o weithio yn eu hardal leol
 • sydd â chefnogaeth eu cymunedau ac yn mynd i’r afael â’u hanghenion
 • sydd â throsiant blynyddol o dan £500,000
 • sy’n dangos y byddan nhw’n gallu cynllunio a darparu ymgyrch gyhoeddus, gyda’n cefnogaeth a hyfforddiant
 • sydd â syniadau prosiect a fydd yn bachu dychymyg pleidleiswyr.

Gall sefydliadau eraill ymgeisio, ond rydym ni’n llai tebygol o’u rhoi ar y rhestr fer.

Gallwch ymgeisio os oes gennych chi grant cyfredol gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ond ni ddylai eich cais ddyblygu unrhyw waith yr ydym eisoes yn ei ariannu. Byddwn ni’n gwirio hyn pan fyddwn ni’n adolygu eich cais.

Sut fyddwn ni’n rhoi prosiectau ar y rhestr fer

Byddwn ni’n gwirio fod eich sefydliad yn addas i ymgeisio ac yn gymwys ar gyfer y cyllid yr ydych wedi gofyn amdano.

Yna, byddwn ni’n adolygu’r wybodaeth a ddarperir gennych yn eich cais ac yn ystyried:

 • sut rydych chi’n bodloni o leiaf un o’r meini prawf o ran yr hyn rydym yn gobeithio ei ariannu
 • sut rydych chi’n bodloni’r rhestr o geisiadau yr ydym wedi nodi y byddwn ni’n eu blaenoriaethu
 • pa mor addas fydd y prosiect ar gyfer ymgyrch gyhoeddus a fydd yn ymddangos naill ai ar y teledu neu mewn papur newydd
 • y gweithgareddau yr ydych chi’n gobeithio eu darparu, yn ogystal â thema a lleoliad eich prosiect, fel bod gennym gymysgedd dda o brosiectau ar draws eich rhanbarth.

Byddwn ni’n cefnogi amrywiaeth o brosiectau

Hoffem ariannu prosiectau sy’n cynnwys amrywiaeth o wahanol gymunedau, themâu a llefydd. Byddwn ni’n sicrhau fod y cyllid wedi’i wasgaru ledled y DU. Byddwn ni hefyd yn ceisio ariannu amrywiaeth o wahanol fathau o weithgareddau sy’n cael eu darparu ar draws prosiectau a rhanbarthau.

Ewch i wefan Prosiectau’r Bobl i weld enghreifftiau o’r mathau o brosiectau yr ydym wedi’u hariannu yn y gorffennol.

Mae’n rhaid i chi gynnwys eich cymuned yn eich prosiect

Credwn fod pobl yn deall yr hyn sydd ei angen yn eu cymunedau’n well nag unrhyw un arall. Mae’n bwysig i ni eich bod chi’n cynnwys eich cymuned yn nyluniad, datblygiad a darpariaeth y gweithgareddau yr ydych chi’n eu cynllunio.

Darparu eich prosiect yn Gymraeg

Pan fyddwch chi’n derbyn cyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am brosiect yng Nghymru, bydd angen i chi ei gynnal yn Gymraeg a Saesneg a sicrhau fod eich holl weithgareddau ar gael i’ch cymuned yn y ddwy iaith. I gael gwybodaeth bellach, darllenwch ein canllawiau ar reoli eich prosiect yn ddwyieithog. Gallwch hefyd gysylltu â’r Tîm Iaith Gymraeg ar cymorthcymraeg@cronfagymunedolylg.org.uk

Os yw eich prosiect yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion sy’n agored i niwed

Mae angen i chi gael polisi ar waith sy’n egluro sut fyddan nhw’n ddiogel.

Argymhellwn eich bod yn ymweld â gwefan NCVO sy’n darparu amrywiaeth o gyngor a gwasanaethau gwybodaeth diogelu plant ar gyfer y DU cyfan.

Petaech chi’n llwyddiannus yn eich cais, byddem yn disgwyl i chi gadw at ein disgwyliadau fel y nodir yn y polisi deiliad grant am ddiogelu plant ac oedolion dan risg.

Ar beth y gallwch chi wario’r arian

Ar beth y gallwch chi wario’r arian

Gallwn ariannu prosiectau sy’n costio hyd at gyfanswm o £70,000. Rydym ni’n disgwyl i’r rhan fwyaf o’r cyllid fod ar gyfer costau cynnal eich prosiect, ond gallwch hefyd ymgeisio am gyfarpar neu eitemau gwerth hyd at £10,000 os oes eu hangen arnoch ar gyfer gweithgareddau eich prosiect.

Mae angen i chi wario’r arian o fewn 12 mis o’i dderbyn.

Fideo Iaith Arwyddion Prydain: Ar beth y gallwch chi wario’r arian

Gwyliwch fersiwn Iaith Arwyddion Prydain o 'ar beth y gallwch chi wario’r arian' gyda throslais Saesneg ac is-deitlau (YouTube):

Gallwn ariannu:

 • digwyddiadau a chostau gweithgarwch
 • cyfarpar a deunyddiau
 • hyd at gyfanswm o £10,000 tuag at eitemau mwy neu fwy hirhoedlog (megis dodrefn ar gyfer man gymunedol)
 • costau staff
 • amser pobl (efallai nad ydynt yn aelodau o staff)
 • costau hyfforddi
 • trafnidiaeth
 • cyfleustodau, biliau neu gostau cynnal sy’n berthnasol i’ch syniad
 • treuliau gwirfoddolwyr
 • costau cyfieithu (er enghraifft, i ieithoedd eraill fel Cymraeg)

Dylech ystyried effaith amgylcheddol eich prosiect a cheisio ailddefnyddio, arbed ac ailgylchu lle bo hynny’n bosibl.

Ni allwn ariannu:

 • datblygu neu brynu tir neu adeiladau
 • eitemau mwy neu fwy hirhoedlog lle mae cyfanswm y gost yn fwy na £10,000 gan gynnwys TAW.
 • gweithgareddau y tu allan i’r DU
 • teithio dramor
 • alcohol
 • eitemau a fydd ond yn buddio unigolyn neu deulu, yn hytrach na’r gymuned ehangach
 • costau wrth gefn, benthyciadau, gwaddolion neu log
 • gweithgareddau crefyddol (er ein bod ni’n gallu ariannu sefydliadau crefyddol os yw eu prosiect yn buddio’r gymuned ehangach ac nad oes cynnwys crefyddol)
 • gweithgareddau gwneud elw neu godi arian
 • TAW y gallwch ei adhawlio
 • gweithgareddau statudol (er enghraifft, dim ond gweithgareddau ysgol sy’n ychwanegol i’r cwricwlwm y gallwn eu hariannu)
 • gweithgareddau sy’n cynhyrchu elw er budd personol
 • pethau rydych wedi talu amdanynt, neu wedi’ch bilio amdanynt, yn barod
Logo: Prosiectau'r Bobl