Egwyddorion cydraddoldeb Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Hyrwyddo hygyrchedd

Mae hygyrchedd yn ymwneud â darparu gwasanaethau:

  • y gall pobl eu defnyddio'n rhesymol hawdd, heb dreulio gormod o amser na gwario gormod o arian
  • sy'n sensitif i ddiwylliannau gwahanol y bobl sy'n eu defnyddio.

Gwerthfawrogi amrywiaeth ddiwylliannol

Mae gan bobl anghenion, credoau, gwerthoedd a galluoedd gwahanol, ac mae angen parchu a hyrwyddo'r gwahaniaethau hynny. Gall meddu ar ddelwedd gyhoeddus amrywiol ein helpu i adeiladu ymddiriedaeth a hyder ymysg y cymunedau amrywiol rydym am eu hariannu, ac mae gweithlu amrywiol yn cynhyrchu cymysgedd mwy cyfoethog o syniadau a doniau. Credwn hefyd ein bod yn fwy effeithlon ac yn effeithiol pan fydd ein strwythurau gwneud penderfyniadau'n adlewyrchu safbwyntiau amrywiol cymdeithas.

Hyrwyddo cymryd rhan

Mae'n rhaid datblygu ein polisïau, prosesau a rhaglenni newydd ar sail gwir angen. Mae hyn yn golygu y dylai'r bobl a fydd yn cael eu heffeithio ganddynt gymryd rhan wrth eu datblygu. Gwyddwn fod grwpiau'n bodoli sydd bob amser wedi cael eu tangynrychioli, felly mae angen i ni gydweithio â'r grwpiau hynny i sefydlu strwythurau a darparu rôl fwy gweithredol ar eu cyfer wrth lunio'r gwaith a wnawn. Trwy hyn bydd modd i ni annog cymryd rhan, naws agored a gonestrwydd.

Hyrwyddo cyfle cyfartal

Cydnabyddwn fod gan rai grwpiau brofiadau cyffredin o fynediad gwaeth i gyflogaeth, llai o gyfleoedd hyfforddi a thangynrychiolaeth yn y gweithlu, yn enwedig ar lefel uwch. Ar ben hynny, gwyddwn nad oes gan bob grŵp yr un mynediad i wasanaethau ac y gall eu profiadau o dderbyn gwasanaethau fod yn waeth. Er mwyn i bawb gael cyfle cyfartal, credwn y gall fod angen i ni drin pobl yn wahanol i'w helpu i gael yr un cyfle i gymryd rhan mewn cyfleoedd cyflogaeth a gwasanaeth.

Hyrwyddo cymunedau cynhwysol

Mae cymuned gydlynol yn un y mae pobl yn teimlo eu bod yn perthyn iddi, lle maent yn teimlo bod eu bywydau'n cael eu gwerthfawrogi a lle mae pobl sydd â chyfleoedd bywyd tebyg yn datblygu perthnasoedd cryf a chadarnhaol gyda phobl o gefndiroedd gwahanol.

Lleihau anfantais ac eithrio

Rydym yn ariannu mentrau sy'n ymdrin ag achosion anfantais ac eithrio, ac yn targedu ein harian at brosiectau sy'n helpu i gynnwys y grwpiau hynny y maent yn wynebu'r risgiau mwyaf enbyd. Mae ein dealltwriaeth o'r hyn y mae 'anfantais' ac 'eithrio' yn ei olygu yn cymryd i ystyriaeth ffactorau megis profiadau pobl o wahaniaethu.

Dysgu am gydraddoldeb

Materion cydraddoldeb i'w hystyried wrth ddylunio a rhedeg prosiectau

Materion Cydraddoldeb (2011) (PDF, 368kb)

Mae Materion Cydraddoldeb yn ganllaw arfer da ar gyfer mudiadau bach a chanolig y sector gwirfoddol neu gymunedol. Nod y canllaw yw helpu ymgeiswyr i ystyried materion cydraddoldeb a'u hymgorffori wrth gynllunio eu prosiectau, p'un a ydynt yn ymgeisio i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (neu ariannwr arall). Mae'r canllaw hwn yn rhan o ymgyrch Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i hyrwyddo cydraddoldeb a mwyafu cyfleoedd i bobl gymryd rhan yn y prosiectau a ariannwn. Diweddarwyd y canllaw ym mis Hydref 2011. Gwybodaeth Gydraddoldeb - Canllaw i Ddeiliaid Grantiau (2012) (PDF, 376kb)

Bydd newidiadau diweddar i'r ffordd yr ydym yn sefydlu ac yn rheoli grantiau yn ein helpu i ddatblygu gwell dealltwriaeth o'r bobl sy'n elwa o'n hariannu a sut y gall ein hariannu gyrraedd ystod mor eang â phosib o bobl - sy'n rhan annatod o helpu i ddod â gwir welliannau i gymunedau a bywydau'r bobl fwyaf anghenus.

Roeddem yn ymwybodol y byddai angen cefnogaeth ar staff a chwsmeriaid i helpu gyda'r newidiadau hyn, felly cynhyrchwyd Canllaw Gwybodaeth Gydraddoldeb i Ddeiliaid Grantiau Mae'r canllaw yn darparu llawer o enghreifftiau, dolenni i ffynonellau data a chyfoeth o arfer da. Diweddarwyd y canllaw hwn ym mis Ionawr 2012.

Cydraddoldeb Gogledd Iwerddon

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cyhoeddi nifer o adroddiadau cydraddoldeb ar gyfer Gogledd Iwerddon yn unol â'n dyletswyddau cyfreithiol o dan Adran 75 Deddf Gogledd Iwerddon 1998, ac i gyfathrebu'r datblygiadau pwysig yn ein gwaith cydraddoldeb.