CBSA

Pawb a’i Le: Grantiau Maint Canolig

CBSA

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £10,001 a £100,000.

Am y tro, rydym yn blaenoriaethu prosiectau a mudiadau sy’n cefnogi cymunedau trwy’r pandemig COVID-19. Rydym yn adolygu’r sefyllfa yn barhaus a byddwn yn rhannu unrhyw ddiweddariadau neu ddatblygiadau ar ein gwefan.

Rydym felly yn blaenoriaethu ceisiadau gan:

 • Mudiadau sy'n cefnogi pobl sydd â risg uchel o COVID-19
 • Mudiadau sy'n cefnogi cymunedau sydd fwyaf tebygol o wynebu galw a heriau cynyddol o ganlyniad uniongyrchol o COVID-19
 • Mudiadau sy'n cysylltu cymunedau ac yn cefnogi cymunedau i weithio gyda'i gilydd i ymateb i COVID-19.

Byddwn yn cefnogi mudiadau sy'n cyd-fynd â'r blaenoriaethau hyn â arian grant ar gyfer gweithgareddau sydd wedi'u hanelu'n benodol at gefnogi cymunedau trwy'r argyfwng hwn. Byddwn hefyd yn ystyried sut y gallwn gefnogi mudiadau o'r fath i ymateb i unrhyw anawsterau ariannol difrifol y gallent eu hwynebu o ganlyniad i'r argyfwng.

Byddwn yn cysylltu â chi i drafod goblygiadau unrhyw geisiadau rydych chi eisoes wedi'u cyflwyno i ni. Os ydych chi am gyflwyno cais nad yw'n gysylltiedig â COVID-19, mi allwch chi. Fodd bynnag, gofynnwn ichi gadw fod yn amynedd gyda ni, gall gymryd mwy o amser inni ddod yn ôl atoch nag arfer.

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
Maint yr ariannu
£10001 i £100000
Cyfanswm ar gael
Hyd at £19 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
Terfyn amser ymgeisio

Dim dyddiad cau

Beth yw Pawb a'i Le?

Mae Pawb a’i Le: grantiau maint canolig yn cynnig grantiau rhwng £10,001 a £100,000 ar gyfer prosiectau sy'n gweld pobl a chymunedau'n gweithio ar y cyd a defnyddio eu cryfderau i gael effaith gadarnhaol ar y pethau sydd fwyaf pwysig iddyn nhw.

Ymateb COVID-19: Byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau sy'n gysylltiedig â COVID-19 dros y chwe mis nesaf.

Rydym felly yn blaenoriaethu ceisiadau gan:

 • Mudiadau sy’n cefnogi pobl sydd o risg uchel o COVID-19
 • Mudiadau sy'n cefnogi cymunedau sydd fwyaf tebygol o wynebu galw a heriau cynyddol o ganlyniad uniongyrchol o COVID-19
 • Mudiadau sydd â photensial uchel i gefnogi cymunedau ag effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol COVID-19

Dros y chwe mis nesaf byddwn yn cefnogi mudiadau sy'n cyd-fynd â'r blaenoriaethau hyn â arian grant ar gyfer gweithgareddau sydd wedi'u hanelu'n benodol at gefnogi cymunedau trwy'r argyfwng hwn. Byddwn hefyd yn ystyried sut y gallwn gefnogi mudiadau o'r fath i ymateb i unrhyw anawsterau ariannol difrifol y gallent eu hwynebu o ganlyniad i'r argyfwng.

Byddwn yn cysylltu â chi i drafod goblygiadau unrhyw geisiadau rydych chi eisoes wedi'u cyflwyno i ni. Os ydych chi am gyflwyno cais nad yw'n gysylltiedig â COVID-19, mi allwch chi. Fodd bynnag, gofynnwn ichi gadw fod yn amynedd gyda ni, gall gymryd mwy o amser inni ddod yn ôl atoch nag arfer.

Chwilio am grant o fwy na £100,000? Bwrw golwg ar ein grantiau mawr yma.
Chwilio am grant o dan £10,000? Bwrw golwg ar ein grantiau bach yma.

Pwy all ymgeisio?

Gallwch ymgeisio os ydych yn un o'r canlynol ac wedi'ch lleoli yn y Deyrnas Unedig:

 • grŵp gwirfoddol neu gymunedol
 • elusen gofrestredig
 • cydweithfa
 • menter gymdeithasol neu gwmni buddiant cymunedol
 • cwmni nid er elw sy'n gyfyngedig trwy warant,
 • mudiad statudol fel awdurdod iechyd, bwrdd iechyd neu ysgol.

Mae croeso i bartneriaethau o bob sector ymgeisio cyhyd â bod yr ymgeisydd arweiniol yn un o'r mathau o fudiadau sydd wedi'u rhestru uchod. Mae'n rhaid bod gan eich mudiad bwyllgor rheoli gydag o leiaf dri aelod nad ydynt yn perthyn i'w gilydd, y maent yn 18 oed neu'n hŷn.

Ni allwn ariannu unigolion neu unig fasnachwyr, grwpiau sy'n gwneud elw a mudiadau nad ydynt wedi'u sefydlu yn y Deyrnas Unedig. Mae'n rhaid bod mwyafrif o'r bobl a fydd yn elwa o'r prosiect yn byw yng Nghymru.

Gwirio a ydych yn gymwys

Eisiau gwneud yn hollol siŵr bod eich prosiect yn gymwys? Rydym wedi creu teclyn gwirio cymhwyster isod i chi ei ddefnyddio unrhyw bryd.

Siaradwch â ni cyn i chi ddechrau ar eich cais, gallwch gysylltu drwy e-bostio cymru@cronfagymunedolylg.org.uk neu ffonio ein llinell gymorth ar 02921 680214.

Fel arall, gallwch gysylltu â'n tîm Cymorth trwy anfon e-bost i cymru@cronfagymunedolylg.org.uk neu ffonio 0300 123 0735 rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Teclyn gwirio cymhwyster ar-lein

Am beth allwch chi ymgeisio?

Gall Pawb a'i Le ariannu costau cyfalaf a refeniw hyd at £500,000, fel cyfarpar, costau staff a gwaith adnewyddu. gallwn ariannu prosiectau am hyd am bum mlynedd. Ni allwn ariannu:

 • alcohol
 • gweithgareddau gwneud elw/codi arian
 • TAW adferadwy
 • gweithgareddau statudol
 • gweithgareddau gwleidyddol neu grefyddol
 • talu rhywun arall i ysgrifennu'ch cais.

Ar gyfer syniadau cysylltiedig â COVID-19, rydym yn eich annog i feddwl am unrhyw gostau sydd eu hangen i'ch helpu chi a'ch cymuned trwy'r argyfwng presennol. Yn ogystal â'r costau i gyflawni'ch gweithgaredd, gallai hyn gynnwys:

• cyfraniad at gostau sefydlog, buddsoddiad yn eich systemau, pobl a seilwaith, datblygu gallu pwrpasol

Sut ydw i'n ymgeisio?

Fel rhan o’n hymateb COVID-19, rydym am flaenoriaethu:

 • Mudiadau sy’n cefnogi pobl sydd o risg uchel o COVID-19
 • Mudiadau sy'n cefnogi cymunedau sydd fwyaf tebygol o wynebu galw a heriau cynyddol o ganlyniad uniongyrchol o COVID-19
 • Mudiadau sydd â photensial uchel i gefnogi cymunedau ag effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol COVID-19

Dros y chwe mis nesaf byddwn yn cefnogi mudiadau sy'n cyd-fynd â'r blaenoriaethau hyn â arian grant ar gyfer gweithgareddau sydd wedi'u hanelu'n benodol at gefnogi cymunedau trwy'r argyfwng hwn. Byddwn hefyd yn ystyried sut y gallwn gefnogi mudiadau o'r fath i ymateb i unrhyw anawsterau ariannol difrifol y gallent eu hwynebu o ganlyniad i'r argyfwng.

Rydyn ni'n gobeithio cefnogi cymaint o fudiadau â phosib, felly rydyn ni'n gofyn i chi gyfyngu'ch cais i'r hyn sydd ei angen ar eich cymunedau a'ch mudiad i oresgyn yr argyfwng dros y 6 mis nesaf.

Os ydych chi am gyflwyno cais nad yw'n gysylltiedig â COVID-19, mi allwch chi. Fodd bynnag, gofynnwn ichi gadw fod yn amyneddgar gyda ni, gall gymryd mwy o amser inni ddod yn ôl atoch nag arfer.

Mae ein blaenoriaethau ariannu arferol isod.

Rydych wedi dweud wrthym y byddai'n well gennych siarad â ni am eich syniad prosiect cyn i chi ddechrau cwblhau ffurflen gais. Rydym wedi gwrando ar eich adborth ac yn gofyn i ymgeiswyr gysylltu â ni dros y ffôn neu e-bost cyn i ni anfon ffurflen gais atoch. Nid asesiad mo hwn – rydym yma i'ch cefnogi i ddatblygu eich syniad prosiect a siarad trwy unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Ni ddylech boeni bod gennych ddim ond un cyfle i siarad â ni. Cofiwch y gallwch gysylltu â ni eto am gyngor unrhyw bryd. I gael y budd mwyaf o'r sgwrs, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen nodiadau arweiniad y rhaglen, sydd ar gael isod.

Mae'r mathau o gwestiynau y byddwn yn eu gofyn ar gael yn y ddogfen arweiniad. Bydd yn ddefnyddiol i chi gael cymaint o wybodaeth wrth law â phosib. Os ydych yn gofyn i ni am gyngor ar eich syniad prosiect trwy e-bost, rhowch gymaint o wybodaeth â phosib yn eich e-bost er mwyn i ni roi adborth priodol yn ein hateb.

Os credwch fod eich prosiect yn rhywbeth y gallwn ei ariannu ond mae angen i chi wneud rhywfaint o waith pellach ar eich syniad, byddwn yn cynnig cyngor i chi ei ystyried cyn rhoi ffurflen gais i chi.

Os teimlwn fod eich prosiect yn barod, byddwn yn anfon ffurflen gais atoch i chi ei chwblhau a’i dychwelyd. Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen wedi'i chwblhau, byddwn yn asesu'ch cais ac yn rhoi penderfyniad i chi o fewn 3 mis. Os nad yw eich prosiect yn rhywbeth y gallwn ei ariannu o dan Pawb a'i Le, byddwn yn dweud pam wrthych.

Gallwch gysylltu â'n tîm Cymorth trwy anfon e-bost i cymru@cronfagymunedolylg.org.uk neu ffonio 0300 123 0735 rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Dogfennau cysylltiedig

Noder na allwn dderbyn fersiynau hŷn y ffurflen gais mwyach.

Lleihau eich ôl troed amgylcheddol

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn gofalu am ein hamgylchedd ac rydym bob amser yn ceisio rheoli ein heffaith amgylcheddol. Rydym yn annog ac yn cefnogi prosiectau a chymunedau i wneud yr un peth. Dysgwch fwy am sut y gallwch wneud eich prosiect neu ddigwyddiad hyd yn oed yn fwy cynaliadwy ac arbed arian.

Gwiriadau

Fel mudiad sy’n dosbarthu arian cyhoeddus, rydym yn cyflawni nifer o wiriadau ar yr wybodaeth a ddarparwch i ni.