Camau Cynaliadwy Cymru: Grantiau Gweithredu

Partneriaeth Ogwen

Grantiau o £10,001 i £350,000 sy’n mynd i’r afael â newid hinsawdd mewn cymunedau ac yn helpu pobl i fyw mewn ffordd fwy cynaliadwy.

Byddwn ni’n ariannu prosiectau yng Nghymru sy’n galluogi rhagor o bobl i weithredu yn erbyn newid hinsawdd, lleihau ein heffaith ar yr hinsawdd a rhannu’r hyn y maen nhw wedi’i ddysgu. Rhestrir manylion y blaenoriaethau hyn yn y tab ‘Blaenoriaethau’r rhaglen’.

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol, elusennau
Maint yr ariannu
£10,001 i £350,000. Gall prosiectau fod hyd at 5 mlynedd
Cyfanswm ar gael
£3 miliwn, tua 10 i 20 o brosiectau
Terfyn amser ymgeisio

Rhaid i chi anfon eich ffurflen mynegi diddordeb atom erbyn 5pm ar Ddydd Iau 21 Gorffennaf 2022 ond anfonwch hi cyn gynted ag y gallwch oherwydd rydym yn disgwyl nifer fawr o geisiadau.

Os derbynnir eich syniad, byddwn yn anfon ffurflen gais hirach atoch yn gofyn am ragor o wybodaeth am eich prosiect a’ch sefydliad. Mae angen i chi dychwelyd hon atom erbyn 5pm ar Ddydd Iau 22 Medi 2022.

Sut i ymgeisio

1. Os oes syniad gennych yn barod – gallwch chi gyflwyno eich mynegiant o ddiddordeb ar-lein.

Ymgeisio Ar-lein

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru eich diddordeb yw 5pm ar Ddydd Iau 21 Gorffennaf 2022, ond anfonwch hi cyn gynted ag y gallwch oherwydd rydym yn disgwyl nifer fawr o geisiadau

Gallwch hefyd:

2. I gael rhagor o wybodaeth, gallwch fynychu sesiwn briffio rhithiol.

Bydd sesiynau briffio’n cael eu cynnal yn rhithiol ar y dyddiadau canlynol a byddant yn cynnwys cyflwyniad ac yna sesiwn cwestiwn ac ateb byr.


3. I drafod syniadau am brosiect, cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad â Swyddog Ariannu

4.  Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen mynegi diddordeb – byddwn ni’n cysylltu â chi o fewn pythefnos i drafod eich syniad neu anfon ffurflen gais atoch yn gofyn am ragor o wybodaeth

5. Os byddwn ni’n gofyn i chi gwblhau ffurflen gais – bydd angen i chi ei hanfon yn ôl atom erbyn 5pm ar Ddydd Iau 22 Medi 2022

Mae’r cais llawn yn cynnwys:

 • ffurflen gais – mae hyn yn dweud wrthym am eich sefydliad a’ch prosiect
 • cyllideb eich prosiect – mae hyn yn dweud wrthym faint y bydd eich prosiect yn ei gostio a faint rydych chi am i ni ei ariannu
 • cyfrifon blynyddol eich sefydliad (neu amcanestyniad 12 mis ar gyfer sefydliadau newydd) – nid yw hyn yn berthnasol i sefydliadau’r sector cyhoeddus

Efallai bydd hefyd angen i chi anfon y canlynol atom:

 • cytundeb partneriaeth drafft – os ydych chi wedi dewis gweithio â sefydliadau eraill ac y byddan nhw’n helpu darparu’r prosiect neu’n penderfynu sut fydd y prosiect yn cael ei ddarparu. Dogfen gyfreithiol yw hon sy’n amlinellu rolau a chyfrifoldebau’r sefydliad yr ydych wedi dewis gweithio ag ef i ddarparu’r prosiect. Os yw eich cais yn llwyddiannus, mae angen i’ch cytundeb drafft gael ei gymeradwyo gennym ni a’i lofnodi cyn i ni ryddhau unrhyw arian i chi. Os nad ydych chi’n gweithio mewn partneriaeth, nid oes angen i chi gyflwyno un.
 • dogfen lywodraethol eich sefydliad – os nad ydych chi’n elusen neu’n gorff statudol.
 • rhestr wirio tir ac adeiladau (PDF 745 KB) a dogfennau ategol - os ydych chi’n ymgeisio am gostau sy’n ymwneud â phrynu, adnewyddu neu ddatblygu tir ac adeiladu neu waith adeiladu arall.
 • dogfennau cerbydau – Os ydych chi’n bwriadu prynu cerbyd trydanol, cofiwch gynnwys y wybodaeth yr ydym yn gofyn amdani yn ein canllawiau ar gyfer ariannu cerbydau (PDF 765 KB).

6. Byddwn yn e-bostio ein penderfyniad atoch erbyn Dydd Gwener 10 Chwefror 2023 – os na fyddwch chi’n llwyddiannus, byddwn yn dweud wrthych pam.

7. Os yw eich cais yn llwyddiannusdyma’r hyn a fydd yn digwydd ar ôl i chi dderbyn arian.

Pwy’n sy’n gallu ymgeisio a pheidio

Gallwch ymgeisio os ydych chi’n un o’r isod yn y DU:

 • elusen gofrestredig      
 • sefydliad cymunedol neu wirfoddol     
 • sefydliad corfforedig elusennol (CIO)    
 • cymdeithas gydweithredol (os oes ganddi gymal nid er elw)    
 • cwmni cyfyngedig drwy warant (os oes ganddo gymal nid er elw)
 • cwmni buddiannau cymunedol (CIC) 
 • cymdeithas buddiant cymunedol 
 • sefydliad gwirfoddol neu gymunedol heb ei gofrestru 
 • cyngor tref a chymuned (cyhyd â bod cefnogaeth gref gan y gymuned i ddatblygu’r syniad). 

Mae croeso i bartneriaethau o bob sector wneud cais, cyhyd â bod y prif ymgeisydd yn un o’r mathau o sefydliadau a restrir uchod. Rhaid bod gan eich sefydliad bwyllgor rheoli gydag o leiaf dri aelod digyswllt sy’n 18 oed neu'n hŷn. 

Mae’n rhaid i’r rhan fwyaf o bobl a fydd yn elwa o’r prosiect fyw yng Nghymru.

Ni allwn dderbyn ceisiadau gan:​

 • unigolion neu unig fasnachwyr
 • grwpiau sy’n gwneud elw ​
 • unrhyw un sy’n ymgeisio dros sefydliad arall
 • sefydliadau nad ydynt wedi’u sefydlu yn y DU.   ​

Aelodau’r Bwrdd neu’r Pwyllgor

Mae angen i chi gael o leiaf tri pherson ar eich bwrdd neu bwyllgor nad ydynt yn perthyn. Drwy hynny, rydym yn golygu pobl nad ydynt:

 • yn gysylltiedig drwy waed â'i gilydd  
 • yn briod â'i gilydd   
 • mewn partneriaeth sifil â'i gilydd  
 • mewn perthynas hirdymor â'i gilydd  
 • yn byw gyda'i gilydd yn yr un cyfeiriad. 

Mae’n rhaid i’r holl gwmnïau sy’n ymgeisio gael o leiaf tri chyfarwyddwr nad ydynt yn perthyn mewn unrhyw un o’r ffyrdd hyn. Mae hyn yn berthnasol i gwmnïau sydd hefyd wedi’u cofrestru fel elusennau.  

Blaenoriaethau’r rhaglen

Bydd ceisiadau llwyddiannus yn egluro sut y byddant yn darparu’r tair blaenoriaeth:

1. Cefnogi rhagor o bobl i weithredu yn erbyn newid hinsawdd:

trwy alluogi cymunedau yng Nghymru nad ydynt fel arfer yn ymgysylltu â newid hinsawdd i helpu mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd ac ysbrydoli eraill.

Rydym am ariannu prosiectau sy’n gynhwysol ac yn ymgysylltu â phobl o gefndiroedd amrywiol i weithredu yn erbyn newid hinsawdd.

Bydd ceisiadau cryf yn cefnogi grwpiau o bobl sy’n byw yn yr un lle neu sydd â rhywbeth yn gyffredin, fel oedran, crefydd, anabledd, incwm neu rywedd.

Rydym am gefnogi cymunedau trefol a gwledig yng Nghymru. Rydym yn arbennig am gefnogi pobl ag incwm isel neu’r rhai hynny sydd â nodweddion sy’n eu gwneud yn llai alluog i ymateb i newid hinsawdd.

Rydym am ariannu syniadau a ddatblygwyd gyda phobl yn y gymuned, yn seiliedig ar yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw. Dylai prosiectau gymell pobl i weithredu’n ymarferol, nid codi eu hymwybyddiaeth yn unig. Gall hyn gynnwys datblygu sgiliau.

2. Lleihau ein heffaith ar yr hinsawdd:

trwy rymuso gweithgareddau a arweinir gan y gymuned i leihau allyriadau carbon a hyrwyddo dyfodol cynaliadwy, carbon-isel i Gymru.

Rydym am ariannu prosiectau sy’n ysbrydoli pobl i newid y ffordd y maen nhw’n ymddwyn a chael effaith ystyrlon a pharhaus ar leihau allyriadau carbon yn eu cymuned.

Er enghraifft, gall prosiectau ymwneud â bwyd, trafnidiaeth, ynni neu wastraff a defnydd. Dylai syniadau ganolbwyntio ar annog newidiadau yn y ffordd y mae pobl yn ymddwyn a fydd yn parhau. Gallwn ariannu gwasanaethau cymunedol yn ogystal â datblygu cyfleusterau i helpu gwneud hyn i ddigwydd.

Hoffem wybod am y newidiadau yr ydych wedi’u gwneud ac i ariannu’r rhai hynny sy’n cael effaith gref. Gallwch fesur sut y mae ymddygiad pobl yn newid, sut mae allyriadau carbon yn lleihau, neu ffyrdd eraill sy’n addas ar gyfer eich gwaith. Dylech ddweud wrthym hefyd sut allech chi barhau â’r gwaith yn eich cymuned ar ôl i’ch ariannu ddod i ben.

3. Rhannu’r hyn yr ydych wedi’i ddysgu ag eraill:

trwy ddangos tystiolaeth effaith a rhannu’r hyn y mae’r grŵp yn ei ddysgu am sut i leihau allyriadau carbon ac ymgysylltu cymunedau i weithredu yn erbyn newid hinsawdd.

Byddwn ni’n ariannu sefydliadau sydd eisiau dysgu, ac yn cynllunio rhannu’r hyn y maen nhw wedi’i ddysgu â grwpiau tebyg. Yn arbennig, rydym eisiau i grwpiau rannu profiadau am gyrraedd pobl newydd, cymell newid mewn ymddygiad a mesur allyriadau carbon. Byddwn ni’n rhannu canllawiau i helpu gyda hyn. Bydd yn barod erbyn 31 Mawrth 2023, mewn pryd i gefnogi grwpiau cyn iddyn nhw ddechrau eu prosiectau.

Yr hyn yr ydym yn disgwyl ei ariannu

Rydym ni’n dymuno ariannu rhwng 10 ac 20 o brosiectau cymunedol, yn dibynnu ar yr hyn y mae pobl yn gofyn amdano. Rydym yn disgwyl derbyn llawer o geisiadau sy’n golygu y bydd angen i ni wneud penderfyniadau anodd am yr hyn y byddwn ni’n ariannu.

Rydym eisiau i’n grantiau annog cymunedau amrywiol i ymgysylltu â newid hinsawdd. Dylai hyn ddigwydd mewn ffyrdd sy’n bwysig i’r cymunedau hynny ac sy’n cael effaith barhaol ar y ffordd y mae pobl yn ymddwyn. Byddwn ni’n ariannu amrywiaeth o brosiectau ledled Cymru.

Dylai prif ffocws eich prosiect fod am ymgysylltu â newid hinsawdd, ond hoffem wybod hefyd am fuddion eraill eich prosiect. Gallai’r rhain gynnwys pethau fel gwella lles pobl, gwella perthnasoedd rhwng pobl a sefydliadau, neu wella bioamrywiaeth.

Rydym ni’n llai tebygol o ariannu prosiectau lle’r prif ffocws yw natur neu gadwraeth, ond rydym yn cydnabod bod y rhain yn feysydd pwysig, a bod bioamrywiaeth yn lleihau. Felly, rydym eisiau ariannu prosiectau sydd wedi ystyried yr effaith y bydd eu gweithgareddau yn ei chael ar natur, a lle bo hynny’n bosibl, cyfyngu ar unrhyw beth sy’n niweidiol.

Gweithio ag eraill, neu mewn partneriaeth

Rydym am ariannu prosiectau sy’n addas ar gyfer yr hyn sydd eisoes yn digwydd o amgylch gweithredu hinsawdd, felly mae angen i ni wybod sut y byddwch chi’n gweithio â sefydliadau a phobl eraill – yn eich cymuned ac yn ehangach.

Nid oes angen profiad o weithredu hinsawdd arnoch i wneud cais, ond argymhellwn yn gryf eich bod chi’n gofyn am gefnogaeth gan y rhai hynny â phrofiad i helpu gyda’ch syniad. Gallai hyn olygu gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill i helpu dylunio a darparu gweithgareddau.

Gallwch hefyd wneud cais os yw eich sefydliad yn brofiadol mewn gweithredu hinsawdd, ond dylech ddangos sut rydych wedi ymgysylltu â’r gymuned yn ystyrlon a dangos sut y bydd y gymuned yn helpu darparu a rheoli’r prosiect.

Y prosiectau yr ydym yn annhebygol o’u hariannu

Rydym ni’n annhebygol o ariannu:

 • prosiectau na fyddant yn helpu pobl newid y ffordd y maen nhw’n ymateb i’r argyfwng hinsawdd
 • prosiectau nad ydynt yn canolbwyntio’n ddigon cryf ar newid hinsawdd, hyd yn oed os bydd manteision eang ar gyfer eich cymuned neu les pobl
 • nodweddion ynni i adeiladu ar raddfa fach, oni bai eu bod yn rhan o brosiect ehangach sy’n cynnwys y gymuned mewn gweithredu hinsawdd
 • prosiectau lle nad yw’r gymuned wedi bod yn rhan o ddatblygu’r syniad
 • prosiectau amgylcheddol neu natur ehangach nad ydynt yn canolbwyntio’n ddigon cryf ar newid hinsawdd neu fyw’n fwy cynaliadwy.


Os yw eich prosiect yn canolbwyntio ar les, efallai y bydd hi’n well gennych wneud cais i’n rhaglen Pawb a'i Le.

Darparu eich prosiect yn ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg

Pan fyddwch chi’n derbyn cyllid gennym am brosiect yng Nghymru, bydd angen i chi ei ddarparu yn Gymraeg yn ogystal ag yn Saesneg. Bydd hefyd angen i chi sicrhau bod eich holl weithgareddau ar gael i’ch cymuned yn y ddwy iaith. 

I gael gwybodaeth bellach, darllenwch ein canllawiau am reoli eich prosiect yn ddwyieithog neu cysylltwch â’r Tîm Iaith Gymraeg ar cymorth.cymraeg@cronfagymunedolylg.org.uk

Sicrhewch fod eich cyllideb yn cynnwys costau darparu eich prosiect yn ddwyieithog, er enghraifft costau cyfieithu. Efallai bydd angen i chi feddwl hefyd am ffyrdd eraill i gyrraedd eich cynulleidfa darged.  

Cadw pobl yn ddiogel 

Os bydd eich prosiect yn gweithio â phlant, pobl ifanc neu oedolion sy’n agored i niwed – mae angen i chi roi polisi ar waith sy’n egluro sut fyddant yn ddiogel.

Argymhellwn eich bod yn ymweld â gwefan NCVO sy’n darparu amrywiaeth o gyngor a gwasanaethau gwybodaeth diogelu plant ar gyfer y DU cyfan.

Petaech chi’n llwyddiannus yn eich cais, byddem yn disgwyl i chi gadw at ein disgwyliadau fel y nodir yn y polisi deiliad grant am ddiogelu plant ac oedolion dan risg.

Cymorthdaliadau

Mae ein grantiau’n dod o arian cyhoeddus a gofynnir i geisiadau llwyddiannus gydymffurfio ag Ymrwymiadau Rheoli Cymorthdaliadau Rhyngwladol y DU. Ceisiwch gyngor cyfreithiol annibynnol os hoffech gael rhagor o gymorth.

Ewch i'n Hyb Hinsawdd

Rydym wedi ymrwymo i’ch helpu i amddiffyn yr amgylchedd. Yn ogystal â Chamau Cynaliadwy Cymru, mae gan ein Hyb Hinsawdd wybodaeth am ein dull i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. Mae’r hyb yn cynnwys dysgu, mewnwelediadau, straeon a gwybodaeth am grantiau eraill.

Ar beth y gallwch chi wario’r arian

Ar beth y gallwch chi wario’r arian

Rydym yn cynnig grantiau hyd at £350,000 ar gyfer costau cyfalaf a refeniw. 

Gall costau refeniw gynnwys cyflogau staff y prosiect, treuliau gwirfoddolwyr a chostau dysgu a gwerthuso.   

Gall costau cyfalaf gynnwys prynu, adnewyddu neu ddatblygu tir, adeilad neu waith adeiladu arall. Os ydych chi’n ymgeisio am gostau cyfalaf, dylech chi ddarllen ein Rhestr Wirio Canllawiau Tir ac Adeiladu (PDF, 745 KB).

Gallwch gynnwys costau cerbydau trydanol yn eich prosiect. Gallwch ddarllen ein canllawiau am gostau’n ymwneud â cherbydau (PDF, 765 KB) i gael rhagor o wybodaeth.

Gallwn ariannu prosiectau am hyd at 5 mlynedd. Gallwn ariannu rhan o'ch prosiect, neu hyd at 100% o’ch prosiect os bydd yn costio £350,000 neu'n llai.

Ni allwn ariannu:

 • ymgyrchu
 • alcohol   
 • gwneud elw   
 • TAW adenilladwy   
 • gweithgareddau sy’n disodli ariannu gan y llywodraeth – cyn i chi ymgeisio, dylech ymchwilio i ba gymorth sydd eisoes ar gael 
 • gweithgareddau gwleidyddol neu grefyddol   
 • talu rhywun arall i ysgrifennu eich cais.   

Cysylltwch â ni

Os hoffech drafod syniad eich prosiect yn hytrach na chwblhau’r ffurflen hon, gallwch: 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich mynegiant o ddiddordeb yw 5pm ar Ddydd Iau 21 Gorffennaf 2022.