Manchester Cares

Dyfarniadau o’r Portffolio DU

Manchester Cares

Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y DU. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Mae'r ffrwd ariannu hwn wedi oedi'n bresennol.

Ardal
Ledled y DU
Terfyn amser ymgeisio

Ceisiadau yn bresennol wedi oedi.

Ymgeisio am grant

Noder - Ym mhortffolio y DU, rydym yn falch iawn o ba mor amrywiol mae ein grantiau wedi bod dros y blynyddoedd diwethaf. Rydym bellach â nifer o geisiadau i'w prosesu, ac mae hynny, yn ogystal â rhai mentrau sydd gennym mewn datblygiad, yn golygu ein bod eisiau oedi am ychydig o fisoedd. Mae hynny 'n golygu nad ydym yn derbyn unrhyw geisiadau ar y funud, ond disgwyliwch tuag at ddiwedd 2019 am newyddion diweddar.

Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Rydym yn cefnogi prosiectau a sefydliadau sy'n edrych tu hwnt i ddarpariaeth gwasanaeth i sbarduno newid systemau, datblygu ffyrdd newydd o weithio a thaclo achosion craidd problemau cymdeithasol mewn ffyrdd arloesol.

Mathau o ariannu

Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd, ond cadwch lygad allan am newyddion tuag at ddiwedd 2019.

Rydym yn cynnig tri math gwahanol o ariannu:

 • Grantiau bach i ddatblygu syniadau i gynigion llawn.
 • Ariannu hir dymor, yn bennaf i dair neu bum mlynedd.
 • Ariannu prosiect partneriaeth neu gydweithrediadol.

Mae'n annhebygol iawn y byddwn yn dyfarnu mwy nag un grant i fudiad unigol, ond gallwch ddal grant gyda rhan arall o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a hefyd derbyn grant gan y Portffolio Deyrnas Unedig. At hynny, ni fyddai derbyn dyfarniad trwy'r Portffolio Deyrnas Unedig o reidrwydd yn eich diarddel o fod yn rhan o gynnig partneriaeth.

Am beth rydym ni'n chwilio

Mae ein diddordeb mwyaf mewn prosiectau sydd:

 1. Wedi'u harwain neu eu cyfeirio gan y rhai sydd â phrofiad o lygad y ffynnon o'r broblem gymdeithasol sy'n derbyn sylw.
 2. Yn taclo achosion craidd problemau cymdeithasol, nid dim ond y symptomau, drwy adnabod barrau strwythurol a methiannau hir dymor er mwyn newid systemau.
 3. Wedi'u cyfeirio gan safbwyntiau amrywiol a budd-ddeiliaid lluosog - i sicrhau y gall yr atebion a grëir gyflawni canlyniadau i bawb.
 4. Datblygu cydweithio ac atebion ar y cyd rhwng mudiadau.
 5. Canolbwyntio ar arbrofi, dysgu ac addasu'n barhaus.
 6. Gweithredu i daclo problemau ar y cam cynharaf posib.

Os nad yw eich prosiect yn bodloni un neu fwy o'r criteria uchod, mae'n annhebygol y byddem yn gallu ei ariannu.

Sut i ymgeisio

Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd, ond cadwch lygad allan am newyddion tuag at ddiwedd 2019.

Cymhwysedd

I fod yn gymwys i gael arian, dylai prosiectau fod yn weithredol mewn dau neu fwy o wledydd ethol y DU (Cymru, Lloegr, Yr Alban, Gogledd Iwerddon) Dylai prosiectau hefyd ffitio fewn i un o'r chwech ardal o ffocws wedi eu rhestru o dan "ymgeisio am grant" uwchben.

Bydd angen i chi fod yn fudiad neu bartneriaeth sydd â chyfansoddiad cyfreithiol. Rydym yn disgwyl i'r rhan fwyaf o'r grantiau fynd i naill ai fudiadau sector gwirfoddol neu bartneriaethau wedi'u harwain gan y sector gwirfoddol o fudiadau sector gwirfoddol, cyhoeddus neu breifat.

Ni fyddwn yn gwneud dyfarniadau i:

 • unigolion ac unig fasnachwy
 • mudiadau sydd wedi’u lleoli y tu allan i'r Deyrnas Unedig
 • cyrff cyhoeddus anadrannol
 • canghennau nad ydynt yn rheoli sut maent yn cael eu rhedeg a sut mae eu harian yn cael ei wario
 • ceisiadau a wneir gan un mudiad ar ran mudiad arall
 • mudiadau sy'n gweithredu'n bennaf er budd preifat.

Cysylltwch â n

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am yr arian hwn, e-bostiwch ymholiadau@cronfagymunedolylg.org.uk neu galw'r tîm cynghori ar 0300 123 0735.

Gwiriadau

Fel mudiad sy’n dosbarthu arian cyhoeddus, rydym yn cyflawni nifer o wiriadau ar yr wybodaeth a ddarparwch i ni. Dysgu mwy am ein gwiriadau.