Awards from the UK Portfolio

Manchester Cares

Mae Portffolio'r DU yn archwilio dulliau newydd ac arloesol, ac yn datblygu ac yn profi ffyrdd newydd o adeiladu cymdeithas sifil gryfach. Mae ein grantiau yn cefnogi prosiectau a syniadau o effaith ac arwyddocâd ledled y DU sy'n canolbwyntio ar newid trawsnewidiol.

Rydym yn arbrofi gyda sut i wneud pethau'n wahanol ac yn rhannu dysgu a mewnwelediadau i wella ein harferion gwneud grantiau yn barhaus gyda'r Gronfa, y sector ehangach a thu hwnt.

Ar hyn o bryd rydym yn gwahodd ceisiadau i'n rhaglen Tyfu Syniadau Gwych.

Rydym yn parhau i wrando ar anghenion cymunedau ledled y DU a datblygu cyfleoedd ariannu eraill sy'n archwilio dulliau newydd ac yn profi syniadau newydd. Edrychwch ar ffrwd Twitter am ddiweddariadau. Gallwch hefyd anfon e-bost atom ar UKPortfolioTeam@tnlcommunityfund.org.uk.

Ardal
Ledled y DU
Maint yr ariannu
Dros £50,000
Terfyn amser ymgeisio

Parhaus

Ymgeisio am grant

Mae Portffolio'r DU yn cynnig amrywiaeth o raglenni ariannu.

Tyfu Syniadau Gwych

Mae'r grantiau hyn yn cefnogi syniadau sy'n canolbwyntio ar gefnogi newid trawsnewidiol a hirdymor sy'n mynd y tu wnt i sefydliadau unigol ac yn hytrach yn canolbwyntio ar feithrin ecolegau ac ecosystemau. Mae'r rhaglen yn agored i geisiadau.

Dysgwch fwy a gwnewch gais.

Nid oes dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

Deiliaid grant portffolio presennol y DU: Ochr yn ochr â'n rhaglenni ariannu rydym yn parhau i gefnogi ein deiliaid grant presennol i ymateb i argyfwng COVID-19.

Bydd mwy o gyfleoedd ariannu ar gael yn 2021. Edrychwch ar ein ffrwd Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd ariannu newydd.

Rhaglenni Ariannu Portffolio DU eraill

Mae'r rhaglenni ariannu hyn ar gau i geisiadau

Dyma rai o'r rhaglenni ariannu diweddaraf:

Mae'r Gronfa Gweithredu Hinsawdd yn cefnogi cymunedau ledled y DU i weithredu ar newid hinsawdd. Bydd y cymunedau hyn yn dangos yr hyn sy'n bosibl pan fydd pobl yn arwain y ffordd o ran mynd i'r afael â newid hinsawdd. Mae'r rhaglen ar gau i geisiadau ar hyn o bryd.

Nod Cronfa Datblygu’r Dyfodol yw rhoi'r sgiliau a'r adnoddau sydd eu hangen ar gymdeithas sifil i ragweld, dychmygu a llunio'r dyfodol. Mae'r rhaglen bellach ar gau i geisiadau.

Nod y Gronfa Seilwaith Digidol yw rhoi'r seilwaith a'r gallu digidol sydd eu hangen ar sefydliadau cymdeithas sifil i fod yn ymatebol ac yn ymaddasol. Mae'r rhaglen bellach ar gau i geisiadau – Mwy o wybodaeth. Mae'r rhaglen bellach ar gau i geisiadau.

Mae Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon 2020 yn cefnogi sefydliadau sy'n cael eu sefydlu neu eu rhedeg gan bobl sydd â phrofiad uniongyrchol o fater cymdeithasol. Mae'r rhaglen ariannu hon yn sicrhau bod arweinyddiaeth profiad o lygad y ffynnon yn chwarae rhan allweddol wrth lunio sut mae cymunedau'n symud tuag at adferiad ac adnewyddu ar ôl effaith COVID-19. Mae'r rhaglen bellach ar gau i geisiadau.