Dyfarniadau o Bortffolio’r DU

Manchester Cares

Mae Portffolio'r DU yn archwilio dulliau newydd ac arloesol, ac yn datblygu ac yn profi ffyrdd newydd o adeiladu cymdeithas sifil gryfach. Mae ein grantiau yn cefnogi prosiectau a syniadau o effaith ac arwyddocâd ledled y DU sy'n canolbwyntio ar newid trawsnewidiol.

Rydym yn arbrofi gyda sut i wneud pethau'n wahanol ac yn rhannu dysgu a mewnwelediadau i wella ein harferion gwneud grantiau yn barhaus gyda'r Gronfa, y sector ehangach a thu hwnt.

Ar hyn o bryd rydym yn gwahodd ceisiadau i'r rhaglenni canlynol:

Rydym yn parhau i wrando ar anghenion cymunedau ledled y DU a datblygu cyfleoedd ariannu eraill sy'n archwilio dulliau newydd ac yn profi syniadau newydd. Edrychwch ar ffrwd Twitter am ddiweddariadau. Gallwch hefyd anfon e-bost atom ar UKPortfolioTeam@tnlcommunityfund.org.uk.

Ardal
Ledled y DU
Maint yr ariannu
Dros £50,000 (Gyda'n Gilydd ar gyfer Ein Planed at £10,000 yn unig)
Terfyn amser ymgeisio

Parhaus (heblaw am Gyda'n Gilydd ar gyfer Ein Planed sydd â dyddiad cau)

Ymgeisio am grant

Mae Portffolio'r DU yn cynnig amrywiaeth o raglenni ariannu.

Gyda'n Gilydd ar gyfer Ein Planed

Rydym yn cynnig £1,000 hyd at £10,000 o arian y Loteri Genedlaethol i gefnogi cymunedau ledled y DU i weithredu ar newid yn yr hinsawdd.

Dysgwch fwy a gwnewch gais i Gyda'n Gilydd ar gyfer Ein Planed

Terfyn amser ymgeisio: 5yh ar 18 Tachwedd 2021

Tyfu Syniadau Gwych

Mae'r grantiau hyn yn cefnogi syniadau sy'n canolbwyntio ar gefnogi newid trawsnewidiol a hirdymor sy'n mynd y tu wnt i sefydliadau unigol ac yn hytrach yn canolbwyntio ar feithrin ecolegau ac ecosystemau. Mae'r rhaglen yn agored i geisiadau.

Dysgwch fwy a gwnewch gais.

Mewn Undod mae Nerth

Gall yr arian hwn gefnogi prosiectau a fydd yn meithrin cysylltiadau cryfach ar draws cymunedau, ac yn gwella'r seilwaith a'r amodau sydd eu hangen i gryfhau'r cysylltiadau hyn. Mae'r rhaglen yn agored i geisiadau.

Dysgwch fwy a gwnewch gais i Mewn Undod Mae Nerth.

Nid oes dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.

Caru'n Cynefin

Mae IKEA Limited a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi dod at ei gilydd i dyfu cymunedau ffyniannus, gwydn a chynaliadwy ledled y DU.  Mae Caru’n Cynefin yn gronfa newydd gwerth £1.5 miliwn sy'n ceisio ysbrydoli a helpu pobl i gymryd mwy o ran yn eu cymuned leol fel lle cadarnhaol, cartrefol i fod a chwrdd â phobl eraill.

Y nod yw adeiladu ar egni, creadigrwydd ac arferion cymunedau'n dod at ei gilydd yn ystod pandemig COVID-19, drwy weithgareddau lleol ac adnewyddu mannau cymunedol. 

Mae'r rhaglen yn agored i geisiadau. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 14 Gorffennaf neu pan fyddwn yn derbyn 1,500 o geisiadau - beth bynnag a ddaw gyntaf.

Dysgu mwy a gwneud cais i Caru'n Cynefin.

Partneriaethau Byd-eang

Bob blwyddyn, byddwn yn gweithio gyda hyd at bum sefydliad yn y DU sy'n cysylltu grwpiau trydydd sector yn y DU â'u cyfoedion yn Ewrop ac America - i rannu syniadau, dysgu a chydweithio.

Mae gennym ddiddordeb arbennig ym meysydd newid hinsawdd, digidol, tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant, gwneud grantiau cyfranogol ac arfogi trydydd sector (gan gynnwys arianwyr) i ddeall, addasu ac ymateb i'r dyfodol.

Nid oes dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Os hoffech siarad â ni, e-bostiwch globalpartnerships@tnlcommunityfund.org.uk (gydag un neu ddau baragraff am eich cynlluniau), a bydd un o dîm Portffolio'r DU yn cysylltu â chi.

Nid oes dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

Deiliaid grant portffolio presennol y DU: Ochr yn ochr â'n rhaglenni ariannu rydym yn parhau i gefnogi ein deiliaid grant presennol i ymateb i argyfwng COVID-19.

Bydd mwy o gyfleoedd ariannu ar gael yn 2021. Edrychwch ar ein ffrwd Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd ariannu newydd.

Rhaglenni Ariannu Portffolio DU eraill

Mae'r rhaglenni ariannu hyn ar gau i geisiadau

Dyma rai o'r rhaglenni ariannu diweddaraf:

Caru’n Cynefin: Mae IKEA Limited a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi dod at ei gilydd i dyfu cymunedau ffyniannus, gwydn a chynaliadwy ledled y DU. Cronfa £1.5 miliwn yw Caru’n Cynefin sy'n ceisio ysbrydoli a helpu pobl i gymryd mwy o ran yn eu cymuned leol fel lle cadarnhaol, cartrefol i fod a chwrdd â phobl eraill. Mae'r rhaglen bellach ar gau i geisiadau.

Mae'r Gronfa Gweithredu Hinsawdd yn cefnogi cymunedau ledled y DU i weithredu ar newid hinsawdd. Bydd y cymunedau hyn yn dangos yr hyn sy'n bosibl pan fydd pobl yn arwain y ffordd o ran mynd i'r afael â newid hinsawdd. Mae'r rhaglen ar gau i geisiadau ar hyn o bryd.

Nod Cronfa Datblygu’r Dyfodol yw rhoi'r sgiliau a'r adnoddau sydd eu hangen ar gymdeithas sifil i ragweld, dychmygu a llunio'r dyfodol. Mae'r rhaglen bellach ar gau i geisiadau.

Nod y Gronfa Seilwaith Digidol yw rhoi'r seilwaith a'r gallu digidol sydd eu hangen ar sefydliadau cymdeithas sifil i fod yn ymatebol ac yn ymaddasol. Mae'r rhaglen bellach ar gau i geisiadau – Mwy o wybodaeth. Mae'r rhaglen bellach ar gau i geisiadau.

Mae Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon 2020 yn cefnogi sefydliadau sy'n cael eu sefydlu neu eu rhedeg gan bobl sydd â phrofiad uniongyrchol o fater cymdeithasol. Mae'r rhaglen ariannu hon yn sicrhau bod arweinyddiaeth profiad o lygad y ffynnon yn chwarae rhan allweddol wrth lunio sut mae cymunedau'n symud tuag at adferiad ac adnewyddu ar ôl effaith COVID-19. Mae'r rhaglen bellach ar gau i geisiadau.