Manchester Cares

Awards from the UK Portfolio

Manchester Cares

Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Ardal
Ledled y DU
Terfyn amser ymgeisio

Gweld manylion y rhaglen

Ymgeisio am grant

Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Cyflawnir hyn trwy dri edefyn:

Dod â phobl ynghyd – Rydym yn cefnogi cymunedau i fod yn rhan o, ac i ddathlu, digwyddiadau sydd o bwys i'r Deyrnas Unedig i gyd, rydym yn ariannu gweithgareddau sy'n:

 • Cefnogi prosiectau lleol i wella ansawdd bywydau pobl a chymunedau.
 • Pwysleisio lleisiau pobl a chymunedau i helpu creu cysylltiadau cryfach rhwng cymunedau.

Tyfu Syniadau Gwych – Rydym yn cefnogi tyfu neu addasu syniadau gwych ar draws y Deyrnas Unedig trwy:

 • Gefnogi atebion ar y cyd i daclo materion cymdeithasol pwysig o safbwynt y rhai a effeithiwr ganddynt fwyaf.
 • Cefnogi'r rhai sydd fwyaf tebygol o wynebu anfantais a chynyddu eu cyfleoedd.

Ymchwilio i Ddulliau Newydd – Rydym yn datblygu ac yn profi dulliau adeiladu cymdeithas sifil gryfach

 • Profi dulliau newydd o wneud grantiau a chefnogaeth anariannol.
 • Profi atebion newydd i broblemau cymdeithasol hir dymor neu ddatblygol, yn enwedig pan fydd pobl sydd â phrofiad o'r problemau hyn o lygad y ffynnon wrth wraidd creu'r atebion.

Ydy fy mhrosiect yn addas i gael ei ariannu?

Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi prosiectau sy'n arwyddocaol ar draws y Deyrnas Unedig o safbwynt diddordeb, effaith neu ddylanwad. Rydym yn cynnig tri math gwahanol o ariannu: grantiau bach i ddatblygu syniadau, ariannu tymor hir ac arian prosiect partneriaeth/ar y cyd.

Mae gennym ddiddordeb mawr mewn prosiectau sydd ag un neu fwy o'r nodweddion a ganlyn:

 1. Wedi'u harwain neu eu cyfeirio gan y rhai sydd â phrofiad o lygad y ffynnon o'r broblem gymdeithasol sy'n derbyn sylw.
 2. Taclo achosion craidd, nid dim ond symptomau'r broblem. Maent yn adnabod rhwystrau strwythurol a methiannau tymor hir ac yn ceisio newid systemau sy'n methu ag atal pobl rhag profi problemau.
 3. Wedi'u cyfeirio gan safbwyntiau amrywiol a budd-ddeiliaid lluosog - i sicrhau y gall yr atebion a grëir gyflawni canlyniadau i bawb
 4. Datblygu cydweithio ac atebion ar y cyd rhwng mudiadau.
 5. Canolbwyntio ar arbrofi, dysgu ac addasu'n barhaus.
 6. Gweithredu cynnar - ymdrin â'r broblem yn y cam cynharaf posib.

Bydd angen i chi fod yn fudiad neu bartneriaeth sydd â chyfansoddiad cyfreithiol. Rydym yn disgwyl i'r rhan fwyaf o'r grantiau fynd i naill ai fudiadau sector gwirfoddol neu bartneriaethau wedi'u harwain gan y sector gwirfoddol o fudiadau sector gwirfoddol, cyhoeddus neu breifat.

Ni fyddwn yn gwneud dyfarniadau i:

 • Unigolion nag unig fasnachwyr
 • Mudiadau sydd wedi’u lleoli y tu allan i'r Deyrnas Unedig
 • Cyrff cyhoeddus anadrannol
 • Canghennau nad ydynt yn rheoli sut maent yn cael eich rhedeg neu sut mae eu harian yn cael ei wario
 • Ceisiadau a wneir gan un mudiad ar ran mudiad arall
 • Mudiadau sy'n gweithredu'n bennaf er budd preifat.
Faint gallaf ymgeisio amdano?

Nid oes terfyn uchaf ar gyfer eich cais am grant. Roedd grant cyfartalog y Portffolio Deyrnas Unedig yn 2016/17 yn £940k dros dair blynedd.

Oherwydd galw uchel a thegwch, mae'n annhebygol iawn y byddwn yn dyfarnu mwy nag un grant i fudiad unigol, ond gallwch ddal grant gyda rhan arall o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a hefyd derbyn grant gan y Portffolio Deyrnas Unedig. At hynny, ni fyddai derbyn dyfarniad trwy'r Portffolio Deyrnas Unedig o reidrwydd yn eich diarddel o fod yn rhan o gais partneriaeth arall.

Sut ydw i'n ymgeisio?

O'n safbwynt ni, mae eich syniadau ac ansawdd eich gwaith yn bwysicach na'ch gallu i lenwi ffurflen gais, a gallwn ddefnyddio sgyrsiau yn hytrach na ffurflen gais fel sail ar gyfer asesu eich cais. Mae'n bwysig darllen yr arweiniad hwn cyn cysylltu â ni i drafod prosiect neu syniad.

Os nad yw o fewn y Portffolio Deyrnas Unedig, byddwn yn archwilio p'un a oes unrhyw lwybrau eraill tuag at dderbyn arian o fewn Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Er na allwn ddiwallu eich anghenion bob tro, rydym yn teimlo y bydd y dull hwn yn arbed llawer o waith papur a llawer o amser.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am yr arian hwn, e-bostiwch cymru@cronfagymunedolylg.org.uk neu Linell Gymorth y Gronfa ar 0300 123 0735.

Gwiriadau

Fel mudiad sy’n dosbarthu arian cyhoeddus, rydym yn cyflawni nifer o wiriadau ar yr wybodaeth a ddarparwch i ni.

Beth sy'n digwydd nesaf?
 1. Byddwn yn trafod eich cynnig gyda chi ar y ffôn i gael gwybod mwy am eich syniad.
 2. Ar ôl y drafodaeth gychwynnol hon, byddwn yn trafod eich syniad ymhellach gyda'n tîm ariannu i weld a yw'n gweddu i'n blaenoriaethau. Efallai y bydd angen mwy o wybodaeth arnom (y bydd rhywfaint ohono'n gysylltiedig â chymhwysedd) ond fel arfer byddwn yn cysylltu'n ôl â chi o fewn pedair wythnos ar ôl y drafodaeth gychwynnol.
 3. Os byddwn yn penderfynu dwyn eich cynnig ymhellach, bydd cyfres o sgyrsiau manylach yn digwydd. Yn y cam hwn byddwn yn ceisio deall effaith eich gwaith, eich dulliau, goblygiadau o ran cydraddoldeb, eich cynlluniau i dyfu a'ch partneriaethau, ymysg llawer o bethau eraill, yn llawn.
 4. Yn y cam hwn byddwn yn gofyn am ddogfennaeth bellach i gadarnhau rhywfaint o'r wybodaeth a gasglwyd trwy sgyrsiau; ymysg pethau eraill bydd hwn yn cynnwys cyfrifon diweddar a chynlluniau gwaith/busnes.
 5. Wedyn caiff eich cais ei adolygu ymhellach gan ein tîm ariannu a byddwn yn canfasio barn ymarferwyr rheng flaen ac eraill (ni chaiff unrhyw wybodaeth ei throsglwyddo ac ni fyddwn yn cyfeirio'n benodol at eich cais) sydd agosaf at y problemau rydych yn bwriadu mynd i'r afael â nhw. Byddwn yn gwneud ymchwil ddesg hefyd ac yn ymweld â'ch prosiect i gael darlun llawnach o'ch gwaith. Yn gyffredinol bydd hyn yn cymryd dau i dri mis.
 6. Pan fyddwn wedi cywain yr holl wybodaeth berthnasol, byddwn yn rhoi gwybod i chi p'un a gaiff eich cynnig ei gyflwyno i'n pwyllgorau gwneud penderfyniadau ai beidio.

Wedyn rhoddir eich cais i bwyllgor gwneud penderfyniadau, a fydd naill ai'n gwrthod neu'n cymeradwyo'ch cais. Mae ein pwyllgor yn cwrdd bob mis ar gyfer ceisiadau o £50,000 a llai. Mae ein pwyllgor yn cwrdd wyth gwaith y flwyddyn ar gyfer ceisiadau rhwng £50,000 a £750,000. Mae ein pwyllgor yn cwrdd pedair gwaith y flwyddyn ar gyfer ceisiadau dros £750,000.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am yr arian hwn, e-bostiwch cymru@cronfagymunedolylg.org.uk neu Linell Gymorth y Gronfa ar 0300 123 0735.