Manchester Cares

Dyfarniadau o’r Portffolio DU

Manchester Cares

Mae Portffolio’r DU yn cefnogi syniadau a phrosiectau ledled y DU. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau beiddgar sy'n rhoi pobl ar y blaen i fynd i'r afael â materion cymdeithasol tymor hir ac i wella ansawdd bywyd ledled y DU ac yn rhyngwladol.

Ymateb COVID-19: Ar hyn o bryd mae Portffolio’r DU yn cael ei oedi i geisiadau newydd am arian grant ymatebol.

Hyd at fis Hydref 2020, byddwn yn blaenoriaethu gweithio gyda'n deiliaid grantiau presennol i gefnogi pobl a chymunedau y mae COVID-19 yn effeithio arnynt.

Ardal
Ledled y DU
Terfyn amser ymgeisio

Ceisiadau yn bresennol wedi oedi.

Ymgeisio am grant

Ym Mhortffolio’r DU rydym yn falch iawn o ba mor amrywiol y mae ein grantiau wedi bod dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Bellach mae gennym ni rai mentrau newydd wrthi'n cael eu datblygu, felly rydyn ni'n oedi'r rhaglen ariannu hon am gyfnod o amser.

Bydd y broses hon yn cymryd mwy o amser na'r disgwyl gan ein bod ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar gefnogi ein deiliaid grantiau presennol i ymateb i argyfwng COVID-19.

Byddwn hefyd yn parhau i weithio gydag ymgeiswyr cyfredol i'n Cronfa Gweithredu Hinsawdd.

Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd, a cadwch lygad allan am newyddion trwy gydol 2020. Gallwch hefyd wirio ein Twitter am ddiweddariadau.

Mathau o ariannu

Blaenoriaeth gyfredol Portffolio’r DU yw cefnogi ein deiliaid grantiau presennol i ymateb i argyfwng COVID-19.

Er mwyn cefnogi cymunedau symud tuag at adferiad ac adnewyddiad ar ôl effaith COVID-19, fe lansiom Gronfa Datblygu'r Dyfodol. Mae’r rhaglen hon bellach ar gau i geisiadau.