Tyfu Syniadau Gwych

Longstone School

Cefnogi newid trawsnewidiol, hirdymor

Mae'r rhaglen hon bellach ar gau i geisiadau. Rydym yn manteisio ar y cyfle hwn i adolygu'r rhaglen ariannu Tyfu Syniadau Gwych a'r ceisiadau a gawsom, a gall hyn olygu newidiadau i'n cynnig am gyllid yn y dyfodol.

Mae hwn yn grant o'n Portffolio yn y DU. Portffolio'r DU yw lle rydym yn archwilio dulliau gweithredu newydd, yn arbrofi gyda sut i wneud pethau'n wahanol, ac yn ceisio ariannu gwaith sy'n canolbwyntio mwy ar y dyfodol.

Mae ein rhaglen Tyfu Syniadau Gwych yn canolbwyntio ar gefnogi newid trawsnewidiol a hirdymor. Rydym yn edrych ar fentrau gweledigaethol sy'n mynd y tu hwnt i sefydliadau unigol, ac yn hytrach yn canolbwyntio ar ecolegau, platfformau, ecosystemau, gwasanaethau, a rhwydweithiau. Disgwyliwn i'r mentrau hyn fod yn creu seilwaith y mae llawer o bethau'n bosibl drwyddo.

Rydym yn awyddus i fuddsoddi mewn gwahanol gyfuniadau o bobl, cymunedau, rhwydweithiau a sefydliadau sy'n dangos y gallu i hadu a thyfu systemau amgen, cyflymu'r broses o drosglwyddo cymdeithas sifil yr 21ain ganrif yn ddwfn, ac i ddysgu ac addasu wrth iddynt fynd.

Yn ystod y cam ymgeisio, mae gennym ddiddordeb mewn clywed am eich syniadau a'ch cynlluniau, yn hytrach na disgrifiad manwl o'r prosiect. Bydd ein grantiau yn adlewyrchu cam eich syniad – byddwn yn trafod hyn gyda chi os ydych ar y rhestr fer i gyflwyno cais llawn.

Ardal
Ledled y DU
Yn addas ar gyfer
Rydym yn awyddus i fuddsoddi mewn gwahanol gyfansoddiadau o bobl, cymunedau, rhwydweithiau a sefydliadau dros y tymor hir. Efallai y cânt eu disgrifio'n well fel ecolegau, platfformau, ecosystemau, gwasanaethau, a rhwydweithiau - rydym yn defnyddio geiriau gwahanol oherwydd ar yr adeg hon o'r rhaglen ariannu, rydym yn dal i brofi dull gweithredu. Rydym hefyd yn defnyddio iaith i fod yn glir ynglŷn â sut mae hyn yn wahanol i'r hyn rydym wedi'i wneud o'r blaen. Y peth pwysig yw y gallwn weld y potensial o ran sut y byddant yn tyfu ac yn dyfnhau dros amser, gan ymestyn eu cenadaethau, ac ychwanegu at yr ecoleg wrth iddynt fynd.
Maint yr ariannu
Isafswm maint y grant yw £150,000. Yr isafswm hyd yw dwy flynedd. Gall grant fod ar gael am hyd at ddeng mlynedd mewn rhai amgylchiadau.
Cyfanswm ar gael
Mae'r rhaglen hon ar gau ar hyn o bryd.
Terfyn amser ymgeisio

Mae'r rhaglen hon ar gau ar hyn o bryd.

Sut i ymgeisio

Mae'r rhaglen hon bellach ar gau i geisiadau.

Rydym yn manteisio ar y cyfle hwn i adolygu'r rhaglen ariannu Tyfu Syniadau Gwych a'r ceisiadau a gawsom, a gall hyn olygu newidiadau i'n cynnig am gyllid yn y dyfodol.

Pa wybodaeth sydd angen i chi wneud cais

Gofynnwn am fanylion cyswllt y prif gyswllt ar gyfer eich cais

Dylai hyn fod yn rhywun y gallwn siarad ag ef os oes gennym unrhyw gwestiynau am eich menter.

Gofynnwn am enw cyfreithiol eich sefydliad a'i gyfeiriad

Gwnewch yn siŵr bod y rhain yn gyfoes ac yn cyd-fynd ag unrhyw ddogfennau gwybodaeth neu hunaniaeth y gallwn ofyn amdanynt.

Gofynnwn i chi hefyd ddarllen a chytuno i'n telerau ac amodau

Darllenwch ein telerau ac amodau.

Beth sy'n digwydd ar ôl i chi wneud cais?

 1. Byddwch yn anfon eich cais atom – byddwn yn asesu eich cais. Mae'r galw am grantiau yn uchel, felly dim ond os ydynt yn bodloni ein meini prawf a'n disgwyliadau y byddwn yn mynd â cheisiadau i'r cam nesaf.
 2. Byddwn yn gwneud rhai penderfyniadau cynnar am y ceisiadau sy'n bodloni'r meini prawf orau yn yr hyn rydym yn gobeithio ei ariannu. Ein nod fydd rhoi gwybod ichi am ein penderfyniad o fewn chwe wythnos o dderbyn eich cynnig.
 3. Os cewch eich gwahodd i'r cam nesaf, byddwn yn gofyn am ragor o wybodaeth am eich prosiect – byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich cais yn fanwl. Byddwn hefyd yn anfon ffurflen fer atoch gyda mwy o fanylion am eich sefydliad a phrif gontractau'r fenter. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth ar y ffurflen hon i ddiweddaru ein cofnodion a chwblhau rhai gwiriadau diogelwch (Dysgwch fwy am y gwiriadau a wnawn.) Byddwn hefyd yn gofyn i chi am eich cyllideb arfaethedig. Os nad ydych yn siŵr faint rydych am wneud cais amdano, gallwn drafod hyn gyda chi.
 4. Byddwn yn gwneud penderfyniad – yn dibynnu ar faint o arian rydych yn gwneud cais amdano, bydd eich cais naill ai'n cael ei ystyried gan Banel Ariannu’r DU neu Bwyllgor Ariannu’r DU.
 5. Os bydd eich cais yn llwyddiannus – byddwn yn cysylltu â chi gyda'r newyddion da! Unwaith y byddwch wedi derbyn grant gennym ni, dyma beth i'w ddisgwyl. Bydd y dudalen hon hefyd yn rhoi gwybod i chi am y pethau y mae angen i chi eu gwneud.

Pwy all ac na allant ymgeisio

Pwy all ymgeisio

Rydym yn awyddus i fuddsoddi mewn gwahanol gyfuniadau o bobl, cymunedau, rhwydweithiau a sefydliadau dros y tymor hir. Efallai y cânt eu disgrifio'n well fel ecolegau, platfformau, ecosystemau, gwasanaethau, a rhwydweithiau – pethau sy'n creu seilwaith y mae llawer o bethau'n bosibl drwyddo. Y peth pwysig yw y gallwn weld y potensial yn y gwaith i allu tyfu a dyfnhau dros amser, ymestyn ei genhadaeth, adnewyddu ei phridd a denu mwy i'r ecoleg wrth iddi dyfu.

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn archwilio sut y gallwn fuddsoddi'n fwy bwriadol mewn ecolegau, platfformau, ecosystemau, gwasanaethau, a rhwydweithiau sy'n gweithio tuag at ddiben cyffredin ac athroniaeth newydd. Gallai'r rhain fod yn rhai sy'n bodoli eisoes sydd am ymestyn a/neu ddyfnhau eu gwaith, neu rai newydd sy'n dod i'r amlwg. Gall y gwaith hwn ddigwydd ar lefel leol neu genedlaethol.

Mae angen i'ch sefydliad arweiniol hefyd fod yn:

 • elusen gofrestredig
 • cwmni buddiannau cymunedol
 • Sefydliad Corfforedig Elusennol (SCE)
 • cymdeithas budd cymunedol
 • cymdeithas gydweithredol (os oes ganddi gymal di-elw)
 • mudiad gwirfoddol neu gymunedol
 • corff statudol (gan gynnwys cynghorau tref, plwyf a chymuned) - hoffem iddynt fod yn rhan o'r fenter ond nid ei arwain
 • cwmni cyfyngedig drwy warant (os oes ganddo gymal di-elw).

Ni allwn dderbyn ceisiadau gan:

 • unigolion 
 • unig fasnachwyr 
 • cwmnïau sydd â'r nod o gynhyrchu elw yn bennaf ar gyfer dosbarthu preifat 
 • sefydliadau sydd wedi'u lleoli y tu allan i'r DU 
 • ceisiadau a wneir gan un sefydliad ar ran sefydliad arall 
 • ysgolion.

Os nad ydych yn siŵr os gallwch ymgeisio

Cysylltwch â ni. Bydd y tîm yn hapus i helpu. Gallwch hefyd wirio pa raglenni ariannu eraill y gallech wneud cais iddynt.

Yr hyn rydym yn gobeithio ei ariannu

Ar hyn o bryd, rydym yn ceisio ariannu pethau a allai edrych yn wahanol iawn i'w gilydd ond a fydd yn debygol o fod â rhai o'r canlynol yn gyffredin:

 • Maen nhw'n debygol o fod yn dechrau gydag athroniaeth, ffrâm, rhesymeg neu naratif newydd sy'n llywio'r gwaith, fel athroniaeth newydd ynglŷn â sut y gallai'r economi weithio neu sut y gellid trefnu cymdeithas.
 • Maent yn ystyried tegwch ym mhopeth a wnânt - tegwch i bobl ac i'r blaned. Rydym yn chwilio am fentrau sy'n creu patrymau newydd o bwy sydd â phŵer a'r hyn a werthfawrogir.
 • Byddant yn cynhyrchu seilwaith lle mae llawer o bethau'n bosibl.
 • Gallent ddangos bod y pethau sy'n cael eu creu yn sail i drosglwyddiadau gwirioneddol i ffwrdd o/tuag at y ffocws perthnasol.
 • Byddan nhw'n gallu dangos eu bod wedi bod yn gofyn ac yn archwilio cwestiynau da yn gyson am sut mae angen i bethau newid yn y presennol, a'u bod yn gallu dychmygu a mynegi sut olwg sydd ar ddewisiadau eraill.
 • Byddant yn gweithredu o set o egwyddorion sy'n dangos sut y byddant yn cyrraedd yno, hyd yn oed os nad ydynt yn gwybod beth allai'r canlyniad terfynol fod (oherwydd ei fod yn arbrofol).
 • Gallent ddangos y gallu i addasu'n barhaus wrth iddynt fynd. Rydym am fuddsoddi yn y ffordd y mae pobl yn ymholi.
 • Byddant yn gallu disgrifio sut olwg sydd ar gynnydd ar gyfer eu gwaith, sut y maent wedi ymrwymo i'r cynnydd hwnnw, ac i gael rhai syniadau am sut y byddant yn mesur ac yn dangos cynnydd.
 • Mae momentwm i'r hyn y maent yn ei wneud. Gallent dynnu sylw at y ffordd y maent yn gwneud rhwygiadau gan eu bod wedi bod yn tyfu ac yn dyfnhau eu gwaith, ac yn dangos eu bod yn denu eraill ato.
 • Maent yn annhebygol o fod yn un sefydliad neu brosiect, sydd eisoes yn gweithio gyda nifer o bartneriaid ac wedi'u dilyn mewn sawl perthynas. Gallent hefyd ddangos eu bod wedi ymgysylltu'n wirioneddol â rhannau eraill o'r dirwedd sy'n allweddol i bethau sy'n wahanol.

Byddwn yn ceisio archwilio ymrwymiadau ariannu tymor hwy sy'n dangos i ni fuddsoddi yn y rhai sy'n gysylltiedig ers 7-10 mlynedd. Nid yw hyn yn ymwneud â 'chostau craidd' - rydym am i'n grantiau gael ei ddefnyddio mewn ffordd fwy addasol, hanfodol ac adfywiol nag y mae'r term 'costau craidd' yn ei awgrymu.

Mewn dull mor hirdymor, sy'n dod i'r amlwg, gwyddom y bydd angen i ni hefyd gael hyblygrwydd o ran ble mae'r grantiau yn mynd, ac i alluogi grwpiau a sefydliadau i ddod i mewn ac allan o'r 'ecoleg' wrth iddo ddyfnhau a thyfu.

Byddwn yn parhau i flaenoriaethu ceisiadau sy'n gweithio ledled y DU, er ein bod yn cydnabod efallai na fydd hyn bob amser yn briodol. Deallwn mai rhaglen arbrofol yw hon, sy'n profi syniadau newydd. Rydym yn gyfforddus gydag ansicrwydd - rydym am ddeall yr hyn y gallwn ei wneud i feithrin gallu mewn cymunedau a dysgu o'ch profiadau.

Yr hyn rydym yn annhebygol o ariannu

Gan fod hon yn rhaglen newydd lle rydym yn archwilio dulliau gweithredu newydd, credwn ei bod yn bwysig bod yn glir ynglŷn â'r hyn nad yw'n debygol o fod yn gymwys, yn ogystal â'r hyn sydd. Rydym yn annhebygol o ariannu:

 • ceisiadau sy'n ymwneud â hyrwyddo agenda un sefydliad
 • ceisiadau sy'n ymwneud â chefnogi gwasanaethau i gael eu darparu neu i symud pethau ar-lein
 • ceisiadau sy'n cynnwys un dull o newid yn unig – un set o actorion, un ddamcaniaeth, un raddfa, er enghraifft – rydym yn disgwyl ariannu ceisiadau gydag ecolegau a fydd yn esblygu dros amser
 • sefydliadau, cymunedau neu rwydweithiau na allant ddangos y trylwyredd a ddaw yn eu sgil i fod yn a ddaeth i'r amlwg ac yn ymaddasol yn eu hymagwedd
 • ceisiadau sy'n ymwneud ag arbedion effeithlonrwydd neu welliannau o fewn y system bresennol, yn hytrach na gweledigaeth ac ymagwedd wedi'i hail-ddychmygu
 • ceisiadau sy'n ddulliau darparu prosiectau llinellol neu draddodiadol, ac sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau penodol.

Darparu eich prosiect yn Gymraeg

Os byddwch yn derbyn grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiect yng Nghymru, bydd angen i chi ei ddarparu yn Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg. Darllenwch ein canllawiau ar reoli eich prosiect yn ddwyieithog.

Ar beth gallwch wario’r arian

Gallwn ariannu pethau fel:

 • cyflogau staff
 • gwaith datblygu (profi ffyrdd newydd o weithio, hyfforddi a datblygu staff, datblygu llywodraethu, uwchraddio/prynu technoleg neu TG, rhannu dysgu)
 • cludiant
 • cyfleustodau/costau rhedeg
 • treuliau gwirfoddolwyr
 • offer
 • costau cyfalaf (efallai y byddwn yn ystyried ariannu costau cyfalaf os gallwch ddangos sut y gallent fod o fudd i'r ecoleg yn y tymor hwy).

Gallwn hefyd gefnogi sefydliadau sydd â grantiau dros gyfnodau hwy, saith i ddeng mlynedd o bosibl, yn dibynnu ar ba mor hir y gallai eu syniad ei gymryd i esblygu.

Os cewch eich gwahodd i'r cam nesaf, byddwn yn siarad â chi i gytuno beth fydd y grant yn ei gwmpasu.

Ni allwn ariannu:

 • gweithgareddau crefyddol neu wleidyddol, gan gynnwys lobïo
 • gweithgareddau statudol
 • benthyciadau, gwaddolion neu log
 • talu rhywun arall i ysgrifennu eich cais
 • gweithgareddau gwneud elw neu godi arian
 • TAW y gallwch ei hadfer
 • alcohol.

Mae croeso i chi gysylltu â ni os ydych am sgwrsio am hyn, gan gynnwys a allai fod angen cyllid cyfalaf arnoch ar gyfer prynu neu adnewyddu adeiladau.

Rhwymedigaethau rhyngwladol y DU ar reoli cymorthdaliadau

O ganlyniad i Brexit a diwedd y cyfnod pontio, mae'r Deyrnas Unedig (DU) wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE).

O 1 Ionawr 2021 mae'r arian y mae'r Gronfa yn ei ddosbarthu bellach yn ddarostyngedig i ymrwymiadau rheoli cymhorthdal rhyngwladol y DU. Dim ond pan ddilynir rheolau llym y gellir dyfarnu cymhorthdal.

Wrth ddatblygu eich cais, mae'n bwysig eich bod yn ystyried ymrwymiadau cymhorthdal rhyngwladol y DU a sut i sicrhau bod eich prosiect yn cydymffurfio. Os oes gennych bryderon, dylech ofyn am gyngor cyfreithiol.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ymrwymiad rheoli cymhorthdal rhyngwladol o 1 Ionawr 2021.

Os ydych yn barod i ddechrau eich cais

Ymgeisio ar-lein