The Outdoor Partnership

Lleihau eich ôl troed amgylcheddol

The Outdoor Partnership

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi rhwydwaith anhygoel o grwpiau cymunedol i wneud pethau gwych ledled y DU. Fel yr ariannwr mwyaf o weithgareddau cymunedol, rydym yn ymrwymedig i gefnogi pobl a chymunedau i ffynnu. Mae’r ymrwymiad hwn yn ehangu i gefnogi amgylchedd ffyniannus. Rydym yn angerddol ynglŷn ag isafu ein heffaith ar yr amgylchedd ac ar y grwpiau rydym yn eu hariannu.

Rydym yn ymwybodol bod angen inni ymateb i’r galw cynyddol o weithredu i frwydro yn erbyn newid hinsawdd. Mae diddordeb y cyhoedd wedi sbarduno camau gweithredu gan Lywodraethau i fynd i’r afael â newid hinsawdd ac i ddarparu economi â charbon isel. Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan Argyfwng Hinsawdd yng Nghymru i gyflymu gweithrediad o symud i ffwrdd o danwydd ffosil. Ym mis Mehefin, datganodd y Prif Weinidog fod deddfwriaeth newydd am gael ei gyflwyno i leihau allyriadau carbon yn y DU i sero erbyn 2050.

Rydym felly yn cydnabod bod gennym rôl bwysig i chwarae wrth daclo newid hinsawdd. Dros y ddegawd ddiwethaf rydym wedi bod yn gweithio i leihau ein ôl-troed amgylcheddol yn y ffyrdd canlynol.

Gwastraff ac ailgylchu

Rydym yn ymrwymedig i leihau nifer y gwastraff rydym yn ei ddargyfeirio i safleoedd tirlenwi, a gwella ein cyfraddau ailgylchu.

Mae’n ofynnol i staff leihau gwastraff yn rhagweithiol ac ailgylchu mwy, er enghraifft gwahanu gwastraff i wastraff ailgylchadwy a gwastraff na ellir ei ailgylchu, prynu cynhyrchion sydd ag ychydig iawn o effaith amgylcheddol e.e. papur wedi’i ailgylchu a lleihau defnydd o ddeunydd pacio plastig i’r bwyd rydym yn ei archebu i ddigwyddiadau.

Roedd 76% o’n gwastraff wedi’i ailgylchu yn 2018

Argraffu

Rydym yn ymrwymedig i leihau ein defnydd o adnoddau corfforol megis papur ac inc, drwy leihau ein hargraffu o fewn ein swyddfeydd.

Rydym wedi cyflwyno argraffwyr amlswyddogaethol sy’n argraffu ar ddwy ochr y dudalen yn ddiofyn. Mae staff yn defnyddio codau PIN unigryw i ryddhau'r argraffu, ac mae'r rhain yn cael eu tracio gyda staff yn cael eu hannog i argraffu llai.

Rydym wedi cyflwyno technoleg newydd, gan gynnwys surface pros a chyfleusterau fideo-gynadledda sydd yn dileu’r angen i argraffu ar gyfer cyfarfodydd hyd yn oed yn fwy.

28% o ostyngiad mewn argraffu ers 2017, gan arwain at 766, 150 o dudalennau wedi’i argraffu wedi ei arbed

Milltiroedd busnes

Mae bod yn y cymunedau rydym yn eu cefnogi yn golygu bod ein staff angen teithio i gyfarfod grwpiau, ac rydym yn cydnabod bod trafnidiaeth car yn cael effaith ar yr amgylchedd drwy ryddhad o allyriadau carbon.

Rydym yn annog staff i ddewis trafnidiaeth gyhoeddus fel eu hopsiwn cyntaf o hyd. Os nad yw hynny ar gael, rydym yn annog rhannu ceir ac rydym yn cynnig teithiau hedfan o fewn Lloegr a Chymru fel eithriad yn unig.

Fideo-gynadledda

Mae defnyddio fideo-gynadledda yn ein swyddfeydd a drwy ein tabledi surface pros yn golygu y gallwn dorri lawr ar siwrnai car diangen i gyfarfodydd.

Enillwyr Gwyrdd

Mae gennym rwydwaith o ‘Enillwyr Gwyrdd’ ledled ein swyddfeydd, sy’n trefnu gweithgareddau codi ymwybyddiaeth amgylcheddol. Mae’r bobl ymrwymedig hyn hefyd yn cefnogi ailgylchu a rheoli gwastraff o fewn swyddfeydd.

36 o Enillwyr Gwyrdd ledled ein swyddfeydd

Buddiannau Gwrthbwyso Carbon

Rydym yn gwybod ein bod yn cynhyrchu allyriadau Co2 drwy'r adeiladau rydym yn ei feddiannu a theithio ar gyfer busnes, a dyna pam yn 2018, fe benderfynom wrthbwyso’n wirfoddol ein ôl-troed carbon blynyddol o 1,150 tunnell drwy ein rhaglen Ôl-troed Carbon. Mae hyn yn golygu ein bod yn garbon niwtral.

Drwy ein rhaglen Ôl-troed Carbon, rydym yn cefnogi plannu coed mewn mannau ledled y DU sy’n darparu cynefinoedd bywyd gwyllt, cefnogi bioamrywiaeth a gwella tirwedd naturiol y DU, wrth wrthbwyso allyriadau CO2.

Rydym yn cydnabod nad yw gwrthbwyso yn ‘ateb cyflym’, a dyna pam rydym hefyd yn ymrwymedig i leihau ein hallyriadau carbon hyd yn oed yn fwy.

Pa gamau all cymunedau eu cymryd i leihau eu heffaith amgylcheddol?

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol o’r gred bod gennym oll gyfrifoldeb i warchod yr amgylchedd i genedlaethau’r dyfodol – mae hyn yn cynnwys y cymunedau a’r prosiectau rydym yn eu cefnogi. Rydym eisiau ysbrydoli grwpiau cymunedol i wneud eu rhan i leihau eu heffaith amgylcheddol, yn enwedig wrth leihau allyriad carbon, sef prif ffactor newid hinsawdd. Rydym yn cydnabod bod nifer o grwpiau yn cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr a bod yr amser hwnnw yn werthfawr – rydym felly wedi creu awgrymiadau i’ch helpu chi ddechrau bydd nid yn unig yn helpu’r amgylchedd drwy leihau allyriadau carbon, ond hefyd yn lleihau eich cost egni ac yn arbed arian i’ch sefydliad.

Dechrau arni: Awgrymiadau i leihau eich effaith amgylcheddol

  1. Lleihau’r nifer o wastraff sy’n cael ei ddargyfeirio i safleoedd tirlenwi drwy ailgylchu mwy. Mae canllaw gwastraff ac ailgylchu yr Ymddiriedolaeth Garbon yn eich arwain drwy bum cam tuag at reoli gwastraff arfer da. Mae’n cynnwys osgoi gwastraff yn y lle cyntaf i waredu gwastraff a phopeth rhyngddynt, megis ailddefnyddio, ailgylchu ac adfer gwastraff.
  2. Arbed egni – Arbed egni yn y lle cyntaf a newidiwch i gyflenwr egni gwyrdd. Mae’r Ymddiriedolaeth Carbon yn cynnig canllaw ar Effeithlonrwydd Ynni a Dwr . Gallwch hefyd ddarganfod sut i newid i gyflenwr ynni gwyrdd a chystadleuol drwy fusnes cymdeithasol Big Clean Switch.
  3. Lleihau effaith amgylcheddol digwyddiadau – Mae ystyried yr amgylchedd wrth gynllunio digwyddiad yn ffordd hawdd ac effeithiol o arbed adnoddau, amser ac arian. Mae gan brosiectau Eden rhai awgrymiadau defnyddiol ar sut i wneud hyn yn The Eden Project.

Cefnogaeth ychwanegol: Lle i fynd am fwy o gyngor

Rydym yn cydnabod nad yw un maint yn ffitio pawb, a bod grwpiau angen cefnogaeth amrywiol. Dyma awgrymiadau ar le i fynd am gefnogaeth ac arweiniad amgylcheddol pellach:

  • Os ydych yn rhedeg adeilad neu ganolfan cymunedol, mae Cymunedau Cynaliadwy Cymru yn darparu cefnogaeth am ddim ar ffyrdd i helpu gwneud eich adeiladau yn fwy effeithlon o ran ynni.
  • Mae Adfywio Cymru yn cynnig cymorth cyfoedion i helpu cymunedau i weithredu yn erbyn newid hinsawdd. Mae’r sefydliad yn rhoi cymunedau mewn cysylltiad â Mentoriaid Cyfoedion sy’n gallu rhannu eu gwybodaeth a’u profiad i ysbrydoli, cefnogi a galluogi eraill, a gwneud i bobl weithredu ar newid hinsawdd ar lefel cymunedol.
  • Mae Buddsoddi yn Natur Cymru WCVA yn rhaglen wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, sy’n gweithio i gefnogi unrhyw grŵp cymunedol neu sefydliad trydydd sector sydd eisiau dechrau neu ddatblygu prosiect amgylcheddol. Mae’n cynnig gwasanaeth cymorth a gwybodaeth dros y ffôn, ac yn gallu darparu gwybodaeth am adnoddau a fydd yn eich helpu i ddechrau neu gryfhau gweithgareddau amgylcheddol.

Cyfarfod â rhai o grwpiau ysbrydoledig sy’n cefnogi cymunedau i gysylltu â’r amgylchedd naturiol a lleihau eu hallyriadau carbon.

Mae ‘Croeso i’n Coedwig’ yn bartneriaeth gymunedol yn y Rhondda Fawr Uchaf, Cymoedd De Cymru ac mae’n gweithio gyda’r gymuned i ddatblygu ffyrdd newydd o gysylltu pobl a’u hamgylchedd naturiol. Mae’n defnyddio amryw o wahanol weithgareddau a mentrau gan gynnwys teithiau cerdded iach, campfeydd gwyrdd a thanau gwersyll, tyfu bwyd cymunedol a bwyta’n iach, yn ogystal â thyfu cynnyrch yn lleol mewn rhandiroedd nas defnyddiwyd er mwyn lleihau ardaloedd gwastraff. Drwy dderbyn arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Dormant Accounts, mae’r gymuned yn darganfod ffyrdd o reoli adnoddau naturiol a gofodau lleol yn wahanol er lles iechyd a budd a lles pobl, ac wrth wneud hynny yn gwella’r amgylchedd a chyfleoedd cyflogaeth o fewn y gymuned. Darganfyddwch fwy yn:

http://welcometoourwoods.ac4.amitywebsolutions.co.uk/cy/cartref/

Mae ‘Cyd Ynni’ yn cael ei redeg gan Ddatblygiadau Egni Gwledig (DEG), sy’n fenter gymdeithasol sy’n cefnogi gweithredu a arweinir gan y gymuned ledled gogledd-orllewin Cymru i gynyddu gallu cymunedau i ddelio â chostau cynyddol tanwyddau ffosil ac i wella’r amgylchedd naturiol. Gan ddefnyddio arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae’r prosiect yn darparu prosiectau ynni adnewyddadwy cymunedol yng Ngwynedd, sy’n cefnogi pobl lleol i leihau eu costau gwresogi a thrydan trwy ddefnyddio cynlluniau adnewyddadwy. Maent hefyd yn darparu cyngor effeithlonrwydd ynni i breswylwyr sydd yn arwain at wneud arbedion ynni yn ogystal ag arbedion ariannol, a gweithio gydag ysgolion i amlygu sut y gall agwedd newid er mwyn arbed costau ynni. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.deg.wales