Telerau ac Amodau Safonol ar gyfer grantiau’r Loteri Genedlaethol dros £20,000

Dim ond enghraifft o’r amodau a thelerau rydym yn eu defnyddio yw’r rhain. Os ydych yn derbyn grant, efallai bydd amodau a thelerau eich rhaglen benodol yn wahanol i’r rhain.

Yn y telerau ac amodau hyn, cyfeirir at Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol fel "ni", a chyfeirir at y sefydliad y dyfernir grant iddo fel "chi". Rydym yn cyfeirio at y prosiect, y digwyddiad neu'r gweithgaredd a ddisgrifir yn eich cais, neu fel y cytunwyd fel arall gyda ni, fel "y prosiect".

1. Drwy dderbyn y grant hwn, rydych yn cytuno i:

1.1. ddal y grant ar ymddiriedaeth i ni a'i ddefnyddio ar gyfer eich prosiect yn unig;

1.2. defnyddio'r grant yn unig ar gyfer costau ar ôl dyddiad eich llythyr cynnig grant a dim ond yn ystod cyfnod y prosiect fel y cytunwyd gyda ni;

1.3. dechrau eich prosiect a thynnu rhandaliad cyntaf y grant i lawr o fewn chwe mis i lofnodi'r llythyr cynnig grant, oni chytunir fel arall â ni;

1.4. rhoi i ni'n brydlon unrhyw wybodaeth ac adroddiadau gan gynnwys gwybodaeth fonitro berthnasol sydd ei hangen arnom am y prosiect a'i effaith ar eich cymuned, yn ystod ac ar ôl diwedd y prosiect;

1.5. gweithio gydag unrhyw drydydd parti y gallwn gontractio gyda'r prosiect a/neu'r rhaglen ariannu hon neu ei benodi er budd y prosiect;

1.6. cael ein caniatâd ysgrifenedig cyn gwneud unrhyw newidiadau sylweddol i'ch prosiect neu i statws, perchnogaeth neu gyfansoddiad eich sefydliad;

1.7. rhoi gwybod i ni'n brydlon am unrhyw faterion arwyddocaol neu oedi gyda'ch prosiect neu am unrhyw dwyll, amhriodoldeb arall, camreoli neu gamddefnyddio mewn perthynas â'r grant neu unrhyw hawliad cyfreithiol a/neu ymchwiliad a wnaed neu a fygythir yn eich erbyn chi, unrhyw aelod o'ch corff llywodraethu, neu unrhyw sefydliad, cyflogai neu wirfoddolwr sy'n gweithio ar y prosiect;

1.8. gweithredu'n gyfreithlon wrth gyflawni eich prosiect, yn unol ag arfer gorau ac arweiniad gan eich rheolyddion, a dilyn unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gennym mewn perthynas â'r rhaglen neu'r defnydd o'r grant;

1.9. hyrwyddo cyfle cyfartal yn unol â'r gyfraith ac unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gennym ni;

1.10. os yw'r grant ar gyfer cyflog swydd newydd, hysbysebu'r swydd wag yn allanol oni chytunir fel arall gyda ni, a chynnal proses recriwtio deg ac agored yn unol â'r gyfraith ac unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gennym;

1.11. cydnabod arian y Loteri Genedlaethol gan ddefnyddio ein logo yn unol â'r canllawiau perthnasol ar gyfer cydnabod eich grant, sydd i'w weld ar ein gwefan;

1.12. dal y grant mewn cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU sy'n bodloni ein gofynion fel y nodir mewn canllawiau ac sy'n ei gwneud yn ofynnol i o leiaf ddau berson nad ydynt yn gysylltiedig gymeradwyo'r holl drafodion a thynnu'n ôl;

1.13. trin y grant fel cronfeydd cyfyngedig yn eich cyfrifon blynyddol gan ddefnyddio'r cyfeirnod "Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol" ac enw'r rhaglen "Cyrraedd Cymunedau/Partneriaethau", ac os oes angen gennym ni, agor cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu dynodedig ar wahân ar gyfer pob grant gennym at ddiben derbyn a gweinyddu'r grant hwnnw yn unig;

1.14. dychwelyd ar unwaith unrhyw ran o'r grant nad yw'n cael ei ddefnyddio ar gyfer eich prosiect neu nad yw wedi'i wario erbyn diwedd y prosiect, fel y cytunwyd gyda ni;

1.15. lle mae eich prosiect yn cynnwys gweithio gyda phlant, neu oedolion sydd mewn perygl, gydymffurfio â'n Canllawiau i Ddeiliaid Grantiau ar Ddiogelu'r Bobl Agored i Niwed rydym yn eu cefnogi, sydd ar gael ar ein gwefan ac yn cynnal gwiriadau cefndir ar gyfer yr holl weithwyr, gwirfoddolwyr, ymddiriedolwyr neu gontractwyr fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith a chanllawiau arfer da gan eich rheoleiddiwr;

1.16. bod â pholisi a gweithdrefn/gweithdrefnau chwythu'r chwiban ysgrifenedig priodol ar waith, sicrhau bod y polisi a/neu'r gweithdrefnau'n cael eu cyhoeddi'n fewnol a sicrhau bod staff yn cael eu hyfforddi ar ei egwyddorion a'i weithrediad, yn adolygu ac yn diweddaru eich polisi a'ch gweithdrefnau chwythu'r chwiban o leiaf bob dwy flynedd;

1.17. cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth diogelu data berthnasol gan gynnwys Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018 a, lle y bo'n briodol, byddwch yn cael caniatâd eich buddiolwyr i'n galluogi i dderbyn a phrosesu eu Data Personol mewn cysylltiad â'r prosiect ac i ni gysylltu â nhw;

1.18. cadw cofnodion cywir a chynhwysfawr am eich prosiect yn ystod y prosiect ac am saith mlynedd wedyn a rhoi copïau i ni ar gais o'r cofnodion hynny a thystiolaeth o wariant y grant megis derbyniadau gwreiddiol a datganiadau banc;

1.19. Efallai y byddwn yn comisiynu ymchwil i'ch grant a/neu werthusiad ohono. Rydych yn cadarnhau y byddwch yn cydweithredu ag unrhyw weithgareddau ymchwil neu werthuso a gyflawnir gennym ac yn cadarnhau ymhellach y gallwn ddefnyddio unrhyw ran o'ch cais a/neu wybodaeth am brosiectau at ddibenion ymchwil neu werthuso;

1.20. caniatáu i ni a/neu'r Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol gael mynediad rhesymol i safleoedd a systemau perthnasol i archwilio'r prosiect a chofnodion grant. Rydych yn cytuno y gallai fod angen i chi rannu Data Personol perthnasol (fel y'i diffinnir yn y GDPR) gyda ni er mwyn cyflawni eich rhwymedigaethau o dan y cymal hwn. Byddwch yn dryloyw ynglŷn â'ch rhwymedigaethau o dan y cymal hwn gyda'ch buddiolwyr (Pynciau Data (fel y'u diffinnir yn y GDPR)) ac yn sicrhau bod gennych sail gyfreithlon i rannu unrhyw Ddata Personol perthnasol gyda ni er mwyn cydymffurfio â'r cymal hwn;

1.21. rydym yn rhoi cyhoeddusrwydd i wybodaeth amdanoch chi a'ch prosiect ac yn ei rhannu gan gynnwys eich enw a'ch lluniau o weithgareddau prosiect. Rydych drwy hyn yn rhoi trwydded ddi-frenhinol i ni atgynhyrchu a chyhoeddi mewn unrhyw fformat unrhyw wybodaeth am brosiectau a roddwch i ni. Byddwch yn rhoi gwybod i ni pan fyddwch yn darparu'r wybodaeth os nad oes gennych ganiatâd i'w defnyddio at y dibenion hyn; A

1.22. os yw eich prosiect yn cael ei gyflawni yng Nghymru, galluogi pobl i gymryd rhan yn y Gymraeg a'r Saesneg, gan drin y ddwy iaith yn gyfartal. Rhaid i siaradwyr Cymraeg allu cael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau yn Gymraeg a rhaid cynhyrchu pob deunydd yn ddwyieithog.

2. Os defnyddir unrhyw ran o'r grant i brynu nwyddau neu wasanaethau, neu i brynu neu ddatblygu eiddo deallusol, sy'n costio mwy na £10,000 byddwch yn:

2.1. gwneud tendr cystadleuol am y nwyddau a/neu'r gwasanaethau a chydymffurfio â rheolau caffael y DU a'r UE os yw'n berthnasol i chi;

2.2. defnyddio asedau a brynwyd neu a wellwyd gan ddefnyddio'r grant ar gyfer y prosiect yn unig a'u cadw'n ddiogel, mewn cyflwr da ac wedi'u hyswirio'n ddigonol am oes y prosiect ac unrhyw gyfnod monitro asedau dilynol a bennir yn y canllawiau perthnasol;

2.3. diogelu unrhyw hawliau eiddo deallusol a brynir neu a ddatblygwyd gan ddefnyddio'r grant a peidio â manteisio'n fasnachol ar yr hawliau hyn heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw; A

2.4. cael ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw ar gyfer gwaredu asedau a brynwyd, a ddatblygwyd neu a wellwyd gan ddefnyddio'r grant ac os oes angen, talu cyfran o'r enillion o waredu o'r fath i ni.

3. Rydych yn cydnabod bod gennym hawl i atal neu derfynu'r grant a/neu ei gwneud yn ofynnol i chi ad-dalu'r cyfan neu unrhyw ran o'r grant a/neu osod amodau ychwanegol yn y sefyllfaoedd canlynol. Rhaid i chi roi gwybod i ni os oes unrhyw un o'r sefyllfaoedd hyn wedi digwydd neu'n debygol o ddigwydd.

3.1. Rydych yn defnyddio'r grant mewn unrhyw ffordd ac eithrio fel y'i cymeradwywyd gennym ni neu'n methu â chydymffurfio ag unrhyw un o'r telerau ac amodau hyn, neu unrhyw amodau ychwanegol a nodir yn ein cynnig grant i chi.

3.2. Rydych yn methu â gwneud cynnydd da gyda'ch prosiect neu'n annhebygol o gwblhau'r prosiect neu gyflawni'r effeithiau y cytunwyd arnynt gyda ni.

3.3. Mae gennych arian cyfatebol ar gyfer y prosiect wedi'i dynnu'n ôl neu'n derbyn neu'n methu â datgan unrhyw gyllid dyblyg ar gyfer yr un costau prosiect ag a ariennir gan y grant.

3.4. Rydych yn rhoi gwybodaeth ffug neu gamarweiniol i ni, naill ai ar gais neu ar ôl dyfarnu'r grant, yn gweithredu'n anonest, neu os ydych chi neu unrhyw un sy'n ymwneud â'r prosiect neu'ch sefydliad yn destun ymchwiliad gennym ni, corff rheoleiddio neu'r heddlu.

3.5. Rydych yn gwneud neu'n methu â gwneud unrhyw beth sy'n dwyn anfri arnom ni neu'r Loteri Genedlaethol, neu a ystyriwn am unrhyw reswm yn rhoi arian cyhoeddus mewn perygl, neu rydym yn terfynu neu'n atal unrhyw grant arall a roddwn i chi.

3.6. Rydych yn ymrwymo i weinyddu, diddymu, neu, yn yr Alban, yn debygol o ymrwymo i weinyddu, diddymu, diddymu neu, yn yr Alban, atafaelu ystâd eich sefydliad.

3.7. Rydych yn derbyn unrhyw arian grant yn anghywir naill ai o ganlyniad i wall gweinyddol neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys lle cewch eich talu drwy gamgymeriad cyn i chi gydymffurfio â'ch rhwymedigaethau o dan y telerau ac amodau hyn a Llythyr Cynnig. Bydd unrhyw swm, sy'n ddyledus o dan y paragraff 3.7 hwn, yn ddyledus ar unwaith. Os byddwch yn methu ag ad-dalu'r swm dyledus ar unwaith, neu fel y cytunwyd fel arall gyda ni, bydd y swm yn adenilladwy'n ddianyddol fel dyled sifil.

4. Rydych yn cydnabod:

4.1. Trwy dderbyn y grant hwn:

4.1.1. rydych yn cadarnhau bod y wybodaeth yn eich cais wedi'i hawdurdodi gan gorff llywodraethu eich sefydliad;

4.1.2. bod eich sefydliad yn gallu cyflawni'r prosiect a ddisgrifir yn eich cais; A

4.1.3. nid yw'r grant yn ystyried unrhyw gyflenwad trethadwy at ddibenion TAW;

4.2. mae'r grant at eich defnydd yn unig ac ni ellir rhannu na throsglwyddo'r grant (nac unrhyw ran ohono) i unrhyw un arall oni bai eich bod wedi'ch cymeradwyo gennym ni. Os ydym yn cytuno i chi rannu neu drosglwyddo'r grant, chi sy'n gyfrifol am sicrhau bod eich partneriaid a derbynwyr eraill y grant yn derbyn ac yn cydymffurfio â'r telerau ac amodau hyn ac yn dilyn unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gennym ni. Os byddant yn methu â gwneud hynny, efallai y byddwn yn arfer ein hawliau yng nghymal 3, gan gynnwys terfynu'r grant a gofyn am ad-daliad. Rhaid i chi ymrwymo i gytundeb cyfreithiol rwymol, gydag unrhyw un yr ydych yn rhannu'r grant ag ef a rhoi copi i ni ar gais;

4.3. os defnyddir unrhyw ran o'r grant i brynu neu adeiladu, adnewyddu, ymestyn neu newid adeiladau neu dir neu i brynu neu wella cerbydau neu offer, rhaid i chi gydymffurfio â'n amodau grant cyfalaf ychwanegol;

4.4. ni fyddwn yn cynyddu'r grant os byddwch yn gwario mwy na'r grant y cytunwyd arni ar eich prosiect ac ni allwn ond gwarantu'r grant cyn belled â bod y Loteri Genedlaethol yn parhau i weithredu a'n bod yn cael digon o arian ganddo;

4.5. daw'r grant o gronfeydd cyhoeddus ac ni fyddwch yn ei ddefnyddio mewn ffordd nad yw'n cydymffurfio ag ymrwymiadau rheoli cymhorthdal rhyngwladol y DU o 1 Ionawr 2021. Os bernir bod y grant yn gymhorthdal anghyfreithlon, byddwch yn ad-dalu'r swm cyfan ar unwaith. Os ydych yn pryderu am ymrwymiadau rheoli cymhorthdal, byddwch yn ceisio cyngor cyfreithiol annibynnol;

4.6. nid oes gennym unrhyw atebolrwydd am unrhyw gostau na chanlyniadau a ysgwyddir gennych chi neu drydydd partïon sy'n codi naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'r prosiect, nac o beidio â thalu neu dynnu'r grant yn ôl, ac eithrio i'r graddau sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith; A

4.7. Bydd y telerau ac amodau hyn yn parhau i fod yn gymwys am (i) flwyddyn ar ôl talu'r rhandaliad grant diwethaf; neu (ii) hyd nes y bydd y prosiect wedi ei gwblhau; neu (iii) cyhyd ag y bo arian grant yn parhau heb ei ganiatáu, pa un bynnag yw'r hiraf. Cymalau 1.4, 1.11, 1.14, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 2. 2, 2.3, 2.4, 4.3, 4.5, 4.6 a 4.7 yn goroesi terfynu neu ddod â'r telerau ac amodau hyn i ben.