Cysylltwch â ni

Horn of Africa People's Aid Northern Ireland (HAPANI)

Beth hoffech gysylltu â ni amdano?

Ymgeisio am ariannu

P'un a oes gennych gais yn barod i fynd, neu eisiau gwybod a yw'ch syniad yn rhywbeth y bydd ein harian grant yn ei gefnogi, gall ein timau cyngor helpu i ateb eich ymholiadau ariannu.

Eich grant

Cysylltwch â’ch swyddog ariannu am unrhyw ymholiadau ynglŷn â grant presennol. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich swyddog ariannu, cysylltwch â ni.

Darparu adborth am ein gwasanaeth

Rydym wir yn gwerthfawrogi eich adborth. Os oes gennych sylw neu gŵyn am y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu, neu os oes rhywbeth pwysig credwch y dylem wybod, hoffwn ei glywed. E-bostiwch ni ar customer.services@tnlcommunityfund.org.uk.

I roi adborth am ein gwefan, e-bostiwch webmaster@tnlcommunityfund.org.ukk.

Gwneud cwyn

Yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol rydym yn ceisio dosbarthu’r gwasanaeth gorau posibl. Er hynny, rydym yn cydnabod nad yw hyn bob tro’n digwydd ac efallai byddwch yn dymuno gwneud cwyn. Ni fydd gwneud cwyn yn effeithio ar eich cyfle o dderbyn grant gennym yn y dyfodol. Gweld ein dull ar gyfer gwneud cwyn (PDF, 685KB).

Mae gennym ddiddordeb mewn unrhyw sylw hoffech ei wneud, felly peidiwch â phoeni a yw eich pryderon yn cyd-fynd â disgrifiad o gŵyn.

Rydym hefyd yn croesawu sylwadau gan aelodau o’r cyhoedd sydd gan unrhyw bryderon dros gais rydym wedi’i dderbyn neu brosiect rydym wedi’i ariannu. Gweld ein polisi ar gyfer codi pryder (PDF, 78KB).

Gallwch rannu eich pryderon neu gwynion â ni ar lafar neu yn ysgrifenedig.

Adrodd twyll

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ymrwymedig i atal a chanfod twyll.

Os ydych yn amau fod rhywun yn dwyn gan neu yn twyllo Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, helpwch ni i wneud rhywbeth amdano drwy gysylltu â ni.

Ymholiadau’r wasg

Cyswllt cyffredinol

Os oes angen i chi siarad â ni am unrhyw beth arall, defnyddiwch y manylion isod.

Polisi ymddygiad annerbyniol

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o ansawdd uchel i bawb.

Rydym yn ceisio gwneud hyn mewn ffordd deg, hygyrch a phroffesiynol. Fodd bynnag, mae’n bwysig i’n cwsmeriaid wybod ein bod hefyd yn disgwyl cael ein trin yn dda ac ni fyddwn yn goddef unrhyw ymddygiad annerbyniol nac afresymol gan gwsmeriaid.

I ddeall yr hyn y mae hyn yn ei olygu a sut y byddwn yn ymateb, gallwch ddarllen ein polisi ymddygiad annerbyniol.