Ariannu

Greenhive

Sut mae ein cyllid Loteri Genedlaethol yn cefnogi cymunedau i weithredu yn erbyn newid hinsawdd

Ymrwymiad £100 miliwn dros 10 mlynedd yw ein Cronfa Gweithredu Hinsawdd i helpu lleihau ôl-troed carbon cymunedau a chefnogi mudiadau a arweinir gan y gymuned. Mae’r cyllid hwn yn dangos yr hyn sy’n bosibl pan fydd pobl yn arwain wrth fynd i’r afael â newid hinsawdd. Hyd heddiw, rydym wedi dyfarnu bron i £37 miliwn i 48 o brosiectau ledled y DU.

Mae’r Gronfa Gweithredu Hinsawdd ar agor i geisiadau ar hyn o bryd, yn chwilio am brosiectau sy’n canolbwyntio ar y cysylltiad rhwng natur a hinsawdd. Ein nod yw ariannu prosiectau sy’n defnyddio natur i annog mwy o weithredu hinsawdd a arweinir gan y gymuned. Mae diddordeb gennym mewn prosiectau ledled y DU sy’n archwilio cysylltiadau dyfnach â byd natur, yn newid ymddygiad ac yn dod â natur yn ôl i’r llefydd yr ydym yn byw a gweithio, gan helpu cymunedau i leihau neu addasu i effeithiau newid hinsawdd. I ddysgu rhagor neu i ymgeisio, cliciwch yma

Mae gan Gamau Cynaliadwy Cymru £16 miliwn o gyllid o’r Cynllun Cyfrifon Segur. Yn unol â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, bydd y rhaglen yn cefnogi cymunedau a phobl ifanc leol i gyfrannu at ddyfodol llewyrchus, carbon isel i Gymru.

Mae gan y rhaglen ddwy rownd. Mae rownd un yn ceisio hybu ymrwymiad Cymru i ddyfodol cynaliadwy trwy gyflymu gweithredu a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Bydd tri chyfle i ymgeisio am gyllid yn Rownd un:

1. Wedi’i agor ym mis Rhagfyr 2021, gyda grant i ddarparu gwasanaeth mentora dros bum mlynedd i helpu cymunedau sy’n newydd i newid hinsawdd ddatblygu datrysiadau lleol.
Dyfarnwyd y grant £2,251,045 dros saith mlynedd i Gymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru ym mis Mehefin 2022. O 2023, byddan nhw’n darparu gwasanaeth mentora Cymru-gyfan i helpu o leiaf 345 o grwpiau cymunedol i weithredu yn erbyn newid hinsawdd. Bydd y gwasanaeth yn cefnogi’r rhai hynny nad ydynt fel arfer ynghlwm â gweithredu hinsawdd, gan gyrraedd amrywiaeth o gymunedau ledled Cymru.

Bydd y ddau gyfle nesaf yn cynnwys grantiau hyd at:

2. £15,000, i gymunedau sydd wedi cael eu mentora, i roi eu cynlluniau ar waith, bydd hwn yn agor yn 2023.

3. £350,000, i sefydliadau sydd â chynlluniau uchelgeisiol yn barod i’w dechrau. Mae’r rownd hon ar agor i fynegiannau diddordeb ar hyn o bryd tan 21 Gorffennaf 2022 – dysgwch ragor ar ein tudalen Camau Cynaliadwy CymruGrantiau Gweithredu.

Bydd rownd dau yn lansio yn 2023 ac yn canolbwyntio ar gefnogi plant a phobl ifanc ledled Cymru i gyrraedd eu potensial fel y gallant ffynnu yn yr economi werdd. Bydd y rownd hon yn edrych ar swyddi gwyrdd ac yn ymwneud ag:

  • Uwchsgilio
  • Gwella gwybodaeth
  • Mynd i’r afael â diweithdra ieuenctid
  • Cyfrannu at gyrraedd sero net

Lansiwyd y rhaglen Gyda’n Gilydd ar gyfer Ein Planed yn 2021 i ymgysylltu pobl a chymunedau â COP26 ac ysbrydoli gweithredu hinsawdd cadarnhaol. Dyfarnwyd dros £4.7 miliwn o gyllid y Loteri Genedlaethol i dros 350 o brosiectau cymunedol ledled y DU i gefnogi cymunedau i weithredu yn erbyn newid hinsawdd. Mae’r gronfa, a oedd yn cynnig grantiau hyd at £10,000, bellach wedi cau. Dyma’r prosiectau a dderbyniodd cyllid yn yr Alban, a dyma’r prosiectau a dderbyniodd cyllid ar draws gweddill y DU.

Cynhaliodd gyfarwyddiaeth Cymru'r rhaglen beilot Ychwanegiadau Gweithredu Hinsawdd gyda’r nod o ysbrydoli gweithredu amgylcheddol ymysg amrywiaeth o grwpiau cymunedol a ariennir gan y Loteri Genedlaethol. Gofynnodd y peilot i grwpiau ac elusennau a ariennir yng Nghymru i roi amser i ddatblygu cynlluniau i ymateb i newid hinsawdd a gwnaethom gynnig ychwanegiadau i’w cyllid cyfredol i wneud hynny. Gwnaeth rai grwpiau arbed llawer o ynni ac arian, gwellodd rai ohonynt eu hamgylchedd lleol tra bod eraill wedi nodi’r buddion ar gyfer eu hiechyd a lles. Rydym ni nawr yn archwilio’r dull hwn ymhellach gyda’r cynllun newydd Hwb i'r Hinsawdd yng Nghymru a rhaglen ychwanegiadau yng Ngogledd Iwerddon.

Mae’n bosibl fod gan gyllidwyr eraill gyllid ar gyfer gweithredu hinsawdd. Dyma rai cyllidwyr eraill y gallech eu hystyried.

Hoffem annog ac ysbrydoli pob deiliad grant i wneud eu rhan i leihau eu heffaith amgylcheddol, yn enwedig lleihau allyriadau carbon, prif achos newid hinsawdd.