Shettleston Community Growing Project

Cronfa Gweithredu Hinsawdd

Shettleston Community Growing Project

Bydd y Gronfa Gweithredu Hinsawdd yn cefnogi cymunedau yn y DU i weithredu’n erbyn newid hinsawdd yn lleol. Bydd y cymunedau hyn yn enghreifftiau o’r hyn sy’n bosibl pan fo pobl yn mynd i’r afael â newid hinsawdd.

Ardal
Ledled y DU
Yn addas ar gyfer
Partneriaethau a arweinir gan y gymuned o sefydliadau gwirfoddol, preifat a chyhoeddus
Cyfanswm ar gael
£100 million
Terfyn amser ymgeisio

Bydd ceisiadau yn agor yn Hydref 2019

Amcan y rhaglen?

Bydd y Gronfa Gweithredu Hinsawdd yn cefnogi cymunedau yn y DU i weithredu’n erbyn newid hinsawdd yn lleol.

Bydd y cymunedau hyn yn enghreifftiau o’r hyn sy’n bosibl pan fo pobl yn mynd i’r afael â newid hinsawdd. Gyda’n cefnogaeth ni, byddant yn rhannu eu dysg ac yn ymgysylltu ag eraill i greu mudiad dros newid ehangach ar draws y DU.

Byddwn yn cefnogi partneriaethau lleol a arweinir gan y gymuned a fydd yn sbarduno newid nid yn unig o fewn ond y tu hwnt i’w cymuned, i:

 • Leihau ôl troed carbon mewn ffordd gynaliadwy
 • Cynyddu cyfranogiad mewn gweithredu hinsawdd a arweinir gan y gymuned.

Rydym wrthi’n casglu gwybodaeth ynghylch pa brosiectau gweithredu a arweinir gan y gymuned sydd eisoes mewn bodoloaeth neu’n cael eu datblygu ar draws y DU.

Ceisiadau

Bydd y gronfa yn agored ar gyfer ceisiadau yn Hydref 2019.

Bwriedir cyhoeddi’r gwobrau cyntaf yn hanner cyntaf 2020.

Disgwyliwn roi rhwng 10 a 15 gwobr i ddechrau. Bydd dysg o’r gwobrau hyn yn arwain at rowndiau cyllido pellach, a gyhoeddir yn nes ymlaen.

Manylion rhaglen

Rydym yn chwilio am bartneriaethau lleol a arweinir gan y gymuned a fydd yn sbarduno newid o fewn a thu hwnt i’w cymuned. Bydd ceisiadau yn agor yn Hydref 2019.

I ddechrau, byddwn yn cefnogi nifer ferchan o gymunedau i ffurfio partneriaethau traws-sector i wneud y newidiadau a fydd, yn eu tyb hwy, yn cael yr effaith fwyaf ar newid hinsawdd. Bydd y cymunedau hyn yn enghreifftiau o’r hyn sy’n bosibl pan fo pobl yn mynd i’r afael â newid hinsawdd.

Gyda’n cefnogaeth ni, bydd partneriaethau yn rhannu eu dysg ac yn ymgysylltu ag eraill i greu mudiad dros newid ehangach.

Disgwyliadau cyllido:

 • Byddwn yn rhoi rhwng 10 a 15 gwobr yn unig i ddechrau
 • Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus eisoes gynlluniau neu weithgareddau tra effeithiol yr hoffent eu datblygu, rhai y dylent allu eu hegluro yn eu cyswllt cyntaf â ni
 • Bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus gyfranogi’n llawn o’n huchelgais i rannu dysg ac ymgysylltu ag eraill i greu mudiad dros newid ehangach
 • Byddwn yn defnyddio dysg o’r rownd gyllido gyntaf i helpu i rannu’r hyn sy’n digwydd nesaf, a byddwn yn profi a dysgu drwy gydol y rhaglen.

Sut fydd y rhaglen gyllido yn edrych?

 • Adeiladu rhwydwaith o gymunedau catalydd
  Byddwn yn ariannu cymysgedd o lefydd daearyddol, gwahanol fathau o ddatrysiadau a heriau, ac ystod o sefydliadau cymunedol sy’n gweithio mewn partneriaeth gydag eraill.
 • Cymorth cyllido
  Er mwyn ein helpu i gyflawni amcanion y rhaglen, byddwn yn cefnogi cymunedau gydag arian hirdymor sylweddol. Fodd bynnag, rydym yn sylweddoli nad yw pob cymuned ar yr un cam ac y gallai fod angen amser arnynt i ddatblygu eu cynllun gweithredu. Rydym yn hyblyg ac yn fodlon ystyried gwahanol opsiynau ar gyfer gwahanol gymunedau.

  Fe allai hyn gynnwys, i ddechrau:
  - Grantiau cychwynnol o hyd at £200mil dros 18 mis i gefnogi cymunedau sydd angen mwy o amser i ddatblygu eu partneriaeth, ymgysylltu’n ehangach a phrofi eu dulliau
  - Gwobrau o hyd at £2.5miliwn dros 5 mlynedd i gefnogi cymunedau a allai gychwyn ar gynlluniau hirdymor yn gynharach
 • Creu mudiad
  Mae’n bwysig ein bod yn dysgu o’r gwaith sy’n digwydd ar draws cymunedau, a’n bod yn rhannu’r ddysg honno gydag eraill mewn ffordd sy’n eu hannog i weithredu’n erbyn newid hinsawdd. Byddwn yn cefnogi cymunedau sy’n awyddus i gymryd rhan yn y mudiad hwn ac yn lledaenu hanes yr hyn a wnânt, a sut, ar hyd ac ar led.

  Bydd angen i gymunedau ystyried pa adnoddau sy’n rhaid iddynt eu rhoi mewn lle yn lleol i gasglu dysg berthnasol a’i rhannu gydag eraill.
Meini prawf

Bwriedir cefnogi rhwng 10 a 15 cymuned i ddechrau, i wneud y newidiadau a fydd, yn eu tyb hwy, yn eu helpu i weithredu’n erbyn newid hinsawdd.

Lle byddwn yn dod o hyd i’r cymunedau hyn?

Credwn fod mynd I’r afael â newid hinsawdd ar lefel gymunedol yn galw am weithio gydag ystod o bobl a sefydliadau ac mai ‘lle’ yw’r angor gorau ar gyfer gweithredu tra effeithiol dan arweiniad y gymuned. Mae ein blynyddoedd o ariannu cymunedau ar draws y DU wedi rhoi profiad sylweddol i ni o ariannu seiliedig-ar-le ac mae ein papur cyhoeddedig ar ein dysg yn rhoi enghreifftiau arfer gorau o ariannu seiliedig-ar-le ar waith.

Beth hoffem ei gyflawni?

Nod y Gronfa Gweithredu Hinsawdd yw:

 • Lleihau ôl troed carbon mewn ffordd gynaliadwy
 • Cynyddu cyfranogiad mewn gweithredu hinsawdd a arweinir gan y gymuned.

Rydym yn awyddus i ddysgu mwy am y modd y mae cymunedau’n ymgymryd â’r dulliau isod. A ydynt yn swnio fel eich grŵp chi?

 • Dan arweiniad y gymuned: Byddwn yn cefnogi cymunedau lleol sy’n cael eu harwain a’u gyrru gan grwpiau a phartneriaethau lleol gyda dealltwriaeth ddofn o anghenion cymuned leol.
 • Gweithio mewn partneriaeth: Mae gennym ddiddordeb mewn partneriaethau seiliedig-ar-le sy’n uno ystod eang o bobl a sefydliadau gyda’r un weledigaeth o’r modd y dylid gweithredu’n erbyn newid hinsawdd yn lleol. Dylai partneriaethau gynnwys y sector amgylcheddol yn ogystal ag ysgolion, gwasanaethau statudol, y trydydd sector a sectorau preifat i sicrhau fod pob rhan o gymdeithas sifil yn cyfranogi. Bydd partneriaethau yn cynnwys grwpiau llawr gwlad llai yn ogystal â sefydliadau mwy.
 • Effaith uchel: Bydd ein harian yn canolbwyntio ar weithgareddau sy’n dangos tystiolaeth o effaith uchel. Gallai’r gweithgareddau gynnwys gweithredu dros ynni cynaliadwy, cludiant cynaliadwy, defnydd a gwastraff, bwyd, diogelu ac adfywio gofodau a chynefinoedd. Er mwyn iddynt wneud gwahaniaeth gwirioneddol, disgwylir i brosiectau gael effaith ar nifer o’r meysydd hynny.

  Rydym wrthi’n casglu’r dystiolaeth ddiweddaraf ar weithredu effaith uchel, yn ogystal ag enghreifftiau ymarferol, i helpu llefydd a chymunedau ddatblygu eu prosiectau.

  Yn y cyfamser, fe allai’r adroddiadau canlynol eich helpu i gynllunio:
  - Pwyllgor Newid Hinsawdd
  - Canolfan Ymchwil Ynni’r DU (UKERC)
  - Briff Carbon
  - Pecyn cymorth Ashden.
 • Cynaliadwy: Er mwyn lleihau effaith newid hinsawdd, mae’n bwysig fod y newidiadau a wneir yn gynaliadwy tu hwnt i’r arian y gallem ei roi. Mae angen i newid ymddygiad hirdymor fod wrth graidd pob gweithgaredd gweithredu hinsawdd lleol.
 • Cyrraedd: Mae angen i bartneriaethau ymgysylltu â phobl yn ogystal â’r rheini sydd eisoes yn gweithredu’n erbyn newid hinsawdd yn eu cymunedau lleol, a thu hwnt.
 • Dysgu ac ymgysylltu: Disgwylir i bartneriaethau gynhyrchu a rhannu eu dysg o’r dechrau, yn rheolaidd. Byddwn yn darparu gwybodaeth eglur a defnyddiol am y ffordd orau o wneud hyn.

A yw hyn yn swnio fel chi?

Cyn i’r ceisiadau agor yn Hydref 2019, hoffem glywed partneriaethau a arweinir gan y gymuned a seiliedig-ar-le sy’n credu eu bod eisoes yn ymgymryd â gweithredu hinsawdd effaith uchel ac yn gallu sbarduno newid gwirioneddol yn eu cymuned leol.

Os yw hyn yn swnio fel chi, ac yr hoffech sôn mwy wrthym am eich gwaith, darllenwch Siaradwch gyda ni a Sut i gysylltu â ni.

Siaradwch â ni

Hoffem glywed gan bartneriaethau a arweinir gan y gymuned a seiliedig-ar-le sy’n credu eu bod eisoes yn gweithio ar weithgareddau gweithredu hinsawdd effaith uchel ac yn gallu sbarduno newid gwirioneddol yn eu cymuned leol.

Noder nad cais am arian yw hyn.

Mae’r rhaglen ariannu hon yn dal i gael ei datblygu felly ystyriwch faint o amser sydd angen ei dreulio yn ateb y cwestiynau.

C1: Beth yw, a lle mae eich sefydliad a’ch cymuned?

Hoffem wybod pwy ydych chi a lle’r ydych yn gweithio. Ym mha ffordd y mae’r bobl yn eich cymuned ar y blaen?

C2: Sut mae eich partneriaeth yn edrych?

Gyda pha sefydliadau, sectorau, grwpiau a phobl y buoch yn gweithio a siarad gyda nhw am y gronfa hon? A ydych wedi gweithio gyda’ch gilydd o’r blaen?

C3: Beth ydych wedi bod yn ei wneud, hyd yma, i weithredu’n erbyn newid hinsawdd?

Disgrifiwch y gwaith a wnaethpwyd gennych hyd yma, a’r effaith y cafodd. Disgrifiwch eich gweledigaeth ar gyfer gweithredu’n erbyn newid hinsawdd yn eich cymuned (yn awr neu yn y dyfodol). Beth ydych yn ceisio’i gyflawni? A oes gennych unrhyw ganlyniadau y gallech eu rhannu?

C4: Disgrifiwch eich cyd-amcan neu gyd-weledigaeth ar gyfer gweithredu’n erbyn newid hinsawdd

Disgrifiwch eich gweledigaeth ar gyfer gweithredu’n erbyn newid hinsawdd. Beth ydych yn gobeithio’i gyflawni a sut olwg sydd/fydd arno yn ymarferol? Pam a sut wnaethoch chi benderfynu ar yr amcan yma?

C5: Pwy yn eich tyb chi sy’n gwneud y gwaith gweithredu’n erbyn newid hinsawdd gorau?

Soniwch wrthym am yr hyn a welsoch mewn llefydd eraill a phwy sy’n eich ysgogi.

C6: Sut ydych yn ymgysylltu â chymunedau eraill?

A ydych chi neu eraill yn eich partneriaeth wedi gweithio gyda chymunedau eraill a gwahanol lefydd i weithredu’n erbyn newid hinsawdd?

Darllenwch Sut i gysylltu â ni i ddarganfod sut i rannu eich atebion gyda ni.

Sut i gysylltu â ni

Diolch yn fawr i’r rhai sydd wedi cysylltu i ddweud mwy wrthym am yr hyn maent yn ei wneud. Mae dal amser i gysylltu, a sicrhewch eich bod wedi anfon eich gwybodaeth i ni erbyn 5 yr hwyr ar ddydd Gwener, Hydref 11eg. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn, e-bostiwch ni ar gweithreduhinsawdd@cronfagymunedolylg.org.uk neu cysylltwch â’n llinell ymholiadau cyffredinol ar 0345 4 10 20 30 a gofynnwch i siarad gydag aelod o’r tîm Cronfa Gweithredu Hinsawdd.

Diolch am gymryd yr amser i’n hysbysu o’r hyn yr ydych yn ei wneud. Ni fyddwn yn ymateb yn uniongyrchol i’ch e-bost oni bai fod gennych fwy o gwestiynau i’w gofyn.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a anfonwyd gennych i:

 • Greu dealltwriaeth o’r gweithredu hinsawdd sydd eisoes yn digwydd yn ein cymunedau
 • Hysbysu datblygiad ein rhaglen
 • Dynodi rhestr o ymgeiswyr posibl
 • Rhannu dysg berthnasol.

Byddwn yn sôn wrthych am ddiweddariadau i’r rhaglen ar y dudalen we hon a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Twitter a Facebook.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithredu hinsawdd a gweithgaredd amgylcheddol ehangach, ond heb fod yn siŵr a yw’r gronfa hon i chi, gweler ein tudalen ariannu am fwy o wybodaeth am ein grantiau eraill.