Pwyllgor Ariannu Deyrnas Unedig

Peter Ainsworth — Cadeirydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Peter Ainsworth

Mae Peter Ainsworth wedi bod yn Gadeirydd Deyrnas Unedig Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ers mis Mehefin 2011.

"Mae'n fraint mawr bod yn gysylltiedig â'r Gronfa. A minnau'n gefnogwr brwd y Loteri Genedlaethol ers iddi ddechrau, rwy'n edmygu'n fawr ehangder a dyfnder dyfarniadau'r Gronfa i gymunedau, ac i'r bobl fwyaf anghenus ledled y Deyrnas Unedig. Dyma fudiad cyffrous sy'n cael gwir effaith gadarnhaol ar ansawdd bywydau."

Mae Peter Ainsworth wedi bod yn Gadeirydd Deyrnas Unedig Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ers mis Mehefin 2011.

Mae'n Ymgynghorydd Amgylcheddol ac yn un o aelodau gwreiddiol Grŵp Robertsbridge. Yn flaenorol roedd yn Gyfarwyddwr Cyllid Corfforaethol mewn Banc Buddsoddi mawr. Mae ganddo hanes 25 mlynedd o ymrwymiad i fywyd cyhoeddus ar ôl gwasanaethu ar lefelau uwch fel Cynghorydd Lleol ac Aelod Seneddol mewn llywodraeth ac yn y gwrthblaid.

Ar hyn o bryd mae Peter yn gadeirydd dwy elusen genedlaethol, Plantlife International, a Sefydliad Elgar.

Tony Burton CBE — Is-gadeirydd a Chadeirydd Archwilio a Risg

Tony Burton CBE

Mae Tony Burton CBE yn un o aelodau cyffredinol y Gronfa.

"Mewn byd sy'n newid yn gyflym mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar genhadaeth i drawsnewid bywydau cymunedau a phobl sydd mewn angen mwyaf. Fel Is-gadeirydd mae'n bleser gennyf fedru chwarae rôl gynyddol wrth ddatgloi potensial cymunedau i wella'u bywydau ac ansawdd eu cymdogaethau."

Mae Tony yn gweithio'n helaeth ar ystod eang o brosiectau cymunedol ac amgylcheddol, gan gynnwys darparu cefnogaeth ar gyfer grwpiau cymunedol ar gynllunio cymdogaethau ac fel Cadeirydd Gweithredol Tai Cynaliadwy. Hefyd, mae'n rhoi cyngor i HS2 ar ddylunio ac i Lafarge Tarmac ar gynaladwyedd ac mae'n un o ymddiriedolwyr Cyfeillion y Ddaear. Sefydlodd Tony Civic Voice - elusen genedlaethol y mudiad dinesig - yn 2010 ac mae ganddo dros bum mlynedd ar ugain o brofiad ar Fyrddau elusennau cenedlaethol, gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Campaign to Protect Rural England a'r Cyngor Dylunio.

Mae Tony yn ymddiriedolwr ei gymdeithas ddinesig leol yn Mitcham. Dyfarnwyd CBE iddo yn Anrhydeddau'r Jiwbilî ar gyfer gwasanaethau i gynllunio, llywodraeth leol a chymunedau a gellir dod o hyd iddo ar Twitter fel @Tony4Place

Stella Everingham

Stella Everingham

Mae Stella Everingham yn weithiwr cymdeithasol proffesiynol gymwysedig.

Dros ei gyrfa 30 mlynedd mae hi wedi gweithio yn Llundain ac yn Yr Alban mewn Llywodraeth Ganolog a Lleol. Roedd hi hefyd yn Gyfarwyddwr Aberlour Childcare Trust ac wedi bod yn aelod o Fwrdd Ysgol. Bu ei ffocws dros y blynyddoedd ar wasanaethau plant.

Elizabeth Passey

Elizabeth Passey

Mae Elizabeth Passey yn un o aelodau cyffredinol y Gronfa.

Mae Elizabeth yn Uwch Ymgynghorydd i J Stern & Co, ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol VPC Specialty Lending Investments plc. Mae hi'n Gynullydd Prifysgol Glasgow, Cadeirydd Sefydliad y Gwy a'r Wysg ac yn Aelod Cyngor ac Is-gadeirydd blaenorol Cymdeithas Sŵolegol Llundain. Mae hi hefyd yn Aelod o Bwyllgor Rhaglenni WWF-UK

Mae hi wedi gwasanaethu fel Rheolwr Gyfarwyddwr Morgan Stanley ac yn Gadeirydd Bwrdd Sefydliad Rhyngwladol Morgan Stanley, ac fel Rheolwr Gyfarwyddwr Investec Asset Management. Mae hi'n gyn-ymddiriedolwr Sefydliad Cymunedol Isle of Dogs. Mae Elizabeth yn Rhyddfreiniwr Cwmni Goldsmiths, a graddiodd gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf o Brifysgol Glasgow.

Sian Callaghan

Sian Callaghan

Mae Sian wedi gweithio mewn cysylltiadau cyhoeddus, materion cyhoeddus a marchnata ers 28 mlynedd yn y sectorau preifat, cyhoeddus ac nid-er-elw. Er mis Gorffennaf 2014 mae hi wedi bod yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghasnewydd.

Roeddwn i'n awyddus i ymuno â Phwyllgor Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar ôl gweld yr effaith y mae ein hariannu'n ei chael ar gymunedau ym mhob cwr o Gymru, ac rwyf wrth fy modd â bod yn rhan o dîm sydd â budd pobl Cymru wrth ei wraidd. Mae ymweld â'r prosiectau a gefnogwn a chlywed sut rydym yn helpu i wella bywydau wedi bod yn ysbrydoliaeth."

Yn flaenorol gweithiodd Sian i Centrica, rhiant-gwmni Nwy Prydain mewn amrywiaeth o rolau cyfathrebu am 18 mlynedd. Mae hi hefyd wedi gweithio i Ffederasiwn Cymdeithasau Tai Cymru yng Nghyngor Sir Morgannwg Ganol ac wedi ymwneud â chysylltiadau cyhoeddus a marchnata ar gyfer nifer o frandiau defnyddwyr, yn gweithio yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Unedig.

Yn briod â Rob, mae Sian yn byw yng Nghaerdydd. Bu'n aelod o fyrddau Shelter Cymru a Chymdeithas Tai Cadwyn yn y gorffennol ac mae ganddi radd mewn Astudiaethau Cyfathrebu.

Dr Michael Dobbins

Dr Michael Dobbins

Dr Michael Dobbins yw Prifathro Ysgol a Choleg Ardnashee ac yn Sefydlydd a Chadeirydd Liberty Consortium yn Derry/Londonderry, corff aml-sector adnabyddus yn genedlaethol nodedig sy'n hyrwyddo chwarae cynhwysol, isadeiledd cymunedol a gwasanaethau o safon ar gyfer plant ac oedolion sydd ag anableddau dysgu.

"Rwy'n gyffrous iawn am ymuno â thîm Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a chefnogi ein gwaith o wella cymunedau lleol. Mae'n anrhydedd fawr i fedru gweithio dros fudiad sy'n rhoi cymunedau'n gyntaf ac rwy'n edrych ymlaen at ymgymryd â fy nghyfrifoldebau."

Mae wedi cyhoeddi nifer o bapurau mewn siwrnalau a adolygir gan gymheiriaid rhyngwladol yn Ewrop a Gogledd America, yn awdur a chyd-awdur nifer o adroddiadau yn yn awdur y llyfr 'Learning to Enable'.

Mae'n gwasanaethu ar ystod o fyrddau sector cyhoeddus a chymunedol ac yn ymroddedig yn weithgar i arweinyddiaeth gymunedol.

Mae Michael yn siaradwr rheolaidd mewn cynadleddau ar faterion addysgol ar draws Iwerddon.

Kevin Bone

Kevin Bone

Kevin Bone yw Partner a Phennaeth Deyrnas Unedig Impact Ventures UK.

"Mae ffocws y Gronfa ar weithredu cynnar a phwyslais ar gymunedau'n ddau'n unig o'r pethau a wnaeth i mi deimlo mor gyffrous am ymuno. Mae'n anrhydedd gennyf gael y cyfle i gefnogi'r tîm yn eu gwaith gwych."

Mae'n gyfrifydd cymwysedig ac yn weithiwr buddsoddi proffesiynol profiadol. Mae ganddo gyfoeth o brofiad ac arbenigedd sector preifat mewn buddsoddi mewn effaith gymdeithasol a llywodraethu yn y sector cymdeithasol.