Aelodau pwyllgor Cymru

Sir Adrian Webb — Cadeirydd Cymru

Sir Adrian Webb

Yn Is-ganghellor Prifysgol Morgannwg yn flaenorol, mae ganddo gyfoeth o brofiad wrth arwain ar lefel rheoli gweithredol yn y sectorau cyhoeddus, nid er elw ac addysg.

"Mae'n anrhydedd cael fy ngofyn i arwain tîm hynod ymroddedig o staff, partneriaid a mudiadau a ariennir, sy'n gwneud gwir wahaniaeth i gymunedau ledled Cymru. Rwyf hefyd yn croesawu'r cyfle i gydweithio gyda chymheiriaid ar draws y DU fel aelod o Fwrdd DU Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol"

Yn Is-ganghellor Prifysgol Morgannwg yn flaenorol, mae ganddo gyfoeth o brofiad wrth arwain ar lefelau anweithredol a gweithredol yn y sectorau cyhoeddus, nid er elw ac addysg. Mae wedi ymwneud â mentrau niferus Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cadeirio’r adolygiad annibynnol o addysg bellach yng Nghymru (adolygiad Webb) a Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru. Bu hefyd yn aelod o Adolygiad Beecham o Wasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru ac yn rhan o Banel Cynhyrchedd Gwasanaethau Cyhoeddus Trysorlys EM.

Rona Aldrich

Rona Aldrich

Gyda Gradd Feistr mewn Gwyddor Llyfrgelloedd a Gwybodaeth o Brifysgol Aberystwyth, mae Rona Aldrich wedi gweithio mewn llywodraeth leol trwy gydol ei bywyd gwaith, yr 20 mlynedd diwethaf ar lefel Rheoli Uwch.

"Gydag arian i gefnogi unigolion a chymunedau'n mynd yn gynyddol brin, mae rôl Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn hollbwysig wrth barhau i ariannu prosiectau arloesol er mwyn cynnal a datblygu cymdeithas ac economi Cymru"

Yn ogystal â bod yn Bennaeth Gwasanaeth Llyfrgelloedd, Gwybodaeth a Diwylliant, bu'n ymwneud â datblygu cynllun Amcan Un yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Conwy, ac fe reolodd brosiect aml-asiantaeth gwerth £2m o dan y cynllun hwnnw. Gwasanaethodd ar Grŵp Llywio Bay of Life (y rhaglen i adfywio tref Bae Colwyn), fel Cadeirydd Asiantaeth Gymunedol Y Rhyl a Chyngor ar Bopeth.

Yn ogystal â bod yn ymgynghorydd i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, mae Rona hefyd wedi gweithio'n llawrydd i'r Gymdeithas ac i Lywodraeth Cymru. Fe'i penodwyd gan y Gweinidog Treftadaeth (ar y pryd) i eistedd ar Gyngor Ymgynghorol gwreiddiol CyMAL (adran bolisi Llywodraeth Cymru ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd) a chynrychiolodd Cymru ar lefel y DU.

Gyda'r Gymraeg yn famiaith iddi, mae Rona yn eistedd ar Bwyllgor Gweithredol Cyngor Llyfrau Cymru. Mae hi wedi bod yn aelod o Bwyllgor Pawb a'i Le Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ers 4 blynedd.

Sian Callaghan

Sian Callaghan

Mae Sian wedi gweithio mewn cysylltiadau cyhoeddus, materion cyhoeddus a marchnata ers 28 mlynedd yn y sectorau preifat, cyhoeddus ac nid er elw. Er mis Gorffennaf 2014 mae hi wedi bod yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghasnewydd

"Roeddwn i'n awyddus i ymuno â Phwyllgor Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar ôl gweld yr effaith y mae ein hariannu'n ei chael ar gymunedau ym mhob cwr o Gymru, ac rwyf wrth fy modd â bod yn rhan o dîm sydd â budd pobl Cymru wrth ei wraidd. Mae ymweld â'r prosiectau a gefnogwn a chlywed sut rydym yn helpu i wella bywydau wedi bod yn ysbrydoliaeth"

Yn flaenorol, gweithiodd Sian i Centrica, rhiant-gwmni Nwy Prydain am 18 mlynedd mewn amrywiaeth o rolau cyfathrebu. Yn flaenorol bu'n gweithio i Ffederasiwn Cymdeithasau Tai Cymru, yng Nghyngor Sir Morgannwg Ganol ac ar gyfer nifer o brandiau defnyddwyr, yng Nghymru ac ar draws y DU.

Yn briod â Rob, mae Sian yn byw yng Nghaerdydd. Mae hi'n gyn-aelod o fyrddau Shelter Cymru a Chymdeithas Tai Cadwyn, ac mae ganddi radd mewn Astudiaethau Cyfathrebu.

Rob Pickford OBE

Rob Pickford OBE

Mae Rob wedi dal nifer o swyddi rheoli ac arweinyddiaeth mewn llywodraeth leol a chyda Llywodraeth Cymru. O ddechrau fel gweithiwr cymdeithasol yn Ne Cymru, yn ddiweddar bu'n Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Phlant yn Llywodraeth Cymru.

"Rwyf wrth fy modd â medru chwarae rhan wrth roi ymrwymiad Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gefnogi pobl ar waith wrth iddynt ddylunio, cyflwyno a phrofi'r gwasanaethau arloesol y mae eu hangen arnynt hwy a'u cymunedau."

Ar hyn o bryd mae'n Gadeirydd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru, Athro Ymweld ym Mhrifysgol De Cymru ac yn Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae Rob yn rhannu ei amser rhwng cefnogi pobl i gyflwyno gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y dinesydd, cyfrannu at ddiogelu a hyrwyddo bywyd gwyllt yng Nghymru, llunio astudiaethau hanesyddol, cerdded ar hyd arfordir a bryniau Cymru a rhandir y teulu

Nicola Russell-Brooks

Nicola Russell-Brooks

Dechreuodd yrfa Nicola, a anwyd yn Plymouth, Dyfnaint, yng Ngwasanaeth Llyngesol Brenhinol y Merched, gan ddilyn hanes teuluol o wasanaeth llyngesol fel menyw gyntaf y teulu i wasanaethu'n weithredol.

"Mae'n bleser ac yn anrhydedd gennyf gael fy mhenodi i Bwyllgor Cymru. Rwy'n edrych ymlaen at helpu pobl yng Nghymru i ddefnyddio’r grantiau sydd ar gael iddynt i ddatblygu gwasanaethau sy’n creu canlyniadau gwirioneddol ar eu cyfer ac yn adeiladu ar eu cryfderau."

Ar ôl magu ei theulu, datblygodd diddordeb Nicola mewn sut y gall cymunedau ddatrys eu problemau eu hunain a phan fu'n byw yn Nhwrci, cymerodd Nicola ran mewn codi arian dros brosiectau lleol a'u datblygu. Wrth ddychwelyd i'r Deyrnas Unedig, cwblhaodd Nicola un o'r graddau cyntaf mewn Datblygu ac aeth ymlaen i ddatblygu gyrfa mewn datblygu gwasanaethau, gan weithio ar draws Cymru a Lloegr yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

Symudodd Nicola i Gymru yn 2006 ac ymgymerodd â rôl fel Prif Weithredwr Age Cymru Bae Abertawe yn 2010 ar ôl pedair blynedd o weithredu fel ymwelydd annibynnol dros Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus. Dros y saith mlynedd nesaf arweiniodd Nicola yr elusen trwy newidiadau mawr gan gynnwys sefydlu model menter gymdeithasol newydd a olygodd fod yr elusen yn gweithio mewn partneriaeth â darparwyr gwasanaethau sector preifat lleol i ddiwallu anghenion pobl hŷn sy'n byw yn Abertawe a'r cyffiniau.

Mae Nicola yn fentor gyda Busnes Cymru ac yn gwirfoddoli dros Ofal Canser y Fron Cymru. Ymddeolodd Nicola o waith amser llawn yn 2017 ac mae bellach yn rhedeg microfusnes yng Ngorllewin Cymru sy'n cefnogi pobl hŷn i gynnal eu hannibyniaeth yn ogystal â chynnig ymgynghoriaeth fusnes i fudiadau sydd angen cefnogaeth. Mae Nicola yn aelod o Brifysgol y Drydedd Oes ac yn hoff iawn o dreulio ei hamser yn dod i wybod y Sir mae hi'n byw ynddi a'r bobl sy'n byw yno.

Helen Wilkinson

Helen Wilkinson

Ganwyd Helen yn Lerpwl, fe'i magwyd yng Ngogledd Cymru ac fe astudiodd Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Seneddol ym Mhrifysgol Leeds. Mae hi wedi gweithio ym meysydd polisi cyhoeddus, cyfathrebu ac entrepreneuriaeth gymdeithasol ar lefel gyfarwyddwr dros deng mlynedd ar ugain, gan weithio'n rhyngwladol ac yn genedlaethol.

"Mae'n bleser ac yn anrhydedd gennyf ymuno â Phwyllgor Cymru. Mae gennyf edmygedd a pharch mawr at waith Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a'r nifer mawr o sefydliadau ac unigolion sy'n elwa o'r grantiau, cyngor a chefnogaeth a ddarperir gan y Gronfa. Rwy'n edrych ymlaen at gyfrannu at weledigaeth y sefydliad o Alluogi Pobl i Arwain a gweithredu fel llysgennad dros waith y Gronfa yng Nghymru er mwyn amlygu'r gwaith gwych sy'n cael ei wneud gan fudiadau a grwpiau cymunedol, a gwneud popeth y gallaf i ledaenu'r neges am bwysigrwydd y Loteri Genedlaethol i gymunedau ar draws Cymru."

Mae Helen wedi gweithio mewn amrywiaeth helaeth o sefydliadau gan gynnwys: Senedd y Deyrnas Unedig a Chyngres yr Unol Daleithiau, Newyddion a Materion Cyfoes y BBC, y Cyngor Defnyddwyr Cenedlaethol, yr elusennau Deyrnas Unedig 4Children a DrugScope, y felin drafod Demos a'r Sefydliad Teuluoedd a Gwaith yn Efrog Newydd, a dyfarnwyd y Gymrodoriaeth Harkness urddasol iddi gan Gronfa'r Gymanwlad. Bu Helen yn awdur ar nifer o gyhoeddiadau ar draws portffolio polisi amrywiol, ac mae hi wedi gweithio fel colofnydd a sylwebydd i bapurau newydd a chylchgronau cenedlaethol, ac fel darlledwr.

Dychwelodd Helen i fyw yng Nghymru yn 2010 ac ymunodd a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, gan arwain ar waith polisi a dylanwadu'r mudiad ym maes gwrthdlodi a'r Polisi Cydlyniant Ewropeaidd 2014-2020. Bu'n aelod o fforymau strategol allweddol Llywodraeth Cymru, yn adrodd i Weinidogion Llywodraeth Cymru gan gynnwys y Grŵp Ymgynghorol Cyllidebol ar Gydraddoldeb, Bwrdd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol, y Grŵp Budd-ddeiliaid Hawliau Dynol a'r Panel Adfywio Cenedlaethol.

Aeth Helen yn Brif Weithredwr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn 2016.

Cofnodion ac agendâu cyfarfodydd pwyllgor Cymru