Wales committee

Syr Adrian Webb

Cadeirydd Cymru

Syr Adrian Webb

Yn flaenorol yn Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Morgannwg, mae gan Syr Adrian gyfoeth o brofiad o arwain ar lefel rheolaeth weithredol mewn sectorau cyhoeddus, nid er elw ac addysg.

“Mae’n fraint cael fy ngofyn i arwain tîm mor ymrwymedig o staff, partneriaid a mudiadau a ariennir sy’n gwneud gwir wahaniaeth i gymunedau ledled Cymru. Rwyf hefyd yn croesawu’r cyfle i weithio gyda chydweithwyr ledled y DU fel aelod o Fwrdd DU Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.”

Mae wedi bod yn rhan mewn nifer o fentrau DU a Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cadeirio’r adolygiad annibynnol i addysg bellach yng Nghymru (Adolygiad Webb) a Bwrdd Cyglogaeth a Sgiliau Cymru. Roedd hefyd yn aelod o Adolygiad Beecham o Wasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru, a’n rhan o Banel Cynhyrchedd Gwasanaeth Cyhoeddus Trysorlys EM.

Rona Aldrich

Rona Aldrich

Gyda Gradd Meistr o Brifysgol Aberystwyth mewn Llyfrgell a Gwyddor Gwybodaeth, mae Rona Aldrich wedi gweithio mewn llywodraeth lleol drwy gydol ei bywyd gweithiol, yr 20 mlynedd diwethaf ar lefel Uwch Reoli.

“Gydag arian i gefnogi unigolion a chymunedau yn dod yn fwy a mwy prin, mae rôl y Loteri Fawr yn hanfodol wrth barhau i ariannu prosiectau arloesol i gynnal a thyfu’r gymdeithas ac economi Cymru”

Yn ychwanegol i fod yn Bennaeth Gwasanaeth i Lyfrgelloedd, Gwybodaeth a Diwylliant, roedd hi’n rhan o ddatblygiad Cynllun Amcan 1 o’r Undeb Ewropeaidd i Fwrdeistref Cyngor Conwy a rheoli prosiect amlasiantaethol £2m dan y cynllun hwnnw. Gwasanaethodd ar Grŵp Llywio Bay Life (y rhaglen i adfywio tref Bae Colwyn), fel Cadeirydd Asiantaeth Cymunedol Rhyl a’r Swyddfa Cyngor ar Bopeth.

Yn ogystal â bod yn gynghorydd i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, mae Rona hefyd wedi gweithio ar ei liwt ei hun i'r Gymdeithas a Llywodraeth Cymru. Fe’i penodwyd gan y Gweinidog Treftadaeth (ar y pryd) i eistedd ar Gyngor Cynghori gwreiddiol CyMAL (adran bolisi Llywodraeth Cymru ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd) a chynrychiolodd Gymru ar lefel y DU.

Yn siaradwr Cymraeg iaith gyntaf, mae Rona yn aelod o Bwyllgor Gweithredol Cyngor Llyfrau Cymru. Mae hi wedi bod yn aelod o Bwyllgor Pobl a Lleoedd y Gronfa Loteri Fawr am 4 blynedd.

Sian Callaghan

Sian Callaghan

Mae Sian wedi gweithio ym maes cysylltiadau cyhoeddus, materion cyhoeddus a marchnata am 28 mlynedd yn y sectorau preifat, cyhoeddus ac nid er elw. Ers mis Gorffennaf 2014 mae hi wedi bod yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghasnewydd.

"Roeddwn yn awyddus i ymuno â phwyllgor Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar ôl gweld yr effaith y mae ein harian yn ei chael ar sawl cymuned ledled Cymru, ac rwy'n falch iawn o fod yn rhan o dîm sydd â buddiannau pobl Cymru yn ganolog iddo. Mae ymweld â'r prosiectau rydyn ni'n eu cefnogi a chlywed sut rydyn ni'n helpu i wella bywydau wedi bod yn ysbrydoledig. "

Yn flaenorol, bu Sian yn gweithio i Centrica, rhiant-gwmni British Gas am 18 mlynedd mewn amryw o rolau cyfathrebu. Mae hi hefyd wedi gweithio i Ffederasiwn Cymdeithasau Tai Cymru, yng Nghyngor Sir Canol Morgannwg ac wedi bod yn ymwneud â Chysylltiadau Cyhoeddus a marchnata ar gyfer nifer o frandiau defnyddwyr, gan weithio yng Nghymru a ledled y DU.

Yn briod â Rob, mae Sian yn byw yng Nghaerdydd. Mae hi'n gyn-aelod o fwrdd Cymdeithas Tai Shelter Cymru a Cadwyn ac mae ganddi radd mewn Astudiaethau Cyfathrebu.

Nicola Russell-Brooks

Nicola Russell-Brooks

Yn enedigol o Plymouth, Dyfnaint, cychwynnodd Nicola ei gyrfa trwy wasanaethu yng Ngwasanaeth Llynges Frenhinol y Merched, yn dilyn hanes teuluol o wasanaeth llyngesol trwy ddod y fenyw gyntaf yn y teulu i wasanaethu’n weithredol.

"Rwyf wrth fy modd ac mae’n anrhydedd mawr fy mod wedi cael fy mhenodi i bwyllgor Cymru. Rwy'n edrych ymlaen at helpu pobl yng Nghymru i ddefnyddio'r arian sydd ar gael iddynt i ddatblygu gwasanaethau sydd wir yn sicrhau canlyniadau ar eu cyfer ac yn adeiladu ar eu cryfderau."

Ar ôl magu ei theulu, dechreuodd Nicola ymddiddori yn y modd y gall cymunedau ddatrys eu problemau eu hunain, a phan oedd hi'n byw yn Nhwrci cymerodd Nicola ran mewn codi arian ar gyfer prosiectau lleol a'u datblygu. Ar ôl dychwelyd i'r DU cwblhaodd Nicola un o'r graddau cyntaf mewn Datblygu ac aeth ymlaen i ddatblygu gyrfa mewn datblygu gwasanaethau, gan weithio ledled Cymru a Lloegr yn y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

Symudodd Nicola i Gymru yn 2006 a chymryd rôl fel Prif Weithredwr Age Cymru Bae Abertawe yn 2010 ar ôl pedair blynedd o weithredu fel ymwelydd annibynnol i Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus. Dros y saith mlynedd nesaf arweiniodd Nicola yr elusen trwy newid mawr gan gynnwys sefydlu model newydd o fenter gymdeithasol, a arweiniodd at yr elusen yn gweithio mewn partneriaeth â darparwyr gwasanaeth sector preifat lleol i ddiwallu anghenion pobl hŷn sy'n byw yn Abertawe a'r cyffiniau.

Mae Nicola yn fentor i Business Wales ac yn wirfoddolwr i Breast Cancer Care Wales. Ymddeolodd Nicola o waith amser llawn yn 2017 ac mae bellach yn rhedeg micro-fusnes yng Ngorllewin Cymru sy'n cefnogi pobl hŷn i gynnal eu hannibyniaeth, yn ogystal â chynnig ymgynghoriaeth fusnes i fudiadau sydd angen cefnogaeth. Mae Nicola yn aelod o'r U3A ac wrth ei bodd yn treulio'i hamser yn dod i adnabod y Sir y mae'n byw ynddi a'r bobl sy'n byw yno.

Fadhili Maghiya

Fadhili Maghiya

Fadhili yw Cyfarwyddwr Panel Cynghori Sub-Sahara, rhwydwaith o gymunedau Affricanaidd yng Nghymru sy’n gweithio mewn datblygiad rhyngwladol ledled Cymru. Mae Fadhili’n rheoli tîm sy’n gweithio ar brosiectau lleol a rhyngwladol (yn bennaf yn yr Affrica Sub-Saharan).

Mae hefyd yn Sylfaenydd ac yn Gyfarwyddwr Watch-Africa Cymru: Gŵyl Ffilm Affricanaidd Cymru. Wedi iddo ddechrau’r ŵyl yn 2013, mae wedi tyfu i ddod yn un o brif wyliau Cymru sy’n canolbwyntio ar sinema Affricanaidd. Ynghyd â rhedeg y prosiectau hyn, mae Fadhili yn Gymrawd Celf ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru a Chymrawd RSA. Yn rhedwr brwd, pêl-droediwr ac yn mwynhau dadl iach.

Cofnodion ac agendâu cyfarfodydd pwyllgor Cymru