Pwyllgor Cymru

Dr Simone Lowthe-Thomas

Dr Simone Lowthe-Thomas

Cadeirydd Pwyllgor

Dr Lowthe-Thomas yw Prif Swyddog Gweithredol Asiantaeth Ynni Hafren-Gwy – elusen ynni gynaliadwy sy'n gweithio yng Nghymru a siroedd y gororau. Cyn dod yn Brif Swyddog Gweithredol, roedd ganddi rolau lluosog yn y sefydliad, gan gynnwys Cyfarwyddwr Cymru a Phennaeth Ynni Cymunedol. Mae hefyd yn Is-lywydd Effeithlonrwydd Ynni a Thlodi Tanwydd yn Federene (Ffederasiwn Asiantaethau Ynni Ewrop). Enillodd ei PhD ym Mhrifysgol Caerdydd, gan astudio Cnydau Ynni a Biomas.

Roedd Dr Lowthe-Thomas yn un o sylfaenwyr Ynni Cymunedol Cymru a threuliodd ddeng mlynedd ym Mhrifysgol Caerdydd fel cydymaith Ymchwil.

Nicola Russell-Brooks

Nicola Russell-Brooks

Adeiladodd Nicola yrfa mewn creu gwasanaethau yn y sectorau cyhoeddus, preifat, cymunedol a gwirfoddol ar ôl darllen am ei gradd mewn Datblygiad fel myfyriwr aeddfed ym Mhrifysgol Caerwysg cyn ymddeol o waith llawn amser yn 2017.

Cyn hynny bu Nicola yn gwasanaethu yn y Llynges Frenhinol cyn cymryd amser allan i fagu ei phlant.

Ers 2017 mae Nicola wedi canolbwyntio ar gynnig ei gwasanaethau i'r sector gwirfoddol ac i fusnesau bach yng Nghymru drwy ei busnes preifat o wasanaeth ymgynghori, gan gynnig cymorth pro-bono i helpu Elusennau i ffynnu yng Nghymru lle y gallent. Mae Nicola wedi bod yn fentor busnes i Busnes Cymru ers 2015 ac mae hefyd yn asesydd llawrydd i Comic Relief.

"Mae'n fraint enfawr gallu gwasanaethu ar Bwyllgor Cymru a'r rhan orau yw gweld y canlyniadau y mae pobl yn eu cael drwy ddod at ei gilydd i wneud pethau'n well".

Fadhili Maghiya

Fadhili Maghiya

Fadhili yw Cyfarwyddwr Panel Cynghori Sub-Sahara, rhwydwaith o gymunedau Affricanaidd yng Nghymru sy’n gweithio mewn datblygiad rhyngwladol ledled Cymru. Mae Fadhili’n rheoli tîm sy’n gweithio ar brosiectau lleol a rhyngwladol (yn bennaf yn yr Affrica Sub-Saharan).

Mae hefyd yn Sylfaenydd ac yn Gyfarwyddwr Watch-Africa Cymru: Gŵyl Ffilm Affricanaidd Cymru. Wedi iddo ddechrau’r ŵyl yn 2013, mae wedi tyfu i ddod yn un o brif wyliau Cymru sy’n canolbwyntio ar sinema Affricanaidd. Ynghyd â rhedeg y prosiectau hyn, mae Fadhili yn Gymrawd Celf ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru a Chymrawd RSA. Yn rhedwr brwd, pêl-droediwr ac yn mwynhau dadl iach.

Kate Young

Kate Young

Kate Young yw Cyfarwyddwr y Fforwm Cymru Gyfan i Rieni a Gofalwyr, sef y rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer gofalwyr teuluol pobl ag anableddau dysgu, sy’n ymgysylltu â dros 4,000 o deuluoedd ledled Cymru.

Kate yw Is-gadeirydd Cynghrair Cynhalwyr Cymru a chynrychiolydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer y Trydydd Sector yng Nghymru ar y Cyngor Partneriaeth. Mae’n rhan o sawl Grŵp Cynghori’r Gweinidog a fforymau polisi sy’n trafod pynciau fel taliadau uniongyrchol, Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, Eiriolaeth, Arolygu Gwasanaethau ac yn fwyaf diweddar, Bwrdd Rhanddeiliaid Brechlyn Covid i Gymru. Bu Kate hefyd yn Gadeirydd Pobl yn Gyntaf y Fro am ddeng mlynedd ac yn Ymddiriedolwr Cymru ar gyfer Cronfa’r Teulu y DU am bum mlynedd.

Mae gan Kate ddealltwriaeth gadarn o’r weinyddiaeth ddatganoledig yng Nghymru a’r cyfleoedd a heriau diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd y mae’n ei chynnig i gymunedau. Mae ganddi ymrwymiad cryf i’r syniad bod cymunedau wrth wraidd newid, gan gredu bod ein natur unigryw ac amrywiol fel gwlad, pan fyddwn yn dod ynghyd, yn rym gwirioneddol dros newid, arloesi a chynhwysiant.

Mae’n eiriolwr angerddol dros hawliau a dewis personol, gyda diddordeb arbennig mewn anabledd, gofalwyr a chydraddoldeb. Fel gofalwr i’w brawd sy’n byw ag anableddau dysgu difrifol ac awtistiaeth, mae ganddi ddealltwriaeth bersonol a phrofiad bywyd o fodel cymdeithasol anabledd a’r problemau anghydraddoldeb o fewn cymdeithas yng Nghymru.

Trystan Pritchard

Trystan Pritchard

Trystan Pritchard yw Prif Weithredwr Hosbis Dewi Sant yn Llandudno, Gogledd Cymru. Mae’r hosbis yn darparu gofal diwedd oes yng Nghonwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Yn flaenorol, treuliodd Trystan sawl blwyddyn fel Pennaeth Cyfathrebu Bwrdd Iechyd mawr. Cafodd ei benodi wedi hynny i rôl uwch mewn llywodraeth leol i ddatblygu rhaglenni partneriaeth strategol ar draws iechyd a gofal cymdeithasol, plant a phobl ifanc a diogelwch cymunedol.

Ar hyn o bryd, mae Trystan yn Aelod o Fwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru a Chyngor Gwirfoddol Mantell Gwynedd. Mae’n gyn-gadeirydd pwyllgor Cyngor ar Bopeth Cymru.

Y tu allan i’r gwaith, mae Trystan yn mwynhau treulio amser â’i deulu, rygbi Cymru a mynydda.

Dr Gwenllian Lansdown Davies

Dr Gwenllian Lansdown Davies

Gwenllian yw Prif Weithredwr Mudiad Meithrin, sefydliad gwirfoddol a phrif ddarparwr a galluogwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn y sector gwirfoddol, gyda dros 1000 o leoliadau ledled Cymru. Mae Gwenllian yn Ymddiriedolwr gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac mae’n gwirfoddoli yn ei Chylch Meithrin lleol ar y pwyllgor.

Yn hanu o Fangor yn wreiddiol, erbyn hyn mae hi wedi ymgartrefu gyda’i gŵr a’i phedwar o blant yn Llanerfyl, Sir Drefaldwyn. Astudiodd Ffrangeg a Sbaeneg yn Rhydychen cyn cwblhau gradd MScEcon a Doethuriaeth mewn Athroniaeth Wleidyddol ym Mhrifysgol Caerdydd lle bu hefyd yn diwtor gwleidyddiaeth.

Ar ôl cael ei hethol i gynrychioli Ward Glanyrafon ar Gyngor Sir Caerdydd yn 2004, cafodd ei phenodi’n Brif Weithredwr Plaid Cymru yn 2007. Gweithiodd hefyd fel Swyddog Cyhoeddiadau ar gyfer y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Aberystwyth, lle’r oedd hi hefyd yn gyfrifol am ei gyfnodolyn ymchwil, ‘Gwerddon’.

Cofnodion ac agendâu cyfarfodydd pwyllgor Cymru