Y Bwrdd

Tony Burton CBE

Tony Burton CBE

Is-gadeirydd a Chadeirydd Archwilio a Risg

Mae Tony Burton CBE yn un o aelodau cyffredinol y Gronfa.

"Mewn byd sy'n newid yn gyflym mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar genhadaeth i drawsnewid cymunedau a bywydau'r bobl mewn angen mwyaf. Fel Is-gadeirydd rwyf wrth fy modd â medru chwarae rôl gynyddol wrth ddatgloi potensial cymunedau i wella'u bywydau ac ansawdd eu cymdogaethau. "

Mae Tony yn gweithio ar ystod eang o brosiectau cymunedol ac amgylcheddol, gan gynnwys darparu cefnogaeth ar gyfer grwpiau cymunedol ar gynllunio cymdogaethau ac fel Cadeirydd Gweithredol Sustainable Homes. Hefyd, mae'n cynghori HS2 ar ddyluniad a Lafarge Tarmac ar gynaladwyedd ac mae'n ymddiriedolwr Cyfeillion y Ddaear. Sefydlodd Tony Civic Voice - yr elusen genedlaethol dros y mudiad dinesig - yn 2010 ac mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad ar fyrddau elusennau cenedlaethol, gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Campaign to Protect Rural England a'r Cyngor Dylunio.

Mae Tony yn ymddiriedolwr ar gyfer ei gymdeithas ddinesig leol yn Mitcham. Dyfarnwyd CBE iddo yn Anrhydeddau'r Jiwbilî ar gyfer gwasanaethau i gynllunio, llywodraeth leol a chymuned. Gellir dod o hyd iddo ar twitter fel @Tony4PlaceGoes to different website.

Bydd Tony yn ymgymryd â swydd yr Is-gadeirydd o 1 Mehefin 2014 yn dilyn ymadawiad Anna Southall.

Sir Adrian Webb

Sir Adrian Webb

Cadeirydd Cymru

Yn Is-ganghellor Prifysgol Morgannwg yn flaenorol, mae ganddo gyfoeth o brofiad o arwain ar lefel rheoli gweithredol yn y sectorau cyhoeddus, nid er elw ac addysg.

"Mae'n anrhydedd cael fy ngofyn i arwain tîm hynod ymroddedig o staff, partneriaid a mudiadau a ariennir, sy'n gwneud gwir wahaniaeth i gymunedau ledled Cymru. Rwyf hefyd yn croesawu'r cyfle i gydweithio gyda chymheiriaid ar draws y DU fel aelod o Fwrdd DU Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol "

Yn Is-ganghellor Prifysgol Morgannwg yn flaenorol, mae ganddo gyfoeth o brofiad wrth arwain ar lefel rheoli gweithredol yn y sectorau cyhoeddus, nid er elw ac addysg. Mae wedi ymwneud â mentrau niferus Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cadeirio’r adolygiad annibynnol o addysg bellach yng Nghymru (Adolygiad Webb) a Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru. Bu hefyd yn aelod o Adolygiad Beecham o Wasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru ac yn rhan o Banel Cynhyrchedd Gwasanaethau Cyhoeddus Trysorlys EM.”

Natalie Campbell

Natalie Campbell

Mae Natalie Campbell yn un o aelodau cyffredinol y Gronfa.

"Rwy'n edrych ymlaen at ymuno â Bwrdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar adeg mor bwysig ar gyfer y sectorau a wasanaethwn a'r mudiad yn gyffredinol. Rwyf bob amser wedi bod yn ymroddedig i eiriol dros bobl ifanc ac entrepreneuriaid cymdeithasol a byddaf yn mynd â'r brwdfrydedd hwnnw gyda mi wrth i mi fynd allan i gwrdd â'r bobl a'r timoedd sy'n rhedeg prosiectau yr ydym wedi'u hariannu."

Mae Natalie Campbell yn entrepreneur cymdeithasol, awdur a hyfforddwr busnes. Hi yw Partner Sefydlu A Very Good Company, asiantaeth arloesedd cymdeithasol. Ar hyn o bryd mae Natalie yn Gyfarwyddwr Kensington Creates, corff deor busnes a gofod gweithio ar y cyd ar gyfer busnesau creadigol ac EdTech newydd. Mae hi hefyd yn Ymddiriedolwr UnLtd, y Sefydliad Entrepreneuriaid Cymdeithasol, Cadeirydd NCVYS ac yn flaenorol mae hi wedi dal swyddi gyda Consortium for Street Children, Cyngor Ieuenctid Prydain (Is-gadeirydd, Ymgyrchoedd a Chyfathrebu) VInspired, iCould a Wayra UnLtd, rhaglen gyflymu ‘technoleg er daioni’ a ariennir gan O2 Telefonica a Swyddfa'r Cabinet. Mae Natalie'n Gymrawd Rhaglen Arweinyddiaeth Gymdeithasol Clore ac Ymddiriedolaeth Coffáu Winston Churchill.

Perdita Fraser

Perdita Fraser

Perdita Fraser yw un o aelodau cyffredinol y Gronfa.

Mae Perdita'n banciwr buddsoddi blaenorol sydd wedi treulio'r deng mlynedd ddiwethaf yn gweithio ar lefel bwrdd mewn diwydiant yn y DU ac UDA, fel buddsoddwr a chyfarwyddwr anweithredol, wrth ochr ymwneud â nifer o fudiadau nid er elw. Mae ganddi brofiad helaeth o lywodraethu corfforaethol a chysylltiadau â budd-ddeiliaid ar draws sectorau ac mae ganddi ddealltwriaeth gref o'r sector gwirfoddol a chymunedol, gyda diddordeb penodol mewn datblygu mentrau cymdeithasol.

Ar hyn o bryd mae Perdita'n gweithredu fel mentor gyda Business Mentoring Scotland; mae hi'n ymddiridolwr ac yn drysorydd Access Aspiration, elusen cyflogadwyedd ieuenctid a symudedd cymdeithasol ac mae hi'n cydgadeirio pwyllgor codi arian Ymddiriedolaeth Rugby Portobello, sy'n elusen ieuenctid, addysg a thai leol yn gweithio i hyrwyddo cynhwysiad cymdeithasol.

Elizabeth Passey

Elizabeth Passey

Elizabeth Passey yw un o aelodau cyffredinol y Gronfa.

Mae Elizabeth yn Aelod o Lys Prifysgol Greenwich, Cadeirydd Sefydliad y Gwy a'r Wysg, Aelod o Gyngor Cymdeithas Swolegol Llundain, ymddiriedolwr SEfydliad Asia Yr Alban ac yn aelod o Bwyllgor Rhaglenni WWF-UK.

Mae hi hefyd wedi gwasanaethu fel Rheolwr Gyfarwyddwr Morgan Stanley ac yn Gadeirydd Bwrdd Sefydliad Rhyngwladol Morgan Stanley, ac fel Rheolwr Gyfarwyddwr Investec Asset Management. Mae hi'n Is-lywydd flaenorol Cymdeithas Swolegol Llundain, ac yn gyn-ymddiriedolwr Sefydliad Cymunedol Isle of Dogs. Mae Elizabeth yn Rhyddfreiniwr Cwmni Goldsmiths, a graddiodd gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf o Brifysgol Glasgow.

Rachael Robathan

Rachael Robathan

Mae Rachael Robathan yn un o aelodau cyffredinol y Gronfa.

"Mae'n anrhydedd fawr mi gael fy mhenodi i Fwrdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae'r Gronfa'n gyfrwng pwerus i alluogi grwpiau gwirfoddol, cymunedol a lleol ar draws y DU i daclo problemau cymdeithasol ac edrychaf ymlaen at gydweithio ag aelodau eraill y Bwrdd i symud y gwaith hwn ymlaen." "

Etholwyd Rachael Robathan i Gyngor Dinas Westminster yn 2010 yn dilyn gyrfa 20 mlynedd mewn rheoli buddsoddi mewn marchnadoedd datblygol. Mae ei chyfrifoldebau Cabinet Cyngor Dinas Westminster yn cynnwys Gofal Cymdeithasol Oedolion, Digartrefedd ac Iechyd Cyhoeddus ac mae hi'n ymwneud yn agos ag integreiddio cyflwyniad gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y fwrdeistref. Mae Rachael yn Eiriolwr Lluoedd Arfog y Cyngor hefyd ac wedi arwain ar adolygiadau o ofal iechyd cyn-filwyr ac effaith symud yn aml ar addysg plant mewn teuluoedd lluoedd arfog. Yn ogystal â chadeirio Bwrdd Iechyd a Lles Westminster, mae Rachael hefyd yn Ymddiriedolwr Westminster Almshouses Foundation, Aelod o Lys Imperial College a Chymdeithas Cadetiaid Lluoedd Wrth gefn Llundain Fawr.

Emma Boggis

Emma Boggis

Emma Boggis has spent over twenty years working in the public and not for profit sector.

Her early career started in the British Army where she had operational tours in Northern Ireland and Kosovo. After a brief spell in Management Consultancy she joined the Civil Service and worked at the Office for Standards in Education and had two spells in the Cabinet Office including as head of the Olympic and Paralympic Legacy Unit, set up after London 2012 to support Lord Coe as the Prime Minister’s Legacy Ambassador. Prior to that she was also seconded to the Foreign Office as Deputy Head of Mission in the British Embassy in Madrid and served as Private Secretary to the Prime Minister.

Most recently Emma has moved into sports administration and is currently Chief Executive of the Sport and Recreation Alliance which is the umbrella organisation for the governing and representative bodies of sport and recreation and represents 320 members. Emma is also the Senior Independent Director on the Board of the British Paralympic Association and a Trustee of the National Paralympic Heritage Trust, as well as a member of the NCVO’s Advisory Council.

Emma is a keen sportswoman – with a number of marathons and triathlons under her belt along and she also enjoys cooking, reading and travelling often under pedal power.

Danielle Walker Palmour

Danielle Walker Palmour

Danielle Walker Palmour is the director of the Friends Provident Foundation, which is an independent grant-making and investment charity that was established from unclaimed shares arising from the de-mutualisation of Friends Provident Life Office in 2001. In 2013 she joined the judging panel for the Charity Awards.

She is also a non-executive director of Big Society Capital and Civil Society Media, a trustee of a number of local and national charities, and a member of the Congress of the University of York.

Previously, she held senior policy and research roles throughout the sector including director of policy and practice development at the Joseph Rowntree Foundation, head of policy of the Big Lottery Fund (now The National Lottery Community Fund) and at the Commission for Racial Equality and the Law Society of England and Wales.