Board

Peter Ainsworth

Peter Ainsworth — Cadeirydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Peter Ainsworth yw Cadeirydd DU Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ers Mehefin 2011.

"Mae'n fraint mawr i fod yn gysylltiedig â Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. A finnau'n gefnogwr brwd o'r Loteri Genedlaethol ers iddi ddechrau, mae ehangder a dyfnder rhoddion Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gymunedau ac i'r bobl fwyaf anghenus ar draws y DU, wedi gwneud argraff enfawr arnaf. Dyma fudiad cyffrous sy'n cael effaith wirioneddol gadarnhaol ar ansawdd bywydau."

Mae Peter Ainsworth wedi bod yn Gadeirydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ers mis Mehefin 2011.

Mae'n Ymgynghorydd Amgylcheddol ac yn aelod sylfaenydd Grŵp Robertsbridge. Yn flaenorol roedd yn Gyfarwyddwr Cyllid Corfforaethol mewn Banc Buddsoddi mawr. Mae ganddo hanes 25 mlynedd o ymrwymiad i fywyd cyhoeddus trwy wasanaethu fel Cynghorydd Lleol ac fel Aelod Seneddol yn y llywodraeth ac yn yr wrthblaid.

Ar hyn o bryd mae Peter yn gadeirydd mewn dwy elusen genedlaethol, Plantlife International, a Sefydliad Elgar.

Tony Burton CBE

Tony Burton CBE — Is-gadeirydd a Chadeirydd Archwilio a Risg

Mae Tony Burton CBE yn un o aelodau cyffredinol y Gronfa.

"Mewn byd sy'n newid yn gyflym mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar genhadaeth i drawsnewid cymunedau a bywydau'r bobl mewn angen mwyaf. Fel Is-gadeirydd rwyf wrth fy modd â medru chwarae rôl gynyddol wrth ddatgloi potensial cymunedau i wella'u bywydau ac ansawdd eu cymdogaethau. "

Mae Tony yn gweithio ar ystod eang o brosiectau cymunedol ac amgylcheddol, gan gynnwys darparu cefnogaeth ar gyfer grwpiau cymunedol ar gynllunio cymdogaethau ac fel Cadeirydd Gweithredol Sustainable Homes. Hefyd, mae'n cynghori HS2 ar ddyluniad a Lafarge Tarmac ar gynaladwyedd ac mae'n ymddiriedolwr Cyfeillion y Ddaear. Sefydlodd Tony Civic Voice - yr elusen genedlaethol dros y mudiad dinesig - yn 2010 ac mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad ar fyrddau elusennau cenedlaethol, gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Campaign to Protect Rural England a'r Cyngor Dylunio.

Mae Tony yn ymddiriedolwr ar gyfer ei gymdeithas ddinesig leol yn Mitcham. Dyfarnwyd CBE iddo yn Anrhydeddau'r Jiwbilî ar gyfer gwasanaethau i gynllunio, llywodraeth leol a chymuned. Gellir dod o hyd iddo ar twitter fel @Tony4PlaceGoes to different website.

Bydd Tony yn ymgymryd â swydd yr Is-gadeirydd o 1 Mehefin 2014 yn dilyn ymadawiad Anna Southall.

Nat Sloane CBE

Nat Sloane CBE — Cadeirydd Lloegr

Gweithiodd Nat Sloane yn y sector preifat fel entrepreneur gan gychwyn tri busnes, fel cyfalafwr menter yn ariannu mentrau newydd ac fel ymgynghorydd yn rhoi cyngor ar strategaethau twf.

"Mae'n bleser mawr i mi fod wedi ymuno â'r Gronfa sydd wedi gwneud cyfraniad enfawr at y cymunedau a'r bobl mewn angen ar draws y DU. Credaf fod gan y Gronfa rôl arweinyddiaeth wirioneddol bwysig nid yn unig oherwydd ehangder a dyfnder ei hestyniad ond hefyd oherwydd ei pharodrwydd i brofi ymagweddau newydd a all wella'i chyfraniad i gymunedau a phobl mewn angen. "

Ers 2002 mae wedi ymwneud yn weithredol â'r sector cymdeithasol. Roedd Nat yn gyd-sylfaenydd yr Ymddiriedolaeth Impetus, y gronfa ymddiriedolaeth dyngarwch menter yn y DU, sydd wedi cyfuno'n ddiweddar gyda'r Sefydliad Private Equity.

Ymgymerodd Nat â rôl Cadeirydd Pwyllgor Lloegr ar gyfer Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn 2011 gan oruchwylio strategaeth a defnyddio £550 miliwn y flwyddyn. Mae Nat wedi ymwneud yn helaeth â'r farchnad buddsoddi cymdeithasol datblygol fel aelod annibynnol o Bwyllgor Buddsoddi Cronfa Menter Gymdeithasol Bridges, ac fel aelod bwrdd ymgynghorol ar gyfer Social Finance.

Sir Adrian Webb

Sir Adrian Webb — Cadeirydd Cymru

Yn Is-ganghellor Prifysgol Morgannwg yn flaenorol, mae ganddo gyfoeth o brofiad o arwain ar lefel rheoli gweithredol yn y sectorau cyhoeddus, nid er elw ac addysg.

"Mae'n anrhydedd cael fy ngofyn i arwain tîm hynod ymroddedig o staff, partneriaid a mudiadau a ariennir, sy'n gwneud gwir wahaniaeth i gymunedau ledled Cymru. Rwyf hefyd yn croesawu'r cyfle i gydweithio gyda chymheiriaid ar draws y DU fel aelod o Fwrdd DU Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol "

Yn Is-ganghellor Prifysgol Morgannwg yn flaenorol, mae ganddo gyfoeth o brofiad wrth arwain ar lefel rheoli gweithredol yn y sectorau cyhoeddus, nid er elw ac addysg. Mae wedi ymwneud â mentrau niferus Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cadeirio’r adolygiad annibynnol o addysg bellach yng Nghymru (Adolygiad Webb) a Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru. Bu hefyd yn aelod o Adolygiad Beecham o Wasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru ac yn rhan o Banel Cynhyrchedd Gwasanaethau Cyhoeddus Trysorlys EM.”

Maureen McGinn

Maureen McGinn — Scotland Chair

Mae Maureen McGinn wedi bod yn aelod o Bwyllgor Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn Yr Alban ers mis Mawrth 2007 ac mae hi hefyd yn ymgynghorydd cyfiawnder cymdeithasol i Sefydliad Paul Hamlyn ac yn aelod o grŵp llywio Menter Partneriaeth Cyffuriau Sefydliad Lloyds TSB dros Yr Alban.

"Rwy'n falch o fod yn chwarae rhan wrth i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol fynd yn ariannwr deallus - yn gweithio mewn partneriaeth, yn gwneud gwahaniaeth trwy'r hyn a ariannwn, yn dysgu o brofiad ac yn rhannu'r canlyniadau"

Mae Maureen McGinn wedi bod yn aelod o Bwyllgor Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn Yr Alban ers mis Mawrth 2007 ac mae hi hefyd yn ymgynghorydd cyfiawnder cymdeithasol i Sefydliad Paul Hamlyn ac yn aelod o grŵp llywio Menter Partneriaeth Cyffuriau Sefydliad Lloyds TSB dros Yr Alban.

Mae ei phrofiad gwneud grantiau yn y gorffennol hefyd yn cynnwys rhedeg Ymddiriedolaeth Ieuenctid Laidlaw a hyrwyddodd waith partneriaeth rhwng elusennau sy'n cefnogi plant a phobl ifanc bregus yn Yr Alban.

Bu ei gyrfa gynharach yn cynnwys cyfnodau'n gweithio i elusen, undeb llafur ac mewn llywodraeth ganolog a lleol. Wedi'i geni a'i magu yn Perth, aeth i Academi Perth ac mae hi'n raddedig o Brifysgol Caeredin. Mae Maureen yn byw yng Nghaeredin ac yn briod â Syr John Elvidge ac felly, o bryd i'w gilydd, yn cael ei hadnabod hefyd fel Maureen, y Fonesig Elvidge.

Julie Harrison

Julie Harrison

Mae Julie wedi helpu siapio adfywio cymunedol a chynhwysiad cymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon ers mwy nag ugain mlynedd.

Rwyf wedi gweld yr effaith y gall prosiectau a gefnogir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ei chael mewn cymunedau ar draws Gogledd Iwerddon a'r Deyrnas Unedig. Rwyf wrth fy modd â bod yn ymuno â'r Gronfa ar adeg pan fydd y weledigaeth pobl yn arwain yn dechrau cymryd siâp. Rwy'n edrych ymlaen at glywed beth sydd fwyaf pwysig i bobl a sut y gallwn ni helpu nhw wneud gwahaniaeth."

Mewn amrywiaeth o rolau polisi, gwneud grantiau ac ymgynghorol, mae hi wedi gweithio gyda llywodraeth leol a chanolog, arianwyr annibynnol a mudiadau VCSE i gefnogi newid cymdeithasol.

Mae ei phrofiad o wneud grantiau'n cynnwys darparu ariannu a chyngor i brosiectau a arweinir gan VCSE gyda Sefydliad Cymunedol Gogledd Iwerddon, y Corff Rhaglenni Undeb Ewropeaidd Arbennig ac Ymddiriedolaeth Elusennol Joseph Rowntree.

Gwasanaethodd Julie yn flaenorol ar Bwyllgorau Gogledd Iwerddon ac Ariannu Deyrnas Unedig Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a bu'n Gyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Building Change, gan gadeirio'r grŵp ymgynghorol 'Ysbrydoli Effaith'.

Ar hyn o bryd mae hi'n ymgynghorydd gyda'r Bwrdd Buddsoddi Strategol.

Natalie Campbell

Natalie Campbell

Mae Natalie Campbell yn un o aelodau cyffredinol y Gronfa.

"Rwy'n edrych ymlaen at ymuno â Bwrdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar adeg mor bwysig ar gyfer y sectorau a wasanaethwn a'r mudiad yn gyffredinol. Rwyf bob amser wedi bod yn ymroddedig i eiriol dros bobl ifanc ac entrepreneuriaid cymdeithasol a byddaf yn mynd â'r brwdfrydedd hwnnw gyda mi wrth i mi fynd allan i gwrdd â'r bobl a'r timoedd sy'n rhedeg prosiectau yr ydym wedi'u hariannu."

Mae Natalie Campbell yn entrepreneur cymdeithasol, awdur a hyfforddwr busnes. Hi yw Partner Sefydlu A Very Good Company, asiantaeth arloesedd cymdeithasol. Ar hyn o bryd mae Natalie yn Gyfarwyddwr Kensington Creates, corff deor busnes a gofod gweithio ar y cyd ar gyfer busnesau creadigol ac EdTech newydd. Mae hi hefyd yn Ymddiriedolwr UnLtd, y Sefydliad Entrepreneuriaid Cymdeithasol, Cadeirydd NCVYS ac yn flaenorol mae hi wedi dal swyddi gyda Consortium for Street Children, Cyngor Ieuenctid Prydain (Is-gadeirydd, Ymgyrchoedd a Chyfathrebu) VInspired, iCould a Wayra UnLtd, rhaglen gyflymu ‘technoleg er daioni’ a ariennir gan O2 Telefonica a Swyddfa'r Cabinet. Mae Natalie'n Gymrawd Rhaglen Arweinyddiaeth Gymdeithasol Clore ac Ymddiriedolaeth Coffáu Winston Churchill.

Perdita Fraser

Perdita Fraser

Perdita Fraser yw un o aelodau cyffredinol y Gronfa.

Mae Perdita'n banciwr buddsoddi blaenorol sydd wedi treulio'r deng mlynedd ddiwethaf yn gweithio ar lefel bwrdd mewn diwydiant yn y DU ac UDA, fel buddsoddwr a chyfarwyddwr anweithredol, wrth ochr ymwneud â nifer o fudiadau nid er elw. Mae ganddi brofiad helaeth o lywodraethu corfforaethol a chysylltiadau â budd-ddeiliaid ar draws sectorau ac mae ganddi ddealltwriaeth gref o'r sector gwirfoddol a chymunedol, gyda diddordeb penodol mewn datblygu mentrau cymdeithasol.

Ar hyn o bryd mae Perdita'n gweithredu fel mentor gyda Business Mentoring Scotland; mae hi'n ymddiridolwr ac yn drysorydd Access Aspiration, elusen cyflogadwyedd ieuenctid a symudedd cymdeithasol ac mae hi'n cydgadeirio pwyllgor codi arian Ymddiriedolaeth Rugby Portobello, sy'n elusen ieuenctid, addysg a thai leol yn gweithio i hyrwyddo cynhwysiad cymdeithasol.

Elizabeth Passey

Elizabeth Passey

Elizabeth Passey yw un o aelodau cyffredinol y Gronfa.

Mae Elizabeth yn Aelod o Lys Prifysgol Greenwich, Cadeirydd Sefydliad y Gwy a'r Wysg, Aelod o Gyngor Cymdeithas Swolegol Llundain, ymddiriedolwr SEfydliad Asia Yr Alban ac yn aelod o Bwyllgor Rhaglenni WWF-UK.

Mae hi hefyd wedi gwasanaethu fel Rheolwr Gyfarwyddwr Morgan Stanley ac yn Gadeirydd Bwrdd Sefydliad Rhyngwladol Morgan Stanley, ac fel Rheolwr Gyfarwyddwr Investec Asset Management. Mae hi'n Is-lywydd flaenorol Cymdeithas Swolegol Llundain, ac yn gyn-ymddiriedolwr Sefydliad Cymunedol Isle of Dogs. Mae Elizabeth yn Rhyddfreiniwr Cwmni Goldsmiths, a graddiodd gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf o Brifysgol Glasgow.

Rachael Robathan

Rachael Robathan

Mae Rachael Robathan yn un o aelodau cyffredinol y Gronfa.

"Mae'n anrhydedd fawr mi gael fy mhenodi i Fwrdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae'r Gronfa'n gyfrwng pwerus i alluogi grwpiau gwirfoddol, cymunedol a lleol ar draws y DU i daclo problemau cymdeithasol ac edrychaf ymlaen at gydweithio ag aelodau eraill y Bwrdd i symud y gwaith hwn ymlaen." "

Etholwyd Rachael Robathan i Gyngor Dinas Westminster yn 2010 yn dilyn gyrfa 20 mlynedd mewn rheoli buddsoddi mewn marchnadoedd datblygol. Mae ei chyfrifoldebau Cabinet Cyngor Dinas Westminster yn cynnwys Gofal Cymdeithasol Oedolion, Digartrefedd ac Iechyd Cyhoeddus ac mae hi'n ymwneud yn agos ag integreiddio cyflwyniad gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y fwrdeistref. Mae Rachael yn Eiriolwr Lluoedd Arfog y Cyngor hefyd ac wedi arwain ar adolygiadau o ofal iechyd cyn-filwyr ac effaith symud yn aml ar addysg plant mewn teuluoedd lluoedd arfog. Yn ogystal â chadeirio Bwrdd Iechyd a Lles Westminster, mae Rachael hefyd yn Ymddiriedolwr Westminster Almshouses Foundation, Aelod o Lys Imperial College a Chymdeithas Cadetiaid Lluoedd Wrth gefn Llundain Fawr.