Panel Cynghori Pobl Ifanc yn Arwain Cymru

Ein tîm Pobl Ifanc yn Arwain

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw'r ariannwr mwyaf o weithgaredd plant a phobl ifanc ledled y DU.

Mae dros draean o'n arian yn mynd i'r grwpiau lleiaf ar lawr gwlad hyd at elusennau mawr ledled y DU i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn ffynnu. Felly mae gennym gynlluniau mawr ar gyfer 2020 a thu hwnt wrth i ni weithio i sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu cynnwys yn ein holl waith, p'un ai trwy'r grantiau rydyn ni'n eu rhoi, y bobl rydyn ni'n dylanwadu arnyn nhw neu'r pethau rydyn ni'n eu dysgu.

Credwn yn gryf, pan fydd pobl yn arwain, bod cymunedau'n ffynnu. Felly, yng Nghymru, rydym wedi recriwtio 10 o bobl ifanc ddeinamig i weithio'n agos, a phartneru gyda ni, dros y misoedd nesaf.

Trwy banel cynghori Pobl Ifanc yn Arwain Cymru, ein nod yw cwrdd â'r materion y mae pobl ifanc a'u cymunedau yn eu hwynebu'n uniongyrchol, gyda'r nod o lywio newid sylweddol a chadarnhaol mewn cymunedau.

Mae tîm Pobl Ifanc yn Arwain Cymru yn cwrdd â'n tîm Gwybodaeth a Dysgu Cymru ac yn penderfynu fel tîm pa waith i ganolbwyntio arno a sut y dylid ei gyflawni. Maent hefyd yn derbyn cefnogaeth ac arweiniad gan ein staff fel rhan o becyn hyfforddi wedi'i deilwra i ddatblygu eu sgiliau a'u profiad.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech drafod y grŵp ymhellach, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni ar cymru@cronfagymunedolylg.org.uk

Cai

Cai

Mae Cai yn 17 oed ac yn byw yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin. Mae'n aelod o Senedd Ieuenctid Cymru, ac yn astudio Gwleidyddiaeth, Drama, a Thechnoleg Gwybodaeth yn Ysgol Bro Myrddin.

“Mae mor bwysig bod arian y Loteri Genedlaethol yn helpu pobl ifanc yng Nghymru i adeiladu gwytnwch ar ôl Covid-19. Rwy’n credu trwy fuddsoddi mewn prosiectau ieuenctid y gallwn newid canfyddiad cymdeithasol ieuenctid a rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i’r genhedlaeth nesaf.”

Chawan

Chawan

Mae Chawan yn 20 oed ac yn byw yn Wrecsam ac yn astudio Iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hi'n aelod o TCC (Trefnu Cymunedol Cymru / Together Creating Communities), Tros Gynnal Plant Cymru, ac yn rhan o Dref Noddfa Wrecsam.

“Mae gen i ddiddordeb mewn helpu pobl ifanc yn Wrecsam lle rydw i'n byw a hefyd pob ceisiwr lloches ifanc a ffoadur yng Nghymru. Fel fi maen nhw wedi cael eu gorfodi i adael eu cartref eu hunain ac wynebu heriau wrth wneud bywyd newydd yng Nghymru. ”

Elen

Elen

Mae Elen yn 23 oed ac yn byw yng Ngwynedd. Mae'n aelod o Gymdeithas y Ffermwyr Ifanc (Clwb y Rhiw), ac yn aelod balch o staff ym Menter Iaith Môn, yn gweithio ar draws Ynys Môn a Gwynedd.

“Mae unrhyw gronfa sy’n cynnig cefnogaeth i bobl ifanc yn un gwerthfawr. Yr ifanc yw’r dyfodol pob amser, felly mae’n holl bwysig buddsoddi yn y genhedlaeth nesaf. Mae’r Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn rhoi pobl fel canolbwynt i’w cynlluniau a’u prosiectau ac mae potensial yma felly, i bwrpas ac effaith yr arian sy’n cael ei fuddsoddi, gael ei ddylanwadu a’i arwain gan yr ifanc eu hunain.”

Eva

Eva

Mae Eva yn 22 oed ac yn dod o Rutland. Mae hi'n astudio ar gyfer Gradd Peirianneg Fecanyddol ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae'n athrawes achub bywyd ac nofio.

“Rwy’n gyffrous i weithio ar y prosiect hwn oherwydd bydd yn cael effaith wirioneddol ar fywydau pobl ifanc na fyddwn fel arall wedi cwrdd â nhw nac wedi gweithio gyda nhw. Rwyf hefyd yn credu y bydd y prosiect hwn yn ddiddorol oherwydd ei fod yn cael ei redeg gan bobl ifanc mewn gwirionedd, ar gyfer pobl ifanc.”

Ibby

Ibby

Mae Ibby yn 19 oed ac wedi ei eni a'i fagu yng Nghaerdydd, ac mae'n astudio yn y brifysgol. Mae'n angerddol am fynd i'r afael ag anghyfiawnder cymdeithasol ac mae'n cefnogi pobl ifanc a chymunedau BAME.

“Ymunais â chronfa gymunedol y Loteri Genedlaethol i helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau a’r mentrau cymunedol hynny sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc. Mae'n gyffrous bod ar y siwrnai hon fel y gwn i ynghyd yn gwneud pethau gwych i'r bobl ifanc hynny sy'n byw yng Nghymru. ”

Jessica

Jessica

Mae Jessica yn 21 oed ac yn dod o Aberdâr. Bydd yn dechrau astudio gradd BA yn y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig ym Mhrifysgol De Cymru eleni. Yn 2019, fe wnaeth hi a'i chyfoedion sefydlu y What If Project i gefnogi ac addysgu pobl ifanc â'u hiechyd meddwl.

“Mae bod yn rhan o dîm Pobl Ifanc yn Arwain Cymru yn gyfle gwych i symud ymlaen a chefnogi pobl ifanc yng Nghymru.”

Kim

Kim

Mae Kim yn 22 oed ac yn byw yn Abertawe ac yn ddiweddar graddiodd o Brifysgol Abertawe mewn Biocemeg Feddygol. Mae hi'n gweithio yn y Ganolfan Entrepreneuriaeth Affricanaidd yn Abertawe fel Cydlynydd Entrepreneuriaeth Ieuenctid yn cefnogi entrepreneuriaid ifanc, uchelgeisiol a difreintiedig.

“Rwy’n wirioneddol angerddol am gefnogaeth ieuenctid ac yn gyffrous am y rhaglen Pobl Ifanc yn Arwain Cymru. Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda grŵp mor amrywiol ac ysbrydoledig o bobl ifanc i lunio ariannu a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar filoedd o fywydau.”

Rhys

Rhys

Mae Rhys Bugler yn 23 oed ac yn byw ym Mro Morgannwg. Mae'n Gynhyrchydd Cynorthwyol gyda Fio, cwmni theatr dan arweiniad ethnigrwydd amrywiol, ac roedd yn ymwneud â gwireddu tasglu Race & Wales i gynghori'r sector celfyddydau ar gyfleoedd cyfranogi cyfartal. Mae hefyd yn Gynghorydd ar gyfer Canolfan Gelf Taliesin ac yn gyfranogwr ar Raglen Naratif Newydd y Cyngor Prydeinig.

“Rwy’n falch iawn o fod yn rhan o dîm Pobl Ifanc Cymru. Mae'n wych bod arian y Loteri Genedlaethol yn cael ei ddefnyddio i wneud gwahaniaeth mor enfawr i bobl ifanc yng Nghymru, ac rwy'n edrych ymlaen yn arbennig at weld sut mae'n cefnogi pobl ifanc o gefndiroedd a chymunedau amrywiol i ffynnu."

Serena

Serena

Mae Serena yn 22 oed ac yn byw ym Mhenarlâg yn Sir y Fflint. Mae hi'n gweithio fel Cynorthwyydd Ymgysylltu Creadigol yn Theatr Clwyd gan weithio gyda grwpiau cymunedol i ddefnyddio'r celfyddydau i wella iechyd, lles a hygyrchedd, ac mae hi eisiau cefnogi pobl LHDT + ifanc yng Nghymru.

“Mae Arian y Loteri Genedlaethol yn hynod o bwysig oherwydd bydd yn caniatáu inni greu'r lleoedd sydd eu hangen i hwyluso ein prosiect gwydnwch ieuenctid. Mae cynnydd unigrwydd a materion iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc, yn enwedig yn ystod y pandemig, wedi ei gwneud yn bwysicach nag erioed i ni greu allfa ar gyfer cysylltiad.”

Tilly

Tilly

Mae Tilly yn 17 oed ac yn astudio Chwaraeon yn Academi Chwaraeon Llandarcy. Mae hi'n gweithio gyda Gweilch yn y Gymuned yn cefnogi'r gymuned trwy rygbi a chwaraeon eraill.

“Trwy dîm Pobl Ifanc yn Arwain Cymru, rwy’n gobeithio defnyddio chwaraeon i gefnogi a chodi ymwybyddiaeth o’r gwaith sy’n cael ei wneud yng Nghymru i bobl ifanc.”