Uwch dîm rheoli

David Knott

David Knott

Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro

Penodwyd David yn Brif Swyddog Gweithredol Dros Dro ym mis Mehefin 2021. Ymunodd â'r Gronfa ym mis Hydref 2020.

"Mae'n anrhydedd cael fy ngwneud i arwain Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol fel Prif Swyddog Gweithredol ar gyfer y cam nesaf. Byddaf yn canolbwyntio ar roi cymunedau yn arwain, gan helpu i sicrhau bod y Gronfa yn barod i ddod allan o'r pandemig a darparu'r cymorth y mae mawr ei angen i bobl a chymunedau ledled y DU"

Mae David wedi cael gyrfa amrywiol yn y gwasanaeth cyhoeddus, yn fwyaf diweddar fel Cyfarwyddwr Swyddfa'r Gymdeithas Sifil. Yn y rôl hon roedd yn gyfrifol am bolisi ar elusennau, gwirfoddoli, pobl ifanc, dyngarwch, asedau segur, buddsoddi effaith a busnes a arweinir gan genhadaeth. Mae hefyd wedi gweithio'n rhyngwladol, gan gynghori ar lywodraethu a pholisi cyhoeddus mewn mwy na dwsin o wledydd, ac yn y sector preifat. Mae'n mwynhau arwain pobl a sefydliadau i gefnogi gwelliant cymdeithasol. Mae ei arweinyddiaeth wedi rhychwantu meysydd addysg, iechyd, cymdeithas sifil a datblygu cymunedol yn arbennig, a phynciau gan gynnwys symudedd cymdeithasol, unigrwydd a newid diwylliant. Mae ganddo ddwy radd mewn economeg ac un radd mewn Polisi Cyhoeddus gan Ysgol Economeg a Gwyddor Gwleidyddol Llundain.

John Rose

John Rose

Cyfarwyddwr Cymru

John yw'r dirprwy swyddog cyfrifyddu ac mae'n gyfrifol am ddatblygu, darparu a chyfathrebu rhaglenni grant Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru, gan weithio'n agos gyda budd-ddeiliaid yn y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol a mentrau cymdeithasol.

"Mae'r prosiectau rydym yn eu hariannu yn cyffwrdd â bywydau'r bobl a'r cymunedau y maent yn eu cefnogi. Rwy'n mwynhau gweld pobl a chymunedau'n cymryd yr awenau ac yn helpu hynny i barhau i ddigwydd, gan sicrhau bod arian y Loteri Genedlaethol yn cael ei gwario'n dda ac yn dathlu'r effaith gadarnhaol y mae Arian y Loteri Genedlaethol yn ei wneud ar gymunedau.

Mae John wedi mwynhau gyrfa eclectig. Ar ôl hyfforddi fel cogydd cyn teithio'n rhyngwladol aeth John ymlaen i astudio Systemau Amgylcheddol a Hydrobioleg Gymhwysol ym Mhrifysgol Cymru, cyn gweithio i Elusen Amgylcheddol. Ymunodd â Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn 2003. Mae'n cyfarfod yn rheolaidd â Bwrdd ac uwch dîm rheoli'r sefydliad a dyma'r arweinydd ar Strategaeth Amgylcheddol y Cronfeydd.

Kate Beggs

Kate Beggs

Cyfarwyddwr Gogledd Iwerddon

Penodwyd Kate yn gyfarwyddwr Gogledd Iwerddon Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ym mis Ionawr 2019.

Meddai Kate: “Rwy'n falch o weithio dros Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a chael y cyfle i gwrdd ag amrywiaeth eang o fudd-ddeiliaid, gwirfoddolwyr a buddiolwyr sy'n ymwneud â'r prosiectau a ariannwn.

“Mae'n gyffrous gweld pobl yn defnyddio grantiau Loteri Genedlaethol i gymryd rheolaeth a dod â'u syniadau eu hunain am gryfhau cymunedau yng Ngogledd Iwerddon ac ar draws y Deyrnas Unedig yn fyw. Mae'n anhygoel gweld y gwahaniaeth gwirioneddol a pharhaus y mae hyn yn ei wneud i fywydau pobl hefyd."

Mae Kate yn arwain gweithgareddau arian grant, rheoli perthnasoedd a gweithrediadau'r Gronfa yng Ngogledd Iwerddon.

Cyn ymuno â'r Gronfa, bu Kate yn arweinydd profiadol yn y sector cyhoeddus, gyda 17 mlynedd yng Ngwasanaeth Sifil y Deyrnas Unedig. Yn flaenorol bu'n Ddirprwy Gyfarwyddwr yn Swyddfa Gogledd Iwerddon, gan arwain eu gweithgareddau ennyn diddordeb gwleidyddol a chymunedol allanol.

Cyn ymuno â Swyddfa Gogledd Iwerddon, daliodd Kate gyfres o rolau yn y Gwasanaeth Diplomyddol, yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Neil Ritch

Neil Ritch

Scotland Director

Neil was appointed as The National Lottery Community Fund’s director for Scotland in July 2019.

Neil is responsible for the development, delivery, administration and communication of The National Lottery Community Fund’s grant programmes in Scotland and is ultimately responsible for The National Lottery Community Fund’s work and reputation in the country.

“I am delighted to take on the role of Scotland director. The work we are doing is as interesting and exciting as it’s ever been in all the time I’ve been here. It is a great place to be and I am excited I now get the opportunity to lead on our work across Scotland.”

Neil first joined The National Lottery Community Fund in 2000 to set up the Scottish Land Fund and has since gone on to progress through a number of positions, from Funding Officer through to Deputy Director.

Prior to joining the Fund, Neil started his career as a community worker in Shetland and worked as a Scottish Civil Servant in community care policy, both of which gave him his thorough grounding in community led action and the importance of putting local people in the lead.

Neil Harris

Neil Harris

Cyfarwyddwr Pobl

Mae gan Neil 6 mlynedd o brofiad o arwain agenda pobl adran Cyfanwerthu BT, lle cyflwynodd llawer o brosiectau newid mawr gan gynnwys lansio set newydd o 'werthoedd' cyflogeion, rheoli cyfuniadau a chaffaeliadau sylweddol a chyflwyno newid diwylliant i drawsnewid y profiad cwsmeriaid. Mae ganddo brofiad arweinyddiaeth arwyddocaol y tu allan i AD ar draws sectorau gwahanol hefyd sy'n ei helpu gweld ein blaenoriaethau trwy lensys lluosog a safbwyntiau budd-ddeiliaid; ac yn bwysicach sut mae mentrau pobl yn arwain at ddiwylliant a profiad cwsmeriaid y mudiad. Mae Neil yn credu'n gryf bod pobl hapus yn arwain at gwsmeriaid hapus; os yw ein diwylliant yn un iach bydd hynny yn ei dro'n gwella'r ffordd yr ydym yn gwasanaethu ein cymunedau.

“I mi nid yw bod yn wych wrth wneud AD yn ymwneud yn bennaf â phroses, mae'n ymwneud â bod yn gysylltiedig; trwy berthnasoedd a dealltwriaeth ddofn o'r mudiad gallwn gyflwyno gwasanaeth perthnasol a gwerthfawr i'r mudiad.”

Matthew Green

Matthew Green

Cyfarwyddwr Technoleg

Ymunodd Matthew â'r Gronfa yn 2017, gyda mwy na 25 mlynedd o brofiad o weithio yn TG yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae Matthew yn gyfrifol am yr holl systemau a gwasanaethau technoleg ac yn arwain yr adran TG fel partner galluogi strategol i'r mudiad, yn datblygu'r weledigaeth dechnoleg ar gyfer ein mudiad, gan drawsnewid TG o ddarparwr/gyfleuster darparu gwasanaeth mewnol traddodiadol i alluogwr/partner strategol y mudiad.

“Rwy'n credu bod TG yn alluogwr i'r mudiad ac y gall fod yn sail pob dyhead strategol. Mae ennyn diddordeb a grymuso ein cydweithwyr ym mhob rhan o'r mudiad i gyfathrebu a chydweithio fel un tîm wrth wraidd fy ngweledigaeth. Gan ddod â'r gorau o dechnoleg a phobl ynghyd mewn gwasanaethau ardderchog i greu profiadau digidol syml ac effeithiol, darperir ecosystem i'n holl gydweithwyr weithio gyda'r timoedd, cwsmeriaid a chymunedau y maent yn eu cefnogi a gyda'i gilydd."

Mae rolau blaenorol Matthew yn cynnwys arweinyddiaeth TG uwch mewn Addysg Uwch wrth gyflwyno Trawsnewid Digidol, ac mewn rôl academaidd flaenorol mewn wedi dysgu ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig mewn amrywiaeth o bynciau gan gynnwys gwyddor cyfrifiadurol, systemau gwybodaeth, newid, rheoli prosiectau a rhaglenni a chyrsiau arweinyddiaeth TG.

Elly De Decker

Elly De Decker

England Director

Elly was appointed as England Director for The National Lottery Community Fund in 2020, as Director Elly will seek to build upon the Fund’s successful shift towards a more local model of grant-making and to deliver on the organisation’s strategic framework that when people are in the lead, communities thrive.

Elly has worked at The National Lottery Community Fund for the last five years. She has played key roles in the Fund’s Headstart programme - a £56 million programme, testing new ways to improve young people’s mental health. Elly also set up and co-led funding awards – worth over £90 million a year - made to the south of England.

Recently, she led on the development and launch of the Fund’s £100 million Climate Action Fund, awarding money raised by National Lottery players to help communities take the lead in tackling the climate emergency.

Before joining the Fund, Elly worked with the international children’s charity, Save the Children, in overseas development and in management consultancy and also ran a number of strategic funding programmes for Impetus.

Faiza Khan MBE

Faiza Khan MBE

Engagement and Insight Director

Faiza joined the Fund in 2020. She is responsible for leading our activities across communications, engagement and knowledge and learning. She was previously Director of Policy and Communications at Paul Hamlyn Foundation and before that led a national citizen engagement programme, working with NHS England to bolster citizen voice through a process of deliberative democracy. Faiza has led one of the largest networks of voluntary youth charities as Deputy Chief Executive and Director of Policy and Communications at the National Council for Voluntary Youth Services, working with charities, communities and Government Departments to support better outcomes for children and young people. She has been a Trustee for End Child Poverty and has supported many not-for-profit organisations during her career to date. In 2014, Faiza received an MBE for services to young people.

“I have long held a great appreciation for the work of the Fund, having been both a previous grantee and in more recent years a fellow funder working to support shared strategic objectives. I hope to bring these experiences with me as I work with colleagues to make the most of our engagement, knowledge and learning potential to achieve maximum impact for the communities we serve.”

Emma Kavanagh

Emma Kavanagh

Acting Finance Director

Emma is responsible for leading the Fund’s finance, risk, internal audit and procurement teams. The directorate is instrumental in ensuring Lottery player’s and Dormant Account money is used efficiently and effectively to deliver the greatest benefit to communities.

“Having witnessed first-hand the journey the Fund has been on to arrive at the people-focused grant-maker it is today, it is a privilege to now take on the responsibilities of Finance Director. We have made a huge shift in the last 2 years, both in terms of local grant-making and in our technological capabilities. I am excited to lead the Fund in directing our resources in order to better support the fantastic community organisations we work with.”

Emma first joined the National Lottery Community Fund in 2010 as a management accountant and has gathered significant knowledge and history of the Fund in her progression through to Deputy Director. Prior to joining the Fund, Emma qualified as an accountant in 2008, working for RSM Tenon across their business services, audit and corporate finance departments.

Emma has a degree in Applied Accounting and is a Chartered Certified Accountant.

Uwch dîm rheoli treuliau