The Outdoor Partnership

Ariannu yng Nghymru

The Outdoor Partnership

Mae ein dwy brif raglen ariannu – Pawb a’i Le ac Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn parhau i fod ar agor. Ein blaenoriaeth yw cadw arian i lifo i gefnogi cymunedau sy'n gorfod addasu i heriau cynyddol COVID-19. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda WCVA ac arianwyr eraill i sicrhau ein bod yn ffurfio'r gefnogaeth orau i gymunedau Cymru.

Rydym felly yn blaenoriaethu ceisiadau gan:

 1. Mudiadau sy'n cefnogi pobl sydd â risg uchel o COVID-19
 2. Mudiadau sy'n cefnogi cymunedau sydd fwyaf tebygol o wynebu galw a heriau cynyddol o ganlyniad uniongyrchol o COVID-19
 3. Mudiadau sy'n cysylltu cymunedau ac yn cefnogi cymunedau i weithio gyda'i gilydd i ymateb i COVID-19.

Os ydych eisoes wedi anfon cais atom, byddwn yn dal i'w asesu gan ddilyn ein gweithdrefnau gwneud penderfyniadau arferol, ond byddwn yn blaenoriaethu penderfyniadau fel y nodir uchod. Cysylltwch â ni os hoffech drafod eich cais.

Pa grantiau sydd ar gael?

Pan fydd gennych syniad prosiectau rydych eisiau ei gyflwyno i ni, rhowch ganiad i ni i siarad amdano. Byddwn yn gallu dweud wrthych p'un a yw'n rhywbeth y byddem yn ei ariannu ai beidio.

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol

£300–£10,000

 • Ar gyfer gweithgareddau llawr gwlad a chymunedol sydd â'r nod o wella bywydau pobl a chymdogaethau lleol.
 • Nid oes unrhyw derfyn amser, felly gallwch ymgeisio unrhyw bryd.
 • Dyma'n rhaglen grantiau fwyaf poblogaidd felly byddwn yn blaenoriaethu grwpiau sydd ag incwm llai.
 • Mae ymgeisio am y grant hwn yn gyflym ac yn syml.

Gweld y rhaglen

Pawb a’i Le: Grantiau maint canolig

£10,001–£100,000

 • Grantiau ar gyfer grwpiau gwirfoddol neu gymunedol.
 • Byddwn yn ariannu gwariant refeniw neu gyfalaf sy'n para hyd at bum mlynedd.
 • Y peth pwysicaf yw i chi ddweud wrthym am eich cymuned a sut fydd y prosiect yn gwneud newidiadau cadarnhaol i fywydau'r bobl sy'n byw ynddi.
 • Proses ymgeisio un cam yw hon.

Gweld y rhaglen

Pawb a’i Le: Grantiau mawr

£100,001–£500,000

 • Grantiau ar gyfer grwpiau gwirfoddol neu gymunedol.
 • Byddwn yn ariannu gwariant refeniw neu gyfalaf sy'n para hyd at bum mlynedd.
 • Y peth pwysicaf yw i chi ddweud wrthym am eich cymuned a sut fydd y prosiect yn gwneud newidiadau cadarnhaol i fywydau'r bobl sy'n byw ynddi.
 • Dyma broses ymgeisio dau gam.

Gweld y rhaglen

Ariannu yng Nghymru

 • Ariannwyd 1,200 o fudiadau cymunedol a gwirfoddol yng Nghymru

 • Ariannwyd o leiaf 50 o brosiectau ym mhob awdurdod lleol

 • Dyfarnwyd £7.5m i brosiectau sy'n cefnogi plant a phobl ifainc

 • Dyfarnwyd £8.6m i brosiectau sy'n cefnogi pobl hŷn

 • Dyfarnwyd £4.6m i brosiectau i gefnogi pobl sydd ag anableddau

Ynghylch y syniadau a gefnogwn

Rydym yn credu y dylai pobl arwain ar wella'u bywydau a'u cymunedau. Mae ein hymagwedd yn canolbwyntio ar y sgiliau ac egni y gall pobl alw arnynt a'r potensial yn eu syniadau. Rydym yn gofyn beth sy'n bwysig i gymunedau, nid beth sy'n bod gyda nhw.

Mae gennym ddiddordeb mewn syniadau sy'n cefnogi:

 • Cysylltiadau cryfion - gan gefnogi syniadau sy'n dod â phobl ynghyd, gan gryfhau cysylltiadau o fewn ac ar draws cymunedau.
 • Mannau a lleoedd cynaliadwy a rennir - gan gefnogi pobl i benderfynu ffurf y lleoedd sy'n bwysig iddynt, fel parc, canolfan gymunedol neu rwydwaith ar-lein.
 • Gweithredu Cynnar - gan gefnogi gweithgareddau sy'n grymuso pobl i gyflawni eu potensial, gan weithio i daclo problemau mor gynnar â phosib. Rydym yn gwneud hyn trwy:
 • Ariannu gweithredu cymunedol llawr gwlad ar draws Cymru.
 • Cynnig grantiau a chefnogaeth hir dymor a hyblyg i elusennau a grwpiau cymunedol
 • Helpu mudiadau i gydweithio ag eraill i wella cymunedau a datrys problemau

Lleihau eich ôl troed amgylcheddol

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn gofalu am ein hamgylchedd ac rydym bob amser yn ceisio rheoli ein heffaith amgylcheddol. Rydym yn annog ac yn cefnogi prosiectau a chymunedau i wneud yr un peth. Dysgwch fwy am sut y gallwch Dysgu mwy am sut y gallwch wneud eich prosiect neu ddigwyddiad yn fwy cynaliadwy yn amgylcheddol ac efallai arbed arian ar yr un pryd.