Ariannu yng Nghymru

The Outdoor Partnership

Ein blaenoriaeth yw cadw arian yn llifo i gefnogi cymunedau ledled Cymru. Rydym yn agored i bob cais sy'n bodloni ein meini prawf, gan gynnwys cymorth yn ystod COVID-19. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda CGGC ac arianwyr eraill i sicrhau ein bod yn ffurfio'r gefnogaeth orau i gymunedau Cymru.

Rydym felly yn croesawu ceisiadau sy'n bodloni ein blaenoriaethau diwygiedig.

 • cefnogi sefydliadau i addasu neu arallgyfeirio i ymateb i heriau newydd ac yn y dyfodol 
 • cefnogi cymunedau y mae COVID-19 yn effeithio'n andwyol arnynt 
 • cefnogi cymunedau a sefydliadau i ddod yn fwy gwydn i'w helpu i ymateb yn well i argyfyngau yn y dyfodol. 

Rydyn ni yma i helpu. Cysylltwch â ni os oes gennych syniad drwy ffonio 029 2168 0214 neu e-bostio cymru@cronfagymunedolylg.org.uk.

Pa grantiau sydd ar gael?

Pan fydd gennych syniad prosiectau rydych eisiau ei gyflwyno i ni, rhowch ganiad i ni i siarad amdano. Byddwn yn gallu dweud wrthych p'un a yw'n rhywbeth y byddem yn ei ariannu ai beidio.

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol

£300–£10,000

 • Ar gyfer gweithgareddau llawr gwlad a chymunedol sydd â'r nod o wella bywydau pobl a chymdogaethau lleol.
 • Nid oes unrhyw derfyn amser, felly gallwch ymgeisio unrhyw bryd.
 • Dyma'n rhaglen grantiau fwyaf poblogaidd felly byddwn yn blaenoriaethu grwpiau sydd ag incwm llai.
 • Mae ymgeisio am y grant hwn yn gyflym ac yn syml.

Gweld y rhaglen

Pawb a’i Le: Grantiau maint canolig

£10,001–£100,000

 • Grantiau ar gyfer grwpiau gwirfoddol neu gymunedol.
 • Byddwn yn ariannu gwariant refeniw neu gyfalaf sy'n para hyd at bum mlynedd.
 • Y peth pwysicaf yw i chi ddweud wrthym am eich cymuned a sut fydd y prosiect yn gwneud newidiadau cadarnhaol i fywydau'r bobl sy'n byw ynddi.
 • Proses ymgeisio un cam yw hon.

Gweld y rhaglen

Pawb a’i Le: Grantiau mawr

£100,001–£500,000

 • Grantiau ar gyfer grwpiau gwirfoddol neu gymunedol.
 • Byddwn yn ariannu gwariant refeniw neu gyfalaf sy'n para hyd at bum mlynedd.
 • Y peth pwysicaf yw i chi ddweud wrthym am eich cymuned a sut fydd y prosiect yn gwneud newidiadau cadarnhaol i fywydau'r bobl sy'n byw ynddi.
 • Dyma broses ymgeisio dau gam.

Gweld y rhaglen

Ariannu yng Nghymru

 • Ariannwyd 1,200 o fudiadau cymunedol a gwirfoddol yng Nghymru

 • Ariannwyd o leiaf 50 o brosiectau ym mhob awdurdod lleol

 • Dyfarnwyd £7.5m i brosiectau sy'n cefnogi plant a phobl ifainc

 • Dyfarnwyd £8.6m i brosiectau sy'n cefnogi pobl hŷn

 • Dyfarnwyd £4.6m i brosiectau i gefnogi pobl sydd ag anableddau

Ynghylch y syniadau a gefnogwn

Rydym yn credu y dylai pobl arwain ar wella'u bywydau a'u cymunedau. Mae ein hymagwedd yn canolbwyntio ar y sgiliau ac egni y gall pobl alw arnynt a'r potensial yn eu syniadau. Rydym yn gofyn beth sy'n bwysig i gymunedau, nid beth sy'n bod gyda nhw.

Mae gennym ddiddordeb mewn syniadau sy'n cefnogi:

 • Cysylltiadau cryfion - gan gefnogi syniadau sy'n dod â phobl ynghyd, gan gryfhau cysylltiadau o fewn ac ar draws cymunedau.
 • Mannau a lleoedd cynaliadwy a rennir - gan gefnogi pobl i benderfynu ffurf y lleoedd sy'n bwysig iddynt, fel parc, canolfan gymunedol neu rwydwaith ar-lein.
 • Gweithredu Cynnar - gan gefnogi gweithgareddau sy'n grymuso pobl i gyflawni eu potensial, gan weithio i daclo problemau mor gynnar â phosib. Rydym yn gwneud hyn trwy:
 • Ariannu gweithredu cymunedol llawr gwlad ar draws Cymru.
 • Cynnig grantiau a chefnogaeth hir dymor a hyblyg i elusennau a grwpiau cymunedol
 • Helpu mudiadau i gydweithio ag eraill i wella cymunedau a datrys problemau

Lleihau eich ôl troed amgylcheddol

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn gofalu am ein hamgylchedd ac rydym bob amser yn ceisio rheoli ein heffaith amgylcheddol. Rydym yn annog ac yn cefnogi prosiectau a chymunedau i wneud yr un peth. Dysgwch fwy am sut y gallwch Dysgu mwy am sut y gallwch wneud eich prosiect neu ddigwyddiad yn fwy cynaliadwy yn amgylcheddol ac efallai arbed arian ar yr un pryd.