Y prosiectau rydym yn ei ariannu

Rydym yn cefnogi prosiectau sy’n cefnogi pobl a chymunedau ledled y DU i ffynnu.

Rydym yn ariannu llawer o wahanol weithgareddau trwy amrywiaeth o raglenni ariannu. Gallwch ddarganfod mwy am sut i ymgeisio isod, gan gynnwys:

Beth sy’n gwneud cais da

Rydym eisiau ariannu syniadau da sy’n gwneud o leiaf un o’r tri pheth hyn:

 • dod â phobl ynghyd a chreu perthnasau cryf mewn ac ar draws cymunedau
 • gwella’r lleoedd a’r gofodau sy’n bwysig i gymunedau
 • helpu mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy eu cefnogi yn y cam cynharaf posibl.

Gan ddibynnu ar ba raglen ariannu rydych yn ymgeisio iddi, gallwn ofyn am fwy o wybodaeth. Er enghraifft, sut mae eich prosiect yn ffitio gyda’r gweithgareddau eraill sydd eisoes yn digwydd yn eich cymuned.

Sut i gael syniad gwell o’r prosiectau rydym yn debygol o’u hariannu.
Edrychwch ar y prosiectau rydym eisoes wedi'u hariannu.

Faint o arian rydym yn ei gynnig ac am ba mor hir

Rydym yn cynnig gwahanol niferoedd o ariannu, yn ddibynnol ar yr hyn rydych eisiau ei wneud. Gallwch ymgeisio am:

Fel arfer, y mwyaf o arian grant rydych yn ymgeisio amdano, yr hiraf mae’n ei gymryd i chi baratoi eich cais (ac i ni ei asesu). Ond gallwch gael syniad gwell o ba mor hir mae’n debygol o’i gymryd trwy edrych ar y gwahanol ffyrdd rydym yn cynnig arian grant – sy’n cael eu hadnabod fel rhaglenni.

Am ba mor hir gallwch gael arian grant?
Os ydych yn derbyn llai na £20,000 o arian grant, bydd gennych hyd at ddwy flynedd i orffen (o’r dyddiad rydych yn dweud wrthym y bydd yn dechrau).

Yn gyffredinol, gall prosiectau sy’n costio dros £20,000 redeg o un flynedd i bum mlynedd (ond mi all hyn newid yn ddibynnol ar y rhaglen rydych yn ymgeisio iddi).

Ar beth allwch wario’r arian

Mae yna nifer o ffyrdd gwahanol rydym yn cynnig arian grant (yn cael eu hadnabod fel rhaglenni). Ac mae beth allwn ei ariannu yn dibynnu ar y rhaglen rydych yn ymgeisio iddi.

Yn gyffredinol, gallwn ariannu:

 • costau cyfalaf (fel adeiladau a gwelliannau tir)
 • costau staff
 • costau rhedeg
 • gweithgareddau
 • offer
 • costau craidd eraill sydd ei angen i gefnogi’r prosiect.

Weithiau, rydym hefyd yn talu am arian grant i’ch helpu i barhau â phrosiect llwyddiannus.

Pa gostau nid ydym yn ei ariannu

Ni allwn ariannu:

 • alcohol
 • benthyciadau neu daliadau llog
 • gweithgareddau crefyddol
 • gweithgareddau er elw neu godi arian
 • TAW y gallwch ei hawlio yn ôl
 • gweithgareddau statudol
 • eitemau neu weithgareddau ar gyfer budd personol
 • costau y talwyd amdanynt eisoes cyn i chi gael arian gennym.

Os nad ydych yn siŵr os byddem yn ariannu eich prosiect

Cymrwch olwg ar y mathau o brosiectau rydym eisoes wedi'i ariannu. Gallwch gysylltu â ni am gyngor hefyd.