Telerau ac Amodau Safonol y Gronfa Gweithredu Hinsawdd

Telerau ac Amodau Safonol y Gronfa Gweithredu Hinsawdd

Telerau ac Amodau Safonol y Gronfa Gweithredu Hinsawdd

Yn y telerau ac amodau hyn, cyfeirir at Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol fel "ni" , a chyfeirir at y sefydliad y dyfernir grant iddo fel "chi". Rydym ni’n cyfeirio at y prosiect, y digwyddiad neu'r gweithgaredd a ddisgrifir yn eich cais, neu fel y cytunwyd fel arall gyda ni, fel "y prosiect".

1. Drwy dderbyn y grant hwn, rydych chi’n cytuno i wneud y canlynol:

1.1. dal y grant ar ymddiriedaeth i ni a'i ddefnyddio ar gyfer eich prosiect yn unig;

1.2. defnyddio'r grant yn unig ar gyfer costau sy’n cael eu hysgwyddo ar ôl dyddiad eich llythyr cynnig grant a dim ond yn ystod tymor y prosiect fel y cytunwyd gyda ni;

1.3. dechrau eich prosiect a thynnu rhandaliad cyntaf y grant o fewn chwe mis i lofnodi'r llythyr cynnig grant, oni chytunir fel arall gyda ni;

1.4. rhoi unrhyw wybodaeth ac adroddiadau i ni'n brydlon gan gynnwys gwybodaeth fonitro berthnasol sydd ei hangen arnom am y prosiect a'i effaith ar eich cymuned, yn ystod ac ar ôl diwedd y prosiect;

1.5. gweithio gydag unrhyw drydydd parti y gallwn gontractio gydag ef neu ei benodi er budd y prosiect a/neu'r rhaglen ariannu hon;

1.6. cael ein caniatâd ysgrifenedig cyn gwneud unrhyw newidiadau sylweddol i'ch prosiect neu i statws, perchnogaeth neu gyfansoddiad eich sefydliad;

1.7. rhoi gwybod i ni'n brydlon am unrhyw faterion arwyddocaol neu oedi gyda'ch prosiect neu am unrhyw dwyll, amhriodoldeb arall, camreoli neu gamddefnyddio mewn perthynas â'r grant neu unrhyw hawliad cyfreithiol a/neu ymchwiliad a wnaed neu a fygythir yn eich erbyn, unrhyw aelod o'ch corff llywodraethu, neu unrhyw sefydliad, gweithiwr neu wirfoddolwr sy'n gweithio ar y prosiect;

1.8. gweithredu'n gyfreithlon wrth gyflawni eich prosiect, yn unol ag arfer gorau ac arweiniad gan eich rheolyddion, a dilyn unrhyw ganllawiau a gyhoeddwyd gennym ni mewn perthynas â'r rhaglen neu'r defnydd o'r grant;

1.9. hyrwyddo cyfleoedd cyfartal yn unol â'r gyfraith ac unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gennym ni;

1.10. os yw'r grant ar gyfer cyflog swydd newydd, hysbysebu'r swydd wag yn allanol oni chytunir fel arall â ni, a chynnal proses recriwtio deg ac agored yn unol â'r gyfraith ac unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gennym ni;

1.11. cydnabod arian y Loteri Genedlaethol gan ddefnyddio ein logo yn unol â'r canllawiau perthnasol ar gyfer cydnabod eich grant, sydd i'w weld ar ein gwefan https://www.tnlcommunityfund.org.uk;

1.12. dal y grant mewn cyfrif yn y DU neu gyfrif cymdeithas adeiladu, sydd yn enw cyfreithiol y sefydliad sy'n gwneud cais am arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol;

1.13. glynu wrth ein harweiniad yn https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/financial-governance ar reolaethau ariannol a threfniadau bancio, gan sicrhau nad oes gan yr un unigolyn sengl gyfrifoldeb llwyr dros unrhyw drafodiad unigol o awdurdodiad i adolygu a chwblhau, a bod y cyfrif yn cael ei reoli gan o leiaf ddau unigolyn nad ydynt yn perthyn i’w gilydd ac sydd wedi'u hawdurdodi yn eich sefydliad;

1.14. trin y grant fel cronfeydd cyfyngedig yn eich cyfrifon blynyddol gan ddefnyddio'r cyfeirnod "Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol" ac enw'r rhaglen "Cronfa Gweithredu Hinsawdd" ac os yw'n ofynnol gennym ni, agor cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu dynodedig ar wahân ar gyfer pob grant gennym ni at y diben o dderbyn a gweinyddu'r grant hwnnw yn unig;

1.15. dychwelyd ar unwaith unrhyw ran o'r grant nad yw'n cael ei defnyddio ar gyfer eich prosiect neu nad yw wedi'i wario erbyn diwedd y prosiect, fel y cytunwyd gyda ni;

1.16. cydymffurfio â'n polisi diogelu ar gyfer deiliaid grantiau, sydd ar gael ar ein gwefan yn https://www.tnlcommunityfund.org.uk/about/customer-service/national-lottery-community-fund-policy-for-grantholders;

1.17. bod â pholisi a gweithdrefnau chwythu'r chwiban ysgrifenedig priodol ar waith, sicrhau bod y polisi a/neu'r gweithdrefnau'n cael eu cyhoeddi'n fewnol a sicrhau bod staff yn cael eu hyfforddi ar ei egwyddorion a'i weithrediad, yn adolygu ac yn diweddaru eich polisi a'ch gweithdrefnau chwythu'r chwiban o leiaf bob dwy flynedd;

1.18. cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth diogelu data berthnasol gan gynnwys Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018 a, lle bo'n briodol, byddwch yn cael caniatâd eich buddiolwyr i'n galluogi i dderbyn a phrosesu eu Data Personol mewn cysylltiad â'r prosiect ac i ni gysylltu â nhw;

1.19. cadw cofnodion cywir a chynhwysfawr am eich prosiect yn ystod y prosiect ac am saith mlynedd wedyn a rhoi copïau i ni ar gais o'r cofnodion hynny a thystiolaeth o wariant y grant, megis derbynebau gwreiddiol papur neu electronig, anfonebau, a datganiadau banc;

1.20. Efallai y byddwn yn comisiynu ymchwil i'ch grant a/neu ei werthuso. Rydych chi’n cadarnhau y byddwch chi’n cydweithredu ag unrhyw weithgareddau sy'n gysylltiedig ag ymchwil neu werthuso a gyflawnir gennym ac yn cadarnhau ymhellach y gallwn ddefnyddio unrhyw ran o'ch cais a/neu wybodaeth am brosiectau at ddibenion ymchwil neu werthuso;

1.21. caniatáu i ni a/neu'r Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol gael mynediad rhesymol i safleoedd a systemau perthnasol i archwilio cofnodion y prosiect a grantiau; Rydych chi’n cytuno y gallai fod yn angenrheidiol i chi rannu Data Personol perthnasol (fel y'i diffinnir yn y GDPR) gyda ni er mwyn cyflawni eich rhwymedigaethau o dan y cymal hwn. Byddwch chi’n dryloyw ynghylch eich rhwymedigaethau o dan y cymal hwn gyda'ch buddiolwyr (Pynciau Data (fel sydd wedi’u diffinio yn y GDPR)) ac yn sicrhau bod gennych chi sail gyfreithlon i rannu unrhyw Ddata Personol perthnasol gyda ni er mwyn cydymffurfio â'r cymal hwn;

1.22. rydym ni’n rhoi cyhoeddusrwydd i wybodaeth amdanoch chi a'ch prosiect ac yn eu rhannu, gan gynnwys eich enw a'ch delweddau o weithgareddau prosiect. Rydych chi drwy hyn yn rhoi trwydded ddi-freindal i ni atgynhyrchu a chyhoeddi mewn unrhyw fformat unrhyw wybodaeth am y prosiect rydych chi’n ei rhoi i ni. Byddwch chi’n rhoi gwybod i ni pan fyddwch chi’n darparu'r wybodaeth os nad oes gennych chi ganiatâd i'w defnyddio at y dibenion hyn; ac

1.23. os yw eich prosiect yn cael ei gyflawni yng Nghymru, galluogi pobl i gymryd rhan yn y Gymraeg a'r Saesneg, gan drin y ddwy iaith yn gyfartal. Rhaid i siaradwyr Cymraeg allu cael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau yn Gymraeg a rhaid cynhyrchu pob deunydd yn ddwyieithog.

2. Os defnyddir unrhyw ran o'r grant i brynu nwyddau neu wasanaethau, neu i brynu neu ddatblygu eiddo deallusol, gan gostio mwy na £10,000 byddwch yn:

2.1. cynnal tendr cystadleuol ar gyfer y nwyddau a/neu'r gwasanaethau a chydymffurfio â rheolau caffael y DU a'r UE os yw'n berthnasol i chi;

2.2. defnyddio asedau a brynwyd neu a wellwyd gan ddefnyddio'r grant yn unig ar gyfer y prosiect a'u cadw'n ddiogel, mewn cyflwr da ac wedi'u hyswirio'n ddigonol am oes y prosiect ac unrhyw gyfnod monitro asedau dilynol a bennir yn y canllawiau perthnasol;

2.3. diogelu unrhyw hawliau eiddo deallusol a brynir neu a ddatblygwyd gan ddefnyddio'r grant a pheidio â manteisio'n fasnachol ar yr hawliau hyn heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw; a

2.4. chael ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw i gael gwared ar unrhyw asedau a brynwyd, a ddatblygwyd neu a wellwyd gan ddefnyddio'r grant ac, os oes angen, talu cyfran o'r enillion o waredu o'r fath i ni.

3. Rydych yn cydnabod bod gennym hawl i atal neu derfynu'r grant a/neu ei gwneud yn ofynnol i chi ad-dalu'r cyfan neu unrhyw ran o'r grant a/neu osod amodau ychwanegol yn y sefyllfaoedd canlynol. Rhaid i chi roi gwybod i ni os oes unrhyw un o'r sefyllfaoedd hyn wedi digwydd neu'n debygol o ddigwydd.

3.1. Rydych chi’n defnyddio'r grant mewn unrhyw ffordd heblaw fel y'i cymeradwywyd gennym ni neu'n methu â chydymffurfio ag unrhyw un o'r telerau ac amodau hyn, neu unrhyw amodau ychwanegol a nodir yn ein cynnig grant i chi.

3.2. Rydych chi’n methu â gwneud cynnydd da gyda'ch prosiect neu'n annhebygol o gwblhau'r prosiect neu gyflawni'r effeithiau y cytunwyd arnynt gyda ni.

3.3. Mae gennych chi arian cyfatebol ar gyfer y prosiect wedi'i godi neu rydyn yn derbyn neu'n methu â datgan unrhyw arian dyblyg ar gyfer yr un costau prosiect ag a ariennir gan y grant.

3.4. Rydych chi’n gwybodaeth anwir neu gamarweiniol i ni, naill ai ar gais neu ar ôl dyfarnu'r grant, yn ymddwyn yn anonest, neu os ydych chi neu unrhyw un sy'n ymwneud â'r prosiect neu'ch sefydliad yn destun ymchwiliad gennym ni, corff rheoleiddio neu'r heddlu.

3.5. Rydych chi’n gwneud neu'n methu â gwneud unrhyw beth sy'n dwyn anfri arnom ni neu'r Loteri Genedlaethol, neu sydd, am unrhyw reswm, yn rhoi arian cyhoeddus mewn perygl, neu'n terfynu neu'n atal unrhyw grant arall yr ydym wedi'i roi i chi.

3.6. Rydych yn ymrwymo i fynd i law’r gweinyddwyr, diddymu, mynd i law’r derbynnydd, neu, yn yr Alban, bod yn destun atafaelu ystâd eich sefydliad

3.7. Rydych chi’n derbyn unrhyw arian grant yn anghywir naill ai o ganlyniad i wall gweinyddol neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys lle cewch chi eich talu drwy gamgymeriad cyn i chi gydymffurfio â'ch rhwymedigaethau o dan y telerau ac amodau hyn a’r Llythyr Cynnig. Bydd unrhyw swm, sy'n ddyledus o dan y paragraff 3.7 hwn, yn ddyledus ar unwaith. Os byddwch chi’n methu ag ad-dalu'r swm dyledus ar unwaith, neu fel y cytunwyd fel arall gyda ni, bydd y swm yn adenilladwy yn ddiannod fel dyled sifil.

4. Rydych chi’n cydnabod:

4.1. drwy dderbyn y grant hwn:

4.1.1. rydych chi’n cadarnhau bod y wybodaeth yn eich cais wedi'i hawdurdodi gan gorff llywodraethu eich sefydliad;

4.1.2. bod eich sefydliad yn gallu cyflawni'r prosiect a ddisgrifir yn eich cais; a

4.1.3. nid yw'r grant yn ystyried unrhyw gyflenwad trethadwy at ddibenion TAW;

4.2. mae'r grant at eich defnydd chi yn unig ac ni chewch rannu na throsglwyddo'r grant (nac unrhyw ran ohono) i unrhyw un arall oni bai eich bod wedi'ch cymeradwyo gennym ni. Os ydym ni’n cytuno i chi rannu neu drosglwyddo'r grant, chi sy'n gyfrifol am sicrhau bod eich partneriaid a derbynwyr eraill y grant yn derbyn ac yn cydymffurfio â'r telerau ac amodau hyn ac yn dilyn unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gennym ni. Os byddant yn methu â gwneud hynny, efallai y byddwn ni’n arfer ein hawliau yng nghymal 3, gan gynnwys terfynu'r grant a/neu ofyn am ad-daliad. Rhaid i chi ymrwymo i gytundeb sy'n gyfreithiol rwymol, gydag unrhyw un yr ydych chi’n rhannu'r grant ag ef ac yn rhoi copi i ni ar gais;

4.3. os defnyddir unrhyw ran o'r grant i brynu neu adeiladu, adnewyddu, ymestyn neu newid adeiladau neu dir neu i brynu neu wella cerbydau neu offer, rhaid i chi gydymffurfio â'n hamodau grant cyfalaf ychwanegol;

4.4. ni fyddwn yn cynyddu'r grant os byddwch yn gwario mwy na'r gyllideb y cytunwyd arni ar eich prosiect gallwn ond gwarantu'r grant cyn belled â bod y Loteri Genedlaethol yn parhau i weithredu a'n bod yn cael digon o arian ganddo;

4.5. daw'r grant o gronfeydd cyhoeddus ac ni fyddwch chi’n ei ddefnyddio mewn ffordd nad yw'n cydymffurfio ag ymrwymiadau rheoli cymhorthdal rhyngwladol y DU sy'n weithredol o 1 Ionawr 2021. Os bernir bod y grant yn gymhorthdal anghyfreithlon, byddwch chi’n ad-dalu'r swm cyfan ar unwaith. Os ydych chi’n pryderu am ymrwymiadau rheoli cymhorthdal, byddwch yn ceisio cyngor cyfreithiol annibynnol;

4.6. nid oes gennym unrhyw atebolrwydd am unrhyw gostau na chanlyniadau a ysgwyddir gennych chi neu drydydd partïon sy'n codi naill ai’n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'r prosiect, nac o beidio â thalu neu dynnu'r grant yn ôl, ac eithrio i'r graddau sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith; a

4.7. Bydd y telerau a'r amodau hyn yn parhau i fod yn gymwys ar gyfer (i) un flwyddyn ar ôl talu rhandaliad diwethaf y grant; neu (ii) hyd nes y bydd y prosiect wedi'i gwblhau; neu (iii) cyhyd ag y bo arian grant yn parhau heb ei wario, pa un bynnag yw'r hwyaf. Cymalau 1.4, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 2.2, 2.3, 2.4, 4.3, 4.5, 4.6 a 4.7 yn goroesi terfynu neu'n dod i ben y telerau ac amodau hyn.