Unigrwydd

Rathlin Island Development and Community Association

Bydd y rhan fwyaf o bobl yn teimlo'n unig ar ryw adeg yn eu bywydau, ond os daw unigrwydd yn gronig gall gael effaith negyddol ar iechyd corfforol a meddyliol. Gall effeithio ar unrhyw un ac yn aml mae'n cael ei sbarduno gan drosglwyddiadau neu newidiadau sydyn yn ein bywydau.

Yma, edrychwn ar sut mae ein deiliaid grant yn addasu eu gwasanaethau mewn ymateb i bandemig Covid-19 a'r newidiadau yr ydym i gyd yn eu hwynebu wrth fyw dan glo.

Ymateb cymunedol

Mae llawer o bobl yn ymateb trwy weithredu yn eu cymuned leol i gefnogi a chysylltu ag eraill. Rydym yn croesawu hyn ac yn rhan o'r ymgyrch Community Action Response, sy'n annog pobl i wneud yr hyn a allant.

 • Mae elusennau yn rhannu awgrymiadau ar y ffordd orau i gefnogi cymdogion a ffrindiau, wrth sicrhau bod pawb yn aros yn ddiogel. Mae Being a good neighbour pack Doing Good Leeds’ yn rhoi awgrymiadau da ar gynnig help, gofalu amdanoch eich hun a chadw'n ddiogel gartref ac ar-lein.
 • Mae rhai grwpiau yn annog pobl i gysylltu â'u cymuned leol. Gall diffyg cyswllt wneud i bobl deimlo'n fregus iawn ac rydyn ni'n gwybod bod eiliadau mawr o gysylltiad neu ystumiau caredigrwydd - o edrych allan am gymydog, i wenu a dweud helo - yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Mae FunPalaces  yn dod â phobl leol ynghyd i rannu sgiliau, diwylliant a chael hwyl. Maent yn awgrymiadau cyfredol-ymarferol i bobl gysylltu â'u cymuned.
 • Mae rhai grwpiau eisoes wedi sefydlu timau gwirfoddoli cymunedol yn llwyddiannus, fel Ageing Well Torbay, sydd wedi sefydlu tîm paru i baru gwirfoddolwyr â phobl a hoffai gysylltu.
 • Mae'r Cyngor Cenedlaethol Sefydliadau Gwirfoddol (NCVO) yn darparu cyngor ar gynnwys a rheoli gwirfoddolwyr cynhwysfawr yn ystod yr achosion o coronafeirws, sy'n cynnwys tudalennau ar ddiogelu a diogelu data, ymhlith eraill.

Ei wneud yn iawn i ofyn am help

Rydyn ni i gyd yn profi effeithiau pellhau cymdeithasol a chysgodi ar ein perthnasoedd a'n hymdeimlad o’n hunan. Mae miloedd o bobl a oedd yn weithgar ac â chysylltiad da o'r blaen bellach yn addasu i deimlo'n fwy ynysig.

Ond gall mynd i'r afael ag unigrwydd fod yn anodd. Rydyn ni'n gwybod, ar yr adegau gorau, efallai na fydd hi'n hawdd cyfaddef eich bod chi'n teimlo'n unig ac efallai na fydd pobl yn gweld eu hunain yn ynysig. Yn eironig ddigon, gall dod o hyd i'r rhai sydd fwyaf ynysig fod yn her hefyd.

Rhan bwysig o ymateb yw trwy godi ymwybyddiaeth, lleihau stigma ac annog pobl i geisio cymorth pan fydd ei angen arnynt.

 • Gall elusennau helpu lledaenu’r neges “mae'n iawn peidio bod yn iawn” ac y bydd angen help ar lawer ohonom yn ystod yr amser digynsail hwn. Mae’r Ymgyrch i Daclo Digartrefedd  yn rhannu awgrymiadau ar gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau ar ei wefan.
 • Mae defnyddio iaith gadarnhaol yn fwy effeithiol na defnyddio termau â chynodiadau negyddol, fel “cysylltiad” yn lle “unigrwydd”.
 • Mae clywed gan gyfoedion sy'n rhannu eu profiadau yn rhoi rhywun i uniaethu â nhw. Mae HeadStart Hull  yn cefnogi iechyd a lles emosiynol pobl ifanc, ac mae'n galluogi hyn trwy flogiau a ysgrifennwyd gan bobl ifanc, sy'n disgrifio sut maen nhw'n teimlo ac yn rhannu awgrymiadau ar ble i ddod o hyd i gefnogaeth.
 • Helpu pobl i weld nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain. “Nid oes rhaid i Hunan-ynysu olygu arwahanrwydd cymdeithasol,” yw neges Birchwood Centre yn Lancashire yn ystod yr argyfwng. Mae'r Ganolfan fel arfer yn cynnig cefnogaeth a llety i bobl sydd mewn perygl o ynysu cymdeithasol, argyfwng iechyd meddwl a digartrefedd. Nawr maen nhw'n darparu cysylltiad a chefnogaeth dros y ffôn a thestun, gan rannu negeseuon cadarnhaol gyda'r bobl maen nhw'n eu cefnogi i atgyfnerthu'r neges, “nid ydych chi ar eich pen eich hun ac rydyn ni i gyd yn hyn gyda'n gilydd."
 • Gallwn annog pobl i rannu negeseuon a symbolau gobeithiol. Mae’r Friendly Bench yn fenter gymdeithasol sy'n sefydlu gerddi cymunedol gyda meinciau adeiledig lle gall pobl sgwrsio. Maent wedi gohirio gweithgareddau wyneb yn wyneb ac maent bellach yn annog cysylltiadau trwy grwpiau eu plant. Mae'r aelodau'n creu lluniau a negeseuon o obaith sydd yn cael eu  rhannu ar-lein. Mae'r grŵp hefyd yn postio sesiynau dawnsio ar-lein, sioeau theatr, tasgau lluniadu a cherddi.

Cynnal perthnasoedd a diddordebau

Gall galluogi pobl i gysylltu â rhwydweithiau presennol a pharhau â gweithgareddau sy'n ystyrlon helpu i atal unigrwydd rhag dod yn broblem. Mae deiliaid grant yn dod o hyd i ffyrdd creadigol o gynnal a datblygu perthnasoedd a chysylltiadau. Maen nhw'n addasu eu cynnig, yn hytrach na dim ond symud yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein fel rheol.

Cysylltiadau a diddordebau presennol

 • Cadw mewn cysylltiad. Mae Action for Elders, elusen genedlaethol sy'n gweithio i roi diwedd ar unigrwydd pobl hŷn, wedi sefydlu system cymorth ffôn i gadw mewn cysylltiad.
 • Cyfeirio mwy o bobl at wasanaethau. Mae prosiect Heneiddio’n Well TED  yn Nwyrain Lindsay wedi dosbarthu cardiau post mewn fformatau corfforol a digidol er mwyn cysylltu â phartneriaid. Mae'r rhain yn rhoi rhif ffôn pwrpasol ar gyfer pob ardal leol y gall pobl ei ffonio i siarad ag aelod o'r tîm a dewis galw i mewn yn wythnosol.
 • Parhau â'r gweithgareddau lles presennol. Mae pobl yn llai tebygol o ddod yn unig os ydyn nhw'n cymryd rhan mewn gweithgareddau maen nhw'n eu mwynhau, yn eu gweld yn ddiddorol neu'n foddhaus. Mae Brunswick Centre yn Huddersfield yn darparu cefnogaeth i bobl ifanc LHDT +. Maen nhw wedi mynd â'u grŵp ar-lein gyda sesiynau cwis, gweithdai canu, a chlwb ffilm. Mae Arts 2 Heal fel arfer yn cynnal dosbarthiadau creadigol ar gyfer lles. Maent wedi dosbarthu pecynnau celf i aelodau gyda chyfarwyddiadau ar sut i ymuno â gweithdai rhithwir. Mae'r cyfranogwyr yn cysylltu trwy gyflawni'r un gweithgaredd ac yna rhannu eu creadigaethau.
 • Cynnig cefnogaeth a hwyluso yn ystod gweithgareddau ar-lein. Mae Innovations in Dementia yn defnyddio Zoom i gymryd eu prosiect Dementia Diaries ar-lein. Mae aelod o staff yn hwyluso pob sesiwn i helpu pobl i gysylltu a sicrhau bod y sesiynau'n gweithio i bawb. Mae yn darparu prynhawniau cof y mae Theynow yn eu rhedeg ar eu tudalen fyw ar Facebook, dan ofal gweithiwr y prosiect.
 • Cynyddu’r nifer o sesiynau sydd ar gynnig. Mae Challenging Behaviour Support CIC ym Mhontypridd yn cefnogi rhieni plant ag anghenion ychwanegol fel ADHD, awtistiaeth neu ddyslecsia. Maent yn parhau â'u sesiynau 1 i 1 ac wedi ychwanegu ffyrdd ychwanegol i rieni gadw mewn cysylltiad a chael cefnogaeth emosiynol, gan gynnwys “amser ar gyfer paned” ddynodedig lle mae staff ar gael trwy Facebook i gael cyngor a chefnogaeth.

Creu gweithgareddau a chysylltiadau newydd

 • Addasu ac ehangu gwasanaethau. Mae B:friend yn Ne Swydd Efrog yn paru cyfeillion gwirfoddol â chymdogion hŷn sydd wedi'u hynysu'n gymdeithasol ar gyfer ymweliadau wythnosol. Maent bellach yn rhedeg gwasanaethau sgwrsio ffôn deialu newydd ac yn darparu 'bwndeli cymdeithasol' sy'n cynnwys cerddi, hadau adar, gemau a losin i gadw pobl yn brysur. Mewn dim ond deg diwrnod ym mis Mawrth fe wnaethant greu 48 o barau cyfeillio ffôn newydd, gyda dros 240 o gyfeillwyr presennol yn ffonio ac yn gollwng hanfodion i bobl.
 • Defnyddio llythyrau a gwaith celf i gysylltu. Rydym wedi ariannu Mental Health Collective i sefydlu a kindness by post exchange rhyngwladol newydd a fydd yn paru pobl i anfon a derbyn llythyrau cefnogaeth a charedigrwydd mewn llawysgrifen ynghyd â “haciau ynysu” - awgrymiadau ar sut i oroesi drwy aros gartref. Ac Yopey, elusen cyfeillio dementia, wedi sefydlu grŵp Facebook newydd yn gwahodd pobl ifanc i ysgrifennu llythyrau, tynnu lluniau neu e-bostio lluniau at breswylwyr mewn cartrefi gofal dan glo.
 • Mae grwpiau hefyd yn darparu gweithgareddau i gadw pobl yn brysur a'u hannog i gysylltu a rhannu'r hyn maen nhw wedi bod yn ei wneud. Mae Toynbee Hall wedi creu canolfan gymunedol ar-lein, sy'n darparu gweithgareddau i unrhyw un sy'n poeni y byddant yn unig neu'n diflasu yn ystod unigedd. Mae eu gweithgareddau am ddim ar gael trwy Facebook ac maent yn cynnwys darllen ar y cyd, ioga ac ysgrifennu creadigol.

Ein dysg am fynd i’r afael ag unigrwydd

Mae'r dysgu a amlinellir isod yn seiliedig ar yr hyn rydyn ni'n ei wybod o'n
hymchwil blaenorol ar unigrwydd, a'r hyn yr ydym yn ei glywed ar hyn o bryd gan gydweithwyr a deiliaid grant.

 • Mae rhoi yr un mor fuddiol â derbyn. Rydym wedi gweld drwy Ageing Better y gall gwirfoddoli gynyddu maint ac ansawdd cysylltiadau cymdeithasol, hunan-barch ac ymdeimlad o bwrpas pobl hŷn, a hefyd gyfrannu at well lefelau o foddhad bywyd. Fe ddarganfyddodd ymchwil, a ariennir drwy’r ymgyrch #iWill , a sefydlwyd i ymgorffori gweithredu cymdeithasol ystyrlon ym mywydau plant 10 i 20 oed, bod gan bobl ifanc sy'n gwirfoddoli lefelau uwch o foddhad bywyd a rhwydweithiau cymdeithasol cryfach hefyd.
 • Rydym wedi gweld nifer enfawr o weithredu ac ysbryd cymunedol a fydd yn helpu pobl i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amser anodd hwn. Ond i bobl nad ydyn nhw wedi arfer rhoi cefnogaeth gallai fod yn hawdd cynnig neu ysgwyddo gormod ac i'r rhai nad ydyn nhw erioed wedi bod angen help o'r blaen, gallai fod yn anodd gwybod sut i ofyn, a beth i ofyn amdano. Gall gymryd mwy nag un ymgais i wneud cysylltiad â rhywun sydd wedi'i ynysu, felly mae dyfalbarhad yn allweddol.
 • Efallai y bydd angen cymorth ar rai pobl i gael mynediad at wasanaethau sydd wedi symud ar-lein. Mae'r Friendly Bench yn gweithio gyda sefydliadau eraill i sicrhau bod ei wasanaethau ar-lein newydd yn agored i bawb. Mae hefyd yn gweithio gydag eraill i gyfieithu cyfarwyddiadau Zoom i ieithoedd eraill, fel nad yw pobl yn cael eu gwahardd.
 • Lle bo hynny'n bosibl, mae'n bwysig darparu cefnogaeth pan fydd ei angen ar bobl. Gallai hyn fod y tu allan i'r wythnos waith; mae pobl yn nodi eu bod yn fwyaf unig ar adegau pan fyddai eraill gyda'i gilydd, fel gyda'r nos ac ar benwythnosau, neu ar adegau dathlu.
 • Nid yw unigrwydd yn ymwneud â chysylltiad dynol yn unig. Gall hefyd gynnwys sicrhau y gall pobl barhau i gael eu hanifeiliaid anwes gartref gyda nhw, neu wirio a oes angen bwyd anifeiliaid anwes ar bobl yn ogystal â hanfodion dyddiol eraill.  Mae Queen’s Crescent Community Association ym Mwrdeistref Camden yn Llundain wedi lansio Fight C-19 - cyfleuster pop-up a fydd yn darparu gwasanaeth cerdded cŵn, ochr yn ochr â'i gefnogaeth cymunedol.
 • Os yw pellhau cymdeithasol yn parhau, dylai grwpiau ystyried yr effeithiau tymor hwy. Efallai y bydd y teimlad cychwynnol o ewyllys da, o bawb “ynddo gyda'i gilydd,” yn ymsuddo dros amser felly mae'n bwysig ceisio meddwl am y dyfodol wrth ymateb yn yr oes sydd ohoni.
 • Mae lleoedd taro mewn, fel canolfannau cymunedol, parciau a chaffis yn bwysig wrth hwyluso cysylltiadau anffurfiol. Mae cymryd y rhain ar-lein yn un ffordd i ymateb yn ystod y cyfnod cloi i lawr ond bydd yn bwysig mesur sut mae pobl yn teimlo am y newidiadau hyn a sut y gall gofodau cyfarfodydd corfforol a rhithwir ategu ei gilydd yn y dyfodol.

Rydyn ni'n gwneud synnwyr o'r hyn rydyn ni'n ei weld a'i glywed gan ein deiliaid tai ar gyflymder, felly bydd yna bethau rydyn ni wedi'u colli, nad ydyn ni wedi sylwi arnyn nhw eto neu, efallai, eu camddehongli.

Rydym yn croesawu sylwadau neu her, fel y gallwn wella a datblygu'n barhaus, a gwneud i'r gwaith hwn fod yn ymarferol ac yn ddefnyddiol.

Anfonwch adborth ac awgrymiadau ar y cynnwys hwn at knowledge@tnlcommunityfund.org.uk

Cafodd y dudalen hwn ei ddiweddaru diwethaf ar: 22 Ebrill 2020