Pink Ladies

Digwyddiadau Covid-19

Pink Ladies

Rydym yn lansio cyfres o sesiynau polisi ar lein dros frecwast, gan drafod amrywiaeth o bynciau a materion sy’n berthnasol i’r sefyllfa bresennol. Rydym eisiau dod a’r sector ynghyd i rannu dysgu, mewnwelediad ac arfer da.

Digwyddiadau ar y gweill

Mae pandemig COVID-19 wedi ein gorfodi ni oll i newid y ffordd yr ydym yn gweithio. Mae nifer o sefydliadau wedi addasu digwyddiadau i allu gwasanaethu eu cymunedau yn y ffordd fwyaf effeithiol.

Yn ystod yr amser heriol yma, mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol eisiau rhoi sicrwydd i elusennau a sefydliadau cymunedol ein bod yma i’w cefnogi.

Bydd y sesiynau y byddwn yn eu cynnal yn cael eu harwain gan ein harbenigwyr yn y meysydd yma a bydd yn rhoi lle inni gyd feddwl am y cwestiynau bach a mawr sy’n wynebu’r sector yn awr ac ar ôl y pandemig. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn gwrando ac yn dysgu o’n cymunedau.

Rydym eisiau rhoi’r cyfle i sefydliadau a grwpiau i siarad gyda’i gilydd am bynciau perthnasol ac i drafod effaith byr dymor a hir dymor COVID-19.

2 Tach, 2-2:45yh: Lansiad adroddiad – gweledigaeth i dechnoleg a bwerir gan gymuned

Mae Asiantaeth Glimmers ochr yn ochr â Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi bod yn ymchwilio i'r berthynas rhwng y trydydd sector a thechnoleg yn ystod camau cynnar pandemig COVID-19.

Mae grwpiau cymunedol ac elusennau wedi arloesi ac addasu'n ddiddiwedd yn ystod yr argyfwng ac wedi dangos y potensial i lunio gwell seilwaith cymdeithasol digidol i bawb.

Ymunwch â Phoebe Tickell, Swyddog Portffolio Digidol, ac awduron yr adroddiad i archwilio'r ymchwil sydd wedi'i wneud yn ystod y cyfnod clo a thrafod uchafbwyntiau'r adroddiad, gan gynnwys un o'r canfyddiadau bod angen cyfnod adfer dros dro i'r sector.

Cofrestrwch nawr

Mae Glimmers hefyd wedi creu pecyn cymorth i helpu timau a sefydliadau i fyfyrio ar eu trawsnewidiad cyflym yn y byd digidol, edrych i’r dyfodol, a gosod Dangosyddion Perfformiad Allweddol newydd, sydd i'w gweld yma:

https://glimmersreport.net/toolkit

Mawrth 17 Tachwedd rhwng 9.30 a 11.00 : Unigrwydd y clo mawr ac ymateb y sector gwirfoddol ac elusennol

Ymunwch â Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a phanel o siaradwyr ddydd Mawrth 17 Tachwedd rhwng 9.30 a 11.00 i drafod yr effaith mae’r clo wedi'i gael ar unigrwydd a sut yr ymatebodd y sector gwirfoddol a chymunedol iddo. Byddwn yn rhannu dysg a ffyrdd o weithio a ddysgwyd gan gymunedau yn y clo cyntaf, i helpu cymunedau wrth i ni barhau i ymateb i'r pandemig COVID-19.

Bydd Sophy Proctor, Pennaeth Ariannu Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yn cadeirio'r sgwrs ac yn hwyluso sesiwn holi ac ateb er mwyn i chi allu gofyn eich cwestiynau'n uniongyrchol i'n panel. Mae pandemig Covid-19 wedi gweld unigrwydd yn effeithio ar gymunedau mewn gwahanol ffyrdd, gyda'r rhai na fyddent fel arfer mewn perygl o unigrwydd estynedig yn ei brofi yn y cyfnod clo. Gyda'r wlad ar drothwy ail don o'r feirws a mwy o ardaloedd yn mynd i mewn i gyfnod clo lleol, mae'n bwysig ein bod yn rhannu ein dysg ac yn trafod sut y gall y sector barhau i chwarae rhan hanfodol wrth gyrraedd a chefnogi ein cymunedau.

Cofrestrwch nawr

18 Tach, 10.00 – 11.15: COVID-19 a’r effaith ar y gymuned anabl

Ymunwch â Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a phanel o siaradwyr wrth i ni drafod yr effaith y mae pandemig COVID-19 wedi'i chael ar gymunedau anabl. Byddwn hefyd yn rhannu ymchwil o'n hadroddiad a gomisiynwyd yn ddiweddar ‘Towards Equity’ ar sut y gall arianwyr gefnogi a chynnwys cymunedau anabl.

Dan gadeiryddiaeth Hannah Paterson, Uwch Reolwr Portffolio Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, byddwn yn clywed gan sefydliadau anabl am eu profiadau o'r pandemig, sut yr oeddent yn gweithio yn eu cymunedau drwy’r cyfnod clo a sut y gall sefydliadau ac arianwyr eraill weithio i gefnogi sefydliadau anabl yn well. Bydd ein panel yn cynnwys lleisiau gan amrywiaeth o sefydliadau o bob rhan o'r DU i helpu i ddarparu ystod eang o fewnwelediad a phrofiad o lygad y ffynnon. Cewch gyfle hefyd i ofyn eich cwestiynau'n uniongyrchol i'n panel.

Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw at lawer o'r heriau sy'n wynebu'r gymuned anabl ac wedi gweld ffyrdd newydd o weithio a phartneriaeth wrth ymateb. Mae'n bwysig ein bod yn dysgu'r gwersi o'r pandemig, yn sicrhau bod arian grant yn hygyrch a bod lleisiau cymunedau anabl yn cael eu clywed a'u cefnogi.

Cofrestrwch nawr

26 Tach, 9.30 - 11.00: Sut roedd y sector gwirfoddol ac elusennol yn cefnogi'r gymuned ddigartrefedd drwy'r pandemig COVID-19

Arweiniodd Covid-19 at bob llywodraeth ledled y DU i gyflwyno llu o fesurau i amddiffyn pobl sy'n cysgu ar y stryd a dod o hyd i lety dros dro iddynt lle gallent hunan-ynysu. Drwy gydweithio, gweithio'n wahanol, a gweithio hyd at derfyn amser tynn, darparodd awdurdodau ac elusennau gysgod a diogelwch i filoedd.

Gan ein bod bellach yn gwybod ei bod yn bosibl cyflawni cynnydd mor sylweddol mewn ychydig wythnosau'n unig, mae heriau newydd i'w hwynebu. Un ohonynt yw edrych yn ôl ar yr hyn a oedd yn wahanol am y ffordd yr oedd pobl yn cael eu cefnogi yn ystod y pandemig a dod o hyd i ffyrdd o adeiladu ar y dulliau hyn a'u cynnal. Mae parhau â'r dull cydweithredol sydd wedi'i fabwysiadu yn ystod yr argyfwng yn hanfodol ac mae cynnwys pobl sydd â phrofiad o lygad y ffynnon yn hyn yn hanfodol ar gyfer llwyddiannau yn y dyfodol.

Ymunwch â Laura Furness, Pennaeth Ariannu Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wrth iddi arwain trafodaeth banel ar sut yr oedd y sector gwirfoddol ac elusennol yn cefnogi pobl a oedd yn ddigartref yn ystod pandemig COVID-19 a pha ddysg sydd wedi dod o hyn i wneud bywydau'r bobl hyn yn well. Cewch gyfle i ofyn cwestiynau i'r panel a chlywed eu barn am yr hyn y mae angen inni ei wneud yn wahanol yn y dyfodol.

Cofrestrwch nawr

Am wybodaeth bellach am y data a sut rydym ni’n defnyddio'r data yma ewch i: www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh

Os nad ydych eisiau cofrestru gydag Eventbrite, ond eich bod dal i fod eisiau mynychu, cysylltwch â public.affairs@tnlcommunityfund.org.uk.

Nodwch os gwelwch yn dda: Rydym yn defnyddio Eventbrite i gofrestru mynychwyr i’r webinar yma. Os ydych yn hapus i gofrestru yn y ffordd yma bydd angen i chi dderbyn Telerau Gwasanaeth Eventbrite. Os nad ydych eisiau cofrestru drwy ddefnyddio Eventbrite ond eisiau mynychu cysylltwch â ni yn uniongyrchol.

Mae’r sesiynau yma yn debygol o fod yn boblogaidd, felly gofynnwn i ddim ond un unigolyn o bob prosiect gofrestru ar gyfer pob digwyddiad.