Digwyddiadau Covid-19

Pink Ladies

Rydym yn lansio cyfres o sesiynau polisi ar lein dros frecwast, gan drafod amrywiaeth o bynciau a materion sy’n berthnasol i’r sefyllfa bresennol. Rydym eisiau dod a’r sector ynghyd i rannu dysgu, mewnwelediad ac arfer da.

Digwyddiadau ar y gweill

Mae pandemig COVID-19 wedi ein gorfodi ni oll i newid y ffordd yr ydym yn gweithio. Mae nifer o sefydliadau wedi addasu digwyddiadau i allu gwasanaethu eu cymunedau yn y ffordd fwyaf effeithiol.

Yn ystod yr amser heriol yma, mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol eisiau rhoi sicrwydd i elusennau a sefydliadau cymunedol ein bod yma i’w cefnogi.

Bydd y sesiynau y byddwn yn eu cynnal yn cael eu harwain gan ein harbenigwyr yn y meysydd yma a bydd yn rhoi lle inni gyd feddwl am y cwestiynau bach a mawr sy’n wynebu’r sector yn awr ac ar ôl y pandemig. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn gwrando ac yn dysgu o’n cymunedau.

Rydym eisiau rhoi’r cyfle i sefydliadau a grwpiau i siarad gyda’i gilydd am bynciau perthnasol ac i drafod effaith byr dymor a hir dymor COVID-19.

11 Feb, 9:30 - 11:00 Effaith pandemig COVID-19 ar gymuendau gwledig

Mae’r pandemig Coronafeirws wedi effeithio cymunedau o bob maint yn y DU, gyda phob un yn wynebu ei heriau ei hun. Mae profiad cymunedau gwledig a'i phoblogaethau gwasgaredig wedi cael profiad gwahanol iawn o'u cymharu â threfi a dinasoedd adeiledig ac mae'r heriau cymhleth sy'n gysylltiedig â chymunedau gwledig yn aml yn cael eu hanwybyddu.

Mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar fywyd cymunedol gwledig gydag unigedd yn dod yn fwy o bryder wrth i drafnidiaeth gymunedol, neuaddau pentref a thafarndai sy'n eiddo i'r gymuned gael eu dileu gan y pandemig. Mae'r ymdeimlad o gymuned wedi'i dynnu allan o lawer o bentrefi a threfi.

Dan gadeiryddiaeth Ruth Bates, Cyfarwyddwr Cymru o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, bydd y sesiwn hon yn archwilio gwersi gan rai o'n deiliaid grantiau ar sut yr oeddent yn addasu i ddarparu gwasanaethau i'w cymunedau ac yn caniatáu iddynt barhau i ffynnu.

Cofrestrwch nawr

Am wybodaeth bellach am y data a sut rydym ni’n defnyddio'r data yma ewch i: www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh

Os nad ydych eisiau cofrestru gydag Eventbrite, ond eich bod dal i fod eisiau mynychu, cysylltwch â public.affairs@tnlcommunityfund.org.uk.

Nodwch os gwelwch yn dda: Rydym yn defnyddio Eventbrite i gofrestru mynychwyr i’r webinar yma. Os ydych yn hapus i gofrestru yn y ffordd yma bydd angen i chi dderbyn Telerau Gwasanaeth Eventbrite. Os nad ydych eisiau cofrestru drwy ddefnyddio Eventbrite ond eisiau mynychu cysylltwch â ni yn uniongyrchol.

Mae’r sesiynau yma yn debygol o fod yn boblogaidd, felly gofynnwn i ddim ond un unigolyn o bob prosiect gofrestru ar gyfer pob digwyddiad.