Hull Sound Circle

COVID-19 - sut rydym yn cefnogi ein deiliaid grant ar yr adeg anodd hon

Hull Sound Circle

Gobeithio y byddwch wedi darllen datganiad diweddar ein Prif Swyddog Gweithredol am yr hyn yr ydym yn ei wneud i gefnogi ein deiliaid grantiau.

Rydym yn cydnabod bod gennych chi, yr elusennau a'r mudiadau sector gwirfoddol rydyn ni'n eu hariannu, ran hanfodol i'w chwarae wrth gefnogi cymunedau. Rydym wedi ymrwymo i weithio'n galed i sicrhau y gall cymaint o'r gwaith pwysig hwn barhau â phosibl, a byddwn yn agored ac yn ymatebol i'n grantïon wrth i chi geisio addasu i amgylchiadau anodd.

Ein blaenoriaeth yw cadw arian i lifo fel y gallwch barhau i gefnogi pobl a chymunedau. Rydyn ni wedi siarad am yr hyblygrwydd y byddwn ni'n ei gynnig. Isod mae Cwestiynau ac Atebion cyffredin i'ch helpu chi i ddeall beth rydyn ni'n ei olygu wrth hyn. Sylwch ein bod wrthi'n adolygu ein hymateb ac felly mae'n debygol y bydd hyn yn cael ei addasu mewn ychydig ddyddiau:

A fydd y Gronfa yn parhau i weithredu fel yr arfer ac yn gwneud taliadau?

Bydd - mae gennym systemau ar waith i sicrhau bod ein staff yn gallu gweithio gartref yn effeithiol ac y gall taliadau grant barhau fel y cynlluniwyd.

1. Beth ydych chi’n ei wneud i gefnogi deiliaid grant/fi?

Mae gan ein deiliaid grant ran hanfodol i'w chwarae wrth gefnogi eu cymunedau ar adeg anodd iawn. Rydym yn deall y gallai fod angen i'w cynlluniau newid oherwydd cyngor y Llywodraeth ac iechyd.

Rydym yn annog pob deiliad grant i ddilyn argymhellion diweddaraf y Llywodraeth ac rydym yn ymddiried ynddynt i wneud yr hyn sy'n angenrheidiol i gefnogi pobl a'u cymunedau.

Rydym yn deall y gallai'r sefyllfa hon gael effaith ar gyflawni a chwblhau prosiectau a digwyddiadau. Lle bo modd, byddwn yn gweithio gyda'n holl ddeiliaid coed mewn ffordd sy'n hyblyg i amgylchiadau sy'n newid:

Byddwn yn eich cefnogi i gefnogi'ch cymunedau - rydym yn ymddiried ynoch chi i wybod beth sydd orau. Mae hyn yn golygu:

 • Byddwn yn hyblyg o ran eich grant cyfredol, er enghraifft:
  • darparu ar gyfer newidiadau i linellau amser
  • darparu newid i weithgaredd i ymateb i’r hinsawdd bresennol a’r anghenion lleol critigol
 • Byddwn yn eich cefnogi chi a’ch timau trwy’r argyfwng hwn: er enghraifft:
  • parhau i dalu cyflog staff er mwyn i chi allu cefnogi staff presennol sydd angen bod i ffwrdd yn sâl, hunan-ynysu neu sydd â chyfrifoldebau gofalu
  • ystyried unrhyw ofynion am gefnogaeth os ydych yn profi unrhyw bwysau ariannol penodol o ganlyniad i’r sefyllfa
 • Nid ydym eisiau i chi bryderu am ddyddiadau cau ac adrodd: er enghraifft:
  • byddwn yn hyblyg wrth ystyried adrodd
  • Os ydych yn adrodd unrhyw newidiadau rydych yn ei wneud i’r prosiectau, gallwn gymodi popeth yn hwyrach ymlaen.

Os ydych angen gohirio digwyddiad neu weithgaredd rydym wedi’i ariannu –Nid oes angen i chi roi gwybod i ni, ond cofnodwch y newid fel y gallwn ei gysoni yn nes ymlaen.

Os ydych chi'n addasu digwyddiad neu weithgaredd er mwyn osgoi unrhyw risg o ddod â phobl i'r firws - nid oes angen i chi roi gwybod i ni, ond cofnodwch y newid fel y gallwn ei gysoni yn nes ymlaen.

Os ydych chi'n gwneud newidiadau sylweddol i'r hyn y byddwch chi'n defnyddio'ch grant ar ei gyfer - fel penderfynu gwneud newidiadau cyfanwerthol i'ch cynlluniau a'ch cynnig gweithgaredd, yna cysylltwch â'ch swyddog ariannu i drafod eich cynlluniau.

Os ydych chi'n ansicr ynghylch y newidiadau rydych chi'n eu gwneud a sut y gallen nhw effeithio ar eich grant - cysylltwch â'ch swyddog ariannu. Byddwn yn hapus iawn i drafod eich cynlluniau a rhoi sicrwydd.

Dylai eich swyddog cyllido a enwir fod yn bwynt cyswllt cyntaf i chi ar gyfer unrhyw ymholiadau / pryderon - gan fethu y gallwch gysylltu â ni trwy'r cysylltiadau a ddarperir yma:

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/contact, gallwch hefyd gysylltu â ni trwy ein sianeli arferol, gweler https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/contact

2. A fyddech yn dal i allu gwneud taliadau i grantïon?

Bydd - rydym yn disgwyl gallu gwneud pob taliad i ddeiliaid grantiau fel y trefnwyd.

3. A ydych chi'n cynghori y dylem ganslo ein digwyddiadau/gweithgareddau?

Gofynnwn ichi arfer eich barn eich hun yn seiliedig ar gyngor cyfredol y Llywodraeth ac iechyd. Rydym yn gweithredu mewn ysbryd o ymddiriedaeth ac yn cydnabod y bydd deiliaid grant yn y sefyllfa orau i farnu priodoldeb gweithgareddau.

4. Os byddwn yn canslo neu'n aildrefnu, codir ffi ganslo arnom - a ellir talu hyn trwy ein grant?

Gall.

5. Mae ein gweithwyr allweddol yn sâl ac ni allwn ddarparu gwasanaethau - a fyddwn yn torri ein telerau grant?

Na. Rydym yn derbyn bod hyn yn debygol o ddigwydd ac y bydd rhywfaint o gyflawni yn cael ei effeithio, ac yn disgwyl ichi ddefnyddio'ch grant i barhau i dalu staff a allai fod yn sâl, sydd angen hunan-ynysu neu sydd â chyfrifoldebau gofalu ac i gadw golwg ar y gwariant hwn. Mae hyn yn rhywbeth y gallwch chi ei ddiweddaru yn nes ymlaen fel rhan o'ch adroddiadau i ni.

6. Rydyn ni eisiau prynu eitemau ychwanegol nad ydyn nhw wedi'u cynnwys yn ein cyllideb er mwyn addasu i'r sefyllfa - ydy hynny'n iawn?

Ydi - os bydd yr effaith ar eich cyllideb yn sylweddol, cysylltwch â'ch swyddog ariannu i drafod eich cynlluniau. Os yw'n fach, yna rydym yn ymddiried yn eich barn yn y ffordd rydych chi'n cefnogi'ch cymuned. Cofnodwch y newid serch hynny er mwyn i ni allu ei gysoni yn nes ymlaen.

7. Rydyn ni newydd gael arian grant ac eisiau gohirio dechrau ein prosiect o ystyried y sefyllfa bresennol - ydy hynny'n iawn?

Ydi - o ystyried yr amgylchiadau presennol gallwn ymestyn am hyd at chwe mis gyda'r bwriad o adolygu eto yn ddiweddarach pe bai angen.

8. Rydyn ni'n mynd i wynebu costau ychwanegol o ganlyniad i gefnogi ein cymuned trwy'r argyfwng iechyd hwn - beth allwch chi ei wneud i'n helpu ni?

Rydyn ni yma i gefnogi cymunedau felly os ydych chi am siarad â ni am y sefyllfa rydych chi'n ei hwynebu, rydyn ni'n awyddus i glywed gennych chi. Rydym hefyd yn cysylltu â rhai deiliaid grant, partneriaid a budd-ddeiliaid ar draws y sector i ddeall sut y maent yn ymateb i'r argyfwng i ddeall sut y gallwn barhau i gefnogi cymunedau yn y tymor byr i'r tymor canolig.

9. Fe wnes i gais am grant #Dathlu25LoteriGenedlaethol a chafodd ei dderbyn, ac roeddwn i'n bwriadu cynnal digwyddiad rhywbryd dros yr ychydig fisoedd nesaf. A ydych yn cynghori na fyddaf yn bwrw ymlaen â hyn bellach? Ac os na, beth yw'r goblygiadau ar gyfer fy grant?

Rydyn ni'n cynghori pawb rydyn ni'n gweithio gyda nhw i gadw llygad barcud ar unrhyw ddatblygiadau ac i ddilyn cyngor gan yr awdurdodau iechyd perthnasol, os ydyn nhw'n ystyried a ddylid gohirio gweithgareddau. Gallwch weld y ddolen hon o gymorth wrth arwain eich penderfyniad: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

Os oes angen i chi ohirio nid oes angen i chi roi gwybod i ni. Hyderwn ein grantïon i aildrefnu digwyddiadau yn unol â chyngor diweddaraf y Llywodraeth. Cofnodwch y newid fel y gallwn ei gysoni yn nes ymlaen.

10. Mae gennyf gyfarfod gyda rhywun o’r Gronfa, yw hwn dal yn digwydd?

Mae ein holl staff (heb lawer o eithriadau) bellach yn gweithio gartref. Bydd yr unigolyn rydych chi'n cwrdd ag ef mewn cysylltiad i roi gwybod i chi beth sy'n digwydd ac i wneud trefniadau amgen fel newid y cyfarfod i ffôn neu ar y rhyngrwyd.

11. A ydych yn darparu unrhyw arian ychwanegol i helpu cymunedau reoli effaith COVID-19?

Rydym yn edrych ar opsiynau a byddwn yn rhoi gwybodaeth i bobl am unrhyw newidiadau. Ar hyn o bryd, lle bo hynny'n bosibl, byddwn yn gweithio gyda deiliaid tai mewn ffordd sy'n hyblyg i amgylchiadau sy'n newid o ran rheoli eu grant.

Rydyn ni'n gweithio'n agos gyda phobl yn y cymunedau rydyn ni'n eu gwasanaethu ac, felly byddwn ni'n gweithio gyda nhw i ymateb i'w hanghenion a'u blaenoriaethau yn ystod y misoedd nesaf, p'un ai mewn perthynas â COVID-19 neu'r tu hwnt. Mae ein harian grant yn parhau i fod yn agored i geisiadau, ac am fanylion am yr hyn sydd ar gael, ewch i: https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/contact

Rydym yn gwybod bod y sefyllfa hon yn her i gymunedau, a phobl agored i niwed yn benodol. Fodd bynnag, rydym hefyd yn gwybod bod cysylltiadau'n bwysig a gallant helpu'r rhai sy'n teimlo'n ynysig felly rydym yn gweithio gyda deiliaid grant, partneriaid a'n staff i gefnogi pobl ledled y DU ar yr adeg hon orau ag y gallwn.

12. A allaf dal ymgeisio am arian grant?

Gall, ond bydd angen i chi gofio effaith Covid19 ar unrhyw gynlluniau cyflawni. Mae ein harian grant yn parhau i fod yn agored i geisiadau, ac am fanylion am yr hyn sydd ar gael, ewch i: https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/contact

13. Fe wnes i gais am arian grant yn ddiweddar - a fydd yn dal i gael ei ystyried? A fydd y penderfyniad yn cael ei oedi?

Disgwyliwn gwblhau asesiad o geisiadau grant fel arfer yn unol â'n hamseroedd penderfynu cyhoeddedig ar gyfer gwahanol raglenni. Efallai y byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich cynlluniau os ydyn nhw'n edrych fel y gallai fod angen iddyn nhw newid oherwydd y sefyllfa bresennol, neu os yw'n edrych efallai y bydd angen i chi addasu eich dulliau cyflwyno.

14. Ni allaf gael gafael ar fy swyddog ariannu a deallaf eich bod wedi gwneud newidiadau i'ch Llinell Gymorth?

Os na allwch gael gafael ar eich swyddog ariannu/cyswllt a enwir yna dilynwch y cyngor cyswllt a ddarperir yma: https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/contact

Mae’r newidiadau a wnaethom i sicrhau y gellir delio ag ymholiadau cwsmeriaid tra bod ein staff yn gweithio o bell - hyd yn oed os bydd rhywun yn defnyddio ein hen fanylion cyswllt, byddant yn dal i gael eu pwyntio i'r cyfeiriad cywir.

Grantïon Building Better Opportunities (BBO) yn unig

Ar gyfer deiliaid grantiau Building Better Opportunities (BBO) rydym yn aros am arweiniad gan Awdurdod Rheoli'r Adran Gwaith a Phensiynau a byddwn yn cysylltu â deiliaid grantiau cyn gynted ag y byddwn yn clywed unrhyw beth pellach. Os oes gennych unrhyw bryderon yn y cyfamser, cysylltwch â'ch swyddog ariannu yn y ffordd arferol.