Digartrefedd

Fulfilling Lives: Supporting People Experiencing Multiple Disadvantage

Yn gynharach eleni, cymerodd llywodraethau ledled y DU gamau buan i ddiogelu miloedd o bobl sy'n cysgu ar y stryd rhag Covid-19. Buont yn gweithio gydag awdurdodau lleol ac elusennau i ddod o hyd i lety dros dro, gan gynnwys gwestai, gwely a brecwast, a ystafelloedd cysgu i fyfyrwyr.

Ond nid yw digartrefedd wedi diflannu. Arhosodd rhai pobl ar y stryd; nid oedd eraill yn gallu cynnal eu llety newydd ac eraill wedi dod yn ddigartref yn ystod y pandemig. Mae llawer mwy yn poeni am golli eu cartrefi wrth i'r canlyniadau economaidd gael effaith.

Parhaodd y sector gwirfoddol a chymunedol i gefnogi pobl sy'n ddigartref yn ystod y cyfnod hwn. Yma gallwch ddarganfod beth mae grwpiau a ariennir drwy grantiau'r Loteri Genedlaethol, Cronfa Gymorth Cymunedol Coronafeirws , a Chronfa Elusennau Covid-19 wedi bod yn ei wneud, a'r hyn y maent wedi'i ddysgu.

Sut mae ein deiliaid grant wedi ymateb?

Gweithio gydag awdurdodau lleol i ddod o hyd i loches a diogelwch i bawb

Gweithiodd deiliaid grantiau ochr yn ochr ag awdurdodau yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, a’r Alban i ddod o hyd i ystafelloedd ar gyfer pobl a oedd yn cysgu ar y strydoedd. Addaswyd llety presennol i'w wneud yn addas ar gyfer hunan-unigedd a chanfod lleoliadau newydd pan nad oeddent yn gallu addasu adeiladau presennol.

 • Bod yn rhan o'r ymdrech amlasiantaethol i ddod o hyd i lety brys. Defnyddiodd elusennau eu cysylltiadau a'u harbenigedd i gefnogi asiantaethau cyhoeddus sydd â'r dasg o amddiffyn y digartref. Fel rhan o ymateb cynnar y ddinas, helpodd Stopgap Sheffield 42 o bobl i ddod o hyd i lety tymor byr am gyfanswm o 108 noson. 
 • Symud preswylwyr, fel y gall pawb fod yn ddiogel. Nid yw rhai llochesi, byrddau nos a hosteli yn addas ar gyfer ymbellhau cymdeithasol oherwydd eu mannau cysgu ar ffurf ystafell gysgu. Dyna pam y gweithiodd elusennau fel Glass Door yn Llundain gydag awdurdodau lleol i ddod o hyd i ystafelloedd hunangynhwysol i bobl. 
 • Sicrhau ystafelloedd hunan-ynysu ar gyfer pobl sydd â symptomau neu sydd wedi cael diagnosis o Covid-19. Mae Hostel Sant Anne yn Birmingham yn darparu tai a chymorth dros dro diogel i 59 o ddynion sengl. Er mwyn lleihau'r risg y bydd heintiau'n ymledu, roeddent yn cadw un ystafell wely gyda'i hystafell ymolchi ei hun am ddim yn eu hostel 37 gwely. Dim ond os oes gan breswylydd symptomau Covid-19 y caiff ei ddefnyddio.
 • Ymestyn oriau agor i leihau nifer y cysylltiadau cymdeithasol. Agorodd Hope4Havering ei loches nos o 12 i 6 y.h. felly roedd gan gleientiaid rywle i aros yn ystod y dydd, gan leihau eu hangen i gymysgu â phobl y tu allan. Symudodd lloches nos Glasgow i geiswyr lloches anghenus o fod yn ddarparwr llety dros nos, i wasanaeth 24 awr, gan gynnig tri phryd y dydd yn hytrach nag un. Er mwyn gwneud hyn yn bosibl, roedd llawer o staff yn gweithio ddwywaith cymaint o sifftiau ag arfer. 
 • Creu llety brys newydd i bobl sy'n cysgu ar y stryd. Mae Sefydliad Hirsche yn troi bws deulawr yn llety brys i bobl sy'n cysgu ar y stryd yng Ngorllewin Swydd Efrog. Bydd pobl nad ydynt yn gymwys i gael llety cyngor yn gallu cael bwyd, cynhyrchion hylendid a lle i hunan-ynysu ar y "bws lloches". Bydd ganddo 12 gwely, cawod, cegin, ac ardal ddysgu, a chaiff ei gartrefu ar dir a ddarperir gan gyngor Kirklees.

Diwallu anghenion sylfaenol

Roedd byw mewn gwestai a gwely a brecwast yn golygu nad oedd ceginau ar gael i lawer o bobl. A chyn y pandemig, roedd llawer o ddarpariaeth fwyd drwy gynulliadau mawr mewn ceginau cawl a chanolfannau galw mewn. Gyda'r rheolau clo, bu'n rhaid i lawer gau dros dro. 

Llenwodd elusennau'r bylchau hyn mewn amrywiaeth o ffyrdd, nid yn unig darparu bwyd ond hefyd presgripsiynau, gweithgareddau i helpu i basio'r amser, a hanfodion 'newydd' fel diheintydd dwylo a masgiau. Mae'r danfoniadau hyn yn fwy na chymorth cynhaliaeth yn unig; maent yn ffordd o gadw mewn cysylltiad a darparu rhyngweithio cymdeithasol y mae mawr ei angen. 

 • Darparu pecynnau cymorth Covid-19. Mae Hearts and Helpers, elusen sy'n cefnogi pobl sy'n cysgu ar y stryd yn Enfield, yn darparu pecynnau ôl argyfwng sy'n cynnwys eitemau hanfodol o ddiheintyddion dwylo a masgiau wyneb i fenig cudd a gwirwyr symptomau Covid-19.
 • Parhau i ddiwallu anghenion sylfaenol. Mae Grit Street Aid yn rhedeg uned cymorth symudol ym Manceinion ac yn darparu bagiau cysgu, pebyll, toiledau, bwyd a dillad, yn ogystal ag Offer Gwarchod Personol (PPE) ar gyfer staff a gwirfoddolwyr. Yn Ne Cymru, parhaodd Homeless Hope i gynnig gofal traed ac addysg sylfaenol i helpu pobl sy'n byw ar y strydoedd i osgoi datblygu cyflyrau difrifol ar gyfer y coesau. Helpodd arian y Loteri Genedlaethol iddynt brynu esgidiau a dillad gwarchod rhag y glaw, cyflenwadau meddygol a sgriniau clinigol.
 • Sicrhau bod pobl mewn llety dros dro yn gallu bwyta'n dda. Roedd Olive Branch, canolfan ddydd yng Nghasnewydd, Cymru, yn darparu 50 o brydau bwyd llawn, pedwar diwrnod yr wythnos, i bobl mewn gwely a brecwast neu a ddewisodd barhau i fyw mewn pebyll. Bob mis, paratowyd a dosbarthodd Food for Scotland, prosiect dosbarthu bwyd yn Ne Swydd Lanarkshire, tua 1,200 o becynnau bwyd a phrydau poeth i lochesi digartref yn Glasgow.
 • Defnyddio dosbarthu bwyd i sicrhau fod pobl yn cadw’n iawn ac adeiladu cysylltiadau. Defnyddiodd elusen ddigartref Caring in Bristol y seilwaith o'u prosiect Nadolig i sefydlu gwasanaeth cyflenwi bwyd ledled y ddinas yn gyflym i bobl mewn gwestai a hosteli. Daethant â thîm o 148 o wirfoddolwyr a 14 o fwytai at ei gilydd i baratoi a darparu bron i 80,000 o brydau bwyd rhwng mis Mawrth a mis Mehefin. Neilltuodd gwirfoddolwyr dros 9,000 o oriau i gasglu cynhwysion, rhoi prydau bwyd parod, dosbarthu bwyd a glanhau. Pe bai'r gwirfoddolwyr hyn wedi cael Cyflog Byw am eu gwaith, byddai wedi costio tua £91,200. Paratodd 24 o gogyddion lleol brydau bwyd gan ddefnyddio gwerth £35,680 o fwyd a roddwyd o'r gymuned. Amcangyfrifir ei fod wedi helpu i arbed bron i 15 tunnell o fwyd a 5.9 tunnell o Co2 drwy ddargyfeirio gwastraff bwyd o safleoedd tirlenwi. Gwnaethant hefyd gynnal dros 12,000 o wiriadau symptom Covid-19, gan nodi dau achos tybiedig. Roedd y gwasanaeth yn helpu pobl i deimlo'n llai ynysig; eglurodd un derbynnydd, "Rwy'n edrych ymlaen at bob darpariaeth. Mae wedi rhoi ffydd i mi."
 • Gwella mynediad at hanfodion. Yn anterth y pandemig, canfu Humankind fod pobl ddigartref yn ofni y byddent yn cael eu herio nad oedd eu taith yn hanfodol, yn enwedig os oeddent wedi cael profiadau negyddol gyda'r heddlu o'r blaen. Cynhyrchwyd cardiau teithio hanfodol ganddynt, fel y gallai pobl gasglu presgripsiynau a chyflenwadau heb ofni cael eu herio na'u dirwyo.

Mynd i’r afael ag achosion a chanlyniadau digartrefedd

Roedd camau gweithredu cenedlaethol i fynd i'r afael â chysgu ar y stryd yn gyfle dyngedfennol i lawer ddod o hyd i lwybr allan o ddigartrefedd. Symudodd elusennau a oedd yn gorfod cau eu canolfannau galw mewn lawer o'u gwasanaethau yn gyflym i lobïau gwestai, llety gwely a brecwast a hosteli. Roeddent yn cadw mewn cysylltiad dros WhatsApp ac yn helpu pobl i ymgartrefu mewn cartrefi newydd.

 • Cefnogi pobl ar y safle gydag ymholiadau iechyd, lles, budd-daliadau a thai. Mewn rhai achosion, mae hyn wedi galluogi elusennau a chynghorau i gysylltu â phobl nad oeddent wedi bod mewn lle i dderbyn cymorth o'r blaen. 
 • Cadw mewn cysylltiad dros y ffôn. Roedd Sifa Fireside, yn Birmingham, yn darparu ffonau fel y gallai pobl gael cymorth a helpu i gofrestru a mewngofnodi i wahanol lwyfannau.
 • Help i wneud tŷ yn gartref.  Mae SHAX Dumfries yn darparu hanfodion cartref sylfaenol fel llestri, sarn, ac offer cegin i bobl sydd wedi colli, neu sydd wedi gorfod ffoi, eu cartref. Roeddent yn rhoi pecynnau ôl gyda theganau a bocs bwyd, gan helpu naw unigolyn a dau deulu mewn argyfwng yn ystod wythnos gyntaf mis Gorffennaf yn unig. 
 • Pontio'r bwlch o dai dros dro i dai parhaol. Mae Aspire Oxfordshire yn adnewyddu ac yn arfogi tri eiddo preswyl gwag gyda chyfanswm o 35 o ystafelloedd, y maent wedi'u caffael ers dwy flynedd o goleg yn Rhydychen. Byddant hefyd yn cyflenwi setiau cychwyn tai ac yn rhoi cymorth gan weithiwr datblygu tai a chyflogaeth.
Rydym wedi gwneud cynnydd mwy yn yr wyth wythnos diwethaf nag ydym wedi’i wneud yn yr with mlynedd diwethaf.
John Glenton, Grŵp Riverside, Manceinion

Cefnogi staff ar y ‘reng flaen newydd’

Pan oedd pobl yn cael eu cartrefu mewn gwestai a llety myfyrwyr, yn sydyn roedd staff fel derbynyddion, gwarchodwyr diogelwch, glanhawyr a rheolwyr gwestai yn gweithio gyda phreswylwyr ag anghenion gwahanol iawn. Gweithiodd deiliaid grantiau'n gyflym i roi sgiliau a dealltwriaeth i'r gweithwyr 'rheng flaen' newydd hyn i'w helpu yn y rôl newydd hon. 

 • Lleoliadau mwy cefnogol a chroesawgar. Cynhyrchodd Homeless Link webinar i staff gwestai gynyddu eu dealltwriaeth o'r heriau y mae pobl sy'n cysgu ar y stryd yn eu hwynebu, megis adnabod symptomau trafferth mynd heb alcohol. Roeddent hefyd yn darparu awgrymiadau ymarferol, fel annog staff i gyflwyno eu hunain a dysgu enwau preswylwyr.
 • Hyfforddiant i ddeall trawma a sut mae'n effeithio ar ymddygiad pobl. Cynhyrchodd Cynghrair Cymorth i Fenywod Manceinion Fwyaf (GMWSA) raglen hyfforddi ar gyfer staff diogelwch gwestai i wella eu dealltwriaeth o arferion sy'n ymateb i drawma a thrais domestig.
 • Canllawiau ar lanhau a rheoli mannau a rennir. Mewn dim ond tair wythnos, cynhyrchodd Fulfilling Lives in Lambeth gyfarwyddiadau clir ac ymarferol i staff a chleientiaid ar lanhau yn ystod Covid-19. Mae hyn yn cynnwys canllawiau ar pryd i wisgo PPE, sut i reoli amserlen lanhau ddyddiol, a sut i ddelio â gwastraff personol a golchi dillad.

Eglurodd un perchennog gwesty fod ei ddealltwriaeth o ddigartrefedd bellach wedi newid yn llwyr. "Rwy'n sylweddoli nawr bod yr unigolion hyn yno, yn aml heb fod unrhyw fai arnynt eu hunain [...] Dim ond wedi cael rholyn gwael o'r dis."

Dysgu: cyfrifoldeb a rennir a chyfle unigryw

Nawr rydym yn gwybod ei bod yn bosibl cyflawni cynnydd sylweddol mewn cyfnod byr, mae heriau newydd i'w hwynebu. Y cyntaf yw defnyddio'r cyfle hwn i newid bywydau llawer o bobl am dda. Yr ail yw edrych yn ôl ar sut y cafodd pobl gymorth yn ystod y pandemig a dod o hyd i ffyrdd o adeiladu ar y dulliau hyn a'u cynnal.

Nid gwely am y noson yn unig

Nid oedd pob un o'r atebion llety dros dro yn gweithio'n dda. Weithiau roedd menywod agored i niwed yn cael eu cartrefu yn yr un adeilad â dynion, gan eu rhoi mewn mwy o berygl o gamfantais. Roedd rhai pobl wedi'u lleoli i ffwrdd o'u rhwydweithiau cymorth a'u gwasanaethau.

Ond roedd llawer o rai eraill yn cael eu cartrefu mewn llety a oedd yn cynnig mwy o gysur a diogelwch na llochesi brys sylfaenol, lle mae preswylwyr yn aml yn cysgu mewn lle a rennir heb fawr o breifatrwydd. Roedd pobl yn gallu bwyta a chysgu'n well nag ers peth amser. Mae hyn wedi helpu i wneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi eto, gan effeithio ar eu hunan-barch. Mae'r teimlad o ddiogelwch, a mynediad at gymorth, wedi rhoi cychwyn newydd i lawer, tra gall llety brys ansicr, digroeso gael yr effaith gyferbyniol: gall deimlo fel bywyd ar y strydoedd, a dyna pam mae rhai pobl yn dychwelyd at yr hyn y maent yn ei wybod.

Sylwodd Shrewsbury Ark ar newid ers y cynllun “Everybody In”. Dywedodd un person, "Dydw i ddim yn teimlo fy mod wedi bod yn ddigartref o gwbl. Ers i mi fod yma, rwy'n teimlo fy mod wedi cael fy mywyd yn ôl."  

Mae'r profiad hwn yn dangos pwysigrwydd tai diogel fel llwyfan sefydlog y gellir mynd i'r afael â materion eraill ohono. Rydym wedi cefnogi cynlluniau peilot Housing First yn Manceinion, Islington and Camden, a Stoke-on-Trent sydd wedi mynd ati i weithredu. Mae eu profiadau'n atgyfnerthu pwysigrwydd:

 • Blaenoriaethu mynediad i dai, a ddewisir ar sail addasrwydd (sefydlogrwydd, fforddiadwyedd, lleoliad) yn hytrach na'r math o dai;
 • Cymorth hyblyg, cyhyd ag y bo ei angen, gan staff sydd â'r amser a'r sgiliau i helpu pobl mewn ffordd ragweithiol (gan gynnwys llwythi achosion isel o 5-7 o bobl); A
 • Pobl sy'n gyfrifol am lunio'r cymorth y maent yn ei gael

Cyfle i ddysgu a gwthio’r ffiniau

Mae angen cyfleoedd ar staff a sefydliadau rheng flaen ledled y wlad i gysylltu; i rannu profiadau ac arbenigedd. Roedd y clo yn golygu bod mwy o'r cysylltiadau hyn wedi dechrau digwydd ar-lein, gan leihau rhwystrau daearyddol ac anghydraddoldebau o ran mynediad at gymorth arbenigol. Cynhaliodd y bartneriaeth Making Every Adult Matter gyfres o weminarau “Ask the Network” gan alluogi gweithwyr rheng flaen a sefydliadau llai i ofyn cwestiynau i arbenigwyr ar bynciau fel ailsefydlu carchardai a defnyddio sylweddau.

Mae sefydliadau hefyd wedi cyfuno a rhannu adnoddau at ddefnydd ehangach. Cynhaliodd Homeless Link webinars Covid-19 gan gynnwys canllawiau ar gyfer gweithio gyda phobl a oedd yn amharod neu'n methu hunan-ynysu. Defnyddiodd  Inspiring Change ei gronfa ddata GM-Think amlasiantaethol, a oedd yn galluogi gwasanaethau digartrefedd ar draws Manceinion Fwyaf i rannu gwybodaeth yn gyflym ac yn ddiogel, a chofnodi pa mor agored i niwed yw pobl i Covid-19, ochr yn ochr â'u hanghenion cymorth eraill.

Rydym wedi gweld sefydliadau'n ystwytho eu harferion gwaith, gan flaenoriaethu'r ymrwymiad i ddod o hyd i rywle diogel i bawb; arwain at asesiadau, atgyfeiriadau a phenderfyniadau cyflymach, a mwy o ryddid i staff lunio eu barn eu hunain. Am y tro cyntaf, talodd un cyngor bwrdeistref am dacsi i gleient â phryder i deithio y tu allan i'r ardal am lety. Yn flaenorol, byddent wedi gorfod gwneud y daith hon ar eu pennau eu hunain, a gallai'r costau dan sylw fod wedi eu hatal rhag manteisio ar y cynnig.

Gweithio’n wahanol, gan gadw pawb yn gysylltiedig

Mae cymorth un-i-un wrth wraidd gwaith ein deiliaid grantiau gyda phobl sy'n profi digartrefedd. Yn draddodiadol, maen nhw wedi gwneud hynny drwy feithrin cydberthnasau drwy sgyrsiau anffurfiol sy'n helpu pobl i agor fyny. Mae hyn wedi bod yn anoddach i'w wneud yn ystod y clo, ond nid yw wedi bod yn amhosibl.

Cyflwynodd deiliaid grantiau gyfarfod dal fyny "siarad wrth gerdded", sy'n golygu bod gweithwyr cymorth a chleientiaid wedi mynd ar deithiau cerdded ar wahân wrth siarad ar y ffôn. Mae wedi caniatáu i gleientiaid agor fyny a chael awyr iach ac ymarfer corff.

Maent wedi cynnal gostyngiadau mewn gwestai a llochesi brys eraill yn gymdeithasol ac wedi trefnu cyfarfodydd stepen drws yn ystod y cyfnodau gollwng bwyd. Mae'r rhain yn arbennig o bwysig i bobl nad oes ganddynt ffôn, neu a allai fod yn amharod i ofyn am help.

Mae darpariaeth o bell dros y ffôn a'r rhyngrwyd wedi galluogi llawer o wasanaethau i barhau. I rai cleientiaid, mae'r rhain wedi bod yn haws i gadw i fyny â hwy, o gymharu ag apwyntiadau wyneb yn wyneb lluosog. Ac weithiau mae'r newid i alwadau ffôn ac ymweliadau mwy rheolaidd wedi gwneud i bobl deimlo eu bod yn cael eu gofalu amdanynt fwy, gan eu hannog i ymgysylltu â chymorth.

Ond mae angen technoleg gyfoes ar elusennau i wneud i ddarpariaeth o bell weithio. Mae arian y Loteri Genedlaethol wedi galluogi Cymorth i Fenywod Dwyrain Glasgow i uwchraddio eu hoffer TG presennol – gweinydd, gliniaduron a ffôn pager - fel y gallent ddarparu cymorth emosiynol a therapiwtig o bell, yn ogystal â chymorth gyda bwyd, tai a thlodi tanwydd.

Gyda gwasanaethau'n mynd ar-lein, daeth mynediad i Wi-Fi hyd yn oed yn bwysicach. Gan fod llawer o wasanaethau dydd wedi cau, gosododd Stonepillow yn Chichester Wi-Fi ar gyfer 64 o gleientiaid yn eu llety, fel y gallent gael budd-daliadau, grwpiau cefnogi fel Alcoholics/Narcotics Anonymous, ac aros yn gysylltiedig â ffrindiau a theulu.

Camau nesaf: atal wrth wraidd adferiad

Mewn argyfwng, gall fod yn anodd blaenoriaethu dulliau ataliol, ond mae'r rhain yn helpu pobl i osgoi dod yn ddigartref yn y lle cyntaf. Drwy ymyrraeth gynnar, mae deiliaid grantiau'n helpu i gadw teuluoedd gyda'i gilydd, cefnogi pobl i gynnal eu tenantiaethau, a dod o hyd i dai newydd i bobl sy'n dianc rhag cartrefi anniogel.

Peidiwch disgwyl i weithredu

Mae nifer o grwpiau o bobl lle gall ymyrraeth gynnar gael effaith fawr.

 • Gweithio gyda theuluoedd i atal digartrefedd ymhlith pobl ifanc. Mae deiliaid grantiau'n adrodd cynnydd yn nifer y bobl ifanc sy'n cyflwyno fel pobl ddigartref a chwalfa deuluol yn aml yw’r achos. Mae gwasanaeth cyfryngu teuluol buddugol Llamau yng Nghymru yn cefnogi dros 500 o bobl ifanc a'u teuluoedd bob blwyddyn. Mae eu gwaith wedi arwain at gyfradd llwyddiant flynyddol o 71% o bobl ifanc yn dychwelyd adref.
 • Sicrhau bod gan gyn-droseddwyr rywle i fynd. Canfu Fulfilling Lives Newcastle and Gateshead fod bron hanner y 50 o gleientiaid yr oeddent yn eu cefnogi yn cael eu rhyddhau i gartref ansefydlog. Mae defnyddio llety â chymorth yn hytrach yn golygu bod pobl yn gysylltiedig â gwasanaethau ac yn gallu cael mwy o gymorth, gyda'r canlyniad mai hwy yw'r lleiaf tebygol o aildroseddu. Dylai ymyriadau ataliol ar gyfer carcharorion fynd i'r afael â thai fel sylfaen, ochr yn ochr â chymorth i gael gofal iechyd meddwl a chorfforol, hyfforddiant a swyddi.
 • Cadw mewn cysylltiad â goroeswyr cam-drin domestig. Mae trais yn erbyn menywod a merched wedi codi yn y cyfnod clo, gan eu rhoi mewn perygl o ddiweddu ar y stryd. Efallai fod goroeswyr yn mynd o dan y radar, felly mae'n bwysig gwybod beth i chwilio amdano, a sut i wneud a chynnal cyswllt. Mae  Fulfilling Lives Islington and Camden wedi cynhyrchu gwybodaeth am gefnogi pobl yng nghyd-destun Covid-19 , heb godi amheuon y tramgwyddwyr. Gwyddom hefyd y gellir cefnogi dioddefwyr a'u plant yn well yn eu cymunedau eu hunain, yn enwedig pan fydd ganddynt rwydweithiau cymdeithasol cryf. Dylid ystyried atebion sy'n eu galluogi i aros yn eu cartref (a symud y cyflawnwr i dai amgen).

Gweithio gyda tenantiaid a landlordiaid i leihau effaith caledrwydd ariannol

Gall gwaith rhagweithiol gyda thenantiaid a landlordiaid helpu i leihau'r risg o ddigartrefedd.

 • Bod yno o'r dechrau. Mae Porchlight yng Nghaint wedi sefydlu tîm ymateb cyflym i atal problemau ariannol tenantiaid rhag dwysáu i faterion sy'n llawer anoddach i'w datrys. Yn y gorffennol, maent wedi helpu 98% o'r bobl i gadw eu cartref.
 • Codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ymhlith landlordiaid i leihau gwahaniaethu. Mae Tai Pawb, sy'n hyrwyddo cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol ym maes tai yng Nghymru, yn cefnogi landlordiaid a thenantiaid yn y sector rhentu preifat i ddelio â materion sy'n deillio o faterion iechyd meddwl tenantiaid. Mae 3,000 o landlordiaid wedi dilyn modiwl e-ddysgu am gydraddoldeb ac amrywiaeth, yn erbyn targed o 120, sy'n dangos bod awydd i wella ymarfer. Mae'n bwysig bod cymorth yn cael ei ddarparu'n hyblyg - ar adegau a ffyrdd sy'n ystyried rolau a chyfrifoldebau eraill landlordiaid preifat.
 • Allgymorth rhagweithiol ar faterion ariannol. Mae pobl yn aml yn gadael i faterion ariannol gronni dros amser, cyn gofyn am help. Mae llawer o sefydliadau a ariennir, fel Manage Money Wales, wedi cysylltu'n rhagweithiol â chyn-gleientiaid i weld sut maen nhw'n gwneud, fel y gallant gamu i mewn i gynnig cymorth cyn gynted â phosibl. Mae Vineyard Compassion yng Ngogledd Iwerddon yn integreiddio eu canolfan ddyled gyda banc bwyd, archfarchnad gymdeithasol a chwnsela, i ddarparu canolbwynt i'r rheini sydd mewn argyfwng

Cynyddu dealltwriaeth y trawma sydd y tu ôl i ddigartrefedd

Mae'r stigma sy'n gysylltiedig â digartrefedd wedi parhau yng nghyd-destun Covid-19. Mae deiliaid grantiau wedi parhau i weithio i fynd i'r afael â'r mater hwn mewn gwahanol ffyrdd.

 • Rhannu straeon bywyd go iawn. Lluniodd SJ, un o gleientiaid Golden Key ym Mryste, flog dyddiadur ar-lein yn amlinellu ei deimladau a'i heriau yn seiliedig ar sut mae'r pandemig yn effeithio arno, gan obeithio ei fod yn helpu eraill i ddeall digartrefedd a sut mae'n teimlo.
 • Rhannu pryderon pobl â'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Arolygodd Fforwm Ieuenctid Gogledd Iwerddon y bobl ifanc y maent yn eu cefnogi, gan gynnwys y rhai sy'n ddigartref. Roeddent yn rhannu'r profiadau hyn gydag aelodau Cynulliad Gogledd Iwerddon, er mwyn llywio'r gwaith o lunio polisïau yn y dyfodol.
 • Hyrwyddo dull sy'n seiliedig ar drawma mewn atebion yn y dyfodol. Mae'r pandemig ei hun yn ddigwyddiad trawmatig, sy'n arwain at rai pobl yn ail-fyw trawma o'u gorffennol. Gwnaeth Kingston Church Action on Homelessness fwy o sesiynau cwnsela ar gael i fuddiolwyr a staff. Ac mae ein deiliaid grantiau yn Newcastle a Gateshead wedi rhannu eu harbenigedd ar wasanaethau sy'n seiliedig ar drawma drwy flogiau a gweminar.

Cafodd y dudalen hon ei diweddaru: 15 Medi 2020