Bwyd

Building Better Opportunities

Mae argyfwng Covid-19 wedi tarfu ar sut rydyn ni'n bwyta a sut rydyn ni'n cyrchu bwyd. O archfarchnadoedd â silffoedd gwag i hunan-ynysu, gan ein hatal rhag bwyta mewn bwytai, mae'r galw a'r cyflenwad wedi newid. Rydym yn clywed bod llawer eisoes wedi gorfod dewis rhwng prynu bwyd a thalu rhent a phan mae mor bwysig cael bwyd ac arian yn uniongyrchol i'r rhai mewn angen, fe ddywedodd yr elusen  Turn2Us wrthym, gall wneud i waith arall deimlo fel moethusrwydd.

Sut mae deiliaid grant yn ymateb?

Mae stociau bwyd wedi dechrau gwella ar ôl y don gynnar o brynu panig, ond mae diwydiant a'r sector elusennol wedi gorfod symud yn gyflym i addasu i'r ffyrdd y mae aros gartref wedi effeithio ar y galw. Mae angen danfon bwyd ar lawer mwy o bobl, neu rywun arall i siopa amdanynt. Gall hyn fod yn arbennig o anodd i bobl heb rwydweithiau cymorth sefydledig.

Roedd elusennau a grwpiau cymunedol ledled y wlad eisoes yn gweithio i atal tlodi bwyd, i wneud bwyd yn iachach, yn fwy cynaliadwy yn amgylcheddol ac i leihau gwastraff bwyd. Maen nhw nawr yn dod â'r sgiliau hyn i'r argyfwng presennol.

Yma gallwch ddysgu mwy am faint sydd wedi trawsnewid bron dros nos o grwpiau gweithgaredd yn ganolbwyntiau bwyd brys, wedi adeiladu cadwyni cyflenwi newydd ac wedi recriwtio gwirfoddolwyr newydd i sicrhau y gallant helpu pawb yn eu cymuned. Rydym hefyd yn rhannu rhai awgrymiadau syml i'r rheini sy'n cychwyn gwasanaethau bwyd newydd.

O ganolfan cymunedol i gegin cawl

Gan fod lleoliadau cymunedol wedi cau a gwasanaethau wyneb yn wyneb wedi seibio, mae deiliaid grant wedi addasu i gynnig ffyrdd newydd o gefnogi pobl. Rydym wedi gweld grwpiau'n trawsnewid eu cyfleusterau yn geginau cawl a hybiau argyfwng. Dyma wnaeth Monkstown Boxing Club yn Newtownabbey, Gogledd Iwerddon. Mewn dim ond pum niwrnod, fe newidiodd o fod yn lleoliad chwaraeon ac addysg i gegin gawl gymunedol. Maen nhw nawr yn paratoi a dosbarthu pecynnau cawl a bwyd. Mae busnesau lleol, o siopau coffi i siopau sglodion wedi rhoi cynhwysion a chynwysyddion, gan alluogi'r clwb i gynyddu nifer y danfoniadau y gallant eu gwneud. 

Mae’r  Queen's Crescent Community Association yn Gospel Oak, Llundain, wedi lansio Fight C19, cyfleuster naidlen sy'n cynnwys danfoniadau bwyd a chasgliadau ar gyfer hyd at 100 o aelod yr wythnos.

Nid yw'r mwyafrif o elusennau'n helpu'r rhai maen nhw eisoes yn eu hadnabod yn unig, ond maen nhw'n gweithio gyda grwpiau lleol eraill i ddarganfod pobl newydd a allai fod angen help ar yr adeg hon.

Mae Cambridge Sustainable Food wedi creu taenlen yn dogfennu gweithredoedd o amgylch y ddinas, fel galw mewn neu ginio sydd wedi’u gohirio, i sicrhau eu bod yn gwybod ble mae'r bylchau newyn. 

Dosbarthu bwyd

Mae llawer o ddeiliaid grant wedi ychwanegu dosbarthiad bwyd at eu cynnig gwasanaeth presennol, o ollwng hanfodion i ddosbarthiad ar raddfa fawr. Mae Food Train Scotland, elusen sy'n cefnogi pobl sy'n gwerthu nwyddau, yn gwneud cannoedd o ddanfon nwyddau bob wythnos, gan sicrhau bod gan y rhai mwyaf anghenus fynediad at fwyd ffres. Ers i'r argyfwng ddechrau, maent wedi cynyddu danfoniadau bwyd wythnosol 59% gyda chymorth 340 o wirfoddolwyr newydd, gan gyrraedd 685 yn fwy o bobl hŷn nag o'r blaen.

Mae llawer yn dosbarthu i'r rhai mwyaf agored i niwed, neu'r rhai nad ydynt yn dod o dan wasanaethau cyflenwi masnachol:

 • Mae Gypsies and Travellers Wales yn dosbarthu bwyd i bobl ar safleoedd teithwyr, nad ydyn nhw'n cael eu gweini gan rai archfarchnadoedd.
 • Yn Ne Orllewin Lloegr, mae The Nelson Trust wedi cau ei ganolfannau menywod, ac mae bellach yn gweithio o fan i ddosbarthu pecynnau bwyd a gofal i weithwyr rhyw sy'n dal i fod ar y stryd. Sefydlodd staff fwrdd o flaen y fan, er mwyn sicrhau bod pawb yn cadw mewn pellter diogel.
 • Mae Age UK Lincoln and South Lincolnshire wedi lansio “Bwyd trwy Adfyd: 21 pryd am £20”, gan ddosbarthu tri phryd y dydd i bobl hŷn, gyda dyddiadur o sut a phryd y dylid dadrewi prydau bwyd.   

Mae sefydliadau cymunedol hefyd yn cyrraedd y rheini mewn ardaloedd gwledig, lle mae risg o ynysu.

 • Mae'r Young Farmers' Clubs of Ulster wedi dod ynghyd i drefnu a danfon bwyd a phresgripsiynau. Mae un o'r clybiau, Clwb Pêl-droed Garvagh, wedi ymuno ag Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gogledd Lloegr i drefnu banc bwyd, gan gasglu rhoddion a dosbarthu parseli bwyd i deuluoedd. Fe wnaethant hefyd ddosbarthu taflenni gan gynnig help a chefnogaeth, gan gydnabod na fydd cyfryngau cymdeithasol yn cyrraedd pawb.

Ailfeddwl y gadwyn gyflenwi

Mae elusennau wedi dechrau adeiladu cadwyni cyflenwi newydd i nodi ffynonellau bwyd newydd, er enghraifft trwy weithio gyda bwytai a chaffis a oedd yn gorfod cau. Yr wythnos ar ôl y cloi, fe bron ddyblodd rhoddion yn FareShare ; cawsant 360 tunnell yn fwy o fwyd na'u cyflenwad arferol.

Mae'r un peth wedi digwydd ar raddfa lai mewn cymunedau ledled y wlad. Gweithiodd grŵp cymunedol, London Senior Social, yn cefnogi pobl hŷn yn Southwark, gyda chaffis a bwytai lleol i ddod o hyd i fwyd a'i baratoi, y maent wedyn yn ei ollwng yng nghartrefi pobl. Yn Llanelli, rydym wedi ariannu'r fenter gymdeithasol Ymgysylltu â'r Gymuned, Technoleg, y Cyfryngau a'r Celfyddydau (CETMA) i gydlynu dosbarthiad bwyd dros ben o fwytai a siopau a hyfforddi gwirfoddolwyr.

Rydym hefyd wedi gweld deiliaid grant yn adeiladu perthnasau newydd i ymateb i'r galw lleol. Mae FareShare yn gweithio ledled y wlad, ond mae wedi datblygu ymateb brys wedi'i dargedu mewn gwahanol rannau o'r DU. Yn Llundain, mae wedi partneru â City Harvest a Phrosiect Felix i greu'r Gynghrair Bwyd Llundain newydd a fydd yn sefydlu hybiau ledled y ddinas i nodi'r bobl fwyaf agored i niwed yn yr ardal a dargyfeirio bwyd iddynt.

Ein dysg am gael bwyd i’r bobl sydd ei angen

Dod o hyd i wirfoddolwyr newydd

 • Mae rhai grwpiau wedi cronni a chanolbwyntio adnoddau ar baratoi a dosbarthu bwyd. Mae’r tîm gwirfoddoli ar gyfer canolfan dosbarthu Cardiff Foodbank yn Llanderyn i gyd dros 70 oed ac yn gorfod hunan-ynysu, felly mae gwirfoddolwyr o eglwys ac ysgol leol wedi camu i'r adwy i gadw'r ganolfan ar agor.
 • Gan weithio gyda’r Groes Goch Prydeinig, fe lansiodd FareShare gyriant gwirfoddol newydd, a dderbyniodd fwy o geisiadau mewn wythnos nag y byddai mewn blwyddyn fel rheol. Roedd y rhain yn cynnwys gwirfoddolwyr arbenigol: derbyniodd galwad am weithredwyr tryciau fforch godi 24 ymgeisydd cymwys mewn dwy awr yn unig.

Hylendid a diogelwch bwyd

Mae diogelwch bwyd bob amser yn bwysig, ond mae Covid-19 yn golygu safonau hylendid llawer llymach i'r rhai sy'n trin, coginio neu ddosbarthu bwyd. Mae hyn yn arbennig o bwysig i unrhyw un sy'n symud i baratoi bwyd am y tro cyntaf.

Mae’r Food Standards Agency yn nodi gofynion hylendid cyfreithiol. Nid yw Food hygiene certificates yn ofynnol yn ôl y gyfraith, ond maent yn ffordd gyflym a diogel i hyfforddi.

Mae atebion eraill gan ein deiliaid grant yn cynnwys:

 • Bod yn glir ynghylch arferion cegin da. Mae Cegin gymunedol ac ysgol goginio Made in Hackney yn argymell bod staff yn gwisgo gwynion cogydd neu ddillad gwaith tebyg, gyda menig paratoi bwyd. Mae glanhau nawr yn cymryd mwy o amser: maen nhw'n glanhau lleoedd gwaith cegin yn ddwfn ar ôl pob shifft, ac maen nhw wedi cyflwyno rota glanhau newydd i sicrhau bod digon o amser staff ar gael i wneud hyn. Maent yn rhoi bwyd wedi'i baratoi ar unwaith mewn cynwysyddion aerglos y gellir eu selio.

 • Cadw pellter diogel. Mae angen mwy o le ar elusennau i weithio, fel y gall staff aros dau fetr ar wahân. Pan gaeodd Renfrewshire Carers Centre yn yr Alban, fe adawodd i’r elusen gyfagos Food Train i ddefnyddio ei ofod swyddfa, fel y gallai timau weithio a chasglu bwyd a pharchu'r rheolau ar bellhau cymdeithasol.

 • Dod o hyd i atebion arloesol i brinder cyflenwadau glanhau. Defnyddiodd Food Train Twitter i anfon galwad am ‘sanitizer’ dwylo ychwanegol, a'i anfon o ddistyllfa leol.

Dosbarthu a chasglu o bellter cymdeithas dderbyniol

Mae angen systemau ar grwpiau sy'n rhedeg siopau bwyd a mannau casglu, neu'n cynnig danfoniadau hefyd i gadw staff a chwsmeriaid yn ddiogel.

 • Lle bo hynny'n bosibl, mae'n dda cadw'r gwasanaeth dosbarthu bwyd yn lleol, yn enwedig ar gyfer bwyd poeth. Mae’r beicwyr sy’n dosbarthu bwyd Made in Hackney yn gorchuddio darn bach i gadw siwrneiau'n fyr. Mae negeswyr yn defnyddio masgiau a glanweithydd dwylo, a beiciau glân dwfn ac yn cario casys ar ôl pob shifft. Maent hefyd wedi rhannu fideo o brotocolau diogelwch i’r beicwyr.

 • Dylid annog taliadau digyswllt cardiau a ffôn. Lle mae arian parod yn cael ei ddefnyddio, mae deiliaid grant yn cymryd mesurau eraill i leihau'r risg o haint. Mae un wedi rhannu’r fflôt dyddiol yn ddau, “un ar gyfer newid cwsmeriaid a’r llall ar gyfer darnau arian a dderbynnir, a fydd yn mynd yn syth i mewn i faddon halen isopropyl dros nos ac wedi’i rinsio’n lân i’w ddefnyddio y diwrnod canlynol. Mae unrhyw hen nodiadau papur £20 yn cael eu cadw ac mae polymerau newydd hefyd yn cael eu glanweithio wrth eu derbyn.”

 • Mae angen symleiddio casgliadau bwyd. Mae prosiect Social Supermarket Feeding Britain yn Coventry bellach ar agor gyda system fynediad unffordd a staff yn gwisgo offer amddiffynnol personol (PPE). Mae'r broses gofrestru wedi'i symleiddio: mae buddiolwyr yn darparu eu henwau a'u cyfeiriadau, ac yn defnyddio glanweithydd dwylo cyn cwblhau gwaith papur. Gallant ddewis o wahanol opsiynau wedi'u pacio ymlaen llaw, a ddangosir ar gardiau lluniau.

 • Defnyddir dosbarthu hefyd fel cyfle i gyfeirio at wasanaethau eraill, neu i godi gwên yn unig. Mae gan elusennau negeswyr hyfforddiant i gysylltu â chleientiaid, gofyn sut maen nhw'n gwneud a'u rhoi mewn cysylltiad â gwasanaethau eraill. Mae The Warren, canolfan ieuenctid a stiwdio recordio yn Hull, wedi gwneud marc yn y gymuned trwy ganu a dawnsio wrth ddosbarthu parseli bwyd.

Gofynion dietegol

Er ei bod yn hanfodol cael bwyd ar y bwrdd, mae angen i ni i gyd sicrhau ei fod yn fwyd iawn. Mae'n bwysig ystyried gofynion dietegol: alergeddau, diabetes, arferion crefyddol a hoffterau fel dietau wedi'u seilio ar blanhigion.

 • Mae Made in Hackney yn cynnig bwyd fegan ac yn ceisio osgoi alergenau cyffredin fel cnau a sesame. Mae ganddo hefyd gronfa ddata o gleientiaid a'u alergeddau. Wrth eu danfon, mae negeswyr yn gwirio ddwywaith nad oes gan dderbynwyr alergeddau, i sicrhau nad oes unrhyw gamgymeriadau'n digwydd.
 • Fe wnaethon gefnogi Cyngor Cymuned Iddewig Gateshead i ddarparu prydau kosher wedi'u rhewi ar gyfer Gŵyl y Bara Croyw.
 • Mae deiliaid grant megis Shantona Women’s and Family Centre Leeds yn rhannu adnoddau'r GIG ar arsylwi Ramadan yn ddiogel yn ystod y pandemig, yn enwedig i'r rheini sydd â diabetes neu broblemau iechyd eraill.

Adeiladu gwybodaeth a rhwydweithiau cefnogi

Wrth i'r diwydiant bwyd ailadeiladu ei gadwyni cyflenwi a dosbarthu, mae angen i ni edrych ar ffyrdd tymor hwy i gynyddu gwytnwch, adeiladu rhwydweithiau a rhannu dysgu ym maes bwyd.

 • Gall sefydliadau mwy helpu i gydlynu gwaith, gan osgoi dyblygu ac adeiladu rhwydweithiau newydd. Mae Food Power, sy'n gweithio ledled y DU i gefnogi cynghreiriau tlodi bwyd lleol, yn cynnal fforwm ar-lein wythnosol gyda Sustainable Food Places, rhwydwaith o bartneriaethau ledled y DU sy'n gweithio am fwyd mwy cynaliadwy. Mae'r fforwm yn lle i aelodau'r rhwydwaith gysylltu a rhannu, clywed diweddariadau cenedlaethol a bwydo eu profiadau yn ôl.
 • Mae angen i ni annog a chefnogi rhannu gwybodaeth ymhlith elusennau llai. Mae Made in Hackney yn rhannu dysg trwy flogiau, posteri a fideos, gyda chyngor manwl ar sut i sefydlu rhaglen fwyd Covid-19, o baratoi i ddosbarthu.

Awgrymiadau i’r rhai sy’n cychwyn gwasanaethau bwyd

Nid ydym yn arbenigwyr, ond dyma gwestiynau cychwynnol i'w hystyried, yn seiliedig ar ddysgu cynnar gan ein deiliaid grant presennol:

 • Pa fath o wasanaeth bwyd fyddwch chi'n ei ddarparu? (h.y. talebau, arian parod, parseli bwyd neu brydau wedi'u coginio). Beth fydd yn gweithio orau i chi a'ch cwsmeriaid?
 • Pa gyfleusterau fydd yn cael eu defnyddio ar gyfer storio neu baratoi bwyd? Oes gennych chi'r gallu i ddosbarthu bwyd poeth, neu i'w oeri yn ddiogel?
 • A fydd eich cwsmeriaid yn gallu coginio drostynt eu hunain? Oes ganddyn nhw'r cyfleusterau i storio ac ailgynhesu prydau wedi'u rhewi? A fydd angen bwyd arnynt sy'n cael ei ddanfon yn boeth ac yn barod i'w fwyta?
 • A allwch chi fodloni gwahanol ofynion dietegol?
 • Byddwch yn ymwybodol o ofynion cyfreithiol a safonau diogelwch. A oes gan eich sefydliad, neu'r lleoliadau rydych chi'n eu defnyddio, yswiriant atebolrwydd cyhoeddus? A oes gan eich tîm prosiect dystysgrifau hylendid bwyd?
 • Pa amser ac adnoddau y byddwch chi'n eu hamserlennu ar gyfer glanhau dwfn, storio mwy diogel a phellter corfforol?
 • Os ydych chi'n gwerthu bwyd, a oes gennych chi system dalu ddigyswllt, neu ffyrdd i ddiheintio arian parod?

Rydyn ni'n gwneud synnwyr o'r hyn rydyn ni'n ei weld a'i glywed gan ein deiliaid tai ar gyflymder, felly bydd yna bethau rydyn ni wedi'u colli, nad ydyn ni wedi sylwi arnyn nhw eto neu, efallai, eu camddehongli.

Rydym yn croesawu sylwadau neu her, fel y gallwn wella a datblygu'n barhaus, a gwneud i'r gwaith hwn fod yn ymarferol ac yn ddefnyddiol.

Anfonwch adborth ac awgrymiadau ar y cynnwys hwn knowledge@tnlcommunityfund.org.uk

Cafodd y dudalen ei ddiweddaru diwethaf ar: 24 Ebrill 2020