Ymgymryd ag Anhawster

Ymgymryd ag Anhawster

Gellir gweld y prawf 'Ymgymryd mewn Anhawster' yn Erthygl 2 (18) o'r

Rheoliad Eithrio Bloc Cyffredinol sy’n darllen:

Mae Ymgymryd mewn anhawster' yn golygu ymrwymiad mewn perthynas ag ef o leiaf un o'r amgylchiadau canlynol yn digwydd:

(a) Yn achos cwmni atebolrwydd cyfyngedig (ac eithrio busnes bach a chanolig sydd wedi bodoli ers llai na thair blynedd neu, at ddibenion cymhwysedd i gael cymorth risg arian, busnes bach a chanolig o fewn 7 mlynedd i'w werthiant masnachol cyntaf sy'n gymwys ar gyfer buddsoddiadau risg arian yn dilyn diwydrwydd dyladwy gan y cyfryngwr ariannol a ddewiswyd), lle mae mwy na hanner ei gyfranddaliadau cyfalaf tanysgrifiedig wedi diflannu o ganlyniad i golledion cronedig. Mae hyn yn wir pan fydd didynnu colledion cronedig o gronfeydd wrth gefn (a'r holl elfennau eraill a ystyrir yn gyffredinol fel rhan o gronfeydd y cwmni ei hun) yn arwain at swm cronnus negyddol sy'n fwy na hanner y cyfranddaliadau cyfalaf tanysgrifiedig. At ddibenion y ddarpariaeth hon, mae ‘cwmni atebolrwydd cyfyngedig’ yn cyfeirio’n benodol at y mathau o gwmni a grybwyllir yn Atodiad I o Gyfarwyddeb 2013/34/EU (4) ac mae ‘cyfranddaliadau cyfalaf’ yn cynnwys, lle bo’n berthnasol, unrhyw gyfranddaliadau premiwm.

(b) Yn achos cwmni lle mae gan o leiaf rai aelodau atebolrwydd diderfyn am ddyled y cwmni (ac eithrio busnes bach a chanolig sydd wedi bodoli ers llai na thair blynedd neu, at ddibenion cymhwysedd i gael cymorth risg arian, busnes bach a chanolig o fewn 7 mlynedd o'i werthiant masnachol cyntaf sy'n gymwys ar gyfer buddsoddiadau risg arian yn dilyn diwydrwydd dyladwy gan y cyfryngwr ariannol a ddewiswyd), lle mae mwy na hanner ei gyfalaf fel y dangosir yng nghyfrifon y cwmni wedi diflannu o ganlyniad i golledion cronedig. At ddibenion y ddarpariaeth hon, mae ‘cwmni lle mae gan rai aelodau o leiaf atebolrwydd diderfyn am ddyled y cwmni’ yn cyfeirio’n benodol at y mathau o gwmni a grybwyllir yn Atodiad II o Gyfarwyddeb 2013/34 / EU.

(c) Pan fo'r ymgymeriad yn ddarostyngedig i achos ansolfedd ar y cyd neu'n cyflawni'r meini prawf o dan ei gyfraith ddomestig ar gyfer cael ei roi mewn achos ansolfedd ar y cyd ar gais ei gredydwyr.

(d) Pan fo'r ymgymeriad wedi derbyn cymorth achub ac nad yw eto wedi ad-dalu'r benthyciad neu wedi terfynu'r warant, neu wedi derbyn cymorth ailstrwythuro ac yn dal i fod yn destun cynllun ailstrwythuro.

(e)Yn achos ymgymeriad nad yw'n fusnes bach a chanolig, lle, am y ddwy flynedd ddiwethaf:

(1) mae cymhareb dyled llyfr i ecwiti yr ymgymeriad wedi bod yn fwy na 7,5; a
(2) mae cymhareb sylw llog EBITDA yr ymgymeriad wedi bod yn is na 1,0.