Telerau ac Amodau Safonol Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol 2021

Telerau ac Amodau Safonol Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol

1. Drwy gyflwyno cais i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae'r sefydliad a enwir yn y cais (y cyfeirir ato fel "chi" yn y Telerau ac Amodau hyn) yn cytuno, os dyfernir grant iddo, i:

1.1. dal y grant ar ymddiriedaeth ar gyfer Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (y cyfeirir ato fel 'ni' ) a'i ddefnyddio ar gyfer eich prosiect yn unig fel y disgrifir yn eich cais neu y cytunwyd arno fel arall gyda ni, a dim ond ar gyfer gwariant a dynnwyd ar ôl dyddiad eich dyfarniad grant;

1.2. rhoi i ni'n brydlon unrhyw wybodaeth ac adroddiadau sydd eu hangen arnom am y prosiect a'i effaith, yn ystod ac ar ôl diwedd y prosiect;

1.3. gweithredu'n gyfreithlon wrth gyflawni eich prosiect yn unol ag arfer gorau ac arweiniad gan eich rheolyddion, a dilyn unrhyw ganllawiau a gyhoeddwyd gennym am y prosiect neu'r defnydd o'r grant a rhoi gwybod i ni'n brydlon am unrhyw dwyll, amhriodoldeb arall, camreoli neu gamddefnyddio mewn perthynas â'r grant;

1.4. cydnabod arian y Loteri Genedlaethol gan ddefnyddio brand y loteri gyffredin yn unol â chanllawiau brand perthnasol;

1.5. dal y grant mewn cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU sy'n bodloni ein gofynion fel y'u nodir mewn canllawiau ac sy'n ei gwneud yn ofynnol i o leiaf ddau berson nad ydynt yn gysylltiedig gymeradwyo'r holl drafodion a thynnu'n ôl;

1.6. dychwelyd ar unwaith unrhyw ran o'r grant nad yw'n cael ei ddefnyddio ar gyfer eich prosiect neu sy'n gymhorthdal anghyfreithlon;

1.7. lle mae eich prosiect yn cynnwys gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl, rhaid mabwysiadu a gweithredu polisi diogelu ysgrifenedig priodol, cael caniatâd ysgrifenedig gan ofalwyr neu warcheidwaid cyfreithiol a chynnal gwiriadau cefndir ar gyfer pob cyflogai, gwirfoddolwr, ymddiriedolwr neu gontractwr fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith neu ein Canllawiau i Ddeiliaid Grant ar Ddiogelu'r Bobl Agored i Niwed rydym yn eu cefnogi sydd ar gael ar ein gwefan;

1.8. Efallai y byddwn yn comisiynu ymchwil i'ch cyllid a/neu werthusiad ohono. Rydych yn cadarnhau y byddwch yn cydweithredu ag unrhyw weithgareddau ymchwil neu werthuso a gyflawnir gennym ac yn cadarnhau ymhellach y gallwn ddefnyddio unrhyw ran o'ch cais a/neu wybodaeth am brosiectau at ddibenion ymchwil neu werthuso.

1.9. cydymffurfio â chyfreithiau diogelu data a chael caniatâd eich buddiolwyr i ni a chi dderbyn a phrosesu eu gwybodaeth bersonol a chysylltu â nhw;

1.10. cadw cofnodion cywir a chynhwysfawr am eich prosiect yn ystod y prosiect ac am saith mlynedd wedyn a rhoi copïau i ni ar gais o'r cofnodion hynny a thystiolaeth o wariant y grant, megis derbyniadau gwreiddiol a datganiadau banc;

1.11. caniatáu i ni a/neu'r Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol gael mynediad rhesymol i'ch safle a'ch systemau i archwilio cofnodion prosiectau a grantiau;

1.11. Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn rhoi cyhoeddusrwydd i wybodaeth amdanoch chi a'ch prosiect ac yn ei rhannu, gan gynnwys eich enw a'ch lluniau o weithgareddau prosiect. Rydych drwy hyn yn rhoi trwydded heb frenhiniaeth i ni atgynhyrchu a chyhoeddi unrhyw wybodaeth am brosiectau a roddwch i ni. Byddwch yn rhoi gwybod i ni pan fyddwch yn darparu'r wybodaeth os nad oes gennych ganiatâd i ni ei defnyddio fel hyn; A

1.13. os yw eich prosiect yn cael ei gyflawni yng Nghymru, galluogi pobl i gymryd rhan yn y Gymraeg a'r Saesneg, gan drin y ddwy iaith yn gyfartal. Rhaid i siaradwyr Cymraeg allu cael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau yn Gymraeg a rhaid cynhyrchu pob deunydd yn ddwyieithog.

2. Rydych yn cydnabod bod gennym hawl i atal neu derfynu'r grant a/neu ei gwneud yn ofynnol i chi ad-dalu'r cyfan neu unrhyw ran o'r grant yn unrhyw un o'r sefyllfaoedd canlynol. Rhaid i chi roi gwybod i ni os oes unrhyw un o'r sefyllfaoedd hyn wedi digwydd neu'n debygol o ddigwydd.

2.1. Rydych yn defnyddio'r grant mewn unrhyw ffordd ac eithrio fel y'i cymeradwywyd gennym ni neu'n methu â chydymffurfio ag unrhyw un o'r Telerau ac Amodau hyn.

2.2. Rydych yn methu â gwneud cynnydd da gyda'ch prosiect neu'n annhebygol o gwblhau'r prosiect neu gyflawni'r amcanion y cytunwyd arnynt gyda ni.

2.3. Mae gennych arian cyfatebol ar gyfer y prosiect wedi'i dynnu'n ôl neu'n derbyn neu'n methu â datgan unrhyw gyllid dyblyg ar gyfer yr un costau prosiect ag a ariennir gan y grant.

2.4. Rydych yn rhoi gwybodaeth ffug neu gamarweiniol i ni naill ai ar gais neu ar ôl dyfarnu'r grant, yn gweithredu'n anonest neu'n destun ymchwiliad gennym ni, corff rheoleiddio neu'r heddlu, neu os ystyriwn am unrhyw reswm arall fod arian cyhoeddus mewn perygl neu eich bod yn gwneud unrhyw beth i ddwyn anfri arnom ni neu'r Loteri Genedlaethol.

2.5. Rydych yn ymrwymo i weinyddu, diddymu, neu, yn yr Alban, yn debygol o ymrwymo i weinyddu, diddymu, diddymu neu, yn yr Alban, atafaelu ystâd eich sefydliad.

2.6. Rydych yn derbyn unrhyw arian grant yn anghywir naill ai o ganlyniad i wall gweinyddol neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys lle cewch eich talu drwy gamgymeriad cyn i chi gydymffurfio â'ch rhwymedigaethau o dan y telerau ac amodau hyn a Llythyr Cynnig. Bydd unrhyw swm, sy'n ddyledus o dan y paragraff 2.6 hwn, yn ddyledus ar unwaith. Os byddwch yn methu ag ad-dalu'r swm dyledus ar unwaith, neu fel y cytunwyd fel arall gyda ni, bydd y swm yn adenilladwy'n ddianyddol fel dyled sifil.

3. Rydych yn cydnabod:

3.1. mae'r grant at eich defnydd yn unig ac efallai y byddwn yn gofyn i chi dalu cyfran o unrhyw enillion o waredu asedau a brynwyd neu a ychwanegwyd gyda'r grant;

3.2. ni fyddwn yn cynyddu'r grant os byddwch yn gwario mwy na'r gyllideb y cytunwyd arni ac ni allwn ond gwarantu'r grant cyn belled â bod y Loteri Genedlaethol yn parhau i weithredu a'n bod yn cael digon o arian ganddo;

3.3. nid yw'r grant yn ystyried unrhyw gyflenwad trethadwy at ddibenion TAW;

3.4. nid oes gennym unrhyw atebolrwydd am unrhyw gostau na chanlyniadau a ysgwyddir gennych chi neu drydydd partïon sy'n codi'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'r prosiect, nac o beidio â thalu neu dynnu'r grant yn ôl, ac eithrio i'r graddau sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith;

3.5. bydd y Telerau ac Amodau hyn yn parhau i fod yn gymwys am flwyddyn ar ôl i'r grant gael ei dalu neu hyd nes y bydd y prosiect wedi'i gwblhau, pa un bynnag sydd hwyraf. Bydd cymalau 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 3.4 a 3.5 yn goroesi i ddod â'r Telerau ac Amodau hyn i ben; A

3.6. Os caiff y cais a'r dyfarniad grant eu gwneud yn electronig, ystyrir bod y cytundeb rhyngom yn ysgrifenedig a bernir bod derbyn y Telerau ac Amodau hyn ar-lein yn cyfateb i'ch llofnod ar y cytundeb hwnnw.