Offer i’ch helpu casglu a defnyddio tystiolaeth a dysg

Manchester Cares

Ar y dudalen hon mae offer a deunyddiau rydym wedi’u hariannu.

1. Darganfod dysg o brosiectau eraill rydym wedi’u hariannu 

Dyma rhai tudalennau gwe ac adroddiadau sy’n amlygu’r themâu gwahanol o’r prosiectau rydym wedi’u hariannu.

Gallwch hefyd ddod o hyd i adroddiadau ymchwil a gwerthuso o wahanol brosiectau rydym wedi’u hariannu yn ein llyfrgell dystiolaeth.

Darllenwch sut mae mudiadau eraill yn defnyddio tystiolaeth a dysg
Mae Evidence for Good yn adroddiad gydag astudiaethau achos o saith elusen yn y DU. Mae’n dangos sut gal tystiolaeth helpu – o gychwyn eich prosiect, gwella’r arfer a dylanwadu’r darlun ehangach.

2. Cael data i ddeall eich cymuned leol

Mae’r wefan hwn gan Happy City Thriving Places Index yn rhoi data i chi ar gryfderau a heriau ardaloedd lleol gwahanol yng Nghymru a Lloegr. Mae’n cynnwys tri phrif faes pwnc:

 • cydraddoldeb
 • cynaliadwyedd
 • ac amodau’r ddinas

3. Gallwch ddefnyddio’r offer ar-lein am ddim yma

Gallwch lawrlwytho ein fframweithiau canlyniadau a chanllaw mesuriadau annibynnol. Rhestr yw hwn o offer ac adnoddau gall fod yn ddefnyddiol i chi i fesur y gwahaniaeth mae eich prosiect yn ei wneud. Gallwch ei ffiltro i ddod o hyd i offer ac adnoddau i’ch gwaith chi.

Gall yr offer ar-lein hyn eich helpu i gymharu eich data â mudiadau eraill
Gall defnyddio yr un offer â nifer o fudiadau eraill eich helpu i gymharu eich data. Felly os ydych eisiau cymharu eich canlyniadau, gallwch ddangos y darlun gyfan – a sut mae eich gweithgareddau yn ffitio fewn i hynny.

Mae’n haws defnyddio offer sydd wedi’u profi
Mae defnyddio offer ar-lein mae mudiadau eraill yn eu defnyddio yn haws na dechrau rhywbeth o’r newydd.

Gallwch ddefnyddio’r arolwg Happiness Pulse i fesur budd a lles. Mae hwn yn arolwg ar-lein pum munud o hyd sy’n mesur lles unrhyw fath o grŵp.

Mae’n trefnu eich holl ganlyniadau mewn i ddangos fwrdd. Gallwch hefyd lawrlwytho adroddiadau graffig.

4. Gallwch ddefnyddio’r canllawiau cam wrth gam hyn

Canllaw i fesur budd a lles
Canllaw ar-lein cam wrth gam gan y Ganolfan What Works for Wellbeing. Bydd yn eich helpu i ddeall os, a sut mae eich gweithgareddau yn effeithio lles y bobl rydych yn gweithio â nhw. Mae’n cynnwys canllaw ar sut i ddewis pa gwestiynau i’w defnyddio ac offer creu arolwg.

Canllaw bras i fesur unigrwydd
Mae’r canllaw hwn gan y Ganolfan What Works for Wellbeing yn darparu cyngor ac arweiniad ar sut i ddeall a mesur eich effaith ar leihau unigrwydd. Mae’n gosod y mesuriadau unigrwydd cenedlaethol gall prosiectau eu defnyddio. Mae’n cynnwys templed holiadur ar gyfer gwerthusiad unigrwydd.

5. Darganfod sut gallwch wella eich arfer

Mae Inspiring Impact yn cynnig dau offeryn hunan-asesiad. Gall rhain ddangos i chi sut i leihau eich effaith, arfer a chasgliad data. Ar ôl ateb y cwestiynau hunan-asesiad, rydych yn derbyn adroddiad personol sy’n dweud wrthych beth i’w wneud nesaf.

6. Cymorth gan fudiadau arbenigol

Inspiring Impact

Beth gallent eich cefnogi gyda:

 • Cefnogaeth ymarferol i bob cam o waith data a thystiolaeth
 • Cynllunio, deall a gwella eich effaith
 • Cyfathrebu, cymharu a rhannu eich canlyniadau
 • Cyfnewid arfer

Sut gallent eich cefnogi:

 • Cefnogaeth ariannol
 • Adnoddau ar-lein
 • Hyfforddiant ar-lein
 • Offer hunanasesu
 • Rhwydweithiau dysgu cymheiriaid

What Works Centre for Wellbeing

Beth gallent eich cefnogi gyda:

 • Arweiniad ymarferol a chwestiynau i fesur lles y bobl rydych yn gweithio â nhw
 • Mynediad i ymchwil a thystiolaeth cyfredol
 • Cymharu effaith canlyniadau eich prosiect gyda chyfartaleddau rhyngwladol, rhanbarthol a lleol.

Sut gallent eich cefnogi:

 • Wyneb i wyneb a hyfforddiant ar-lein
 • Canllaw cam wrth gam ar-lein
 • Mynediad at gronfeydd data

Charity Evaluation Working Group

Beth gallent eich cefnogi gyda:

 • Rhwydwaith cefnogaeth cymheiriaid i weithwyr proffesiynol gwerthuso elusennau
 • Cyfnewid dysgu ac arfer
 • Mynediad i Gymunedau Ymarfer (Iechyd a Lles).

Sut gallent eich cefnogi:

 • Wyneb i wyneb a hyfforddiant ar-lein
 • Canllaw cam wrth gam ar-lein
 • Mynediad at gronfeydd data

Statisticians for Society

Beth gallent eich cefnogi gyda:

 • Paru ystadegwyr arbenigol â mudiadau menter gwirfoddol, gymunedol a chymdeithasol
 • Cefnogaeth ymarferol i gasgliad a dadansoddiad data

Sut gallent eich cefnogi:

 • Cefnogaeth wedi’i deilwra un i un

Alliance for Useful Evidence - Nesta

Beth gallent eich cefnogi gyda:

 • Cyngor ar sut i ddefnyddio tystiolaeth yn effeithiol
 • Eirioli ac adeiladu cynghreiriau a phartneriaethau strategol ar gyfer defnydd craffach o dystiolaeth

Sut gallent eich cefnogi:

 • Rhwydweithiau cymheiriaid
 • Dosbarth meistr tystiolaeth
 • Digwyddiadau hyfforddi
 • Adnoddau
 • Cyngor