Data allweddol am Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol: blwyddyn ariannol 2019/20

Ystadegau allweddol

  • 7547 o brosiectau YN CEFNOGI IECHYD A LLES
  • 1433 o brosiectau YN GWELLA ADDYSG A SGILIAU BYWYD
  • 8189 o brosiecta YN DOD Â CYMUNEDAU YNGHYD
  • 886 O BROSIECTAU CYFLOGAETH A MENTER
  • 4184 O GYMUNEDAU FWY ACTIF
  • 1151 O BROSIECTAU AMGYLCHEDDOL
  • FE ARIANNWYD 30,204 o brosiectau O LEIAF UN YM MHOB AWDURDOD LLEOL (HEBLAW YNYSOEDD SILI)
  • 83.3% o’n grantiau YN £10,000 NEU LAI
  • RYDYM WEDI GWNEUD 14,003 o grantiau MAE HYNNY DROS £588.2M

Am ystadegau thematig (e.e. amgylcheddol, iechyd a lles, a.y.y.b.), rydym wedi cyfri prosiectau sy’n cynnwys y themâu hyn, ond nid yn gyfan gwbl.

Data am Grantiau

Ar draws y grantiau a wnawn mae'r Gronfa'n ymroddedig i dryloywder fel bod pobl sydd yn arwain yn derbyn yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt. Rydym yn cydweithio â'r fenter 360Giving i gyhoeddi ein data grantiau. Rydym wedi defnyddio'r safon 360Giving i gynhyrchu ffeil o'r holl grantiau rydym wedi eu gwneud o 2004 ymlaen.

Trwyddedir y gwaith hwn o dan y drwydded llywodraeth agored ar gyfer gwybodaeth sector cyhoeddus, gan alluogi chi i ddefnyddio ac ailddefnyddio'r Wybodaeth sydd ar gael o dan y drwydded hon yn rhydd ac yn hyblyg, gyda dim ond ychydig o amodau. Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano, cysylltwch â ni.